Ana səhifə

1. częŚĆ ogólna nazwa zamówienia


Yüklə 92.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü92.5 Kb.

BARTOM” – Projektowanie, Nadzory, Kontrole techniczne w zakresie dróg i mostów

M 23.55.05.00 WYKONANIE POMOSTU PRZĘSŁA DREWNIANEGO

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa zamówienia


Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 Kożuchów-Wysoka Strzyżowska
w km 1+280,00 w m. Markuszowa.

1.2.Przedmiot SST (robót budowlanych)


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowiącej dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 1.1. są wymagania techniczne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z przebudową mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 Kożuchów-Wysoka Strzyżowska w km 1+280,00 w m. Markuszowa.

1.3.Zakres robót objętych SST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych z remontem mostu wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z zamówieniem wymienionym w pkt. 1.1, i obejmuje:

1. Montaż poprzecznic drewnianych pomostu – poprzecznice zmiennej wys. 20-24cm i stałej grubości 26cm

2. Montaż bali dyliny o wymiarach 10x20cm

3. Montaż bali dyliny o wymiarach 10x15cm

4. Montaż drewnianych chodników mostu

5. Montaż balustrad drewnianych obiektu

6. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

1.4.Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Informacje dotyczące organizacji robót budowlanych


Ogólne informacje dotyczące organizacji robót rozbiórkowych podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczące zabezpieczenia interesów osób trzecich


Ogólne informacje dotyczące zabezpieczenia osób trzecich przy wykonywaniu robót remontowych podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.2.

Roboty remontowe należy wykonywać w obrębie pasa drogowego i wodnego, a składowiska materiałów winny znajdować się na terenie będącym do dyspozycji Inwestora (pas drogowy i teren dzierżawiony na czas robót remontowych mostu). Za naruszenie własności prywatnej działek sąsiadujących z terenem Inwestora odpowiada Wykonawca robót.


1.4.3. Informacje z zakresu ochrony środowiska


Ogólne informacje dotyczące ochrony środowiska przy wykonywaniu robót remontowych podano
w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.3.

1.4.4. Informacje dotyczące warunków bezpieczeństwa pracy


Ogólne informacje dotyczące BHP przy wykonywaniu robót remontowych podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.4.

Przy robotach remontowych należy stosować wszelkie, obowiązujące przepisy BHP, a zatrudnieni robotnicy winni posiadać zaświadczenia z odbytego kursu BHP.


1.4.5. Informacje dotyczące zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robót


Ogólne informacje dotyczące zaplecza przy wykonywaniu robót remontowych podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza, przy realizacji robót remontowych należy do Wykonawcy robót, który też ponosi koszty, z tym zapleczem związane.


1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu


Ogólne informacje dotyczące organizacji ruchu przy wykonywaniu robót remontowych podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.6.

1.4.7. Informacje dotyczące ogrodzenia


Ogólne informacje dotyczące ogrodzenia przy wykonywaniu robót remontowych podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.7.

1.4.8. Informacje dotyczące zabezpieczenia jezdni i chodników


Ogólne informacje podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.8.

1.5.Nazwy i kody wg „Wspólnego słownika zamówień”:


Lp.

element

kod

nazwa

1

Dział robót

45

Roboty budowlane

2

Grupa robót

450

Roboty budowlane

3

Klasa robót

4500

Roboty budowlane

4

Kategoria robót

45000

Roboty budowlane

5

Specyfikacja szczegółowa

45453000 -7

Roboty remontowe i renowacyjne

6

Nr SST wg katalogu robót

M-23.55.06.05

Wykonanie i demontaż rusztowań – na lądzie

M-23.55.06.11

Wykonanie wymiany pomostu przęsła drewnianego – nad lądem

M-23.55.06.31

Wykonanie wymiany pomostu przęsła drewnianego – nad wodą

M-23.55.06.85

Wykonanie i demontaż rusztowań – nad wodą

kod

nazwa

45

Roboty budowlane

450

Roboty budowlane


1.6.Określenia podstawowe


Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne" pkt 1.6 oraz:

 1. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r „Prawo Zamówień Publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

 3. „Wytycznymi zlecania robót, usług i dostaw na drodze przetargu” ustalonych przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem nr 8 z dnia 21 września 1998 r.

 4. „Katalogiem Robót mostowych” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 21 września 1998 r.

2.materiał robót

2.1.Wymagania ogólne


Wymagania ogólne dla materiałów są analogiczne jak „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2.Drewno

2.2.1.Wymagania techniczne


Materiał stanową okrąglaki, krawędziaki, bale oraz deski wykonane z drewna odpowiadającego pod względem wad i dopuszczalnych wymiarów jak dla II klasy jakości wg normy PN – 92/D-95017 – dla elementów jarzm.

Drewno okrągłe winno spełniać następujące wymogi: • krzywizna jednostronna nie większa niż 0,5 cm na 1,0 m długości

 • zbieżystość nie większa niż 1 cm na 1,0 m długości

 • spłaszczenie miejscowe nie większe niż 1/10 średnicy na długości nie większej niż 1,0 m

 • sęki dopuszcza się jedynie zdrowe, o średnicy nie większej niż 1/10 średnicy drewna

 • martwica otwarta na szerokości mniejszej niż połowa obwodu i długości mniejszej niż 1,0 m.

Tarcica powinna być wycinana tak, aby oś podłużna elementu była równoległa do włókien drewna.
Pod względem wad i ich wielkości drewno to powinno odpowiadać następującej klasie:

 • klasie wyborowej wg PN – 82/D-94021 dla elementów głównych rusztowań

 • co najmniej klasie średniej jakości wg PN – 82/9421 dla pozostałych elementów rusztowań.

Dodatkowo tarcica musi spełniać następujące wymogi:

 • pęknięcia – niedopuszczalne

 • sęki – dopuszcza się zgodnie z PN-82/D-94021, poza sękami występującymi na krawędziach

 • skręt włókien – nie większy niż 5%

 • sinizna – dopuszczalna, zanikająca przy struganiu. Innych rodzajów porażenia przez grzyby się nie dopuszcza.

Pod względem wytrzymałościowym drewno na elementy główne winno spełniać parametry klasy 33,
a elementy drugorzędne parametry klasy K 27 lub K21 - wg normy PN – 92/S-10082.

Parametry elementów podstawowych (dla klasy K27) są następujące:

1. Moduł sprężystości drewna przy wilgotności 15 %: 8 000 MPa

2. Wytrzymałość charakterystyczna drewna przy wilgotności 15%: • zginanie: 27,00 MPa

 • rozciąganie wzdłuż włókien: 20,00 MPa

 • rozciąganie w poprzek włókien: 0,75 MPa

 • ściskanie wzdłuż włókien: 20,00 MPa

 • ściskanie w poprzek włókien: 7,00 MPa

 • ścinanie wzdłuż włókien: 3,00 MPa

 • ścinanie w poprzek włókien: 1,50 MPa

3. Wilgotność drewna: nie większa niż 23%.

2.2.2. Przechowywanie drewna


Drewno na placu budowy układa się na podkładkach izolujących je od bezpośredniego kontaktu
z ziemią i wodą. Warstwy tarcicy oddziela się przekładkami. Drewno na elementy drobne należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i przewiewnych. Składowisko powinno być zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami.

2.3.Elementy stalowe (łączniki)


Łączniki stanowią gwoździe, śruby z nakrętkami i podkładkami oraz łapki i klamry stalowe . Powinny one odpowiadać następującym normom:

 • gwoździe budowlane okrągłe: PN - 84/ M - 8192120000

 • śruby: PN - 85 / M - 82 101 i PN - 88 / M - 82121

 • nakrętki: PN - 86 / M - 82144 i PN - 88 / M - 82151

 • podkładki zwykłe: PN - 59 / M – 82010 i PN 79/M - 82019

 • podkładki klinowe do dwuteowników: PN -79 / M - 82009

 • klamry, opaski, trzpienie, łapki.: PN - 88 / H – 84020

 • wieszaki i ściągi: stal konstrukcyjna: St3SX, St3S PN-88/H-84020.

Elementy stalowe przechowuje się w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed dostępem wilgoci. Gwoździe i śruby przechowywać w skrzynkach.

2.4.Papa asfaltowa


Papa asfaltowa podlega sprawdzeniu wg wymogów PN – 89/B-27617. Stosowany materiał winien być bez uszkodzeń, załamań lub pęknięć, które to uszkodzenia całkowicie eliminują go z użycia.

3.sprzęt

3.1.Wymagania ogólne


Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”.

3.2.Sprzęt do wykonywania elementów drewnianych


Drobny sprzęt stanowią tu pilarki ręczne i elektryczne, siekiery, ośniki i inny drobny sprzęt dopasowany do zakresu robót. Powinien on spełniać wymogi BHP oraz być zaakceptowany przez Inżyniera - sprzęt nie zaakceptowany zostanie odrzucony.
Do przemieszczania ciężkich elementów (np. poprzecznic drewnianych, słupów itp.) należy użyć dźwigu samojezdnego o udźwigu do 4 T. Dźwig ten powinien posiadać atest sprawności urządzenia wydane przez Dozór Techniczny dla każdego urządzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu dźwigu, należy bezwzględnie nie dopuścić do jego użycia w trakcie robót budowlano-montażowych.

4.transport

4.1.Wymagania ogólne


Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych ”.

4.2.Transport elementów drewnianych


Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, dostosowanym do długości elementu, w tym dłużycami przy przewozie poprzecznic drewnianych, sprawnym technicznie o naciskach na oś nie przekraczających wartości dopuszczonej dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych.
Łączniki i elementy drobne przewozi się w skrzynkach, natomiast materiał drzewny na dłużycach lub samochodami ciężarowymi. Materiał w trakcie jazdy powinien być zabezpieczony przed możliwością się jego przemieszczenia, a drewno układa się na podkładkach drewnianych.

4.3.Transport elementów stalowych


Metalowe łączniki (śruby, gwoździe klamry itp.) należy przewozić dowolnym środkiem transportu
w pojemnikach lub skrzyniach, z zabezpieczeniem elementów przed przemieszczaniem się wewnątrz pojazdu.

5.wykonanie robót

5.1.Wymagania ogólne


Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt. 5.

Przed wykonaniem elementów pomostu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inżynierowi projekt technologii wykonania robót, wraz z odpowiednimi ewentualnymi rysunkami ich konstrukcji oraz atesty materiałów. W trakcie robót należy stosować odnośne przepisy BHP i ochrony środowiska, których nie przestrzeganie obciąża Wykonawcę robót. Materiały składować zgodnie z ogólnymi zasadami, uwzględniając uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.


5.2.Montaż elementów pomostu i nawierzchni mostu


Przed wbudowaniem Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inżynierowi harmonogram robót oraz świadectwa jakości materiałów, celem zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie robót. W trakcie robót należy stosować odnośne przepisy BHP i ochrony środowiska, których nie przestrzeganie obciąża Wykonawcę robót. Materiały winny odpowiadać wymogom technicznym i być składowane zgodnie z ogólnymi zasadami, uwzględniając uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.

5.2.1. Wytyczne pomostu i nawierzchni mostu


Wytyczenie – odtworzenie osi podpór mostu należy wykonać zgodnie z SST D-01.01.01.11 „Roboty pomiarowe”.

5.2.2. Wykonanie robót


Pomost i nawierzchnię mostu należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną remontu obiektu.

Wykonany pomost winien być stabilny, właściwie mocowany do belek stalowych ustroju nośnego oraz wykonany z kwalifikowanego materiału. Dopuszczalne jest wbudowanie elementu z rozbiórki z istniejącego pomostu, pod warunkiem jego dobrego stanu technicznego i zgody Inżyniera. Powyższe odnotowuje się


w dzienniku budowy i protokole przekazania materiałów z rozbiórki.
Dopuszczalne odchyłki wykonania elementów wynoszą:

 • nierównoległość elementów:  2 cm

 • pionowość elementów:  1 cm

 • lokalizacja elementu:  2 cm

 • odchyłki wymiarów elementów:

 • przekrój:  1 cm

 • wymiary liniowe:  5 cm.

Elementy drewniane należy mocować do siebie łącznikami stalowymi jak śruby, klamry itp., zgodnie


z dokumentacją techniczną. Łączniki należy zamontować tak, aby mocowanie elementów drewnianych było stabilne. Śruby należy dokręcić tak, aby nie było możliwości poluzowania połączenia, a klamry i inne łączniki posiadały właściwą głębokość ich zamocowania.

Montaż elementów wykonuje się etapami, które podlegają odbiorom częściowym. Wykonanie elementu następnego jest warunkowane odebraniem elementu wykonanego w etapie wcześniejszym.


5.2.2.1. Poprzecznice drewniane pomostu


Poprzecznice wykonuje się z okrąglaków, zaimpregnowanych i odpowiednio spłazowanych na ich długości, dla uzyskania właściwego spadku poprzecznego nawierzchni. W miejscach belek głównych poprzecznice należy wykonać zacięcia o grubości 1,5 cm. Poprzecznice przewidziano o dwóch długościach - dłuższe układa się w miejscach słupków poręczy drewnianych kładki i posiadają one otwory, dla śrub mocowania słupki poręczy.

Poprzecznice nad belkami stalowymi posiadają wcięcia dla ich z zamocowania w belkach głównych,


a dodatkowo mocowane są do belek głównych przy użyciu łapek stalowych Po ułożeniu górne powierzchnie poprzecznic należy zabezpieczyć papą przybitą do drewna gwoździami papiakami, zgodnie z zasadami stosowanymi dla obiektów tymczasowych.

5.2.2.2.Podkład z bali drewnianych oraz chodniki z desek


Pomost jezdni wykonuje się jako pojedyńczy z bali, a chodniki jako pojedynczy z desek. Do wykonania dyliny należy użyć bali o szerokości 10cm i wysokości na przemian 15 i 20cm. Bale należy układać wzdłuż osi mostu szczelnie obok siebie. Na balach dyliny ułożona zostanie nawierzchnia bitumiczna
wg SST D – 05.03.05.29.

Deski chodnika układać na beleczkach poprzecznych przymocowanych do dyliny górnej pomostu obiektu. Elementy jezdni i podwaliny należy mocować do poprzecznic przy użyciu gwoździ. Drewno winno być zaimpregnowane.


5.2.2.3.Balustrady


Balustrady należy wykonać z drewna wysuszonego. Pochwyt i słupki wykonuje się z krawędziaków
14 x 14 cm, zaś przeciągi z desek 10 x 5 cm. Balustrady wykonać należy zgodnie z typową konstrukcją poręczy drewnianych. Zarówno słupki jak i pochwyt powinny mieć kształt zgodny z rysunkami i wycięcia
w miejscach łączenia elementów.

5.3.Rusztowania i pomosty robocze


Rusztowania i pomosty robocze wykonywane są przez i wg technologii Wykonawcy robót po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera. Wykonywane są one jako elementy pomocnicze w ilości i miejscach przewidzianych przez Wykonawcę remontu mostu.

6.kontrola jakości robót

6.1.Wymagania ogólne


Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych ” pkt. 6. Kontrolę przeprowadza się sprawdzając wykonanie robót zgodnie z pkt 2  5 niniejszej SST.

Sprawdzenie jakości wykonanych robót polega na kontroli (i akceptacji ) projektu technologicznego, kontroli jakości wbudowanego materiału i jakości łączników. Wyniki kontroli i odbioru projektu technologicznego wpisuje się do dziennika budowy.


6.2.Kontrola jakości robót


Poprawność wykonania robót polega na:

 • sprawdzeniu wytyczenia osi podłużnej i osi poprzecznych ustroju nośnego

 • sprawdzeniu jakości wbudowanych materiałów

 • sprawdzeniu właściwego wykonania elementów , ze zwróceniem uwagi na ich kształt, podcięcia, wycięcia oraz wymagane przekroje elementów i jakości wykonanych połączeń

 • sprawdzeniu kompletności, jakości wykonania i stabilności rusztowań i pomostów roboczych

 • sprawdzeniu atestów jakości stosowanych materiałów.

Kontrolę wykonuje się uwzględniając wymogi i dopuszczalne odchyłki podane w pkt. 2  5 niniejszej SST.

Przed odtworzeniem pomostu, Inżynier zatwierdza projekt technologiczny, opracowany przez Wykonawcę robót, wpisem do dziennika budowy. Wpis do dziennika obowiązuje także przy odbiorze poszczególnych elementów konstrukcji mostu.Etapy odbioru montażu pomostu

Pomost podlega następującym odbiorom częściowym: • Wytyczenie osi mostu

 • Montaż poprzecznic – wraz z ich izolacją

 • Montaż pokładu pomostu jezdni

 • Montaż chodników

 • Montaż balustrad obiektu

 • Wykonanie rusztowań i pomostów roboczych , wykonanych wg potrzeb Wykonawcy robót.

Odbiór polega na sprawdzeniu wykonania elementu wg pkt 2-5 niniejszej SST, sprawdzeniu odchyłek od wymiarów projektowych oraz stateczności podpory i pewności ich połączeń.

7.obmiar robót


Jednostką obmiarową, związaną z robotami niniejszej SST jest metr sześcienny wbudowanego materiału

Obmiar winien być wykonany na budowie, w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. W przypadku braku akceptacji roboty nie zostaną zaliczone.

Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych ” pkt. 7.

8.odbiór robót


Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych ” pkt. 8

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wykonanych robót, zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST oraz ogólnymi przepisami dotyczącymi odbioru elementów drewnianych mostów tymczasowych. Odbioru dokonuje Inżynier na placu budowy, wpisem do dziennika budowy.

9.podstawa płatności


Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych ” pkt. 9

Cena jednostkowa obmiaru za m3 wykonanej podpory obejmuje::

1. Montaż i demontaż rusztowań dla wykonania robót

2. Montaż poprzecznic drewnianych pomostu

3. Montaż pokładu z bali o grubości 10 cm i wysokości 15 i 20cm

4. Montaż drewnianych chodników mostu

5. Montaż balustrad drewnianych obiektu

6. Montaż stalowych elementów zabezpieczających; tj. ceowników na krawędziach jezdni i kątowników na krawędziach chodników


7. Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych.

10.przepisy związane


1. PN-93/S-10080

Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

2. PN-92/S-10082

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

3. RM-54-M7/04-251

Wytyczne utrzymania drewnianych części przejazdowych mostów drogowych

4. PN-82/D-94021

Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymałościowymi

5. PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogólne wymagania
i badania

6. PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

7. PN-84/M-81000

Gwoździe. Ogólne wymagania i badania

8. PN – 85/M - 8201

Śruby z łbem sześciokątnym

9. PN-59/M-82010

Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

10. PN-86/M-82144

Nakrętki sześciokątne

11. PN - 89/B - 27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

10.1.Inne dokumenty


Instrukcja Nr 3/58 „ Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych.

Zarządzenie Min. Komunikacji Nr 3 z 05.01.1976 r w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów mostowych.


Przebudowa mostu na rzece Wisłok w m. Markuszowa w c. dr. pow. Nr 1926 Kożuchów – Wysoka Strzyżowska w km 1+280,00
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət