Ana səhifə

17 adet ana iNDİRİCİ trafo merkezi hedefli reaktif güÇ kompanzasyon sistemleri İYİLEŞTİRİlmesi ve teknik kalite izleme sistemi tesis edilmesi


Yüklə 226 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü226 Kb.BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ17 ADET ANA İNDİRİCİ TRAFO MERKEZİ HEDEFLİ

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRİLMESİ ve TEKNİK KALİTE İZLEME SİSTEMİ TESİS EDİLMESİ

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI1 . İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler

İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale numarası , işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir.

İhale kayıt numarası

:

BEDAŞ- 2013/34-01
İşin Adı

İşin Kapsamı

Tahmini Bedeli

İşlerin Süresi:

:

::

17 ADET ANA İNDİRİCİ TRAFO MERKEZİ HEDEFLİ REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRİLMESİ ve TEKNİK KALİTE İZLEME SİSTEMİ TESİS EDİLMESİ PROJESİ YAPIM İŞİ

Teknik Şartnamede detaylıca tarif edilmektedir.

11.155.500,00 TL

Yer Tesliminden İtibaren 270 (İkiyüzyetmiş) takvim günüdür.Tüm kondansatör bank/reaktörlerin tesis ve enerjilendirilmesi 180 (Yüzseksen) takvim gününde gerçekleştirilecektir.

Söz konusu yapım işinin içerisinde kısmi tadilat işlerinin de bulunması, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi nedenleriyle kesin projesi hazırlanması mümkün olmadığından uygulama projesi ile ihaleye çıkılmaktadır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır.İşin yapımında kullanılacak malzemelerin Teknik Özellikleri ile kullanılabilecek markalar Teknik şartnamede belirtilmiştir. İhale dökümanı kapsamında belirtilen malzeme listeleri ile kullanılabilecek malzeme markaları dışında başka marka ve şartnamelerine uygun olmayan malzeme kullanılmayacaktır.

Bu nedenle isteklilerin öncelikle teknik teklifleri değerlendirilecektir. Teknik teklifleri uygun görülenlerin mali teklifleri değerlendirilerek ihale sürecine devam edilecektir.

İHALE SÜRECİ;

- İSTEKLİLERİN TEKNİK VE MALİ TEKLİFLERİNİ SUNMASI

- TEKNİK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- TEKNİK TEKLİFLERİ UYGUN GÖRÜLENLERİN MALİ TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şeklinde olacaktır.

İhalemize katılıp katılmayacağınızı aşağıda belirtilen banka hesap numarasına veya Şirket veznemize yatıracağınız 2.000,00-TL dosya bedeli karşılığında belirteceğiniz adrese kargo ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendirdiğiniz kişiye teslim edilecek ihale dokümanını aldıktan sonra ekteki TEKLİF ONAYI FORMU’nu doldurarak 17 Temmuz 2013 günü saat 17.00’ye kadar Şirketimizin

(212) 361 85 46 nolu faksına veya derya.dogan@bedas.com.tr elektronik posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.
İhalemize son teklif verme tarihi 18 Temmuz 2013 Perşembe Günü Saat 14.00’dür.
İhale (Teknik teklifleri uygun görülen isteklilerle) tarihi 23 Temmuz 2013 Salı Günü Saat 14.00’dür.

Teknik teklifleri uygun görülen firmalara 22.07.2013 tarihinde bildirim yapılacaktır.
2- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme, İhale Tarih ve Saatleri

a) Tekliflerin sunulacağı yer: BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.ŞAbdulhakhamit Cad. No:21 34437 Taksim / Beyoğlu / İstanbul (Evrak Kayıt Servisi)
b) Son teklif verme Tarih ve Saati: 18/07/2013 Perşemebe günü saat 14.00

c) İhale yeri : Abdulhakhamit Cad. No:21 34437 Taksim / Beyoğlu / İstanbul
d) İhale Tarih ve Saati: 23/07/2013 Salı günü saat 14.00
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar tarafımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- İhale Dokümanının Kapsamı, Bedeli

İhalemize katılmak için aşağıda belirtilen banka hesap numarasına veya Şirket veznemize yatıracağınız 2.000,00-TL dosya bedeli karşılığında belirteceğiniz adrese kargo ile gönderilecek veya imza karşılığı yetkilendirdiğiniz kişiye teslim edilecek ihale dokümanını almak zorunludur.

İhale dokümanı CD ortamında aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

1) Teklif Daveti,

2) Sözleşme tasarısı,

3) Yapım İşleri Genel Şartnamesi,

4) Birim Fiyat Tarifleri (10.05.2011 tarih 16-145 sayılı TEDAŞ Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Elektrik Dağıtım Tesisleri Birim Fiyat Tarifleri Kitabı, istenmesi halinde verilecektir),

5) Özel Teknik Şartname ( Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları)

6) Genel Teknik Şartname (Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi),

7) 17 ADET ANA İNDİRİCİ TRAFO MERKEZİ HEDEFLİ REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRİLMESİ ve TEKNİK KALİTE İZLEME SİSTEMİ TESİS EDİLMESİ PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ,

8) EK A : Teleinformasyon Planı

9) EK B : Konfigürasyon Şeması

10) EK C :Kumanda Panosu Ek Özellikleri

11) EK D :Kapasitör Bankı Yerleşim Şekli

12) Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği,

13) TEDAŞ Malzeme Teknik Şartnameleri,

14) BEDAŞ Malzeme Marka Listesi

15) EK E: REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYON TESİSLERİ TEKNİK İNCELEME KRİTERLERİ,

16)BEDAŞ Çevre, İş Sağlığı, İş Güvenliği İç Yönetmeliği

17)BEDAŞ Sigorta Poliçeleri Kapsamı

18) Keşif İcmalleri

19) BEDAŞ Teklif Mektubu

20) BEDAŞ Personel Taahhütnamesi

21) BEDAŞ Makine Teçhizat Taahhütnamesi

22) BEDAŞ Geçici Teminat Mektubu

23) BEDAŞ Kesin Teminat Mektubu


Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. İsteklilerin yazılı talebi üzerine Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
İsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Banka Hesap Numarası :
TR62 0006 4000 0014 3990 0499 02

İŞ BANKASI

BAŞKENT KURUMSAL ŞUBE

NOT: DEKONTA FİRMA ADI MUTLAKA YAZDIRILMALIDIR.4-İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi


a)İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
b)İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
c)Şirket, istekli veya temsilcilerinden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir.
d)Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

5- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi


İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır.

6- Tekliflerle Birlikte Sunulacak Belgeler ile Sunulma Şekli

6.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:


a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat (standart form BOĞAZİÇİ EDAŞ-/Y)

6.2.- Mali Durum Bildirimi (Standart form BOĞAZİÇİ EDAŞ/Y) ve Banka Referans Mektubu (Standart form BOĞAZİÇİ EDAŞ/Y)

Teklif edilen bedelin % 20’sinden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler verilecektir.

Banka referans mektubunun ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden teyidi BOĞAZİÇİ EDAŞ tarafından yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.


6.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

6.3.1- İş Deneyim Belgeleri (Standart formlar BOĞAZİÇİ EDAŞ)

İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az %50’sini (yüzde ellisini) karşılayacak şekilde, aşağıda belirtilen benzer iş deneyimlerine ilişkin ayrı ayrı iki (2) adet olacaktır.

  • İstekli, iletim/dağıtım sistemleri ve endüstriyel tesisler için (en az 31.5 kV anma gerilimine sahip olmak kaydıyla) kurulu gücü 50 MVAr (dahil) uzerinde şönt reaktör ve kapasitor uygulaması yaptığına dair iş bitirme belgesini veya müşteriden alınmış referans yazısını teklifiyle birlikte sunacaktır.

  • İstekli, iletim ve dağıtım sistemleri için (en az 31.5 kV anma gerilimine sahip olmak kaydıyla) RTU tabanlı izleme ve kontrol sistemleri gerçekleştirdiğine dair en az bir adet iş bitirme belgesini veya müşteriden alınmış referans yazısını teklifiyle birlikte sunacaktır.

6.3.2-Anahtar Teknik Personel ve Taahhüt Edilecek Teknik Personel:

İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler”6.3.2.1- Teknik Personel Taahhütnamesi (Standart form BOĞAZİÇİ EDAŞ-/Y)

Teklif verilen işe ilişkin Şantiye Şefi ve Proje Ekibindeki Uzmanlar için Teknik Personel Taahhütnamesi verilecektir.

POZİSYONU

ADET

MESLEKİ ÜNVANI

MESLEKİ ÖZELLİKLERİŞantiye Şefi (A tipi)


1

Elektrik veya Elk-Elektronik Müh

En az 2 yıl benzer işlerde deneyimli olmalıdır.
Proje Ekibi (Uzman)

1

Elektrik veya Elk-Elektronik Müh

Haberleşme uzmanı

Proje Ekibi (Uzman)

1

Elektrik veya Elk-Elektronik Müh

Güç sistemleri/kompanzasyon röle ve kesiciler konusunda uzman  • İstekli, sözleşme süresince, yukarıda belirtilen personeli çalıştırmayı taahhüt edecektir.

  • Mesleki deneyim için; Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir.

  • Şantiye şefinin, benzer işlerde toplamda en az iki yıl çalışılmış olduğu; iş deneyim belgeleri ve/veya kamuda çalışmış olanlar için hizmet çizelgesi, özelde çalışanlar için ise çalıştığı firmanın sözleşmeye dayalı benzer bir işinde çalışmış olduğunu ayrıca belgelemek veya prim ödeme belgeleri üzerinde buna ilişkin bilgi taşımak şartıyla sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile belgelenecektir.

  • Ayrıca personelin mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) verilecektir.

  • Proje ekibi için istenen personel için uzmanların özgeçmişlerini ve istekli şirket bünyesinde kesintisiz en az bir yıl çalıştığını gösteren belgeleri

Yukarıda belirtilen tüm belgelerin teklif aşamasında verilmesi zorunludur.
6.3.2.2. ISO 9001-2000 VEYA ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile OHSAS 18001-2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi

  • Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

6.3.2.3- Makina Teçhizat Taahhütnamesi (Standart form BOĞAZİÇİ EDAŞ-/Y)

  • Teklif verilen işe ilişkin Makina Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir.

6.4. İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgeleri kabul edilmez.

6.5-Belgelerin sunuluş şekli;

6.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noter tarafından onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” veya “aslı gibidir” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.


6.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.
7) Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi

İstekliler, işe ait Teklif Mektuplarını (Teklif Birim Fiyatlarını da içerecek şekilde) ayrı bir zarfa koyarak üzerine “MALİ TEKLİFTİR” diye yazacaklardır. 6. Maddede belirtilen belgeleri, Fiyatsız teklif ettikleri ve kullanacakları malzemelere ilişkin markaları gösteren BEDAŞ Kompanzasyon Malzeme MarkaListesi ve Teklif Davetinin üzerini onaylayarak ayrı bir zarfa koyarak üzerine “TEKNİK TEKLİF ve YETERLİK BELGELERİ” diye yazacaklardır. Her iki zarfta ıslak imzalı,kaşeli olarak Ekteki Teklif Onayını (isim ve tarih bölümü dolu biçimde)ıslak imzalı,kaşeli olarak kapalı zarf içine koyarak teslim edeceklerdir.Teklifte ;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça

yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklifin ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.


İhale konusu işler için, keşif icmallerinde belirtilen ve işin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek yeni her bir iş kalemi içinde geçerli olacak olan teklif birim fiyat olarak verilecektir. Bu fiyatlar ve keşif İcmallerinde yer alan kalemlerdeki miktarlar üzerinden Toplam teklif tutarı ve Teminatlar hesaplanacaktır.
Teklifler, İhale Dökümanında verilen Teklif Mektubu doldurularak hazırlanacaktır.

8- Tekliflerin Geçerlilik Süresi


Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır.

9- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar


İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir.

Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde yükleniciye ayrıca ödenir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Şirket, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

10- Ödeme Yeri ve Şartları


Hakedişlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır.

11-İşin Süresi

İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 270 (İkiyüzyetmiş) takvim günüdür. Tüm kondansatör bank/reaktörlerin tesis ve enerjilendirilmesi 180 (Yüzseksen) takvim gününde gerçekleştirilecektir.


12- Teminat
Teklifle birlikte, teklif edilen toplam bedelin(Teklif verdikleri grupların tekliflerinin toplam tutarının) % 5’i (Yüzde beş) oranından az olmamak üzere geçici teminat verilecektir.

İstekli firmalar toplam bedelin %5’ine karşılık gelen teminatı, Şirketin Mali işler Müdürlüğü’ne makbuz karşılığı emanet edilmiş Türk Lirası veya son teklif verme (ihale) tarihi itibariyle en az 90 (Doksan) takvim günü süreli banka teminat mektubu olarak verebilir.

Geçici teminat , sözleşmesinin imzalanması ve kesin teminatın alınmasını

takiben iade edilir.

İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 10 (on) oranında, süresiz kesin teminat alınır.

Şirketimize vereceğiniz teminat mektuplarında aşağıdaki ibarenin tam

ve eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir.

“ Yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi taahhüt ederiz”


13-Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, sözleşme düzenlenecektir.
14- Şirket gerek gördüğü durumlarda İsteklilerin eksik belgelerini tamamlatma veya istememe hakkına sahip olduğu gibi 2.bir teklif alma, açık eksiltme veya pazarlık yapma hakkına sahiptir. Bu itibarla İhale tarihinde Şirketi Temsile yetkili kişinin bulunması zorunludur. Şirket yetkilisi bulunmayan firmalardan 2.bir teklif alınmayacak, açık eksilme veya pazarlık yapılmayacaktır.

15- Sözleşmeye Davet


15.1-Alınan Teklifler Şirket tarafından değerlendirildikten sonra ihale üzerinde kalan istekli iadeli taahhütlü mektupla, kargo,faks,elektronik posta yoluyla sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

İstekliye belirtilen yollardan biri ile gönderilen davet ulaşmış sayılacak, davetin ulaşmadığını ileri sürmeyecek ve bu hususta hiçbir hak iddia etmeyecektir.


15.2-Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle BOĞAZİÇİ EDAŞ tarafından da tebliğ edilebilir.
15.3-İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairelerine borcunun olmadığına ilişkin belgeleri, ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak

vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır.


16- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu
16.1. İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 15.3üncü maddesindeki belgeleri ve kesin teminatı 15.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.
16.2-Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.
17- Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi en düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. Şirket, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.


TEKLİF ONAYI

İhale ilanında tanımlanan tüm gereklilikleri kabul ederiz. Burada, işbu teklifi bilgimiz ve inancımız dâhilinde doldurduğumuzu kabul eder, kabul edilen tüm koşullar altında BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. için tedarikte bulunmayı garanti ederiz.

İşin Adı: ________________________ Tarih: ________________________

İşbu teklifi derleyen ve imzalayan:


Firma : ________________________
İsim : ________________________
Tel : ________________________
Faks : ________________________
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət