Ana səhifə

Republika e Kosoves Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria-Vlada-Government Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor


Yüklə 1.22 Mb.
tarix24.06.2016
ölçüsü1.22 Mb.

Republika e Kosoves

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

Ministry of Environment and Spatial Planning
Zyra e Ministrit Office of the Minister Kabinet Ministra


UDHËZIMI ADMINISTRATIV Nr. ..... /2012 PËR RËNDITJEN E ELEMENTEVE TË ADRESAVE DHE CAKTIMIN E FORMATIT TË SHKRONJAVE, NUMRAVE DHE TË TABELAVE TË ADRESAVE
ADMINISTRATIVE INSTRUCTION No. ….. /2012 ON THE SEQUENCE OF ADDRESS ELEMENTS AND ASSIGNING THE FORMAT OF LETTERS, NUMBERS AND ADDRESS SIGNS (TECHNICAL SPECIFICATIONS)
ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO Br......./2012 ZA POREDJIVANJE ELEMENATA ADRESA I ODREĐIVANJE FORMATA SLOVA, BROJEVA I TABELA ZA ADRESU


Në Mbështetje të nenit 27, paragrafi 1, nënparagrafi 1.1 të Ligjit nr.04/L-071 për Sistemin e Adresave i publikuar në Gazetën Zyrtare Nr. 29, 27 dhjetor 2011 dhe nenit 8, nënparagrafi 1.4 të Rregullores Nr.02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, Ministri i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, nxjerr:
UDHËZIM ADMINISTRATIV

PËR RËNDITJEN E ELEMENTEVE TË ADRESAVE DHE CAKTIMIN E FORMATIT TË SHKRONJAVE, NUMRAVE DHE TË TABELAVE TË ADRESAVE
KREU I

DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
Neni 1

Qëllimi
Qëllimi i këtij udhëzimi është vendosja e një formati unik në territorin e Kosovës dhe përdorimi i këtij formati për regjistrimin e adresave dhe shkrimin korrekt të adresës; zbatimi i drejtë i këtyre parimeve do të rrisë ndjeshëm cilësinë e shërbimeve publike për një kohë më të shkurtër.
Neni 2

Fushëveprimi
Formati i adresës në territorin e Kosovës është përcaktuar në përputhje me traditën dhe ndarjen (rregullimin) e brendshme administrative; është i përbërë nga një grup elementesh informative që përshkruajnë vendndodhjen e një ndërtese, strukture apo një parcele duke përdorur si reference zonën e qarkullimit publik dhe zonat administrative. Konkretisht, ka një renditje të elementeve të adresës duke filluar me një informacion specifik për zonën e qarkullimit publik, hyrjen në ndërtesë deri në njësinë më të vogël (apartament apo zyre) dhe përfunduar me njësinë më të madhe gjeografike që është komuna.
Neni 3

Përkufizimet
1. Shprehjet e përdorura në këtë Udhëzim Administrativ kanë këtë kuptim:


1.1. Emri dhe mbiemri i personit / institucionit / organizatës / biznesit; ky informacion shkruhet zakonisht në rreshtin e parë të adresës dhe jep informacion shtesë për identifikimin e ndërtesës. p.sh. Universiteti i Prishtinës, Ministria e Bujqësisë, Biblioteka Kombëtare, Hotel Ora; Ky informacion është fakultativ që një individ/institucion dëshiron të përfshijë në adresën e tij;
1.2 Emri i zonës së qarkullimit publik - është emri zyrtar i aprovuar nga Kuvendi i Komunës ku ka hyrje ndërtesa; ky emër identifikon emrin e zonës e qarkullimit publik dhe llojin (rrugë, bulevard, autostradë, park ose shesh) brenda një vendbanimi të caktuar dhe shërben për identifikimin e një hyrje në ndërtese përgjatë saj;
1.3. Numri i adresës - është adresa zyrtare e dhëne nga komuna një ndërtese ose një hyrje të ndërtesës kur ndërtesa ka disa hyrje; pothuajse është e pranishme çdo herë në adresë dhe ndihmon për identifikimin e çdo objekti të adresuar;
1.4. Numri i banesës/zyrës - do të jenë të pranishme në ato raste kur në ndërtesë ka më shumë se një banesë /zyre/njësi. Çdo banesë apo zyre brenda një ndërtese do t’i përcaktohet një numër i cili lidhet me numrin e adresës së hyrjes përkatëse.

Ky informacion shërben për identifikimin e çdo banese/njësie brenda ndërtesës; në rastet kur mungon ndonjë nga elementet më sipër në regjistrin e adresave apo edhe në adresën postare të shkruar nënkupton se ndërtesa ka përkatësisht një hyrje/njësi dhe hyrja ka vetëm një banesë. Në këtë rast do të shkruhet vetëm numri i adresës;

1.5. Emri i vendbanimit - mund të jetë vendbanimi ose fshati në të cilën ndodhet ndërtesa;
1.6. Emri i Komunës - në territorin ku ndodhet vendbanimi ose ndërtesa;
1.7. Kodi postar –i cili është i përbëre nga pesë shifra (karaktere numerike). Formati i tij përcaktohet nga Postë Telekomi Kosovës (PTK) dhe është element i nevojshëm në adresë për përpunimin dhe shpërndarjen e shpejtë të postes.
Neni 4

Parimet e Përgjithshme
1. Parimet e përgjithshme për mënyrën e regjistrimit të adresës në regjistër dhe mënyrën përkatëse të shkruarit të saj janë:
1.1. Elementet e Adresës duhet të shkruhen të sakta, të plota dhe me shkronja të mëdha të shtypit në regjistër të adresave dhe në zarf; bëhet përjashtim për shkrimin e emrit të marrësit apo dërguesit, informacionit shtesë fakultativ në lidhje me emrin e ndërtesës apo institucionit sipas preferencës;
1.2. Shenjat e pikësimit nuk duhet të përdoren, vetëm në rastet kur janë pjesë të emrit; nuk vendosen pika në fund të fjalës, apo presje midis fjalëve;
1.3. Simboli # dhe shkurtime fjalësh për emrin e zonës së qarkullimit publik, vendbanimit, dhe Komunës duhet të shmangen;
1.4 Thekset mund të përdoren kur ato janë një pjesë integrale e gjuhës;
1.5. Kodi postar duhet të shkruhet qartë dhe pa hapësira boshe midis numrave;
1.6. Emri i komunitetit (lagjes), fshatit, dhe Komunës sipas ligjit Për Përdorimin e Gjuhëve Nr. 02/L-37 të shkruhen në të njëjtin rresht;
1.7. Çdo rresht në adresë nuk duhet të përmbajë më shumë se sa 40 germa përfshirë këtu edhe hapësirat zbrazta;


1.8 Fjalët ose numrat/shifrat nuk duhet të nënvizohen (me vizë poshtë);
KREU II

SPECIFIKIMET TEKNIKE TË TABELAVE TËADRESAVE

Neni 5

Përmbajtja
Kjo pjesë e udhëzimit ka si qëllim të përcaktojë formën, përmasat, materialin, shkrimin në tabelat për emërtime të zonave të qarkullimi publik (bulevard, shesh, park, rrugë, rrethrrotullim) dhe në tabelat për numrin e adresës dhe banesës;
Neni 6

Përgjegjësitë
1. Për zbatimin e këtij udhëzimi kompetente Janë:
1.1. Agjencia Kadastrale e Kosovës e cila është në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimt Hapësinor;
1.2. Njësia për planifikim Urban në kuadër të Komunave.
Neni 7

Tabelat e emërtimeve të zonave qarkullimit publik

1. Materiali i tabelës për emërtimin e ZQP-ve është fletë “3M scotchlite”, prej materiali ngjitës praparëflektiv dhe me intensitet të lartë. Të gjitha tabelat e emërtimeve do të vihen jashtë në natyrë ose në ndërtesë kështu që ato duhet të jenë të qëndrueshme ndaj motit me garanci jo më pak se 10 vjet;
2. Tabela për emërtime të ZQP-ve ka formë drejtkëndore dhe përmasat e saj janë:
2.1 Gjatësia e nevojshme (nga 60 cm deri në 100 cm) x gjerësi 25 cm .

Minimumi i gjatësisë së tabelës është 60 cm dhe maksimumi i saj mund të arrijë deri në 100 cm (Fig.1-a) (Shih kriteret e emërtimit në lidhje me gjatësinë e emrit tek Udhëzimi 27.2).;


2.2 Përmasat e parashikuara të tabelave mundësojnë lexueshmërinë e qartë në distancë dhe në lëvizje nga të gjitha këndvështrimet në udhëkryqe. Gjatësia e tabelës deri në 100 cm mundëson leximin e qartë edhe të emrave të gjatë. Në ketë mënyrë sigurohet që edhe emrat e gjatë janë njësoj të lexueshme ashtu si emrat e shkurtër duke mbajtur madhësinë e shkrimit të pandryshueshme.;
3. Mbishkrimi përbehet nga shkronja të mëdha shtypi me ngjyrë të bardhë, mbi sfond me ngjyrë blu dhe korniza e tabelës është ngjyrë të bardhë;
Neni 8

Lloji dhe madhësia e shkrimit
1. Lloji i shkrimit në tabelën për emërtime është “Calibri”. Shkronjat janë të printuara me një reliev me lartësi 1mm; emri shkruhet në të dyja anët e tabelës;
1.2. Lloji i ZQP-së shkruhet me shkurtesë në rreshtin e parë në të dy gjuhët zyrtare: RR. / UL.;

1.3. Emri zyrtar i miratuar nga Kuvendi i Komunës shkruhet i plotë dhe i saktë siç është shkruar në vendimin e emërtimit në rreshtin e dytë: ISA BOLETINI;


1.4. Në komunat ku përdoret edhe një gjuhë e tretë zyrtare (p.sh Turqisht) – lloji i ZQP-së shkruhet i shkurtuar në të tre gjuhët të ndara midis tyre me vizë të pjerrët (Fig1-b): RR./UL./SK;


1.5. Në tabelat për emërtime të rrugëve lartësia e shkronjës është 7 cm. Emri dhe lloji i ZQP-së pozicionohet në mes të tabelës dhe brenda kornizës së bardhë;
1.6. Hapësira midis tekstit dhe kornizës së bardhë në pjesën e sipërme dhe të poshtme të tabelës është e njëjtë;
Neni 9

Tabelat e numërtimeve
1. Tabelat e numërtimeve ndahen në dy kategori:
1.1. Kategoria A - Tabela për numrin e adresës së ndërtesave;
1.2. Kategoria B - Tabela për numrin e banesës/zyrës/ (njësive të brendshme) që aksesohen nëpërmjet hyrjes në ndërtese.

2. Materiali për kategorinë A është fletë alumini i veshur me një material prapareflektiv të klasit të I;

3. Materiali për kategorinë B mund të jetë material alumini, plastik, ose bronzi në varësi të preferencave të qytetarit. Rekomandohet përdorimi i të njëjtit material për tabelat të kategorisë B për gjithë banesat /zyrat brenda një ndërtese kolektive banimi ose biznesi, ose ndërtese shumë funksionale etj;
Neni 10

Ngjyra e tabelave të numrave
1. Tabela e kategorisë A: numrat shkruhen me ngjyrë e bardhe mbi sfond me ngjyrë blu. Korniza e tabelës është me ngjyrë të bardhë.
2. Tabela e kategorisë B: numrat shkruhen me ngjyrë të zezë , mbi sfond me ngjyrë të bardhë;
Neni 11

Forma dhe madhësia e tabelave të numrave

1. Tabela e numrave ka formë drejtkëndorë. Madhësia e tabelës së kategorisë A për numrin e adresës është: gjatësia e nevojshëm x gjerësi 15 cm (Fig. 2-a);

2. Gjerësia e tabelës (15 cm) është e njëjtë për të gjitha tabelat e Kategorisë A pavarësisht nga numri i shifrave (një, dy, tre, katër, pesë);
3. Tabelat me një shifër dhe dy shifra kanë gjatësi të njëjtë;
4. Tabela me më shumë se dy shifra do të ketë gjatësinë e nevojshme për të akomoduar 3, 4 apo 5 shifra duke marre në konsideratë edhe rastet kur kemi numër adrese me fraksion p.sh. 271/3;
5. Madhësia e tabelës së kategorisë B për numrin e banesës/zyrë është: gjatësia e nevojshme x gjerësi 5 cm (Fig.2-b);
6. Në tabelat për numërtime fonti i shkrimit është “Calibri”;
7. Në tabelat për numërtime lartësia e numrit është si vijon:
7.1. Lartësia e numrit është 12 cm në tabelën e kategorisë A e cila montohet në mur në pjesën e jashtme të ndërtesës dhe në krahun e djathtë të çdo hyrje në ndërtese;
7.2. Lartësia e numrit është 4 cm në tabelën e kategorisë B – (vendoset lart në kornizën e derës së çdo banese apo zyre ose në pamundësi montohet në mur në krahun e djathtë të derës. Shih Udhëzimin 27.3);

7.3. Numrat për të dy kategoritë shkruhen në mes të tabelës. Nëse numri përbehet nga një apo disa shifra dhe një shkronjë – shkronja shkruhet me gërme të madhe dhe në pozicionin djathtas lart p.sh 301 A ndërsa për rastet e numrit të adresës me fraksion shkruhet p.sh 57/1;


7.4. Hapësira e numrit nga të dy anët e kornizës (sipërme dhe poshtme) së tabelës është e njëjtë;


Neni 12

Hyrja në fuqi
Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga Ministri i MMPH-së;
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor:

Dardan Gashi

__________________________________

Prishtinë me Datë: .......................................According to Article 27, paragraph 1, sub-paragraph 1.1 of the Law no.04/L-071 on Address System published in the Official Gazette No. 29, 27 December 2011 and Article 8, sub-paragraph 1.4 of Regulation No.02/2011 on the Areas of Administrative Responsibility of the Prime-minister’s Office, the Minister of Environment and Spatial Planning issues:

ADMINISTRATIVE INSTRUCTION ON THE SEQUENCE OF ADDRESS ELEMENTS AND ASSIGNING THE FORMAT OF LETTERS, NUMBERS AND ADDRESS SIGNS

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS
Article 1

Purpose
Purpose of this instruction is to set up a unique format in the territory of Kosovo and the use of this format in the address registration and proper address writing; the proper implementation of these principles will significantly increase the quality of public services within a shorter period of time.
Article 2

Scope
Address format in the territory of Kosovo is defined in compliance to good tradition and internal administrative division (regulation); it consists of a group of information elements that describe the location of a building, structure or a parcel by using as a reference the public circulation area and administrative area. Concretly, it has an order of address elements starting with specific information for the public circulation area, building entrance up to the smallest unit (apartament or office) and finalized with the largest geographic unit which is municipality;


Article 3

Definitions
1. Expressions used in this Administrative Instruction have the following meaning:


1.1. Name and surname of a person/ institution / organization / business; this information is usually written in the first row of address and gives an additional information for identifying a building, i.e. University of Prishtina, Ministry of Agriculture, National Library, Hotel Ora; This information is optional for an individual/institution if he/she wants to include in his/her address.
1.2. Name of public circulation area - is an official name approved by the Municipal Assembly where the building’s main entrance is situated; this name identifies the name of public circulation area and type (street, boulevard, highway, park or square) within a certain settlement and serves to identify a building entrance along a PCA;
1.3. Address number - is an official address that is given by the municipality to a building or building entrance when the building has several entrances; it is almost always present in the address and helps to identify each addressable object;
1.4. Number of appartment/office, - will be present in such cases where a building has more than one apartment/office/unit. To each apartament or office of the building will be assigned a number which will be connected with address number of relevant entrance.

This information serves to identify each apartament/unit within a building; in cases when one of the above elements is lacking in the address register or postal address it means that the building has one entrance and the entrance has only one apartment/unit. In this case only the address number will be written;


1.5. Name of settlement - it can be a settlement or a village in which the building is located;
1.6. Name of Municipality –within which is the settlement or the building;
1.7. Postal code - consists of 5 digits (numeric characters). Its format is defined by the Post and Telecom of Kosovo (PTK) and it is a necessary address element for fast processing and delivery of mail.


Article 4

General Principles
1. General principles relating to the way of registration of address in the register and the way of proper writing are:

1.1. The address elements should be written accurately, completely and with capital letters in the address register and envelope; with exception when writing a name of a receiver or sender, additional optional information of the building or institution according to preferences;

1.2. Punctuation marks should not be used, except when they are part of a name; no full stops are used at the end of the word, or comma between words;
1.3. Symbol # and abbreviations for public circulation area, settlement and municipality should be avoided;

1.4. Accents can be used when they are an integral part of a language;


1.5. Postal code should be clearly written and without gaps between numbers;
1.6. Name of community (neighbourhood), village and municipality according to the Law on the Use of Languages No.02/L-37 should be written in the same line;
1.7. Each line of address should not have more than 40 letters including the spaces;

1.8. Words or numbers/ figures should not be underlined;


CHAPTER II

TECHINCAL SPECIFICATOINS FOR ADDRESS SIGNS

Article 5

Scope
This part of instruction aims to define form, size, material, font in the signs for naming public circulation areas (boulevards, squares, parks, streets, alleys, roundabouts) and signs for address and apartment number;
Article 6

Responsibilities
1. The responsible bodies for implementation of this instruction are:

1.1. Kosovo Cadastral Agency which is under the Ministry of Environment and Spatial Planning

1.2 Urban Planning Unit within municipalities
Article 7

Signs of naming public circulation areas

1. Material of the sign for naming PCA is “3M scotchlite” sheet made of adhesive retro-reflective material of high intensity. All street name signs will be displayed outdoors so they should be weather resistant with a warranty period not less than 10 years.

2. The sign with PCA name has rectangular form and the size is as follows:
2.1. Necessary length (from 60 cm to 100 cm) x width 25 cm

Minimum length of the sign is 60 cm and its maximum can reach up to 100 cm (Fig.1-a) (see the naming criteria relating to the length of name in Instruction 27.2).

2.2. The provided sign sizes allow clear readability in a distance and movements at all angles and intersections. Length of the sign up to 100 cm allows clear legibility including long names. In this way is ensured that the long names are equally readable as the short names by keeping the same font size.


3. Inscription consists of white capital letters on blue background and sign border of white colour.

Article 8

Font and size of writing
1. Type of font of the street name sign is “Calibri”. Letters are printed with a relief of 1mm; name is written on both sides of the sign;
1.2. Type of PCA is written in the first line with abbreviation in two official languages: RR. / UL.;
1.3. The official name approved by Municipal Assembly is written accurately and completely as it is decided in the naming decree, in the second line: ISA BOLETINI;
1.4. In municipalities where a third official language is used (i.e. Turkish) –type of PCA written in the sign is abbreviated and divided with slash in all three languages (Fig.1-b): RR./UL./SK;
1.5. In the street name signs the height of the letter is 7 cm. Name and type of PCA is positioned in the middle of the sign and within the white border;
1.6. The space between the text and the white border in the upper part and lower part of the sign is the same;
Article 9

Numbering signs
1. Signs of numbering are divided into two categories:
1.1. Category A - Sign of building address number
1.2. Category B - Sign of apartment/office (internal units) number accessed through the building entrance.
2. Material for A category is made of aluminium sheet coated with retro-reflective material of class 1
3. Material for B category might be of aluminium, plastic or bronze depending on individual preferences. It is recommended to use the same material for the signs of B category for all apartments/offices located within one apartment or business building, or multi functional facility etc.

Article 10

Colour of numbering signs
1. Sign of category A: numbers are written with white colour on the blue background.. The border of the sign is of white colour.
2. Sign of category B: numbers are written with black colour on the white background.


Article 11

Form and size of the numbering signs

1. Sign of numbers has a rectangular form. The size of sign of category A for the address number is: necessary length x width 15 cm (Fig.2-a);


2. Width of the sign (15 cm) is the same for all signs of category A regardless of the number of digits (one, two, three, four, five);
3. Signs with one and two digits have the same length;
4. The sign with more than two digits will have the necessary space to accommodate 3, 4, or 5 digits taking into account cases when we have the address number with fraction e.g. 271/3;
5. The size of the sign of B category for the apartment/office/unit number is: the necessary length x width 5 cm (Fig.2-b);
6. In the signs of numbering the font is “Calibri”;
7. In the signs of numbering the height of the number is as follows:
7.1. The height of the number of the sign of category A is 12 cm, which is installed on the wall on the outer part of the building and on the right side of each building entrance;
7.2. The height of the number of the sign of category B is 4 cm – (is installed up on the center of the doorframe or if not possible is installed on wall on the right side of each apartment/office door. See Instruction 27.3);
7.3. Numbers of both categories are written in the middle of the sign. If the number consists of one or several digits and one letter – the letter is in capital and superscripted on the right e.g. 301 A whereas in cases of address number with fraction it is written i.e.57/1;
7.4. The space of the number is the same on both sides of the sign frame (upper and lower part);
Article 12

Entry into force
This Administartive Instruction enters into force from the day of signing by the Minister of MESP;
Minister of Environment and Spatial Planning:

Dardan Gashi__________________________________

Prishtine on:.................................................


Na osnovu člana 27. stav 1, podstav 1.1, Zakona br. 04/L-071 o Adresnom sistemu, objavljen u Službenom listu br. 29, dana 27. decembra 2011. godine i člana 8, podstav 1.4, Uredbe br. 02/2011, za Delokrug administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava, Ministar Ministarstva sredine i prostornog planiranja donosi:ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO O REDOSLEDU ADRESNIH ELEMENATA I ODREĐIVANJU VELIČINE SLOVA, BROJEVA I TABLICA ADRESA

GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Svrha
Cilj ovog uputstva je postavljanje jedinstvenog formata na teritoriji Kosova i upotreba ovog formata za registrovanje adresa i pravilno pisanje adresa; pravilno sprovođenje ovih principa će povećati kvalitet javnih usluga u kraćem vremenskom periodu.

Član 2

Oblast delovanja
Format adrese na teritoriji Kosova je utvrđen u skladu sa tradicijom i unutrašnjom administrativnom podelom; sastoji se od jedne grupe informativnih elemenata koje opisuju lokaciju jedne zgrade, strukture ili parcele koristeći kao referencu zonu javnog saobraćaja i administrativne zone. Konkretno, postoji redosled adresnih elemenata, počevši od specifičnih informacija za zonu javnog saobraćaja, ulaske u zgrade do najmanje jedinice (stana ili kancelarije) i završen sa najvećom geografskom jedinicom koja je opština.


Član 3

Definicije
1. Upotrebljeni izrazi u ovom Administrativnom uputstvu imaju ovu smisao:

1.1. Ime i prezime osobe / institucije / organizacije / biznisa; ova informacija se obično piše na prvom redu adrese i daje dodatnu informaciju za identifikovanje zgrade, na primer: Prištinski Univerzitet, Ministarstvo Poljoprivrede, Nacionalna Biblioteka, Hotel Ora; Ova informacija je fakultativna, koju jedna osoba/ institucija želi uključiti (obuhvatiti) u svoju adresu.

1.2. Naziv zone javnog saobraćaja - je zvanični naziv usvojen od Skupštine Opštine gde se nalazi glavni ulaz zgrade; ovaj naziv identifikuje ime zone javnog saobraćaja i vrstu (ulica, bulevar, autoput, park ili trg) unutar određenog naselja i služi za identifikaciju jednog ulaza u zgradi duž nje;

1.3. Broj adrese - je zvanična adresa koja je data od opštine jednoj zgradi ili jednom ulazu zgrade kada zgrada ima nekoliko ulaza; skoro je uvek prisutan u adresi i pomaže identifikaciji svakog adresiranog objekta.
1.4. Broj stana/ kancelarije - biće prisutan u tim slučajevima kada zgrada ima više nego jedan stan / kancelariju / jedinicu. Svakom stanu ili kancelariji u zgradi biće dodeljen broj koji ċe biti povezan sa adresnim brojem odgovarajućih ulaza.Ova informacija služi da identifikuje svaki stan/jedinicu unutar zgrade; u slučajeve kada jedan od gore navedenih elemenata nedostaje u adresnom registru ili poštanskoj adresi,znači da zgrada ima jedan ulaz i ulaz ima samo jedan stan/jedinicu. U ovom slučaju biċe oznacen samo adresni broj.


1.5. Naziv prebivališta - moze biti naselje ili selo gde se nalazi zgrada.

1.6. Naziv Opštine - na mestu gde je locirana zgrada.
1.7. Poštanski kod- sastoji se od 5 cifara (numeričkih znakova). Njegov format je definisan od strane Pošte Telekoma Kosova (PTK) i neophodan je adresni elemenat za brzu obradu i isporuku pošte.


Član 4

Opšta načela
1. Opšti principi za način registracije adrese u registar i način pravilnog pisanja su:
1.1. Elementi adrese bih trebalo da se tačno pišu, kompletno i sa velikim slovima u adresnom registru i u koverti; sa izuzetkom kada se piše ime primaoca ili pošiljaoca, dodatne opcione informacione zgrada ili institucije u skladu sa preferencama;

1.2. Znakovi interpunckije ne treba da se koriste,osim kada su one deo imena;tačke se ne koriste na kraju reči, ili zarez izmedju reči;


1.3. Simbol # i skraćenice za zonu javnog saobraćaja,prebivaliste i opština treba se izbeči;

1.4. Naglasak se koristi kada su integralni deo jezika.


1.5. Poštanski kod treba da se jasno piše, i bez prostora između brojeva;
1.6. Naziv zajednice (susedstvo), selo i opštine treba da se napišu u jednom redu u skladu sa Zakonom o Upotrebi Jezika Br. 02/L-37;

1.7. Svaki red u adresi ne treba da sadrži više od 40 slova ukljućujuci i razmak;


1.8. Reči ili brojevi/cifre ne treba da se podvlače;


POGLAVLJE II

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE TABELA ADRESA

Član 5

Sadržaj
Ovaj deo uputstva ima za cilj da odredi formu, veličinu, materijal, slova u znakovima za imenovanje zone javnog saobraćaj (bulevara, trgova, parkova, ulica, kružnih puteva) i na tabelama za broj adrese i stana;
Član 6

Odgovornosti
1. Za sprovođenje ovog uputstva nadležni su:
1.1 Kosovska Katastarska Agencija, koja je u sklopu Ministarstva sredine i prostornog planiranja;
1.2 Jedinica za Urbano planiranje koja je unutar opštine.

Član 7

Tablice imenovanja zona javnog prometa
1. Materijal tabele za imenovanje ZJP-a je„3M scotchlite“ list, od lepljivog retro reflektujućeg materijala visokog intensiteta. Svi ulični nazivi ċe biti prikazani na otvorenom prostoru samim tim one moraju da budu dobrog kvaliteta,vremenski otporne i postojane. Period garancije ne manja od 10 godina.
2. Znakovi za imena ZJP-a ima pravougaonu formu i njena veličina sledeča:
2.1. Potrebna dužina (od 60 cm do 100 cm) x širina 25 cm

Minimum dužina znaka je 60 cm a njegov maksimum može dostići do 199 cm (Fig.1-a) (vidi kriterijume imenovanja u vezi sa dužinom imena u Uputstvo 27.2).

2.2. Predviđena veličina znaka omogućava jasnu čitljivost sa daljine u pokretu u svim uglovima i raskrsnicama. Dužina znaka do 100 cm, omogućava jasnu čitljivost uključujuci i duga imena. Na ovaj način se osigurava da duga imena su podjednako čitljiva kao i kratka imena drzeči nepromenljivu veličinu slova.

3. Natpis se sastoji od belih velikih slova sa belom bojom na plavoj pozadini i okvir znaka je bele boje.

Član 8

Vrsta i veličina pisanja
1. Vrsta fonta (slova) uličnih znakova je ‘’Calibri’’.Slova su štampana sa reljefom od 1mm; naziv je pisan na obe strane znaka;
1.2. Vrsta ZJP-a je pisan u prvoj liniji sa skračenicom u dva zvanična jezika: RR./UL.;
1.3. Zvanični naziv usvojen od Skupštine Opštine se piše tačno i potpuno kao sto je odlučeno u uredbi o imenovanju u drugom redu: ISA BOLETINI;

1.4. U opštinama gde je u upotrebi treći službeni jezik (n.p. Turski) -tip OJC-a pisan na znaku je skraċen i podeljen kosom crtom u sva tri jezika (Fig.1-b):RR./UL./SK;

1.5. Na znakovima puta visina slova je 7 cm. Ime i vrsta ZJP-a je pozicionirana u sredini znaka i unutar belog okvira;
1.6. Prostor između teksta i belog okvira na gornjem delu i donjem delu znaka su iste;

Član 9

Numerisanje znakova
1. Znakovi numerisanja su podeljeni u dve kategorije:
1.1. Kategorija A - Znak adresnog broja

1.2. Kategorija B - Znak stana / kancelarije (unutrašnje jedinice) pristupačne kroz ulaz zgrade.


2. Materijal za A kategoriju je od aluminijumskog lima obložen sa retro reflektujući materijal I klase.
3. Materijal za B kategorjiju može biti od aluminijuma, plastike ili bronze, u zavisnosti od preferincije građana. Preporučena je upotreba istog materijala za znakove B kategorije za sve stanove/ kancelarije locirane unutar jedne kolektivne zgrade stanovanja ili biznisa, ili više-funkcionalnog objekta, itd.
Član 10

Boja tabela brojeva
1. Znakovi A kategorije: brojevi su pisani belom bojom na plavoj pozadini. Okvir znakova je bele boje.

2. Znakovi B kategorije: brojevi su pisani crnom bojom na beloj pozadini.

Član 11

Oblik i veličina tabela brojeva
1. Znakovi broja imaju pravougaonu formu.Veličina znaka A kategorije za adresni broj je:potrebna dužina x širina 15 cm(Fig.2-a);

2. Širina znaka(15 cm) je ista za sve znakove kategorije A nezavisno od broja cifara(jedan,dva,tri,četiri,pet);

3. Znakovi sa jednim ili više cifara imaju istu dužinu;
4. Znak sa više od dva cifara imaće neophodni razmak za primanje 3,4 ili 5 cifara uzimajuči u obzir slučajeve kada imamo adresne brojeve sa frakcijom n.p. 271/3;
5. Veličina znaka B kategorije za broj apartmana/kancelarije/jedinice je:potrebna dužina x širina 5 cm ( Fig.2;b);
6. U znacima za numerisanje font slova je ‘’ Calibri’’,
7. U znacima numerisanja visina broja je sledeća:
7.1 Visina broja na znaku A kategorije je 12 cm-instalira se na zidu na spoljnom delu zgrade i na desnoj strani svakog ulaza zgrade.

7.2 Visina broja na znaku B kategorije je 4 cm – (instalira se gore na centru okvira vrata ili u nemogućnosti, instalira se na zidu na desnoj strani vrata.Vidi AU 27.3)


7.3 Brojevi za obe kategorije su pisani u sredini znaka. Ako se broj sastoji od jednog ili više cifara - slova su velika i natpis stoji desno n.p. 301 A, dok u slučajevima adresnog broja sa frakcijom piše se na n.p. 57/1;


7.4 Razmak broja sa obe strane okvira znaka (gornji i donji deo) je isti;Član 12

Stupanje na snazi
Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu na dan potpisivanja od strane Ministra MSPP-a;
Ministar Ministarstva sredine i prostornog planiranja:

Dardan Gashi__________________________________

Priština, dana: ..............................................


Shtojca A
___________________________________________________________________________
Adresa u vjen në ndihmë shtetasve dhe vizitorëve në Kosovë të lokalizojnë një ndërtesë/banesë, një rrugë, një shesh, një park, një biznes, apo një zyre shërbimi. Adresa përbëhet nga disa elemente të rëndësishme ku secili prej tyre përmban informacionin lidhur me individin, vendbanimin dhe vendin e punës në të cilin personi realisht jeton ose punon.
Më poshtë janë disa raste të adresave që mund të hasen gjerësisht në jetën e përditshme:

Adresë e një individi në zonë urbane:
Isa Muharremi Emri Mbiemri i personit

Rruga Fehmi Agani Emri dhe lloji i ZQP

Nr.131 Ban.11 Numri i adresës + banesës

Dardani Prishtinë 10000 Emri i vendbanimit + Komuna + Kodi PostarAdresë biznesi me kuti postare:
Arbesa Turist Emri i Biznesit

Sheshi Adem Jashari Zyra 308 Emri dhe lloji i ZQP + numri i zyrës

Kutia Postare 107 Kutia postare + numrin e kutisë

Ferizaj 70000 Komuna + Kodi Postar
Adresë për institucione/biznese pa kuti postare:
Universiteti FAMA Emri i Institucionit

Rruga Gustav Mayer Nr.7 Emri dhe lloji i ZQP + Numri i adresës

Prishtinë 10000 Komuna + Kodi Postar

Adresë e një individi në zonë rurale:
Sulejman Kaba Emri Mbiemri i personit

Rruga Mustafë Venhari Nr.123 Emri dhe lloji i ZQP + Numri i i adresës

Bardh i Madh Fushë Kosovë 12000 Emri i vendbanimit + Komuna + Kodi Postar

Shtojca B

___________________________________________________________________________

Më poshtë jepen të ilustruara shembuj të tabelave të emrave dhe të adresës dhe nën adresës:
 1. Tabelat e emrave të zonave të qarkullimit publik:


Fig.1.aFig.1.b
 1. Më poshtë jepen të ilustruara disa shembuj për tabelat e numrave të adresës dhe numrave për banesë/zyrë: 1. Tabela e numrave të adresës (hyrje në ndërtesë) me një ose më shumë shifra

Fig 2.a


 1. Tabela e numrave të banesës/zyrës (njësitë brenda një ndërtese) me një ose më shumë shifra

Fig.2.b
Annex A_____________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
An address helps citizens and visitors in Kosovo to localize a building/apartment, street, square, park, business or a service office. Address consists of several important elements, where each of them contains information of an individual, settlement and working place where a person lives or works.

Further on are shown some address cases used in everyday life:Address of an individual in an urban area:
Isa Muharremi Recipent Name

Fehmi Agani Street Name and type of PCA

No.131 Apt.11 Address Number + apartment number

Dardani Prishtine 10000 Settlement name + Municipality + Postal CodeBusiness Address with a mailbox:
Arbesa Turist Name of Business

Adem Jashari Square - Office 308 Name and type of PCA + unit number

Mailbox 107 Mailbox + box number

Ferizaj 70000 Municipality + Postal CodeAddress for institutions/ businesses without mailbox:
University FAMA Name of Institution

Gustav Mayer Street No.7 Name and type of PCA + Address Number

Prishtine 10000 Municipality + Postal Code

Address of an individual in rural area:
Sulejman Kaba Recipient name

Mustafe Venhari Street No.123 Name and type of PCA+ Address Number

Bardh i Madh Fushe Kosove 12000 Settlement Name+Municipality + Postal Code

Annex B

___________________________________________________________________________

Further on are given some illustrated examples of address and sub-address name signs:
 1. Public circulation areas name signs:


Fig.1.aFig.1.b
 1. Further on are given some illustrated examples on address number signs and apartament/office number signs:  1. Address number sign (entrance of the building) with one or more digits
Fig 2.a


  1. Address number sign of apartment/office (units within a building) with one or more digits

Fig.2.b


Aneks A
___________________________________________________________________________
Adresa dolazi u pomoć državljanima i posetiocima na Kosovu u smislu lokalizacije objekta/stana, puta, trga, parka, biznisa, ili službene kancelarije. Adresa se sastoji od nekoliko važnih elemenata,gde svaki od njih sadrži informacije u vezi sa individom,prebivalištem i radno mesto u kome osoba realno živi ili radi.
Dole su navedeni neki slučajevi adresa koje možete opširnije sresti u svakodnevnom životu:

Adresa jedne individe u urbanoj zoni:
Isa Muharemi Ime i prezime osobe

Ulica Fehmi Agani Naziv i ime ZJS

Br.131 Ban.11 Broj adrese+stana

Dardanija Priština 10000 Naziv prebivališta + Opština+ Poštanski KodAdrese biznisa sa poštanskom kutijom:
Arbesa Turist Naziv Biznisa

Trg Adem Jašari Kancelarija 308 Ime i tip ZJS + broj kancelarije

Poštanska kutija Poštanska kutija+ broj kutije

Uroševac 70000 Opština + Poštanski KodAdresa za institucije/biznisa bez poštanske kutije:
Univerzitet FAMA Naziv Institucije

Ulica Gustav Mayer Nr.7 Naziv i tip ZJS + Broj adrese

Priština 10000 Opština + Poštanski Kod

Adresa jedne individe u ruralnim zonama:
Sulejman Kaba Ime i prezime osobe

Ulica Mustafa Venhari Nr.123 Naziv i tip ZJS+ Broj adrese

Veliki Barl Kosovo Polje 12000 Naziv prebivališta+ Opština + Poštanski Kod

Aneks B

___________________________________________________________________________

Dole su navedeni ilustrirani primeri tabela sa nazivima, adresama i pod adresama
 1. Tabele naziva oblasti javne cirkulacije:


Fig.1.aFig.1.b 1. Dalje navedeni su ilustrirani primeri tabela adresa i brojeva za stanove/kancelarije: 1. Tabela brojeva adresa(ulazak u zgrade) sa jednim ili više cifara

Fig 2.a


 1. Tabela brojeva stana/kancelarije (jedinice unutar jedne zgrade) sa jednim ili više cifara

Fig.2.b
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət