Ana səhifə

Sprawozdanie Dziekana Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za rok 2010


Yüklə 1.55 Mb.
səhifə1/15
tarix25.06.2016
ölçüsü1.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Sprawozdanie

Dziekana Wydziału

Przyrodniczo-Technologicznego

Uniwersytetu Przyrodniczego

we Wrocławiu

za rok 2010

SPIS TREŚCI


Dane adresowe 3

Struktura Jednostki 3

Sprzęt komputerowy 4

Aparatura naukowa 4

Zatrudnienie 5

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych 5

Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu 6

Prowadzone w jednostce w sposób ciągły badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe z określeniem dyscyplin i kierunków 40

Realizowane projekty badawcze, projekty celowe, projekty rozwojowe, umowy z innymi podmiotami 44

Realizowane projekty badawcze finansowane z dotacji na działalność statutową oraz z dotacji na BW 56

Dane o wdrożeniach i patentach 65

Wykaz wdrożeń udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostką wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce 66

Międzynarodowe programy naukowe 66

Dane o dwustronnych umowach międzynarodowych zawartych przez wydział, instytut, katedrę 66

67Udział w sieciach naukowych lub konsorcjach naukowo-przemysłowych 67

Członkostwo z wyboru w międzynarodowych organizacjach naukowych i komitetach redakcyjnych czasopism naukowych o zasięgu światowym 68

Współpraca z placówkami krajowymi 69

Konferencje naukowe 73

Liczba gości zagranicznych z poszczególnych krajów: 74

Informacje o wyjazdach za granicę z podaniem liczby wyjazdów do poszczególnych krajów z podziałem na staże naukowe i staże szkoleniowe, konferencje i inne 74

Nagrody i wyróżnienia 75

Udział we władzach i komisjach Uczelni 75

Najważniejsze osiągnięcia uzyskane poza Uczelnią 79

Inne ważne informacje 79

Działalność Studenckich Kół Naukowych w roku akademickim 2009/2010 80

Ogólne uwagi o rozwoju Wydziału 84

Publikacje naukowe 85

……………………….. Wrocław, dnia …………….

Pieczątka Jednostki
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

ZA ROK 2010
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNOLOGICZNY

Dane adresowe


Ulica: plac Grunwaldzki Telefon: (071) 320 15 38
Nr domu: 24 a Fax: (071) 320 15 35
Kod pocztowy: 50–363 E-mail: dziekanat.wpt@up.wroc.pl
Miejscowość: Wrocław


Kierownik Jednostki
Nazwisko i imię: Parylak Danuta Telefon służbowy: (071) 320 15 34
Stanowisko służbowe: Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Fax: (071) 320 15 35
Tytuły i stopnie naukowe: profesor doktor habilitowany E-mail: danuta.parylak@up.wroc.pl

Struktura Jednostki
 1. Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

 2. Instytut Inżynierii Rolniczej

 3. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

 4. Katedra Botaniki i Ekologii Roślin

 5. Katedra Fizyki i Biofizyki

 6. Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa

 7. Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni

 8. Katedra Ochrony Roślin

 9. Katedra Ogrodnictwa

 10. Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

 11. Katedra Żywienia Roślin

 12. Wydziałowe Biuro Praktyk

 13. Wydziałowe Biuro Obsługi Projektów Unijnych


Sprzęt komputerowy


Liczba komputerów PC:

489

- w tym nabytych w roku sprawozdawczym:

29

Liczba komputerów przyłączonych do lokalnych sieci komputerowych:

402

- w tym nabytych w roku sprawozdawczym:

21

Liczba superkomputerów:

-

Liczba serwerów:

2


Aparatura naukowa
Wykaz najcenniejszej aparatury naukowej zakupionej (uzyskanej) w roku sprawozdawczym:


Spektrofotometr UV-VIS

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

Laboratoryjny młynek tnący

Wirówka z chłodzeniem

Zestaw do pomiarów i rejestracji GIS

Zestaw 4-program. rejestr. poziomu wody

Komora klimatyczna

Zestaw do oznaczania gęstości gleb

Wirówka z wirnikiem kątowym

Przyrząd do pomiaru CO2

Instytut Inżynierii Rolniczej

Młyn miksujący

System do pomiaru zużycia oleju

Linia do produkcji peletu

Rozdrabniacz

Penetrologger

Polowy miernik naprężeń

Stacja rejestrująca parametry doju

Piec muflowy

Łaźnia wodna z wytrząsaniem

Katedra Fizyki i Biofizyki

Penetrometr wraz z systemem do analizy gazu glebowego do głębokości 0,8m.

Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni


Aparat do pomiaru NDVI – TCM 500 NDVI.

Mieszadło obrotowe Rotamix R M-2L

Komora opryskowa

Piec do mineralizacji próbek K-436 12x300

Suszarka laboratoryjna UFE 600

Wagosuszarka

Zestaw pH/Jonometr

Łaźnia wodna

Mikroskop z rejestrujacją obrazu w formie cyfrowej

Katedra Ochrony Roślin


Autoklaw

Rozdrabniacz do gałęzi

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin

Ekstraktor

Przenośny elektroniczny miernik powierzchni liści

Ogrodnictwo

Spectrofotometr Pharo 100

System akwizycji pomiaru przestrzennego temperatury gleby

Wytrząsarki laboratoryjne

Katedra Żywienia Roślin

Spektrofotometr

Zmywarka

Łuskarka

Dane liczbowe o składzie Rady Wydziału


Liczba członków ogółem:

105

– w tym członków z tytułem prof. oraz stopniem dr. hab.:

71


Zatrudnienie


Zatrudnionych ogółem:

322

– w tym nauczycieli akademickich:

203

z tytułem naukowym profesora:

28

na stanowisku profesora nadzw. bez tytułu:

25

ze stopniem dr. hab.:

18

ze stopniem dr.:

w tym:


adiunktów:

asystentów:

wykładowców:


120
107

2

11

asystentów, mgr:

10

wykładowców, mgr:

2

– w tym nienauczycieli:

119

pracowników technicznych:

84

pracowników administracyjnych:

23

innych:

12


Uprawnienia do nadawania stopni naukowychLiczba uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora:

3

Liczba uprawnień do nadawania stopni doktora habilitowanego:

2

Podać rodzaj i zakres uprawnień

Stopnia doktora:

w zakresie: agronomii

w zakresie: inżynierii rolniczej

w zakresie: ogrodnictwa

Stopnia doktora habilitowanego:

w zakresie: agronomiiw zakresie: inżynierii rolniczej


Liczba stopni naukowych doktora nadanych w okresie sprawozdawczym:

8

– w tym pracownicy:

-

doktoranci:

6

osoby spoza Uczelni:

2
Liczba stopni naukowych doktora uzyskanych w okresie sprawozdawczym poza Uczelnią:

1

– w tym pracownicy:

1

doktoranci:

-
Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego nadanych w okresie sprawozdawczym:

4

– w tym pracownicy:

4

osoby spoza Uczelni:

-
Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego uzyskanych w okresie sprawozdawczym poza Uczelnią:

-
Liczba tytułów naukowych profesora uzyskanych w okresie sprawozdawczym przez pracowników wydziału:

1
Liczba postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora osobom spoza uczelni przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym:

2


Najważniejsze osiągnięcia naukowe uszeregowane w formie rankingu
( W przypadku tematu badawczego podać również kierownika tematu oraz uzyskane wyniki, publikacje max do 10 pozycji, w innych przypadkach podać nazwisko osoby bezpośrednio związanej z osiągnięciem)
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska


 1. Badania nad potencjalną i aktualną rozpuszczalnością oraz fitoprzyswajalnością arsenu w glebach Złotego Stoku – prof. dr hab. A. Karczewska oraz mgr Karolina Lewińska

Kontynuowane są badania nad czynnikami decydującymi o rozpuszczalności i fitoprzyswajalności arsenu w zanieczyszczonych glebach Złotego Stoku, niegdyś największego w Europie ośrodka przetwórstwa arsenu. W doświadczeniach laboratoryjnych i wazonowych wykazano, że dodatki zastosowane do gleby mogą istotnie wpływać na rozpuszczalność form arsenu i jego fitoprzywajalność. Pobranie arsenu przez testowane rośliny można modyfikować wprowadzając do gleby związki żelaza oraz rozpuszczalne fosforany Reakcje różnych grup roślin uprawianych na glebach o różnych właściwościach są różne.


 1. Badania nad wpływem substancji organicznej na rozpuszczalność i formy metali ciężkich oraz arsenu w glebach zanieczyszczonych poddanych rekultywacji oraz w odpadach poflotacyjnych górnictwa miedzi i arsenu – prof. dr hab. A. Karczewska

W roku 2010 ponownie podjęto problem wpływu substancji organicznej o różnym stopniu humifikacji i różnych właściwościach na rozpuszczalność i formy metali ciężkich oraz arsenu w glebach oraz odpadach bogatych w te pierwiastki – w warunkach rekultywacji”. Prace realizowane są w ramach grantu MNiSW (numer projektu: N305 395538). Dotychczas uzyskano wyniki wstępne – w ramach laboratoryjnych testów ekstrakcji. Wyniki te wskazują, że łatwo rozpuszczalna frakcja różnych substancji organicznych może przyczyniać się do mobilizacji metali oraz arsenu, ale frakcja nierozpuszczalna zazwyczaj wykazuje dużą zdolność sorbowania uruchomionych połączeń.


 1. Badania nad dynamiką pierwiastków śladowych w zadrzewionych zanieczyszczonych glebach porolnych, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki składu roztworów glebowych - w ramach grantu MNiSW, kierownik – dr hab. Cezary Kabała, prof. UP.

W trzecim roku doświadczenia terenowego kontynuowano pomiary wymywania pierwiastków głównych i śladowych z tworzących się ektopróchnic na zalesionych gruntach porolnych wokół huty miedzi i składowiska odpadów po flotacji rud miedzi. Stwierdzono, że w warunkach nietypowego dla próchnic nadkładowych, alkalicznego odczynu, w ściółkach narasta kumulacja pierwiastków śladowych. Jest to efektem słabej rozpuszczalności minerałów zawartych w ziarnach pyłu w warunkach alkalicznego odczynu. Równocześnie stwierdzono silna kumulację analizowanych pierwiastków w powierzchniowej mineralnej warstwie gleby, co powoduje, że mimo znacznego zanieczyszczenia ogólnego gleby, do roztworu glebowego (pozyskiwanego na głębokości 30 i 50 cm ppt) uwalniana jest tylko minimalna część całkowitej zawartości pierwiastka. W równym stopniu dotyczy to takich metali jak miedź, ołów i cynk. Nieco silniej uwalniany jest kadm i arsen, choć ich stężenie w roztworze glebowym pozostaje na poziomie setnych części mikrograma na litr. Wyniki badań potwierdzają, więc dużą stabilność pierwiastków śladowych w zanieczyszczonych glebach wokół obiektów przemysłu miedziowego. Z jednej strony jest to wynik pozytywny, gdyż dowodzi słabej mobilności metali w profilu glebowym i niewielkiego przemieszczania się metali do wód gruntowych. Jednak z drugiej strony, słaba rozpuszczalność metali przekłada sie na niewielką ich dostępność dla roślin, co ogranicza przydatność metod fitoekstrakcyjnych w rekultywacji zanieczyszczonych gleb. Uzyskane wyniki potwierdzają również narastania zjawiska wtórnej akumulacji pierwiastków śladowych w glebach stref ochronnych objętych programem zalesień.

 1. Związki miedzy seriami pokryw stokowych a morfologią i właściwościami gleb Sudetów – grant promotorski mgr Jarosława Waroszewskiego, kierownik - dr hab. Cezary Kabała, prof. UP.

W badaniach nad strukturą pokryw stokowych oraz związkami pokryw i gleb bielicowych zastosowano szereg metod wykorzystywanych w sedymentologii i paleobiologii. Celem analizy minerałów ciężkich oraz pierwiastków ziem rzadkich było jednoznaczne potwierdzenie różnic uziarnienia między pokrywami i powiązanie ich genezy z określonymi seriami skalnymi oraz warunkami wietrzenia i sedymentacji. Analizy te ponad wszelką wątpliwość umożliwiają wyróżnienie, co najmniej dwóch, a niekiedy nawet trzech odrębnych warstw litologicznych w profilach analizowanych gleb. Zastosowanie metody analizy pyłków roślin w warstwach mineralnych gleby miało na celu wykazanie, czy warstwy identyfikowane współcześnie, jako Bh mogły w przeszłości być warstwami powierzchniowymi (próchnicznymi). Wyniki analiz, wykonywanych częściowo na Uniwersytecie Wrocławskim, potwierdziły taką możliwość w przypadku gleb Mumlawskiego Wierchu. Równocześnie w przypadku gleb Gór Stołowych możliwość taka została wstępnie wykluczona ze względu na ogólnie bardzo niską zawartość pyłków roślin w warstwach mineralnych. Wstępne datowania wieku materii organicznej w poziomach Bh i Bs bielic Gór Stołowych metodą C-14 wskazuje na znaczny udział bioturbacji w kształtowaniu się profilu glebowego.

 1. Geoekologiczne warunki środowiska przyrodniczego Parku Narodowego Gór Stołowych - w ramach grantu rozwojowego finansowanego przez MNiSW – kierownik prof. Tadeusz Chodak

Badania prowadzone w sieci monitoringu środowiska glebowego i leśnego Parku Narodowego Gór Stołowych umożliwiły wstępne zdefiniowanie przestrzennego zróżnicowania kwasowości gleb Gór Stołowych, zasobów materii organicznej, zdolności buforowych, zasobności w składniki pokarmowe (żyzności) oraz zanieczyszczenia gleb PNGS, a także czynników wpływających na to zróżnicowanie. W przypadku materii organicznej, stwierdzono, że największe jej zasoby występują w uboższych glebach bielicowych porośniętych monokulturami świerka. Jest to efektem mniejszej aktywności mikrobiologicznej na tych siedliskach i ograniczenia procesów rozkładu szczątków organicznych. Uzyskane wyniki wskazują, że przebudowa drzewostanów świerkowych zwiększająca udział gatunków liściastych prowadzi do wzrostu aktywności mikrobiologicznej gleb, przyspieszenia procesów rozkładu, a co za tym idzie – zmniejszenia zdolności sekwestracji dwutlenku węgla w ekosystemie leśnym. W zakresie badań nad przestrzennym zanieczyszczeniem gleb PNGS wykazano rolę barier orograficznych, takich jak próg Skalniaka w gromadzeniu się zanieczyszczeń, szczególnie ołowiu. Zatrzymywanie mas zanieczyszczonego powietrza na progu Skalniaka powoduje, że koncentracja ołowiu w ściółkach ekosystemów leśnych tego obszaru jest zdecydowanie wyższa niż w sąsiedztwie ruchliwej Szosy 100 Zakrętów. Wyniki te wskazują jednocześnie na role zanieczyszczeń transgranicznych, a nie lokalnych, w kształtowaniu, jakości środowiska Gór Stołowych.

 1. Kształtowanie się właściwości gleb organicznych łąkowych i leśnych obszarów popożarowych Dolnego Śląska – dr hab. inż. Adam Bogacz prof. UP

Pożar łąkowych gleb organicznych doprowadził do wytworzenia się na ich powierzchni nowych poziomów popiołowych o znacznej miąższości. Gleby klasyfikowano, więc jako murszowe, torfowo-murszowe lub mineralno-murszowe, niekiedy namurszowe. Zmiany cech morfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb stały się podstawą do klasyfikowania ich, jako Gleysols lub Histosols z poziomem Novic. Pożar zmniejszył miąższość poziomów organicznych w niektórych przypadkach o 30 do 50cm. Obecność w poziomach organicznych twardych, ostrokrawędzistych agregatów glebowych była wynikiem rozwoju procesu murszowego oraz przepalenia murszy bądź torfów. Wysoka intensywność pożarów i duża domieszka popiołów powodowała spadek hydrofobowości potencjalnej poziomów organicznych. Podobny wiek niektórych gleb oraz tak różne ich miąższości, wskazywały na silne ich przeobrażenie. Pożar obniżył znacznie retencyjność wodną gleb. W wyniku pożaru nastąpiło wyraźne wzbogacenie poziomów popiołowych w wapń, magnez, sód i potas oraz wzrost wartości pH. W niewielkim stopniu wzrosła natomiast koncentracji metali ciężkich w tego typu glebach. Proces murszowy oraz pożar prowadzi do zwiększenia udziału dojrzałych kwasów huminowych, co potwierdzają uzyskane wartości Q4/Q6. W poziomach murszowych obserwowano wyższy stopień humifikacji materii organicznej w porównaniu do poziomów głębiej zalegających. Wysoka intensywność pożaru, w znacznej części badanych obiektów, doprowadziła do powstania niekorzystnych cech gleb. W wyniku silnej degradacji gleb istnieją obecnie duże trudności ponownego, rolniczego użytkowania terenów łąkowych.

Publikacje:

Bogacz A., Chilkiewicz W., Woźniczka P. 2010. Kształtowanie się właściwości łąkowych gleb organicznych pod wpływem pożaru. Rocz. Glebozn. LXI, 3: 17-26.


Instytut Inżynierii Rolniczej


 1. Wpływ intensywności stymulacji mechanicznej podczas doju maszynowego krów na zmiany elastyczności strzyków - kierownik projektu 30/5-R/2008/G – prof. dr hab. Józef Szlachta

W ramach projektu wykonano badania terenowe (w oborze) w zakresie pomiarów charakteryzujących przebieg i warunki doju dla trzech poziomów naciągów gum strzykowych. Szczególną uwagę zwrócono na warunki doju oraz zmiany elastyczności strzyków oraz zawartości komórek somatycznych w odniesieniu dla krów pierwiastek. Analizowano zmianę elastyczności strzyków przed i po doju oraz zawartość komórek somatycznych w próbkach mleka pobieranego na początku, w fazie szczytowego wypływu mleka oraz w fazie podoju. Analiza obejmowała pomiary ilość komórek somatycznych oraz mikroorganizmów. Dokonano opisu matematycznego zależności podstawowych czynników wpływających na poziom masażu strzyka, szybkość wydajania krów dla analizowanych poziomów naciągu gum strzykowych w kubkach udojowych. Wykazano powiązanie pomiędzy poziomem naciągu gum strzykowych w kubkach udojowych a zmianą elastyczności strzyków.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət