Ana səhifə

BİRİNCİ BÖLÜm amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1


Yüklə 195.09 Kb.
səhifə3/4
tarix26.06.2016
ölçüsü195.09 Kb.
1   2   3   4

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz


Madde 25 — Sınav notları akademik takvimde belirtilen süre içinde Enstitüye teslim edilir ve Enstitüde ilan edilir. Öğrenci sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı şekilde başvurarak sınav sonucuna itiraz edebilir. Bu itiraz, sınav kâğıdının fotokopisi ile birlikte yeniden değerlendirme yapılmak üzere ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığıyla ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede hata görülürse, gerekçeli olarak not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. İtiraz sonucu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

Ders sorumluları sınav sonuçlarıyla birlikte sınav evrakını da Enstitüye teslim ederler. Sınav notuna etkili olan çalışmaların ve tutanakların birer sureti de bu süre içinde Enstitüye teslim edilir. Sınav evrakı öğrencinin mezuniyetine kadar saklanır.Akademik Ortalama


Madde 26 – Öğrencinin akademik ortalaması, tabloda gösterilen dörtlük sistem temel alınarak hesaplanır.

Genel başarı durumu her dönem sonunda öğrencilerin dönem sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı dönem sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.


Yarıyıl Not Ortalaması

Madde 27 – Herhangi bir dönemin not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.
Genel Not Ortalaması

Madde 28 – Öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm programında yer alan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün dersler ve aldığı notlar öğrencinin not belgesinde gösterilir.


Seminer Dersi

Madde 29 – Seminer raporunun yazılmasında Enstitünün belirlediği yazım yönergesine uyulur. Hazırlanan çalışma Enstitünün belirleyeceği gün, yer ve saatte dinleyicilere açık olarak sunulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Ders Tekrarı

Madde 30 –Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu bir dersi tekrar almak zorundadır.

 1. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir.

 2. Tekrar edilen veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen bir dersten başarısız olunması hâlinde öğrencinin kaydı silinir. Ancak, tekrar edilen ders sayısının bire indirilmesi hâlinde, öğrencinin yazılı talebi üzerine, Enstitü Yönetim Kurulu dersin bir kez daha tekrarına karar verebilir. Bir dersin bu şekilde tekrar talebinin Enstitü tarafından yarıyıl sonu sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde yapılması gerekir.

 3. Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur.BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli / Sanat Eseri Raporlu Yüksek Lisans Programı
Amaç ve Kapsam

Madde 31 –Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim/sanat alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak bilimsel araştırma ya da sanatsal bir çalışma yapmasını, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

 1. Bir sanat alanında yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine geçebilecek sanat eseri raporu hazırlar.

 2. Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programı, en az 24 kredilik ders ve seminer dersinden oluşur. Bir öğrencinin tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programı süresince alacağı zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredisi 30’u aşamaz.

 3. Seminer dersleri kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.

 4. Tezli yüksek lisans programı, enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya üniversite içinde ya da yurtiçi/yurtdışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.


Süre

Madde 32 –Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu sürenin hesaplanmasında Bilimsel Hazırlık Programı ve Eğitim Dili Hazırlığı dikkate alınmaz. Bu yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler.

 1. Birinci veya ikinci yarıyılda okutulan derslerin tamamından başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 2. Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ya da başarılı olduğu hâlde akademik ortalaması 2,50’nin altında olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 3. Kredili dersleri ve seminer dersini bitiren ve akademik ortalaması 2,50’nin üzerinde olan, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez/sanat eseri raporu savunma sınavına giremeyen öğrenciye danışmanın ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile yapacağı gerekçeli önerili talebi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda tezini/sanat eseri raporunu bitirip savunma sınavına giremeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.Yüksek Lisans Tezi / Sanat Eseri Raporu Önerisi


Madde 33

 1. Öğrenci, danışmanının atandığının kendisine bildirildiği tarihi izleyen tatil dönemleri hariç, üç ay içerisinde, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Lisansüstü Tez/Sanat Eseri Raporu Hazırlama Yönergesi uyarınca danışmanının denetiminde bir tez/sanat eseri raporu önerisi hazırlar.

 2. Tez/sanat eseri raporunun konusu ve bunun muhtemel başlığı; öğrenci, danışmanı ve
  anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından belirlenir.

 3. Danışman değişikliği ve tez/sanat eseri raporu konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

 4. Üçüncü yarıyıl sonuna kadar tez/sanat eseri raporu önerisi vermeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.


Tez / Sanat Eseri Çalışması Ara Raporu

Madde 34 – Öğrenci, tez/sanat eseri raporu önerisinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiğinin Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren tez çalışmaları ile ilgili olarak yılda iki defa olmak üzere akademik takvimde belirtilen sürelerde ara rapor hazırlar ve danışmanına sunar. Bu raporlar, danışman tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir ve en geç 10 gün içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığına ve oradan da Enstitüye teslim edilir. İkinci danışmanın olması hâlinde değerlendirme birinci danışman tarafından yapılır.

Ara raporların değerlendirilmesinde üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez başarısız olan (süresi içinde ara raporu vermeyen öğrencinin raporu başarısız sayılır) öğrencinin kaydı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile silinir.


Tez / Sanat Eseri Raporunun Yazımı ve Teslimi

Madde 35 –Tez/sanat eseri raporu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Lisansüstü Tez/Sanat Eseri Raporu Hazırlama Yönergesinde belirlenen kurallara uygun olarak yazılır.

 1. Tez/sanat eseri raporu Kırgızistan Türkçesi veya Türkiye Türkçesi dillerinden herhangi birinde yazılır ve başına bu dillere ek olarak İngilizce ve Rusça birer (abstract) öz konulur. Ancak, yabancı dil öğretimi yapan anabilim/anasanat dallarında anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tezin/sanat eseri raporunun o dilde yazılmasına karar verebilir. Bu durumda onbeş sayfadan az olmamak üzere tezlerin/sanat eseri raporlarının sonuna Kırgızistan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi bir özet eklenir.

 2. Enstitünün ilgili yönergesinde belirlenen kurallara uygun olarak çoğaltılan tez/sanat eseri raporu, yüksek lisans programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, bir dilekçe ekinde, Enstitüye teslim edilir.

 3. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın, süresinde tezini/sanat eseri raporunu teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.


Tez / Sanat Eseri Raporu Savunma Sınavı Jürisi

Madde 36 –Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu savunma sınavı jürisi, tarihi ve yeri ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 1. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversitenin içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç asıl; en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

 2. İki danışmanının jüri üyesi olması hâlinde, yukarıdaki esaslar dahilinde jüri 5 kişiden oluşur. Beş kişilik jürilerde de 2 yedek üye bulunur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

 3. Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle ortak yürütülen tez/sanat eseri çalışmalarında diğer üniversiteden atanan ikinci danışman anabilim/anasanat dalı dışı jüri üyesi olarak kabul edilmez.

 4. Öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlisi ya da sanatta yeterlik almış sanatçı öğretim elemanları da jüride görev alabilirler.

 5. Sınavda jüri üyelerinden birisi mutlaka anabilim/anasanat dalı dışından olmalıdır.

 6. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı her tez/sanat eseri raporu için, Enstitü Yönetim Kuruluna jüri üyesi listesini verir. Enstitü Yönetim Kurulu bunlar arasından ya da gerekli gördüğü hâllerde başka öğretim üyelerinden jüri üyelerini belirler.

 7. Tez/sanat eseri raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından, savunma sınavı tarihinden en az bir ay önce asıl ve yedek jüri üyelerine ulaştırılmak zorundadır.

 8. Her öğrenci Yüksek Lisans tez/sanat eseri raporu savunma sınavına girmeden önce Kırgızistan Cumhuriyeti eğitim mevzuatı çerçevesinde yapılması gereken devlet sınavını başarmak zorundadır. Devlet sınavının amacı, öğrencinin devam ettiği Yüksek Lisans programı ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Devlet sınavı ile ilgili detaylar “Devlet Sınav Yönergesi” ile düzenlenir.


Tez / Sanat Eseri Raporu Savunma Sınavı

Madde 37 –Tezli/sanat eseri raporlu yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ve tezini/sanat eseri raporunu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

 1. Jüri üyeleri, tezin/sanat eseri raporunun kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alırlar. Jüri, üyelerin tamamının katılması ile toplanır. Jüri üyelerinin tezle/sanat eseri raporuyla ilgili kişisel değerlendirme raporları sınav evrakıyla birlikte Enstitüye teslim edilmek üzere toplantıya getirilir.

 2. Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir ve onbeş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

 3. Tez/sanat eseri savunma sınavı, en az 60 en fazla 90 dakikalık sözlü bir sınavdır.

 4. Tez/sanat eseri raporu savunma sınavı tez çalışmasının/sanat eseri raporunun sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

 5. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır, yeri ve tarihi en az onbeş gün önceden anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilan edilir.

 6. Tez/sanat eseri raporu savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez/sanat eseri raporu hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ile jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir. Yüksek lisans tezi/sanat eseri raporu reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

 7. Eğer tez/sanat eseri raporu kabul edilebilir düzeyde ise jüri adaya

“5”- Pekiyi

“4” - İyi

“3” - Orta

notlarından birisini verir. 1. Tezi/sanat eseri raporu kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son hâline getirilmiş tezini/sanat eseri raporunu, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

 2. Tezi/sanat eseri raporu hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini/sanat eseri raporunu jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi/sanat eseri raporu kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Jüri, ilke olarak ilk savunma sınavı jürisi ile aynıdır.


Yüksek Lisans Diploması

Madde 38

 1. Tez/sanat eseri raporu sınavında başarılı olan ve diğer koşulları yerine getiren adaya Rektör, Rektör Vekili ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan Yüksek Lisans Diploması verilir.

 2. Yüksek Lisans Diploması Türkiye Türkçesi ve İngilizce olarak hazırlanır.

 3. Yüksek Lisans Diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

 4. Mezun olan öğrencilere ayrıca Rusça ve Kırgızistan Türkçesi ile Kırgızistan Eğitim Bakanlığı Devlet Diploması verilir. Diplomanın şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato ve Kırgızistan Eğitim Bakanlığınca düzenlenir.

 5. Mezun olanlara diploma verilinceye kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir.ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz / Sanat Eseri Raporsuz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve Kapsam

Madde 39 –Tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda kapsamlı bilgi ve bunlara ilişkin uygulama beceri ve deneyimi kazandırmaktır.

 1. Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik açılan tezsiz yüksek lisans programları da bu program kapsamında yürütülür.

 2. Bu program, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Bir öğrencinin tezsiz/sanat eseri raporsuz yüksek lisans programı süresince alacağı zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredisi 48’i aşamaz.

 3. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

 4. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz.
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət