Ana səhifə

Patvirtinta


Yüklə 61 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü61 Kb.

PATVIRTINTA


Mykolo Romerio universiteto

Teisės fakulteto tarybos

200… m. ……….. …. d.

nutarimu Nr. …
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEISĖS FAKULTETO

KRIMINALISTIKOS KATEDRAPROGRAMA

DAKTILOSKOPINĖ EKSPERTIZĖ”


Mokymo programa skirta Mykolo Romerio universiteto bakalauro studijų programos studentams, pasirinkusiems kriminalistui technikui reikalingų disciplinų bloką. Mokymo dalykas yra laisvai pasirenkamas.

Dėstomo kurso tikslas: visapusiškų ir išsamių žinių bei praktinių įgūdžių įgijimas daktiloskopijos srityje. Programa atitinka šiuolaikinį kriminalistikos ir daktiloskopinės ekspertizės raidos lygį. Studijų metu įgytos žinios ir įgūdžiai sudarys pagrindą savarankiškam darbui, praktiniam tobulėjimui.

Dėstant daktiloskopinės ekspertizės dalyką skaitomos paskaitos, vedamos pratybos, studentai savarankiškai atlieka daktiloskopinius tyrimus, surašo mokomuosius ekspertizės aktus.

Daktiloskopinės ekspertizės kursui skiriami 2 kreditai.

BENDRIEJI DAKTILOSKOPINĖS EKSPERTIZĖS PAGRINDAI
1 tema. Daktiloskopijos atsiradimas ir istorija

Papiliarinių raštų savybių naudojimas Senovės Kinijoje, Indijoje ir Asirijoje. Daktiloskopinės ekspertizės raida. Teismo medicininiai papiliarinių raštų tyrimai: M. Malphigi, J.E. Purkynie.

XIX amžiaus daktiloskopijos pradininkai Viljamas Heršelis (W.J.Herschel) ir Henris Fuldsas (H.Foulds). Frensiso Galtono (F.Galton), Ivano Vučetičo (I.Vucetich), Edvardo Henrio (E.R.Henry) ir kitų atradimai ir darbai. Daktiloskopinių metodų paplitimas.

Daktiloskopija Lietuvoje. Daktiloskopijos laimėjimų taikymas teisėsaugos institucijų darbe tarpukario Lietuvoje. Daktiloskopinė ekspertizė sovietmečio Lietuvoje.

Daktiloskopinės ekspertizės dabartis ir perspektyvos.
2 tema. Daktiloskopijos samprata ir sistema

Daktiloskopijos dalykas. Žmogaus odos struktūra. Bendros žinios apie rankų pėdsakus. Delnų ir pirštų bei kojų padų odos sandara, papiliarinių raštų struktūra ir savybės. Rankų pėdsakų tyrimų rūšys: daktiloskopija, poroskopija, edžeoskopija.

Papiliarinių raštų klasifikacija. Bendrieji ir individualieji papiliarinio rašto požymiai. Lankiniai raštai. Kilpiniai raštai. Apvalieji raštai. Atipiniai raštai.

Rankų pėdsakų susidarymo mechanizmas. Veiksniai, įtakojantys rankų pėdsakų susidarymo mechanizmą.

Asmenų daktiloskopavimo teisiniai pagrindai. Gyvų asmenų daktiloskopavimas. Lavonų daktiloskopavimo ypatumai. Reikalavimai keliami daktiloskopinėms kortelėms.
3 tema. Rankų pėdsakų paieška, fiksavimas ir paėmimas

Rankų pėdsakų paieška įvykio vietoje. Galimų rankų pėdsakų buvimo vietų nustatymas. Kriminalistinių versijų apie įvykio mechanizmą kėlimas ir rankų pėdsakų paieška. Rankų pėdsakų paieškos būdai įvykio vietoje: vizualinis, optinis, fizikinis, cheminis. Ištisinis ar selektyvinis rankų pėdsakų paieškos būdas. Rankų pėdsakų ryškinimo būdai ir priemonės naudojamos įvykio vietos apžiūroje.

Rankų pėdsakų fiksavimo, paėmimo būdai bei priemonės. Rankų pėdsakų apsauga ir transportavimas.

Laboratoriniai rankų pėdsakų ryškinimo būdai ir priemonės. Fizikiniai rankų pėdsakų ryškinimo būdai. Cheminiai rankų pėdsakų ryškinimo būdai. Kiti laboratoriniai rankų pėdsakų ryškinimo būdai.
4 tema. Daktiloskopinės ekspertizės bei daktiloskopinio tyrimo samprata ir teisiniai pagrindai

Daktiloskopinės ekspertizės samprata, jos vieta kriminalistinių ekspertizių sistemoje. Daktiloskopiniai tyrimai. Daktiloskopinės ekspertizės dalykas, objektas ir uždaviniai. Daktiloskopinės ekspertizės klasifikacija. Daktiloskopinės ekspertizės bei daktiloskopinių tyrimų organizaciniai ir teisiniai pagrindai.


5 tema. Daktiloskopinė registracija ir automatizuotos daktiloskopinės identifikacinės sistemos

Daktiloskopinės registracijos istorija. Pasaulio automatizuotos daktiloskopinės identifikacinės sistemos ir jų reikšmė tiriant nusikaltimus.

Daktiloskopinės registracijos teisiniai ir organizaciniai pagrindai Lietuvoje. Žmogaus teisės ir daktiloskopinė registracija.

Vieninga Lietuvos rankų atspaudų sistema(ADIS): 1) rankų pėdsakų, rastų neatskleistų nusikaltimų vietose, kartoteka; 2) Lietuvos automatizuota daktiloskopinės identifikacijos sistema; 3) suimtų ir teistų asmenų daktiloskopinės registracijos kartoteka; 4) EURODAC.

Daktiloskopinių duomenų bazių panaudojimas atliekant daktiloskopines ekspertizes ir tyrimus.
6 tema. Daktiloskopinės ekspertizės bei daktiloskopinių tyrimų skyrimas

Pagrindo skirti daktiloskopinę ekspertizę ar daktiloskopinį tyrimą nustatymas. Tyrimo skyrimo momento parinkimas. Medžiagos daktiloskopinei ekspertizei ar tyrimui rengimas. Klausimų ekspertui (specialistui) parengimas. Ekspertinės (tyrimo) įstaigos arba eksperto (specialisto) parinkimas. Ekspertizės (tyrimo) paskyrimo įforminimas. Tyrėjų ir eksperto (specialistų) tinkamų tarpusavio santykių užtikrinimas. Specialisto (eksperto) konsultacija daktiloskopinės ekspertizės (tyrimo) skyrimo klausimais.


DAKTILOSKOPINĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO METODIKA
7 tema. Diagnostiniai daktiloskopiniai tyrimai

Bendroji daktiloskopinių diagnostinių tyrimų metodika. Diagnostiniai uždaviniai. Diagnostikos proceso stadijos.

Pėdsako tinkamumo asmens identifikavimui pripažinimo metodika.

Rankos ir pirštų, kuriais buvo palikti pėdsakai, nustatymas. Rankų pėdsakų senumo nustatymas.

Giminystės nustatymo galimybės pagal papiliarinius raštus

Asmens, palikusio rankos pėdsaką, lyties nustatymas. Asmens ligos nustatymas, remiantis rastais rankų pėdsakais. Asmens ūgio nustatymas. Kiti diagnostiniai klausimai.8 tema. Identifikacinių daktiloskopinių tyrimų metodai

Bendroji daktiloskopinių identifikacinių tyrimų metodika. Identifikacijos objektų apžiūra. Atskirasis tyrimas. Ekspertinis eksperimentas. Lyginamasis tyrimas. Sutapimų ir skirtumų įvertinimas. Identifikacinės išvados.

Daktiloskopinės identifikacinės ekspertizės ypatumai identifikuojant asmenį, esant apibrėžtam tiriamųjų asmenų skaičiui.

Asmens identifikavimo ypatumai, nesant apibrėžto įtariamųjų asmenų skaičiaus.

Delnų ir basų kojų identifikaciniai tyrimai.

Daktiloskopinės ekspertizės aktas, jo dalys. Specialisto atliktas daktiloskopinis tyrimas ir jo išvados reikšmė nusikaltimų aiškinime ir tyrime.


9 tema. Poroskopinė ir edžeoskopinė ekspertizė

Poroskopijos samprata. Marčelo Malpigi (Marcello Malpighi) atradimas. E. Lokaro (E.Locard) darbai. Poros, jų požymiai. Porų atsispindėjimas paliktame pėdsake. Pėdsake atsispindėjusių porų ištyrimas ir fiksavimas. Poroskopinės ekspertizės atlikimo ypatumai.

Edžeoskopija. Papiliarinių linijų atspaudų konfigūracijos ypatumai. Edžeoskopinės ekspertizės atlikimo ypatumai. Pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimas.

Poroskopinių ir edžeoskopinių tyrimų reikšmė.

Poroskopinė ir edžeoskopinė ekspertizės Lietuvoje.
10 tema. Cheiloskopija ir kiti dermatologiniai tyrimai
Žmogaus galvos dalių (kaktos, nosies, skruostų, lūpų, smakro, ausų kaušelių) paviršiaus paliekami pėdsakai, jų tyrimas.

Išorinio plaštakos paviršiaus paliekamų pėdsakų tyrimas. Alkūnių ir kelių paviršiaus pėdsakų tyrimas.

Basų kojų padų pėdsakų tyrimas.

Vedėjas prof. dr. Hendryk MalevskiDaktiloskopinės ekspertizės programa buvo svarstyta ir patvirtinta katedros posėdyje, kuris įvyko 2006-02-02, protokolo Nr. 1KRK-7
LITERATŪRA
Pagrindinė literatūra

Norminiai teisiniai aktai

 1. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas: oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais iki 2004 m. birželio 10 d. // http://litlex.ltu.lt

 2. Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas/ 2002 m. spalio29 d. Nr. IX-1161/ Valstybės žinios,2002, Nr. 112-4969.

 3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl ekspertizių atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“/2003 m. gegužės 26 d. Nr. 159/ Valstybės žinios,2003, Nr. 54-2404.

 4. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl Lietuvos policijos Kriminalistinių Tyrimų centro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“/2003 m. balandžio 17 d. Nr. V-179/ Valstybės žinios,2003, Nr. 38-1757.

 5. Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas “Dėl ekspertų ir specialistų kvalifikavimo Lietuvos policijos Kriminalistinių tyrimų centre nuostatų patvirtinimo“/ 2003 m. gruodžio 8 d. Nr.V-677 / www.policija.lt

Monografijos ir vienatomiai leidiniai

 1. Kurapka E., Malevski H., Palskys E., Kuklianskis S. Kriminalistikos technikos pagrindai (vadovėlis). - V.: Eugrimas, 1998.

 2. Palskys E. Lietuvos kriminalistikos istorijos apybraižos /1918 - 1940/ monograf.studija. - Vilnius: LPA, 1995.

 3. Pošiūnas P. Kriminalistinės ekspertizės. - V.: LTEI, 1997.

 4. Pošiūnas P. Teismo ekspertizės pagrindai. - V.: LTEI, 1994.

 5. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития. – Красноярск: Красноярский университет, 1990.

Papildoma literatūra

Monografijos ir vienatomiai leidiniai

 1. Grudzinskas V. Kaip nustatyti ranką ir pirštus, kuriais palikti pėdsakai. – Vilnius: KED prie LR VRM, 1997.

 2. Juškevičiūtė J. Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikaltimus: būklė ir perspektyvos (daktaro disertacija). – V., 1998.

 3. Malevski H. Įvykio vietos apžiūra. - V., 1999.

 4. Paulius A. Monodaktiloskopija // Kriminalistikos žinynas. 1939. Nr. 25.

 5. Torvaldas J. Neištrinami pėdsakai. - V.: Mintis, 1997.

 6. Brack J., Norbert T. Kriminaltaktik. – Stuttgart: Boorberg. 1983.

 7. Clages H. Kriminalistik: Lehrbuch für Ausbildung und Praxis. Stuttgart:Boorberg. 1997.

 8. Moszczyński J. Daktyloskopia. – Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, 1997.

 9. Grzeszyk Cz. Daktyloskopia. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – 359 str. – 343.982.

 10. Grzeszyk Cz. Kryminalistyczne badania śladów linii papilarnych. - Legionowo: Centrum Szkolenia Policji, 1993.

 11. Henry C.Lee & Gaensslen R.E. Advances in Fingerprint Technology. - New York: Elsevier, 1991.

 12. Saferstein Richard. Criminalistics: An Introduction to Forensic Science. Fourth edittion. USA, Prentice Hall Career & Technology Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 1990.

 13. Weston Paul B. and Wells Kenneth M. Criminal Investigation: Basic Perspectives, 2nd Ed. Englewood Cliffs, NJ: Pretence Hall, 1990.

 14. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. – Москва: Норма, 2000.

 15. Андрианова В. А., Капитонов В. Е. Средства и методы выявления, фиксации и изъятия следoв рук: Учебное пособие.-М., 1990.

 16. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. – Москва: Норма, 1999.

 17. Грановский Г.Л. Основы трасологии: особенная часть. - Москва: МВД СССР ВНИИ, 1974.

 18. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов: трасологические исследования. - Волгоград, МВД СССР ВСШ, 1980.

 19. Самищенко С.С. Атлас необычных папиллярных узоров. – Москва: Юриспруденция, 2001.

 20. Селиванов Н.А., Дворкин А.И., Викторова Е.Н. Возможности пороскопического метода при дактилоскопических исследованиях.-М., 1975.

 21. Справочная книга криминалиста / под ред. Селиванова Н.А. - Москва: Норма, 2000.

 22. Статистическая дактилоскопия./ Под ред. Эджубова Л.Г. - Москва, Городец, 1999.

 23. Энциклопедия судебной экспертизы /под ред. Аверьяновой Т.В. и Россинской Е.Р. – Москва: Юристъ, 1999.

Straipsniai

 1. Malevski H. Kriminalistinė cheiloskopija - besiformuojanti homeoskopijos kryptis // Justitia. - 1999, Nr.2 (P. 27-29).

 2. Kažemikaitienė E. Kriminalistinės registracijos sistema Lietuvoje // Jurisprudencija: LTU mokslo darbai, 43 (35) t. – Vilnius: LTU, 2003. – p. 48-59.

 3. Pirštų nuospaudavimas (Daktiloskopija) // Policija. 1924, Nr.1.

 4. Allred C.E. & others. Lipid-Specific Latent Fingerprint Detection: Fingerprints on Currency // Journal of Forensic Sciences. 1997, Nr.6, p. 997-1002.

 5. Ashbaugh D.R. Poroscopy // Canada, The Print. - November / December 1995, p. 1-7.

 6. Bramble S.K.. Fluorescence Spektroscopy as an Aid to Imaging Latent Fingermarks in the Ultraviolet // Journal of Forensic Sciences. 1996, Nr.6, p. 1038-1041.

 7. Cook.S.M. The Use of Embalming Fluids in the Restoration of Mummified Finger // Journal of Forensic Identifikation. 1996, Nr. 46(5), p. 529-539.

 8. Donche A., Loyan S.. Development of Latent Fingerprint on Stones // Journal of Forensic Identifikation. 1996, Nr. 46(5), p. 542-555.

 9. Erez Halahmi & others. Development of Latent Fingerprints Using a Corona Dischage // Journal of Forensic Sciences. 1997, Nr.5, p. 833-840.

 10. German.E..Cyanocrylate(Superglue)FumingTips.// http://www.randomc.com/german/cianoho.html .

 11. Migron Y. & others. Visualization of Sebaceous Fingerprints on Fired Cartridge Cases: a laboratory study // Journal of Forensic Sciences. 1997, Nr.4, p. 543-548.

 12. Tomlinson.S. Fingerprint Technologies // http://www.fingerprint.com

 13. Vigo G.P. & others. Evaluation of Data Treatment Techniques for Improved Analysis of Fingerprint Images // Journal of Forensic Sciences. 1995, Nr.5, p. 826-837.

 14. Kasparzak J. Otoskopia kryminalistyczna.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət