Ana səhifə

Sinema Televizyon BÖLÜMÜ 2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili


Yüklə 198 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü198 Kb.

Sinema Televizyon BÖLÜMÜ

2012 – 2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

LİSANS PROGRAMI Ders içerikleri

GSF101

Renk 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı; sanat ve tasarım alanında temel bir ifade aracı olarak ‘Renk’i fiziksel ve psikolojik boyutları ile ele alarak öğrencide ‘Renk’e ilişkin, teorik ve deneysel birikim yaratmaktır. Ders; “Rengin Tanımı”, “Renk Algısı”, “Renk ve Işık İlişkisi”, “Işık Renk”, “Pigment Renk”, “Renk Kuramları”, “Renk ve Form İlişkileri”, “Renk / Sanat/ Tasarım İlişkisi” bağlamında teorik ve uygulamalı olarak işlenir.

GSF111

Desen 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı; görsel sanatlar alanının temel ifade aracı olan “desen” aracılığıyla görmek ve bakmak arasındaki farka odaklanarak öğrencilerin nesneler dünyasını sorgulamasını ve gördüğünü doğru aktarmasını sağlamakatır. Ders; çizgi temeline dayalı uygulamalardan sonra “canlı / cansız nesne çizimleri”ne odaklanır. Teorik ve uygulamalı olarak yürütülür.

GSF121

2 Boyutlu Tasarım 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, Öğrencilerin 2 boyutlu bir düzlemde temel tasarım kavram ve elemanlarını kullanmada beceri geliştirmelerini ve bireysel yaratıcılıklarının 2 boyutlu tasarım prensipleri içinde gelişmesini sağlamaktır. Bu ders, 2 boyutlu tasarımın elementer birimler ve bu birimlerin birbirleriyle olan ilişkilerini içeren, kompozisyon, harmoni, birim tekrarı gibi temel tasarım kurgularının uygulanmasını içerir.


GSF131

3 Boyutlu Tasarım 1

3 saat / 1+2 / 2 KR / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, 3 boyutlu form tasarlama ve düşünme yetisini deneysel uygulamalarla geliştirmektir. Deneysel uygulamalar sürecinde farklı malzemeler ile “birim” ve “birimin özerk bir form oluşturması”, “birimin serbest kullanımı” ve bağımsız form araştırmaları teorik ve uygulamalı olarak sürdürülür.


GSF151

Sanat Tarihi 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Bu ders çerçevesinde Mağara Sanatı'ndan Barok döneme dek olan sürecin incelenmesi amaçlanmaktadır. Sanat tarihinin temel kavramları çerçevesinde dönemler, eğilimler, dönem karşılaştırmaları sanat yapıtları ve sanatçılar bağlamında irdelenecek ve ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

TRD 101

Türk Dili 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Öğrencilere Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklar; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle gösterir. Öğrencilerin anlama (dinleme/ okuma/ izleme / anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirir. Öğrencilerin Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar.


ATA 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Türk İnkılâbının tarihi, anlamı ve önemi; Türk İnkılâbını hazırlayan koşullar, ortam ve gelişmeler dersin kapsamını oluşturur.


SIN 171

Görüntü Okuma 1

2 saat / 3+0 / 3 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı, öğrenciye, fotoğraf ve resim sanatından başlayarak görüntü okuma ve çözümleyebilme yetisini kazandırmaktır. Görsel dilin sistematiği ve görüntü dili gibi olgular anlam ilişkileri bağlamında tartışılır.

GSF 185

Sosyoloji 1

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı, fertten ziyade topluma ayna tutan sosyoloji alanına bir giriş yapmak ve gündelik konular çerçevesinde ‘sosyolojik bakış açısı’ kazanımına bir temel oluşturmaktır. Bu ders sosyolojiye giriş niteliğinde olup, sosyoloji alanını anlamaya yardımcı bir dizi temel tema etrafında oluşturulur.

UYG101

Uygarlık Tarihi 1

2 saat / 3+0 / 3 KR / 5 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı, kültür tarihinin gelişimini öğrencilere aktarmaktır. Bu ders, uygarlıkların tarihsel gelişimi içerisinde felsefe, bilim ve sanatın geçirdiği kavramsal gelişim süreçlerini içerir.
GSF 102

Renk 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, yaratı alanında anlam üretme ve tasarlama süreçlerinde renk olgusunu merkeze alarak öğrencide teorik ve deneysel birikim yaratmaktır. “Renk ve Anlam İlişkisi”, “Renk ve Görsel Organizasyon”, “Renk Uyumları”, ”Renk Kontrastları”, “Renk ve Üç Boyut İlişkisi”, “Renk ve Mekan İlişkisi”, “Renk ve Hareket”, “Renk ve Güncel Eğilimler “gibi kavramlar ders kapsamında teorik ve uygulamalı olarak işlenir.

GSF 112

Desen 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, görsel dünyanın geometrik çözümlemelerle algılanıp kavranmasını ve bu noktadan soyutlamaya ulaşılmasını sağlamaktır. Canlı model çizimlerinden yola çıkılarak anatomiye ilişkin yapı çözümlenir. Ders teorik ve uygulamalı olarak yürütülür.

GSF 122

2 Boyutlu Tasarım 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, 2 boyutlu tasarımın temel öğeleri ve kavramları etrafında görsel düşünme ve tasarımlama becerilerinin edinilmesini sağlamaktır. Elementer birimlerin, “kompozisyon”, “form”, “doku”, “boşluk”, “doluluk” gibi 2 boyutlu tasarımın temel öğeleri çerçevesinde kurgulanmalarını içerir.

GSF 132

3 Boyutlu Tasarım 2

3 saat / 1+2 / 2 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, çoklu formlar kullanarak 3. Boyut kurgulamasını sağlamaktır. 3. boyut kurgulaması için yararlanılabilek yöntem ve araçları ve birbirinden farklı formların ilişkisinin kurgulanmasında göz önünde bulundurulması gereken öğelerin öğrenilmesini içerir.

GOR 104

Estetik ve Sanat Felsefesi

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı, sanat felsefesi ve estetik değerler mantığının bir bütün olarak kavramasını sağlamaktır. Ders “Eski Yunan’dan – Modernizme kadar” örnekler üstünden tartışılır. Estetiğin temel kavramları, sanat felsefesinin temel kavram ve problemleri, sanat ve düşünce ilişkisi, estetik yargı ve karşılaştırmalı estetik gibi konular bu ders kapsamında ele alınır.


GSF 152

Sanat Tarihi 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Rokoko'dan 19. yüzyıla dek sanat tarihi dönemlerinin karşılaştırmalı olarak ele alınması amaçlanmaktadır. Sanatçılar ve sanat yapıtları bağlamında incelenecek olan bu derste öğrencilere kronolojik olarak sanat tarihinin genel çerçevesi aktarılacaktır.   

TRD 102

Türk Dili 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dillerin ortaya çıkışı, köken ve yapı bakımından dünya dilleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe'nin tarihsel gelişimi, yapı bakımından Türkçe sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları, anlatım bozuklukları, dilekçe yazma, özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenir; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar, şiir kitapları, deneme kitapları okunup incelenir.

ATA 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 2 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Ulusal Kurtuluş Savaşı; Ulus egemenliğine dayalı tam bağımsız yeni Türk Devleti'nin kuruluş ve Türkiye’nin modernleşme sürecini içerir.

SIN 172

Görüntü Okuma 2

2 saat / 3+0 / 3 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Dersin amacı resim, fotoğraf ve sinema tarihinden referanslarla; görüntü algısının kültürel, toplumsal kodlarının incelenmesi bu dersin konusunu oluşturur. Öğrencilerin tüm görsel malzemeyi okumasını ve anlamlandırmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda; görüntü (resim, fotoğraf, simge, medya, reklâm, güncel görsel malzeme, mimari vb. ) okumaları, film okumaları ve karşılaştırmalı görüntü okuma gibi konular ders kapsamında ele alınır.

GSF 186

Sosyoloji 2

2 saat / 2+0 / 2 KR / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:

Ders GSF öğrencileri için sosyoloji alanına giriş niteliğindedir. Dersin temel amacı GSF öğrencilerinin 'sosyolojik bakış açısı' kazanımına temel oluşturmaktır. Bunu yaparken, esnek ve yanılgılardan uzak paradigma oluşum sürecini sosyolojiye dair kuramlar, gündelik karşılaşmalara ilişkin örnekler ve sinema, müzik, edebiyat ve siyaset alanındaki ilgili yapıtlar yoluyla desteklemeyi hedefler. Kültür, kişilik, sosyal sistem, sosyal olay, sosyal olgu, sosyal farklılaşma, göç, sosyal hareketlilik, sosyal değişme gibi sosyoloji alanındaki temel kavramların incelenmesi içerir.
KYP001

Kariyer ve Yaşam Programı

2 saat / 0+2 / 1 KR / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Dersin amacı resim, fotoğraf ve sinema tarihinden referanslarla; görüntü algısının kültürel, toplumsal kodlarının incelenmesi bu dersin konusunu oluşturur. Öğrencilerin tüm görsel malzemeyi okumasını ve anlamlandırmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda; görüntü (resim, fotoğraf, simge, medya, reklâm, güncel görsel malzeme, mimari vb. ) okumaları, film okumaları ve karşılaştırmalı görüntü okuma gibi konular ders kapsamında ele alınır.SİN203

YÖNETİM 1

4 saat / 2+2 / 3 / 5 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Sinema ve televizyonda rejiyi oluşturan, mizansen; ses, kurgu ve görüntü öğeleri ayrıntıları ile incelenir. Örneklerle tartışılır. Öğrencilerin dönem içinde bir kısa film üretmeleri sağlanır.

SİN228

GÖRÜNTÜ 1

3 Saat / 1+2 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Fotografi ve sinematografinin temel bilgileri, teknik ve estetik yönleriyle anlatılır. Sinemada görüntünün temelini oluşturan tek kare fotoğrafın elde edilmesi çeşitli ders araçlarıyla uygulamalı olarak öğrencilere gösterilir.

SİN223

SENARYO 1 

2 saat / 2+0 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Senaryo dersinde, “Aristoteles’ten başlayarak dram sanatı nedir, başlıca drama unsurları nelerdir?” incelenir. Dersin kapsamında ön senaryo denemeleri yaptırılır.

SİN255

FİLM DİLİ 1

3 Saat / 1+2/ 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Film Dili dersinin amacı; öğrencilerin izledikleri filmlerin öncelikle ele alınan tema ve konu açısından, sonra da senaryo, kurgu, oyunculuk ve teknik özellikleriyle incelemelerine yardımcı olmaktır. “Sinema bir dil midir?  Dilse nasıl bir dildir? Değilse, bir dil ile benzeşen ve ayrılan yanları nelerdir?” gibi sorular üzerine öğrencilerin düşünmesi sağlanır.

SİN217

TÜRK SİNEMASI 1 

2 saat / 2+0 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Türk sineması tarihinin örneklerle incelendiği bu dersin konusu, başlangıcından günümüze Türk sinema tarihi bilgisini öğrencilere aktarmaktır. Böylece özgün bir Türk çağdaş sineması yaratılmasına katkıda bulunmak bu dersin amaçları arasındadır.

SİN263

KURGU 1 

3 saat / 1+2 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Fikir aşamasından senaryonun kurulmasına, sahnelerin planlara bölünmesinden montaj aşamasına ve seyircinin zihinsel algı sürecine kadar bütünsel olarak sinemada kurgu olgusu incelenir. Ayrıca, Avid, Adobe Premiere ve Final Cut gibi belli başlı kurgu programları öğretilir.

SİN273

SES 1

3 Saat / 1+2 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Aslen ikinci sınıfta başlayarak ses görüntü ilişkilendirmesine temel oluşturacak şekilde işitsel ortamın verilerine genel giriş yapılması bunların bir kompozisyon mantığı ve bütünlüğü içinde algılanıp sunulmasına yönelik çalışmaların başlatılması amaçlanır.

SİN275

SİNEMA KURAMI 1

2 Saat/ 2+0/ 2/ 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:


Sinema Kuramı 1 dersinin amacı; sinema sanatının gelişmekte olduğu ilk yıllardan itibaren üretilen film kuramlarını öğrencilere tanıtmak, çeşitli kuramcıların makaleleri tartışılarak örnek filmlerle bu kuramları açıklamaktır.


SİN204

YÖNETİM 2

4 saat / 2+2 / 3 / 5 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Senaryo taslağından başlayarak, kısa film senaryosunun ve bütçesinin oluşturulması, oyuncu ve mekân seçimlerinin yapılması, çekim mekânının oluşturulması ile çekim öncesi hazırlıkların yapılması bu dersin ilk haftalarının programını oluşturur. Gelişen süreçlerde ise, çekim hazırlıkları yapılarak, çekim sürecine geçilir. Çekim sonrası kurgu işlemleri ise, kurgu dersleri ile paralel götürülür.

SİN229

GÖRÜNTÜ 2

3 Saat / 1+2 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Görüntüyü elde etmede temel unsur olan ışık ve ışık ölçümü renk ısısı ve filtreler, görsel etkileri, film ve elektronik kameraların teknik özellikleri çeşitli ders araçlarıyla uygulamalı olarak öğrenciye aktarılır.

SİN224

SENARYO 2

2 saat / 2+0 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Çatışma, çatışma türleri karakterlerinin açığa vurulması üzerine çalışılır. Diyalog format ve stil komedi belli başlı konularda öğrencilere ödevler verilerek çalışmaları sağlanır. Senaryo yazım tekniklerinden, çekim senaryosu hazırlanmasına değin süreç, ayrıntıları ile anlatılır. Bu doğrultuda yazım denemeleri yaptırılır.

SİN218

TÜRK SİNEMASI 2

2 saat / 2+0 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Türk sineması tarihinin örneklerle incelendiği bu dersin konusu, başlangıcından günümüze Türk sinema tarihi bilgisini öğrencilere aktarmaktır. Böylece özgün bir Türk çağdaş sineması yaratılmasına katkıda bulunmak bu dersin amaçları arasındadır.

SİN264

KURGU 2

3 saat / 1+2 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Fikir aşamasından senaryonun kurulmasına, sahnelerin planlara bölünmesinden montaj aşamasına ve seyircinin zihinsel algı sürecine kadar bütünsel olarak sinemada kurgu olgusu incelenir. Ayrıca, Avid, Adobe Premiere ve Final Cut gibi belli başlı kurgu programları öğretilir.

SİN274

SES 2

3 Saat / 1+2 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Öğrencilerin lisans derecesiyle mezun olurken ses ve film müziği konularında hem teknik/teknolojik hem de estetik/entelektüel verilere sahip olmaları amaçlanır.

SİN356

FİLM DİLİ 2

2 Saat / 1+2 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Film Dili dersinin amacı; öğrencilerin izledikleri filmlerin öncelikle ele alınan tema ve konu açısından, sonra da senaryo, kurgu, oyunculuk ve teknik özellikleriyle incelemelerine yardımcı olmaktır. “Sinema bir dil midir?  Dilse nasıl bir dildir? Değilse, bir dil ile benzeşen ve ayrılan yanları nelerdir?” gibi sorular üzerine öğrencilerin düşünmesi sağlanır.
SİN276

SİNEMA KURAMI 2

2 Saat/ 2+0/ 2/ 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:


Sinema Kuramı 2 dersinde sinema tarihinin değerli yönetmenlerinin kendi sinemalarıyla ilgili görüşlerini açıkladıkları makaleleri tartışılır ve ilgili filmler gösterilir.
SİN305

POST PRODÜKSİYON TEKNİKLERİ 1

3 Saat / 1+2 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Yapım sonrası süreçler konusunda öğrenciler, teknik ve estetik olarak geliştirilir. Kurgu programlarından, renk düzeltme ve görüntü oynama tekniklerine pek çok program öğrenip, post sürecinin organizasyonu konusunda da gelişirler.

SİN328

GÖRÜNTÜ 3

3 Saat / 1+2 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Bu derste amaçlanan öğrencinin görsel bir sezgi ve bilinç kazanmasıdır. Bunun için görüntünün temel elemanları olan ışık, görsel algılama kameralar, pozlama ve ışıkölçerler, film ve video formatları, görüntünün saptanması ve yeniden sunumu süreci öne çıkarılarak uygulamalı olarak öğrenciye aktarılır.

SİN325

SENARYO 3

2 Saat / 2+0 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Teorik olarak senaristin bir film yapım sürecindeki yeriyle diğer sanat ve bilim dalları arasındaki etkileşimi anlatılır. Dramatik yapıyı kuran diğer yazım teknikleri incelenir. Kısa film senaryosunun hazırlanmasının yanında, uzun metraj senaryo çalışmalarına başlanır

SİN323

TELEVİZYONDA YAPIM-YÖNETİM 1

3 Saat / 1+2/ 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Öğrencilere bir film oluşturma sürecinde konu araştırması, amaçların saptanması, düşüncenin geliştirilmesi üzerine dersler verilir.

SİN343

SİNEMA TARİHİ 1

2 Saat / 2+0 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Başlangıcından günümüze dünya sinemasının gelişimi, sinematografın icadını hazırlayan teknik ve sosyal gelişmelerden Lumiere Kardeşler’in ilk sinematograf gösterimine değin anlatılır. Georges Mélies ve sinemaya düş gücünün girmesi, Porter ve Griffith sinemaları ve sinema dilinin gelişimi, Edison Patent Company ve Patent Savaşları sonrasında Hollywood sisteminin kuruluşu, Weimar Dönemi  Alman Ekspresyonist Sineması, Sovyet Sineması, Fransız İzlenimciliği ve Şiirsel Gerçekçilik, Dadaizm ve Sürrealizm gibi sanat akımlarının sinemaya etkisi gibi konular önemli yönetmenleri ve toplumların sosyo-ekonomik yapıları ve kültürleri göz önünde bulundurularak incelenir.

SİN365

YÖNETİM 3

3 Saat / 1+2/ 2 / 5 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Bir kısa filmi yönetmenin ilk hazırlıkları yapılır. Ekipler kurularak, öğrencilerin nitelikli kısa filmler üretmesi sağlanır.

SİN330

FİLM ANALİZİ 1

3 Saat /3+0 /3/ 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:


Bir filmin içerik ve biçimsel olarak incelenmesinin sistematiğinin öğretildiği ders olmanın yanında, Film analizi dersleri ile öğrencinin bir filmin okumasını yapabilmesi, görüntü ve görüntü ile yaratılmaya çalışılan algının  çözümlenmesi de bu dersin içeriğini oluşturmakta.SİN306

POST PRODÜKSİYON TEKNİKLERİ 2

3 Saat / 1+2 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Yapım sonrası süreçler konusunda öğrenciler, teknik ve estetik olarak geliştirilir; kurgu programlarından, renk düzeltme ve görüntü oynama tekniklerine pek çok program öğrenip, post sürecinin organizasyonu konusunda da gelişirler.

SİN329

GÖRÜNTÜ 4

3 Saat / 1+2 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Bu derste amaçlanan öğrencinin görsel bir sezgi ve bilinç kazanmasıdır. Bunun için görüntünün temel elemanları olan ışık, görsel algılama kameralar, pozlama ve ışıkölçerler, film ve video formatları, görüntünün saptanması ve yeniden sunumu süreci öne çıkarılarak uygulamalı olarak öğrenciye aktarılır.

SİN326

SENARYO 4

2 Saat / 2+0 / 2 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Teorik olarak senaristin bir film yapım sürecindeki yeriyle diğer sanat ve bilim dalları arasındaki etkileşimi anlatılır. Dramatik yapıyı kuran, diğer yazım teknikleri incelenir. Kısa film senaryosunun hazırlanmasının yanında, uzun metraj senaryo çalışmalarına başlanır.

SİN324

TELEVİZYONDA YAPIM-YÖNETİM 2

3 Saat / 1+2 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Geliştirim senaryosu hazırlanan konunun görsel senaryosunun ve çekim senaryosunun hazırlanması, karakter analizleri, mekânların saptanması ve bütçenin hazırlanması ve tüm bu çalışmaların bir yapım dosyası haline getirilerek sunulması aşamaları öğretilir.

SİN366

YÖNETİM 4

3 Saat / 1+2 / 2 / 5 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Bir kısa filmi yönetmenin ilk hazırlıkları yapılır. Ekipler kurularak, öğrencilerin nitelikli kısa filmler üretmesi sağlanır.

SİN344

SİNEMA TARİHİ 2

2 Saat / 2+0 / 2 / 3 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Sinemanın tarihi 1 dersinin devamı niteliğinde olan bu derste yeni gerçekçi İtalyan sineması ile 1940’lı yılların sonlarından başlayarak gelişen Auteur Kuramı,  Fransız Yeni Dalga ve İngiliz Özgür Sinema akımı üzerine gerekli bilgiler sunumlar eşliğinde verilir ve bu akımlara ait filmlerden örnekler izlenerek tartışılır.  Avrupa Sanat Sineması, Hollywood Sineması ve Klasik Sinema dili ile Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sinemaları da dersin kapsamı içinde yer alır.
SİN331

FİLM ANALİZİ 2

3 Saat /3+0 /3/ 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:


Bir filmin içerik ve biçimsel olarak incelenmesinin sistematiğinin öğretildiği ders olmanın yanında, Film analizi dersleri ile öğrencinin bir filmin okumasını yapabilmesi, görüntü ve görüntü ile yaratılmaya çalışılan algının  çözümlenmesi de bu dersin içeriğini oluşturmakta.


SİN427

YAPIM VE YÖNETİM 1

3 Saat / 1+2 / 2 / 10 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Öğrencilere bir film oluşturma sürecinde konu araştırması, amaçların saptanması, düşüncelerinin geliştirilmesi üzerine dersler verilir.

SİN477

FİLM PROJESİ
5 Saat / 3+2 / 4 / 12 ECTS

ZORUNLU
İçerik:


Çekim senaryosu hazırlanan projenin çalışma takviminin oluşturulması, ekip hazırlanması, tüm çekim öncesi mizansen çalışmasının hazırlanması bu dersin içeriğini oluşturur. Çekim öncesi hazırlıkları biten projenin teknik ve yaratıcı ekiplerinin oluşturulması, oyuncu ve ekip sözleşmelerinin yapılarak çekimin gerçekleştirilmesi öğretilir. Çekim sonrası süreçler de bu dersin ikinci bölümünün içeriğini oluşturur.
SİN447

BELGESEL SİNEMA 1

3 Saat / 1+2 / 2 / 6 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:


Belgesel filmin tarihi gelişimi, çekim ekibinin oluşturulması, röportaj teknikleri, kurguda izlenecek yollar, belgesel filmin sorunları, dünyada ve Türkiye’de belgesel filmcilik konuları araştırılarak anlatılır.

SİN485

OYUNCULUK YÖNETİMİ

2 Saat / 2+0 / 2 / 4 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:


Film yapım sürecinde, oyuncuları role hazırlamak, verilen rolü en iyi şekilde hayata geçirmelerini ve en iyi performansı elde etmelerini sağlamak için gerekli tüm metodolojiler anlatılır ve öğrenciler bilgilendirilir.SİN428

YAPIM VE YÖNETİM 2

3 Saat / 1+2 / 2 / 10 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Geliştirim senaryosu hazırlanan konunun görsel senaryosunun ve çekim senaryosunun hazırlanması, karakter analizleri, mekânların saptanması ve bütçenin hazırlanması ve tüm bu çalışmaların bir yapım dosyası haline getirilerek sunulması aşamaları öğretilir.

SİN478

BİTİRME PROJESİ

5 Saat / 0+2 / 2 / 16 ECTS

ZORUNLU

İçerik:

Film Projesi 1 kapsamında gerçekleştirilen film projelerinin bir devamı niteliğinde çekim sonrası süreçler bu dersin içeriğini oluşturur.

SİN448

BELGESEL SİNEMA 2

3 Saat / 1+2 / 2 / 6 ECTS

SEÇMELİ

İçerik:


Belgesel film yapımı bu dersin amacını oluşturur. Kurmaca filmden farklı olarak, mezun olmadan, her öğrencinin bir tane belgesel film yapımı gerçekleştirmesi amaçlanır. Öğrenciler, birbirlerinin filmlerinde, ses ve görüntü ekiplerinde de çalışarak, kendilerini teknik alanlarda geliştirme olanağına sahip olurlar.
ISL220

GİRİŞİMCİLİK

3 Saat / 2+2 / 3 / 4 ECTS

ZORUNLU

İçerik:


Bu dersin amacı, öğrencilerin Türk iş hayatı, iş ortamı özellikle de girişimcilik hakkında bilgiler edinmesi sağlanarak, onları geleceğin başarılı girişimcileri olmaya hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda derslerde, dünyada ve Türkiye’de küresel gelişmeye ve girişimciliğe ilişkin önemli  bilgiler verilecek ve başarı öyküleri paylaşılacaktır.

LEGEND1. Sınıf

GÜZ DÖNEMİBAHAR DÖNEMİ
2.Sınıf

GÜZ DÖNEMİBAHAR DÖNEMİ3.Sınıf

GÜZ DÖNEMİBAHAR DÖNEMİ4.Sınıf

GÜZ DÖNEMİBAHAR DÖNEMİ


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət