Ana səhifə

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1


Yüklə 195.09 Kb.
səhifə2/4
tarix26.06.2016
ölçüsü195.09 Kb.
1   2   3   4

Özel öğrenci kabulü


Madde 15 —a)Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
b)Özel öğrenci kayıtları en geç ekle – sil haftasının sonuna kadar yapılabilir. Bu süre geçtikten sonra hiçbir şekilde özel öğrenci kabulü yapılamaz.

c)Özel öğrenciler asıl öğrencilerin yararlandıkları haklardan yararlanamazlar. Özel öğrenciler bir dönemde yüksek lisansta en fazla 2, doktorada 1 ders alabilirler. Bu öğrenciler aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin gereğini yerine getirmek zorundadır.

d)Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılmaz.

e)Özel öğrenci olarak kayıt yaptıran yabancı öğrencilerin vize işlemleri yapılmaz.

f)Yapılan özel öğrencilik başvuruları sadece 1 dönem için geçerli olup daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olmak için yeniden başvuru yapmak zorunludur.

g) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez; ancak izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.h) Özel öğrencinin sonraki yarıyıllarda bu Yönetmelik hükümlerine göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi halinde, özel öğrenci olarak almış olduğu derslerden başarılı olması üzerine, alınan notlar, Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile lisansüstü programında yer alan dersler yerine sayılabilir.

İzinli ayrılma


Madde 16Öğrencilere; aşağıdaki gerekçelere ve belgelere dayanarak, danışmanın ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uzatılabilir veya kısaltılabilir. Aynı lisansüstü programda yalnızca bir defa izin verilebilir. İzin taleplerinin ilgili yarıyılın ders kayıtlarının başlangıcından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Bunlardan;

a) Hastalık izni; yarıyıl izni verilmesini gerektirecek bir ay veya daha uzun süreyi kapsamak ve resmi bir sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelenmek koşuluyla öğrencilere yarıyıl izni verilebilir. Hastalığın izin talebinden sonra ortaya çıkması durumunda, olayın meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içinde Enstitüye başvurulması ve olayın gerekli belgelerle kanıtlanması sonucu yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir. Yarıyıl içinde izin verilmesi hâlinde, izin süresinin devamsızlık sınırını aşması durumunda öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır. Ancak, ruhsal sağlık sorunları nedeniyle izin alanlardan devamsızlığı iki yılı aşanların, lisansüstü öğrenime devam edebileceklerine dair yeni bir sağlık raporu getirmeleri gerekir, getirmedikleri takdirde kayıtları silinir. Bu izin süreleri eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz. Acil haller dışında, öğrencinin ilk başvuracağı yer Üniversite Sağlık Merkezidir. Bütün raporlar, bu Merkezin onayından sonra işleme konulur.

b) Askerlik izni; öğrencilerin askerlik tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılamaması veya tecilinin kaldırılarak askere alınması hâlinde askerlik izni verilebilir. Askerlik izin talebi; izin talep süresinde veya yarıyıl süresi içinde, dilekçe ekinde askerlik şubelerinden alacakları sevk evrakları ile birlikte Enstitüye başvurması sonucu değerlendirilir. Bu izin süresi eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz. Yarıyıl içinde izin verilmesi hâlinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin; Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlarda verilebilir. Bu izin süresi eğitim ve öğretim süresinden sayılmaz.

d) Taksirli suçlar hariç olmak, haklarında mahkumiyet kararı bulunan öğrencilere mahkumiyetleri süresince izin verilmez. Gözaltına alınan veya tutuklananlardan haklarında takipsizlik yada beraat kararı verilen öğrenciler, bu sürelerde izinli sayılırlar.

e) Öğrencilere, ikili anlaşmalar ve uluslararası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde yurt içinde veya yurt dışında belirli bir süre için öğrenim amacıyla izin verilebilir. Bu öğrencilerden ders ve tez döneminde olanların durumları danışmanları, doktora programında tez döneminde olanların durumları ise tez izleme komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu önerilen rapor, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yurt içinde ve yurt dışında geçirilen sürenin, öğrencinin öğrenim süresinden düşülüp düşülmeyeceğine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

İzini sona eren öğrenci, akademik takvimde belirtilen kayıt yenileme süresi içinde Enstitüye yazılı olarak başvurarak kaydını açtırmazsa kaydı silinir. Öğrenciler izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme


Ders kayıtları ve kayıt yenileme


Madde 17 –a)Öğrenciler her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.

b) Mazereti sebebiyle belirlenen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, mazeretini ekle-sil haftası içinde yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, ekle-sil haftası bitimine kadar kaydını yaptırabilir.

c) Kayıt yaptıramayan öğrenciler bir sonraki yarıyılda kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine devam edebilirler; ancak kayıt yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır. Üst üste iki defa ders kaydı yaptırmayan öğrencilerin üniversite ile ilişkileri kesilir.

d) Dersler zorunlu ve seçmeli olarak alınır. Öğrenciler, danışman ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile onayı ile aynı Enstitünün farklı ana bilim/ana sanat dallarından ders alabilir.


f)Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler yurtiçi ve yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler. Yurtdışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi programları kapsamında alınan dersler ve diğer yükseköğrenim kurumlarından alınan dersler, lisansüstü eğitim programlarındaki derslerin eşdeğer olması halinde enstitüdeki alacağı derslere karşılık sayılabilir.

g) Öğrenci bilimsel hazırlık dışında bir alt programdan ders alamaz.


Ders ekleme, bırakma ve değiştirme


Madde 18– Öğrenciler, ders seçme formuna yazarak seçtiği dersleri; danışmanının onayıyla ve kayıtlı oldukları programın kredi sınırlarını dikkate alarak, akademik takvimde belirlenen ekle sil haftası süresi içinde bırakabilir veya değiştirebilir. Bu süreden sonra ders değişikliği yapılmaz.
Danışmanlar

Madde 19 –Danışman ilke olarak öğretim üyesidir ve o anabilim/anasanat dalında görevli kadrolu öğretim üyeleri; bunlar bulunmadığı ya da sayıca yeterli olmadığı takdirde üniversitenin en yakın anabilim/anasanat dalındaki kadrolu öğretim üyeleri arasından önerilir. Görevlendirme danışmanın bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşleri alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Zorunlu hâllerde, yüksek lisans öğrencileri için tez danışmanı o anabilim/anasanat dalındaki doktoralı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda öğrencinin talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

  1. Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür ve bunlardan;

  2. Tezli yüksek lisans programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, ikinci yarıyılın sonuna kadar da tez/sanat eseri raporu danışmanı önerilir.

  3. Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programı öğrencileri için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar ders danışmanı, dönem projesinin açıldığı yarıyılda da dönem projesi danışmanı önerilir.


Kredi sınırları

Madde 20 Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin bir yarıyılda alması gereken kredi toplamı dışında alacağı ilave kredi sayısının ne olacağına Enstitü yönetim kurulunda karar verilir. Bir öğrenci, almak zorunda olduğu toplam kredi miktarının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.
Ders muafiyeti ve kredi aktarımı

Madde 21 — Bir diploma için kullanılmamış olmak koşuluyla bir öğrencinin; Enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından öğrenci olarak alıp başardığı dersler veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, eş değer olması koşuluyla danışmanı ve ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile muaf tutulabilir. Ancak, muaf tutulacak derslerin toplamı dokuz krediyi aşamaz.

İkili anlaşmalar ve uluslar arası ilişkiler kapsamındaki ilkeler dâhilinde, belli bir süre için yurt dışındaki üniversitelerde eğitime giden lisansüstü program öğrencilerinin, başarılı oldukları derslerden ve uygulamalardan aldıkları notların öğrencilerin öğrenim kredisinden sayılması; bu ülkeler ile yapılan anlaşmalar ve ilkeler kapsamında ilgili ana bilim/ana sanat dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları ile değerlendirilir.


Devam zorunluluğu

Madde 22 — Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az yüzde 70’ine, uygulamalı ders ve uygulamaların ise yüzde 80’ine devam etmek zorundadırlar. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci sınavlara alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır; başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.
Sınav türleri ve Yarıyıl Sınavları ve Başarı Koşulu

Madde 23 — Sınavlar ara sınavı, mazeret sınavı ve yarıyıl sonu sınavıdır. Öğrenciler sınavlara belirlenen gün ve saatlerde girmek zorundadır. Sınavlarla ilgili esaslar şunlardır:
a) Ara sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Programda yer alan dersler için her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır.

c) Mazeret sınavı: Mazeretin sona ermesinden itibaren en geç on gün içinde başvurmak koşuluyla; geçerli sağlık raporu olan ya da mazereti enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilen öğrencilere, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi üzerine, enstitü yönetim kurulunun belirlediği tarihlerde, ara ve yarıyıl sınavları yerine geçecek olan mazeret sınavı yapılır.

d) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenci Enstitü tarafından belir­lenen ve ilan edilen tarihte yarıyıl sonu sınavına alınır. Yarıyıl sonu sınavı Enstitünün tez/sanat eseri raporu yazımı ile ilgili yönergesine uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

Öğrencilerin devam ettikleri programın her döneminde en az bir dersten başarılı olmaları koşulu aranır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Başarı notunun hesaplanması

Madde 24 — Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu belirlenirken ara sınavı veya yaptırılan diğer çalışmaların katkısı %40, yarıyıl sonu sınavı veya yaptırılan diğer çalışmaların katkısı %60 olarak hesaplanır. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı (0) sıfırdır.
Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki notlardan biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl ders notu olarak verilir. Bu not Yüksek Lisans için en az CC; Doktora için en az CB’dir.Dörtlük Sistem

Beşlik Sistem (Kırgız Sistemi)

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

Yarıyıl Ders Notu

Derece

92-l00

AA

4.0

5

Pekiyi

86–91

BA

3.5

80–85

BB

3.0

4

İyi

73–79

CB

2.5

67–72

CC

2.0

3

Orta

60–66

DC

1.5

55–59

DD

1.0

2

Zayıf


50–54

FD

0.5

49 ve altı

FF

0Devamsızlık nedeni ile başarısız

F1

0


E: Seminer, laboratuar ve uygulamalı derslerdeki eksik çalışmalar için verilen nottur. Geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları yarıyıl sonunda tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (E) notu aldığı takdirde, notların teslimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi hâlde (E) notu kendiliğinden (FF) notu hâline dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hâllerde, öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle başvurusu, öğretim elemanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ve ilgili yönetim kurulu kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

G: Kredisiz derslerde, öğrencinin başarılı olduğunu gösterir.

K: Kredisiz derslerde, öğrencinin başarısız olduğunu gösterir.

NK: (Not Ortalamasına Katılmayan) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların “Not Ortalamasına Katılmamak Koşuluyla” aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz.

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət