Ana səhifə

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1


Yüklə 195.09 Kb.
səhifə4/4
tarix26.06.2016
ölçüsü195.09 Kb.
1   2   3   4

Süre


Madde 40 –Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programını tamamlama süresi üç yarıyıldır.

 1. Üçüncü yarıyıl sonunda almadığı ve/veya alıp başarısız olduğu ders sayısı dönem projesi dersi dâhil dörtten fazla olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 2. Üçüncü yarıyıl sonunda almadığı ve/veya alıp başarısız olduğu ders sayısı dönem projesi dersi dâhil dört ya da daha az olan ve/veya bütün derslerden başarılı olduğu hâlde genel akademik ortalaması 2,50’nin altında olan öğrenciye iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda bütün derslerinden başarılı olamayan ya da başarılı olduğu hâlde genel akademik ortalaması 2,50’nin altında olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.


Bitirme Sınavı

Madde 41

 1. Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programındaki dersleri ve semineri tamamlayan öğrenciler hazırladıkları proje ve temel konulardaki yeterliliklerini ölçmek üzere bitirme sınavına alınırlar.

 2. Bu sınavda başarılı olan öğrencilere Rektör, Rektör Vekili ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan Yüksek Lisans Diploması verilir.

 3. Yüksek Lisans Diploması Türkiye Türkçesi ve İngilizce olarak hazırlanır.

 4. Yüksek Lisans Diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

 5. Mezun olanlara diploma verilinceye kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

 6. Bu sınavda başarılı olamayanların Enstitü ile ilişiği kesilir.YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora / Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 42

 1. Doktora/sanatta yeterlik programının amacı, öğrenciye alanında gerekli bilgi birikimini kazandırmak için olanak sağlamak, bağımsız araştırma yapmak, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmak ya da özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeye yönelik bir sanat eseri ortaya koymasını sağlamaktır.

 2. Doktora/sanatta yeterlik programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya üniversite içinde ya da yurtiçi/yurtdışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

 3. Doktora/sanatta yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi, tez çalışması/sanatta yeterlik eseri çalışması ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması savunma sınavından oluşur.

 4. Sanatta yeterlik eğitimi “tezli” ya da “sanatta yeterlik eseri çalışması” şeklinde yürütülür.

 5. Doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenci, en az 24 kredi değerindeki ders yükünü öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır. Bir öğrencinin doktora/sanatta yeterlik programı süresince alacağı zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredisi 30’u aşamaz.


Süre

Madde 43 –Doktora/sanatta yeterlik programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır.

 1. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlama süresi en fazla dört, yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da tüm derslerden başarılı olduğu hâlde akademik ortalaması 3,00’ün altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 2. Derslerini başarıyla tamamlayan, doktora/sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi kabul edilen öğrenci, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi denetiminde bir tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu hazırlamak ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavına girmek zorundadır.

 3. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilip sekizinci yarıyılın sonuna kadar tez çalışmasını/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu tamamlayamadığı için tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.


Yabancı Dil Yeterlik Koşulu

Madde 44 –a)Doktora/sanatta yeterlik derslerini başarıyla tamamlayan öğrencinin doktora/sanatta yeterlik sınavına girebilmesi için KTMÜ Merkezi Yabancı Dil Sınavından ya da Türkiye’de yapılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden 60 puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanları alması veya eşdeğerliği Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen KPDS, TOEFL, IELTS ve benzeri sınavların birinden başarılı olması gerekir.

b)Yabancı uyruklu öğrenciler kendi anadilleri dışındaki bir yabancı dilden sınava girmek


zorundadırlar.

c)Yabancı dil yeterlik koşulunu yerine getiremeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.


Doktora / Sanatta Yeterlik Jürisi

Madde 45 – Doktora/Sanatta Yeterlik Jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından ve en az biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulunca seçilen ve bir yıl süreyle görev yapan en az beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

Doktora/Sanatta Yeterlik Jürisi, Enstitü anabilim/anasanat dallarına göre oluşturulabileceği gibi, doktora programlarına göre de oluşturulabilir.


Doktora / Sanatta Yeterlik Sınavı

Madde 46 –Doktora/sanatta yeterlik sınavı; öğrencinin bilim alanında temel konular ve doktora/sanatta yeterlik eseri çalışması ile ilgili konularda kapsamlı bilgi ve beceri ile sentez ve yaratıcılık gücüne sahip olup olmadığının sınanmasını amaçlar. Doktora/sanatta yeterlik sınavları dönem sonlarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini başarı ile tamamlayan ve yabancı dil yeterlik koşulunu yerine getiren öğrenci takip eden ilk sınav döneminde doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.

 1. Doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenci, programa kaydolduğu tarihten itibaren en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen süreler sonunda doktora/sanatta yeterlik sınavına mazeretsiz olarak girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 2. Doktora/sanatta yeterlik sınavı, ilke olarak Doktora/Sanatta Yeterlik Jürisi tarafından yapılır.

 3. Doktora/sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora/sanatta yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne bildirilir.

 4. Doktora/Sanatta Yeterlik Jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarılı dahi olsa bir öğrencinin en çok üç ders daha almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri yeterlik sınavından sonraki iki yarıyıl içinde başarıyla tamamlayamayan ya da bu ders/derslerin akademik ortalaması 3,00 veya üzerinde olmayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 5. Doktora/sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.


Tez / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması İzleme Komitesi

Madde 47 –Doktora/sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, bir ay içinde, doktora yeterlik jürisi tarafından belirlenip anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi oluşturulur.

 1. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez/sanatta yeterlik eseri çalışması danışmanından başka, ilgili anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı ve başka üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversiteden atanan danışman komite toplantılarına katılabilir.

 2. Yurtdışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda ya da tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu çalışmasını yurtdışında yapmak üzere izin verilen öğrenciler için, danışmanı ya da gönderildikleri kurum içinden atanan ikinci danışmanı, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantılarından önce anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden anabilim/anasanat dalı başkanlığı sorumludur. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi, gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

 3. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.


Tez / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Önerisi Savunması

Madde 48 –Doktora/sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisini tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az onbeş gün önce tez/sanatta yeterlik eseri çalışması danışmanına verir, bu öneri danışman tarafından komite üyelerine dağıtılır.

 1. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisini inceleyerek adayı savunma sınavına alır. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınav sonunda komite öneriyi kabul ya da ret eder. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Gerekçeli bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca üç işgünü içinde ilgili tutanakla birlikte enstitü müdürlüğüne gönderilir.

 2. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi savunma sınavına alınır. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi ikinci savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 3. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi kabul edildikten sonra, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve istenirse bu raporu komite toplantısında sözlü olarak savunur. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak belirlenir. Komite raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç işgünü içinde enstitü müdürlüğüne gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya toplam olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.


Tez / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışmasının Yazımı ve Teslimi

Madde 49 –Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez/sanatta yeterlik eseri çalışması önerisi kabul edilen öğrenci; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden en az birini yerine getiren bir doktora tezini veya özgün bir sanat eseri oluşturma, özgün bir proje geliştirme, üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme veya bir sahne eserini üstün bir uygulama ve yaratıcılıkla sahnede sergileme/yönetme niteliklerinden en az birini taşıyan bir sanat eseri çalışması ile bu çalışmayı belgeleyen ve açıklayan sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu bu yönetmelikte belirtilen sürede, tez izleme/sanatta yeterlik eseri çalışması komitesi gözetiminde hazırlar.

 1. Enstitüler tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu çalışmalarının en üst düzeyde bilimsel kalite ve etik ilkelere göre yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapar ve enstitü yönetim kurulu tez süreci ile ilgili şikâyetleri ve sorunları da değerlendirir. Bu amaçla, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporuna ait kayıtları incelemeyi talep edebilir.

 2. Tez/Sanatta yeterlik eseri çalışması, Enstitünün ilgili yönergesinde belirlenen kurallara uygun olarak yazılır. Tezin/Sanatta yeterlik eseri çalışmasının Kırgızistan Türkçesi veya Türkiye Türkçesi ile yazılması ve önüne en az 2 sayfalık bir abstraktının (özünün) Kırgızca, Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde konulması gerekir. Ayrıca, onbeş sayfadan az olmamak üzere tezlerin/sanatta yeterlik eseri çalışması raporlarının sonuna Kırgızistan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi bir özet eklenir. Yabancı dil öğretimi yapan anabilim/anasanat dallarında da tezler/sanatta yeterlik eseri çalışmaları Kırgızistan Türkçesi veya Türkiye Türkçesi ile yazılır. Ancak danışmanın gerekçeli önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu tezin/sanatta yeterlik eseri çalışmasının yabancı bir dilde yazılmasına karar verebilir.

 3. Enstitünün ilgili yönergesinde belirlenen kurallara uygun olarak yazılan ve çoğaltılan tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu doktora programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, bir dilekçe ekinde, Enstitüye teslim edilir.

 4. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın, süresinde tezini/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.


Tez / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Savunma Sınavı Jürisi

Madde 50 – Doktora tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması savunma sınavı jürisi, tarihi ve yeri ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri, öğrencinin tez/sanatta yeterlik eseri çalışması izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere en az beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
Doktora Tezi / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu Savunma Sınavına Başvuru Puanı

Madde 51 – Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavına girebilmek için başvuran adayın doktora çalışması yapılan konuda veya alanda en az 5 puanlık yayın veya kongre bildirisi koşulunu yerine getirmesi gerekmektedir. Puanlama aşağıdaki tabloya uygun olarak yapılır:

PUAN

Science Citation Index, Social Science Citation Index ve Arts and Humanities Citation Index tarafından taranan bir dergide yayınlanan makale

5


Senatonun kabul ettiği Alan İndeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan makale

3


Uluslararası bir kongrede sunulan ve “absract”i uluslararası indeksler tarafından taranan bir dergide yayınlanan bildiri

3

Senatonun kabul ettiği diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makale

2


Tanınmış editörler tarafından tanınmış yayınevlerince yayınlanan kitapta yer alan bölüm/ makale

2


Uluslararası kongrede sunulan ve “absract” yayınlanmayan bildiri

1


Ulusal kongrede sunulan bildiri

0,5


Uluslararası hakemli dergilerde bir atıf almış olmak

0,5


Ulusal hakemli dergilerde bir atıf almış olmak

0,2


Poster bildiri

0,2Doktora Tezi / Sanatta Yeterlik Eseri Çalışması Raporu Savunma Sınavı

Madde 52

 1. Doktora/sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitünün ilgili yönergesindeki yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

 2. Jüri; tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavı tezin/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunun sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır ve yeri ile tarihi en az onbeş gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav, en az 60 dakika sürelidir.

 3. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Enstitü müdürlüğünün görüşü de alınarak en geç onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

 4. Tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ve jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne bildirilir.

 5. Tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son hâline getirilmiş çalışmasını, enstitünün yazım kurallarına uygun olarak hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

 6. Tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini/sanatta yeterlik eseri çalışması raporunu jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.

 7. Doktora tezi/sanatta yeterlik eseri çalışması raporu reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.


Doktora Diploması

Madde 53 –a)Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da yerine getiren öğrenciye Rektör, Rektör Vekili ile Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan Doktora/Sanatta Yeterlik diploması verilir.

b) Doktora/Sanatta Yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat


dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

c) Mezun olanlara diploma verilinceye kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Diplomaların Geçerliliği

Madde 54 – 23 Eylül 1996 tarih ve 22766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetinin 17.12.1995 tarihinde Bişkek’te imzaladığı “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü”nün 21. maddesine göre Manas Üniversitesinin diplomaları, Kırgızistan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinde aynı alan ve seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumlarının diplomalarına ve bunların milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup sahiplerine aynı hakları sağlar.
Disiplin İşleri

Madde 55 – Lisansüstü öğrenciler lisans öğrencileri ile aynı disiplin yönetmeliğine tabidirler.
Giriş Sınavlarının Geçersiz Sayılacağı Hâller

Madde 56 – Lisansüstü giriş sınavlarında kopya çektiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılır.
İntihâl

Madde 57 – Lisansüstü derslerle ilgili ödevlerinde, proje ve sergilerinde veya tezlerinde bilimsel çalışmalardan kaynak göstermeden tıpkısının aynısı şeklinde alıntı (intihâl) yapanların Enstitü ile ilişiği kesilir.

İlişik kesilebilmesi için söz konusu hususun Enstitü Yönetim Kurulunca kurulacak ve öğretim üyelerinden oluşan 3 kişilik bir komisyon tarafından hazırlanacak bir raporla tespit edilmesi zorunludur.


Tezin Yayımlanması

Madde 58 – Kabul edilmiş olan tez, proje, sanat eseri ve ürünün kısmen veya tamamen Enstitü tarafından, yurt içinde veya yurt dışında yayımlanması hâlinde yazara telif ücreti ödenmez. Yayınlanan tezler Kırgızistan üniversitelerine ücretsiz dağıtılır, internet ortamında tam metin olarak yayınlanır.

Enstitünün yazılı izni olmaksızın tez, proje, sanat eseri veya ürünlerinin, hiçbir kişi ve kuruluş tarafından tamamen ya da kısmen yayınlanması mümkün değildir.


Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Madde 59 – Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Yükseköğretim mevzuatına uyulur.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik ve Ona Bağlı Olarak Alınan Senato Kararları

Madde 60 – Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Senatosunun 30.04.2002 tarih ve 2002-5.46 sayılı kararı ile kabul edilmiş bulunan yönetmelik ve ona bağlı olarak alınan Senato kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1

Bu yönetmelik nedeniyle kayıtlı öğrencilerin durumları yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde de incelenebilir ve haklarında lehlerine olan hükümler uygulanır.


Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin 9. maddesinin yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce programlara kaydedilen veya devam eden öğrencilerden, tez/proje/yeterlik aşamasına kadar denklik belgelerini ibraz etmeyenlerin ilişiği kesilir.
Yürürlük

Madde 61 – Bu yönetmelik Senatonun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 62 – Bu yönetmeliği Manas Üniversitesi Rektörü ve Rektör Vekili birlikte yürütür.
/21


1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət