Ana səhifə

TÜRKİye iZCİLİk federasyonu iZCİ-Lİder eğİTİM ve kurslar talimati amaç Madde 1 (1)


Yüklə 108 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü108 Kb.
TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU

İZCİ-LİDER EĞİTİM ve KURSLAR TALİMATIAmaç

Madde 1 - (1) Bu talimatın amacı, ülkemizde izcilik faaliyetlerinde bulunacak izci ve izcilerin yetiştirilmesinde görev alacak izci liderlerinin eğitimlerine ilişkin yöntemleri ve ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu talimat, Türkiye İzcilik Federasyonu’na branş tes­cili yaptırmış bütün kulüpler bünyesindeki lisanslı izci, lider, destek ekipleri ve izcilik gönüllülerinin eğitimine yönelik hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu yönerge, 26234 Sayı 20.07.2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan Özerk

İzcilik Federasyonu Ana Statüsü 'ne dayanılarak hazırlanmıştır.Eğitim kursu düzenleme

Madde 4 - (1) İzci ve izci liderleri yetiştirme kursları, izci kulüplerinin istek ve ihtiyaçları da dikkate alınarak Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı’nca düzenlenir. Obabaşı ve ekipbaşı eğitimleri dışındaki tüm kurs yönetimleri, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından görevlendirilir.

Eğitim programlarına katılacaklarda aranacak şartlar

Madde 5- (1) Türkiye İzcilik Federasyonu’nca açılacak tüm kurslarda, kurslara katılacakların öncelikle Türkiye İzcilik Federasyonu’na lisanslı olmaları gerekir.

(2) Obabaşı ve ekipbaşı eğitim kurslarına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adaylık devresini bitirmiş olmak.

b) Ünite Liderinin referansını almak ve lisanslı olmak.

(3) Liderlik Temel Kursuna katılacaklarda aşağıdaki Şartlar aranır:

a) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

c) Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.(4) Oymakbaşı Branş Kursuna katılacaklarda aşağıdaki Şartlar aranır:

a) Liderlik Temel Kursu belgesine sahip olmak.

b) En az 20 yaşında olmak.
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak.

ç) TİF disiplin kurulundan son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

d) Bir kulüpte, tescilli bir ünitede en az bir yıldır Oymakbaşılık ya da Oymakbaşı yardımcılığı yapıyor olmak ve kulüp yönetimi tarafından uygun görülmüş olmak,
e) Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.

(5) Kümebaşı ve Ocakbaşı Branş Kursuna katılacaklarda aşağıdaki Şartlar aranır:

a) Oymakbaşı Kursu belgesine sahip olmak.

b) En az 23 yaşında olmak.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak.

ç) TİF disiplin kurulundan son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

d) Bir kulüpte, tescilli bir ünitede en az bir yıldır oymakbaşılık ya da oymakbaşı yardımcılığı, ocakbaşılık veya ocakbaşı yardımcılığı, kümebaşılık veya kümebaşı yardımcılığı yapıyor olmak ve kulüp yönetimi tarafından uygun görülmüş olmak,

e) Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.

(6) Deniz Liderliği ve Hava Liderliği Uzmanlık kursuna katılacaklarda aşağıdaki Şartlar aranır.

a) Oymakbaşı Branş Kursu belgesine sahip olmak.

b) En az 22 yaşında olmak.

c) Bir kulüpte, oymakbaşı branş kursu sertifikasını aldıktan sonra, tescilli bir ünitede oymakbaşılık ya da oymakbaşı yardımcılığı yapıyor olmak ve kulüp yönetimi tarafından uygun görülmüş olmak,


ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak.

d) TİF disiplin kurulundan son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

e) Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.

f) Bu kurslarda başarılı olanlar, verilecek sertifika ile deniz ve hava oymağı çalıştırabilirler; ocakbaşı sertifikası sahibi ve 25 yaşında olmak şartıyla da sertifikasını aldığı uzmanlığın ocağını (deniz - hava) çalıştırabilirler.

g) Bu kurslardan başarılı olanlar, ocakbaşı sertifikası sahibi olmak ve 25 yaşında olmak Şartıyla sertifikasını aldığı uzmanlığın ocağını (Deniz - Hava) çalıştırılabilir.

(7) İki tahta kursuna(wood-badge) katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Branş kursu (kümebaşı, oymakbaşı, ocakbaşı) sertifikasını en az iki yıl önce almış olmak, tescilli bir ünitede iki yıldır ünite liderliği yapıyor olmak,

b) En az 24 yaşında olmak.

c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak

ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis hatta affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmak,

d) TİF disiplin kurulundan son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak

e)Kurs için gerekli katkı bedelini yatırmış olmak.

f ) İlk yardım kursunu başarı ile bitirmiş olmak,

g) Arama-Kurtarma kursunu başarı ile bitirmiş olmak,

h) Yaz kampçılığı, kış kampçılığı, deniz kampçılığı, kursu sertifikalarından en az birine sahip olmak.(8) İki tahta işareti kursuna katılım, Türkiye İzcilik Federasyonu Program – Eğitim Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleşir.
(9) Üç tahta işareti (lider eğitimcisi yardımcısı) kursuna katılım için; lisanslı, iki tahta işaretli liderler arasından, vermiş oldukları eğitimlerde sergiledikleri performans ile yapılacak seminer ve faaliyetlerdeki eğitim, bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak Program ve Eğitim Kurulu’nca belirlenen kişiler,  hizmet içi eğitim seminerine davet edilirler. Seminerde başarılı görülenler, Program ve Eğitim Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile lider eğitimcisi yardımcısı olarak atanırlar.
(10) Dört tahta işareti (lider eğitimcisi) kursuna katılım için; lisanslı, üç tahta işaretli liderler arasından, vermiş oldukları eğitimlerde sergiledikleri performans ile yapılacak seminer ve faaliyetlerdeki eğitim, bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak Program ve Eğitim Kurulu’nca belirlenen kişiler,  hizmet içi eğitim seminerine davet edilirler. Seminerde başarılı görülenler, Program ve Eğitim Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile lider eğitimcisi olarak atanırlar.
 (11) Yukarıda yazılı olan şartlar, zorunlu ve asgari olup başvurularda ayrıca lider değerlendirme performans ölçütleri ile lider gelişim kurslarından alınan sertifikalar, ünite çalıştırma süreleri de dikkate alınacaktır.

İzcileri liderliğe hazırlama eğitim programı esasları

Madde 6 - (1) Oymak ve ocak ünitelerinde izcilik yapan çocuk ve gençleri liderliğe hazırlamak için -en az- branş kursu görmüş liderler tarafından, il temsilciliğinin onayı ile obabaşı ve ekipbaşı kursları açılabilir. Bu kurslar, kulüp bünyesinde veya mahalli düzeyde açılabilir. Sertifikaları, kurs müdürü ve il temsilcisi tarafından onaylanır. Anılan kurslar Federasyon tarafından kamp-kurs şeklinde de düzenlenebilir.
(2) Bu kurslara ait katılım kriterleri:
a) Obabaşı kursu: Adaylık dönemini tamamlamış, 11 - 15 yaşları arasındaki izcilerin katılabileceği, katılımı zorunlu olmayan kurslardır.
b) Ekipbaşı kursu: Adaylık dönemini tamamlamış, 15 - 18 yaşları arasındaki ergin izcilerin katılabileceği, katılımı zorunlu olmayan kurslardır.

İzci lideri yetiştirme ve eğitim kursları esasları

Madde 7- (1) Lider adayları ve izci liderleri için gerekli eğitimlerin verildiği kursları tanımlar.

(2) Liderlik Temel Kursu: İzcilik faaliyetlerinin gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırmak için verilen kurstur. Katılım için lisanslı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az lise ve dengi okulu bitirmiş olmak gerekmektedir. İl Temsilciliklerinin teklifi ile açılır. Teşkilatlanılmaya çalışan iller hariç, Program ve Eğitim Kurulu, ildeki yedek izci sayısını dikkate alarak kursun açılmasına karar verir.
(3) Branş Eğitim Programı: Liderlik temel kursu belgesi almış kişilere, izcilik faaliyetlerinin gerektirdiği kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmayı ve onları çalıştıracağı basamağın gerektirdiği her türlü bilgiyle donatmayı amaçlayan eğitim programıdır. Her lider, görmüş olduğu kursun branşını çalıştırabilir. Aşağıdaki kurslar bu kapsamdadır:
a) Kümebaşı branş kursu: 7 – 11 yaş arasındaki yavrukurtlara, bu basamağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırabilecek nitelikte lider yetiştirmek için açılan kurstur.
ç) Deniz ve hava izci liderliği kursları: Deniz veya hava ünitelerinin liderlerine hava ve deniz konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazandırabilmek için açılan kurslardır.
d) Wood-Badge (İki tahta işareti) kursu: Branş kursu görmüş liderlere, iki tahtalı lider olabilmeleri için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile açılan kurstur. Uluslararası nitelikteki bu kursu Türkiye'de sadece Türkiye İzcilik Federasyonu açabilir.
e) Üç tahta İşaret Kursu (lider eğitimcisi yardımcısı):İki tahta işaret kursu görmüş liderlere Lider Eğitimcisi Yardımcısı olabilmeleri için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile açılan kurstur. Uluslararası nitelikteki bu kursu Türkiye'de sadece Türkiye İzcilik Federasyonu açabilir.
f) Dört tahta işareti Kursu (lider eğitimcisi): Üç tahta işaret kursu görmüş liderlere Lider Eğitimcisi olabilmeleri için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile açılan kurstur. Uluslararası nitelikteki bu kursu Türkiye'de sadece Türkiye İzcilik Federasyonu açabilir.
(4) Lider gelişim programları: İzcilik faaliyetlerini yürüten izci liderlerinin aldıkları temel eğitim programları dışında, onların liderlik gelişimlerine katkı ve formasyon sağlamak amacıyla açılan aşağıdaki kurslardır. Kurslara katılmak zorunlu değildir. Ancak her lider, izcilerini yalnızca görmüş olduğu kursun yetkisi dâhilindeki faaliyetlere götürebilir. Bu kurslardan sertifika almış liderlerin de içinde yer alması hâlinde izciler bu faaliyetlere götürülebilir.


Sıra

İsim

Ön Şart

İçerik

LTK

LTK

 yok

İzcilikle ilgili temel bilgilerin verilmesi

1

İlk Yardım

LTK

İzcilik Faaliyetleri için Temel İlk Yardım Eğitimi

2

Arama-Kurtarma

LTK, 1, 2

Bir faaliyet için izci evinden çıkış yapıldığı andan dönene kadar, izcilerini her türlü kazadan, afetten koruma ve kurtarma bilgileri

3

Yaz Kampçılığı

LTK, 1

Yaz kampı konusundaki kampçılık bilgileri

4

Kış Kampçılığı

LTK, 1, 2, 3

İzcileri bir kış kampına götürebilmek için gerekli bilgiler

5

Deniz Kampçılığı

LTK, 1, 2, 3

İçinde su ile ilgili bir faaliyet olan kampa veya deniz kenarında yapılacak kampa izciler götürüldüğünde ihtiyaç duyulacak bilgiler

6

Teknik Bilgiler

1, 2, 3, 4, 5

İzciye öğretilmesi gerekli bütün teknik bilgiler

7

Haberleşme

1, 3

İzcilik faaliyetlerinde kullanılabilecek her türlü haberleşme yöntemiyle ilgili bilgiler

8

Yöneticilik

1, 2, 3, 4, 5, 6

Kamp, kurs gibi izcilik ile ilgili faaliyetlerde yöneticilik için gerekli bilgiler

9

Önderlik

LTK, Branş kursu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Bir kulüpte önderlik yapabilmek için gerekli tüm bilgiler

10

Oyun ve Müzik

LTK, 1, 3,

İzcilik ile ilgili oyunlar, bunların eğitim açısından önemi, oyun çeşitleri ile bütün izci marşları, İstiklal Marşı ve diğer marşlar

11

Hayat-ı idame

LTK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 

Bütün malzemeler devre dışı kaldığında izcilerin hayatlarını sürdürebilmeleri konusunda gerekli bilgiler

12

Kayak

LTK, 1, 2, 3, 4

Kayak ile ilgili faaliyetleri öğrenmek ve uygulatmak için gerekli bilgiler

13

Dağcılık

LTK, 1, 2, 3, 4, 6, 7

Dağlarda ve kayalıklarda eğitim yaptırabilmek için gerekli bilgler

14

Diğer Kurslar

İhtiyaca göre belirlenir.

Formasyon, diksiyon, kamp ateşi ve bir izci liderinde bulunması gerekli diğer bilgiler ayrı kurslar halinde verilir.

NOT: Ön Şart olarak belirtilen rakamlar çizelgenin sıra numarasıdır.

(5) “Lider gelişim programı” konuları Türkiye İzcilik Federasyonu Program ve Eğitim Kurulu tarafından her yıl çalışma programında açıklanır. Bu kurslara başvuru için sabit bir kural olmayıp açıklanan her yeni eğitim programı için konu ile bağlantılı başvuru şartları ayrıca duyurulur. Bu kurslar arasında ön şart veya öncelik sırası olabilir. (Örneğin yaz kampçılığı kursu, kış kampçılığı kursunun ön şartıdır) Liderlik Temel Kursu sertifikası sahibi olmak, bütün bu kurslar için temel şarttır. (6) Bu kurslara katılım öncelik sıralaması; Ünite Lideri, Lider Yardımcısı, Kulüp Lider havuzu şeklindedir.
(7) Bu kursların üst kursları da açılabilir, (İleri İlk Yardım, İleri Arama ve Kurtarma v,b,)

Eğitim Programlarında Eğitim Vereceklerin Belirlenmesi

Madde 8 - (1) Yapılacak kursun eğitimcileri, Program ve Eğitim Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

(2) Eğitimciler:

a) Liderlik temel kursu, üç tahta işaretli, lisanslı bir izci lideri müdürlüğünde iki tahta sertifikalı iki lider veya iki branş kursu sertifika sahibi kurs müdür yardımcısı ile açılır. Kurs yönetimi üç kişiden oluşur. Kursiyer sayısına göre yönetici sayısı artırılabilir.


b) Branş kursları, hava ve deniz izci liderliği kursu, dört veya üç tahta işaretli, lisanslı bir izci lideri müdürlüğünde, iki adet üç veya iki tahta işaretli, iki adet iki tahta işaretli lider veya açılacak kursun branş sertifikasına sahip liderlerin yardımcılığı ile açılır. Branş kursları yönetimi 5 kişiden oluşur. Gerek görülen hallerde uzmanlardan da yararlanılır. Kursiyer sayısına göre yönetici sayısı artırılabilir.
c) İki tahta kursu (Wood-badge), dört veya üç tahta işaretli, lisanslı bir izci lideri müdürlüğünde en az ikisi üç tahta işaretli olmak üzere, en az 6 kişi tarafından yönetilir. Gerek görülen hallerde uzmanlardan da yararlanılır. Kurs Yönetimi Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanır. Kursiyer sayısına göre yönetici sayısı artırılabilir.
d) Üç tahta kursu: Yönetimi ihtiyaçlara göre Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanır.
e) Dört tahta kursu: Yönetimi ihtiyaçlara göre Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından atanır.
f) Lider gelişim programındaki kurslar, en az iki tahta işaretli, lisanslı bir izci lideri müdürlüğünde, iki tahta işareti sertifikalı iki lider veya branş kursu sertifikalı iki kurs müdür yardımcısı ile açılır. Kurs yönetimi uzmanlar hariç üç kişiden oluşur. Kursiyer sayısına göre yönetici sayısı artırılabilir. Gereği görülen hallerde uzmanlardan da yararlanılır, uzman sayısı kursun ihtiyacına göre belirlenir.

Yabancı uzman ve izci liderlerinden yararlanma esasları

Madde 9 - (1) Gerekli hallerde izcilik eğitim kurslarında yabancı ülkelerden uzman ve/veya izci lideri görevlendirilebilir.

Eğitime ilişkin esaslar, sınavlar ve liderlere verilecek belgelerin kapsadığı yetkiler
Madde 10 -  (1) İzci liderliği eğitimi, liderlik temel kursundan başlayarak iki tahta işareti kursuna kadar kademeli olarak yapılır. Eğitim programındaki dersler değişik zamanlarda birbirini izleyen programlar şeklinde verilir. Uygulama programları, uygulamanın gerektirdiği mevsim ve çevresel ortamda gerçekleştirilir.
(2) İzci lideri eğitim programlarının süreleri, gerekli görülen hallerde, Program ve Eğitim Kurulu tarafından düzenlenir.
(3) Bir takvim yılı içinde, iki adet branş kursu ya da LTK ve branş kursuna iştirak edilemez.
(4) Branş kurslarına, en az son bir takvim yılı içinde aktif olarak ünite liderliği ya da ünite lider yardımcılığı yapmakta olanlar katılabilir.
(5) Liderlik temel kursu belgesi: Bu belge ile lider, kulübün lider havuzunda yer alır, yaşı müsait ise, bir takvim yılı ünite açma ve çalıştırma yetkisine sahip olur. Oymakbaşı kursuna gidip sertifika alamaz ise, bir daha ünite liderliği yapamaz, oymakbaşı sertifikası alana kadar ünitede lider yardımcılığı yapabilir.
(6) Oymakbaşı branş kursu belgesi: Oymak çalıştırır. Bağlı olduğu kulüpte veya grupta kümebaşı ve ocakbaşı yoksa açılacak olan ilk kümebaşı ve ocakbaşı kursuna kadar yaşı müsait ise küme ve ocakta ünite liderliği yapabilir. İlk kursa katılamaz veya başaramaz ise ünitesi kapanır.
(7) Kümebaşı, ocakbaşı branş kursu belgesi: Branşını gördüğü basamağın ünitesini çalıştırabilir. Bu kurstan sertifika alamazsa, sertifika alana kadar ünite liderliği yapamaz. Lider yardımcılığına devam edebilir.
(8) Deniz ve hava izci liderliği kursları belgesi: Oymakbaşı branş kursu belgesi sahibi bir lider, hava veya deniz izciliğini tercih ederse, oymakbaşı branş kursu sertifikasını aldıktan sonra en az bir yıl süreyle oymakbaşılık veya yardımcılığı yapmak şartıyla, açılacak deniz veya hava izci liderliği kursuna katılabilir.
(9) İki tahta işareti (Wood-Badge) kursu belgesi: İki tahta işaretli liderler, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından kurslarda, kurs müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Her türlü lider gelişim kursundan muaftırlar.
(10) Üç tahta işareti belgesi: Üç tahta işaretli liderler, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından açılan LTK kurslarında müdür, diğer branş kurslarında ve Tahta İşaret kurslarında müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
(11) Dört tahta işareti belgesi: Dört tahta işaretli liderler, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından açılan branş kursları ve tahta işareti kurslarında müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.
(Not: Bir Yıl, Bir Takvim Yılı Tanımı: 12 ay ünite çalıştırdıktan sonra açılacak ilk kursa gitmek, eğer 12 ay geçti ise ve ilk kursun açılmasına daha zaman varsa, o kurs açılana kadar geçen süre demektir.)
(12) İlk Yardım Kursu Belgesi: Her liderde bulunması gerekir. Bu sertifika olmadan bir izci lideri izcilerine hiçbir açık hava faaliyeti yaptıramaz. Bu belge sahibi en az bir kişi olmadan hiçbir kamp yapılamaz.
(13) Arama-Kurtarma Kursu Belgesi: Her Liderde bulunması gerekir. Bu sertifika olmadan bir izci lideri izcilerine hiçbir açık hava faaliyeti yaptıramaz. Bu belge sahibi en az bir kişi olmadan hiçbir kamp yapılamaz.
(14) Yaz Kampçılığı Kursu Belgesi: Bir ünite liderinin izcilerini kampa götürebilmesi için gereklidir. Bu belge sahibi en az bir kişi olmadan hiçbir kamp yapılamaz.
(15) Kış Kampçılığı Kursu Belgesi: Bir ünite liderinin izcilerini kış kampına götürebilmesi için gereklidir. Bu belge sahibi en az bir kişi olmadan hiçbir kış kampı yapılamaz.
(16) Deniz Kampçılığı Kursu Belgesi: Bir ünite liderinin izcilerini deniz, göl, dere, havuz, kısacası içinde su faaliyetleri bulunan bir kampa götürebilmesi için gereklidir. Bu belge sahibi en az bir kişi olmadan içinde su faaliyeti bulunan hiçbir kamp yapılamaz.
(17) Yöneticilik Kursu Belgesi: Bu belge sahibi Federasyon tarafından düzenlenecek kamp ve kurs gibi faaliyetlerde görev ataması yapılacağında tercih edilecek kişilerdendir.
(18) Önderlik Kursu Belgesi: Kulüplerin önder atamasında arayacağı belgedir. Kulüpler bu sertifika sahibi olmayan kişi atarsa iki yıl içinde önderlik kursu sertifikası sahibi olması gerekmektedir. Kulüp ikinci önder atamasını sadece bu sertifika sahipleri için yapabilir.
(19) Diğer Kurs Belgeleri: Yapılacak kamplar içinde ilgili kursun içeriğini taşıyan faaliyet yapılacaksa o kursun belgesine sahip en az bir kişi olmadan bu faaliyet yapılamaz.  

Sınavların değerlendirilmesiyle ilgili esaslar
Madde 11 - (1) Kursiyerler, eğitim kurs programlarının içeriğine göre, kurs başında, kurs arasında veya sonunda yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulur ve faaliyet boyunca liderlik karakteri gözlemi yapılır.
(2) Kursların değerlendirilmesi, derslerin özelliklerine göre yazılı veya uygulamalı; gerek duyulduğunda hem yazılı hem uygulamalı olarak birlikte yapılabilir.
( 3) Branş eğitim programlarının değerlendirilmesi, derslerin özelliklerine göre yazılı veya uygulamalı; gerek duyulduğunda hem yazılı hem uygulamalı olarak birlikte yapılır. Ancak iki tahta işareti kursunun pratik sertifikasını aldıktan sonra, kursiyer kendine verilecek konuda tez hazırlamak zorundadır. Tez zamanını geçirenlere veya tezi jüri tarafından kabul edilmeyenlere, tez hazırlamak için bir hak daha tanınır. Bu kişiler, açılacak olan bir sonraki iki tahta işareti kursunu takiben bir ay içinde Türkiye İzcilik Federasyonu’na dilekçe ile başvurarak tez konusu talep edebilirler. Bu kişilere tez konusunu vermek ve değerlendirmek, iki tahta işareti kursunun yönetimince yapılacaktır.
(4) İzcilik eğitim programlarında değerlendirmeler, sadece ders saatleri ve konuları ile sınırlı olmayıp katılanların eğitimcilik vasfı, beceri ve davranışları da dikkate alınır. İzci teslim edilecek bir lider için ahlâk, çocuk ve genç önünde iyi model olabilmek, tavır ve davranış bütünlüğü, and, türe, amaç ve parolalara uygun davranışlar esastır. Bu açıdan kurs yönetiminin çoğunluğunda olumlu izlenim bırakmayan kursiyer, uygulama ve yazılı imtihanlardan başarılı olsa bile sertifika alamaz. Bu durumdaki kursiyerler için kurs yönetimi tarafından kursiyerle ilgili ayrıntılı bilgileri içeren bir belge düzenler. Bu bilgi,   kursiyerin gideceği sonraki kurs yöneticilerine de Genel Sekreter tarafından iletilir. Bu madde kapsamında kurs yöneticilerinden her hangi biri, olumsuz davranışlara sahip olduğu halde yönetim tarafından sertifika verilmesi kararlaştırılan kişiler hakkında şahit olduğu problemi konu alan şahsi bir rapor düzenleyerek Federasyona ayrıca yollar.
(5) Tüm kursların sınav sonuçları 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması zorunludur.
(6) Tüm bu değerlendirmelere ait, tutanak ve belgelerin ilgili kurs yönetimince belirtilen süre ve format dâhilinde kurs raporuna eklenmesi zorunludur.

Sınav sonuçlarına itiraz hakkı

Madde 12 - (1) İzci lideri eğitim kurslarının yazılı ve sözlü sınavlarının değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı’na yazılı olarak yapılır.

Belge verilmesi

Madde 13 - (1) İzci lideri yetiştirme kursları ile eğitim programlarını başarı ile bitirenlere, Federasyon Başkanı ve kurs müdürünün imzasını taşıyan kurs sertifikası verilir.

Muafiyet ve denklik esasları

Madde 14 - (1) Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen tahta işareti kursları hariç diğer kurslara katılarak sertifika almış olanlar, bu belgeleri ile Türkiye İzcilik Federasyonu’na başvurdukları takdirde denklik veya muafiyet işlemi yapılır. Denklik işlemi yapılacak olan liderler için bir uyum semineri düzenlenir. Uyum seminerine katılacak olanlar Türkiye İzcilik Federasyonu’na lisanslı olmak zorundadır. Seminer müdürü en az iki tahta işareti sahibi izci liderleri arasından görevlendirilir. Denklik semineri sekiz saatlik bir programdır. Denkliği kabul edilmiş kişilere Federasyon tarafından denklik belgesi verilir.

(2) Tahta işareti kursları uluslararası nitelikte kurslar olup 1989 yılından itibaren TİF haricindeki kurslarda alınmış iki, üç ve dört tahta kurslarının denklikleri yoktur. 2007 yılı başından itibaren uluslararası teşkilatlardan Federasyondan izin alınmadan katılınıp alınan kursların denkliği ve geçerliliği kabul edilmemektedir.

(3) Katılmış olduğu kursta başarılı olduğu halde, çeşitli sebeplerle belgesi olmayan izci liderleri,  İzcilik Federasyonu Başkanlığı’na müracaatta bulundukları takdirde, kayıtlar incelenerek kursta başarılı olduğu tespit edilen izci liderlerine belgeleri -sertifikalarına kursiyer isminin altına gelecek şekilde "Yukarıdaki tarih ve kursta başarılı olduğu tespit edildiğinden dolayı" ibaresi eklenerek- Program ve Eğitim Kurulu Başkanı ve Federasyon Başkanı tarafından imzalanarak verilir.
(4) İzcilikten gelenler, İzcinin Programı yayınlandıktan sonra, yetkili imzalar ile düzenlenmiş emek defterleri ve akıllı kart takibi ile ve gerekiyorsa yapılacak sınav ile kurs içeriklerinin tamamlandığının anlaşılması halinde ilgili kurslardan muaf olurlar.

Yurtdışından alınan belgeler

Madde 15 -  (1) Yurt dışından alınan sertifika ve belgelerin, aslı ile başvurulması halinde, bu talimatta belirtilen izci lideri yetiştirme kurslarında verilen sertifikalara denkliği incelenir. Belgelerin, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından lider eğitim sistemine uygunluğunun tespit edilmesi durumunda, Yönetim Kurulu onayı sonrası denklik sertifikası düzenlenir. Yurt dışından federasyondan izin alınmadan belge alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının denklikleri kabul edilmez.

Belge veya sertifikaların geçersiz sayılması
Madde 16 – (1) Belge veya sertifika aşağıdaki hallerde geçersiz sayılır:
(2) Belge veya sertifikası iptal edilenlerin, lisanslarına durum işlenir ve lisansı geçersiz hale gelir.
Kurslarda görevlendirilecek izci liderlerinin görev ve sorumlulukları
Madde 17 - (1) İzci liderleri, aşağıdaki görev ve sorumlulukları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Federasyon tarafından, izcilik faaliyetleri konusunda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

b) İl temsilcilikleri, kulüpler ve Federasyonca açılacak kurslarda ve kamplarda yetkilerine uygun olarak görev almak,

c) Ulusal ve Uluslararası kurs ve kamplarda görevlendirildiği takdirde faaliyetlere katılmak,

ç) Görevli bulundukları kurs, kamp ve benzeri faaliyetlerdeki her türlü uygulamada ana statü, yönetmelik ve talimatların gerektirdiği şartları yerine getirmek.

d) Kurslarda görevlendirilecek kişiler aynı zamanda kamplar talimatının maddelerine de uymak zorundadır.
Çeşitli ve son hükümler

Madde 18 – (1) Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkacak ve talimatta hüküm bulunmayan meselelerin hallinde Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı yetkilidir.
(2) İzcilik alanındaki yeni gelişmeler ve uygulamalar dolayısı ile üyesi bulunulan WOSM (Dünya İzcilik Teşkilatı), WAGGGS (Dünya Kız İzcilik Teşkilatı) kuruluşlarının belirleyeceği yeni kurallar ve uygulamalar doğrultusunda eğitim programlarındaki düzenlemeler Program ve Eğitim Kurulu tarafından yapılır.
(3) Lisanslı kelimesi, faal lisanslı (lisansı vizeli) izciler, izci liderleri ve izcilik gönüllüleri için kullanılmaktadır.
(4) Kurs yöneticileri, kurs içeriğinde değişiklik yapamaz; Program ve Eğitim Kurulu’nun onayı olmadan ilave sunumlar yapamaz; bilgiler, notlar aktaramazlar. Ancak hava ve ortam şartlarına göre ders saatleri arasında düzenleme ve değişiklikler yapabilirler.
(5) Program ve Eğitim Kurulu -gerek görüldüğünde- izci liderlerinin, önemli eksiklikleri tamamlama, yeni eğitim sistemine veya ilave bilgilere sahip olma eğitimleri maksadıyla kurs ve seminerler düzenleyebilir. Yalnızca bu kursu bitirmek şartıyla ünite çalıştırma yetkisi verilmesini Yönetim Kurulu’na önerebilir.
(6) Protokollerle düzenlenen Uluslar arası lider eğitimleri ve yurtdışından katılımcılar ile ilgili kayıt mevzuatı yine protokollerde belirlendiği gibidir.
(7) Ünite çalıştırmakta olan branş kursu sertifikasını almış liderlere branşı ile beraber hitap edilir. (Kümebaşım, Oymakbaşım, Ocakbaşım)
(8) Branş kursu görmüş dahi olsa ünite çalıştırmıyorsa hiç kimse, Sarı, Yeşil ve bordo fular kullanamaz.
(9) Ünite çalıştırmakta olan lider yardımcılarına branşı ile beraber hitap edilir. (Kümebaşı yardımcım, Oymakbaşı yardımcım, Ocakbaşı yardımcım) Ünite çalıştırmayan liderlik kursu görmüş kişiler ünite lider yardımcılarının belirleyici işaret ve fularlarını kullanamaz.
(10) Türkiye İzcilik Federasyonu için en önemli lider grubu ünite liderleri ve ünite lider yardımcılarıdır. Her türlü haktan öncelikle yararlanırlar.
(11) “…kursunu görmüş olmak” kelimesi ilgili kursu başarmak ve sertifikasına sahip olmak anlamındadır.

Kazanılmış haklar

Madde 19 - (1) Geçmiş yıllarda Federasyon tarafından açılmış olan kurslarda verilen belgelerden birini almış olanların liderlik hakları saklıdır. Ancak gördükleri kursun ünitesini açabilirler. Liderlik Teorik Kursu, Temel Liderlik Kursu, Lider Yardımcısı Kursu veya Oymakbaşı yardımcısı Kursu gibi isimlerle açılmış kurslar, Liderlik Temel Kursu statüsündedir.

(2) Tahta işareti sahibi olmayan her lider, gelişim programlarına tabidir.
Geçici maddeler
Madde 20 – (1) Lider Gelişim Programları başlığı altında madde 7/4’te geçen ön şartlar 01 Mart 2011 tarihine kadar aranmayacak ve bu süre uzatılmaksızın uygulamaya geçilecektir.

(2) 01 Mart 2010 tarihine kadar Branş Kursunu başarı ile bitirmiş liderler kulüp önderliği yapabilir. Bu tarihten sonra önderlik yapıyor olsalar dahi, tahta işaretliler hariç herkes (Madde 10, paragraf (18) e tabidir.

(3) İlk defa izcilik branşı açılacak kulüplerin bulunduğu illerde izcilik faaliyetleri Türkiye İzcilik Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınacak Özel Hüküm kararına tabi olarak yürütülür.Yürürlük
Madde 20 – (1) Yönetim Kurulunca hazırlanan bu talimat, Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21 – (1) Bu talimat hükümlerini Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanlığı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət