Ana səhifə

Madde 1 – taraflar 1- vera telekomiNİkasyon tiC. Ltd. ŞTİ. Vera telekomiNİkasyon


Yüklə 69 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü69 Kb.
VERA TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM SİSTEMLERİ TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP 
STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 MADDE 1 – TARAFLAR1.1- VERA TELEKOMİNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. (VERA TELEKOMİNİKASYON)
Adres:  CAMİKEBİR MH. NURETTİN ZAFER SK. EĞİLMEZ İŞH. NO:3/108 MERKEZ/DÜZCE. V.D:DÜZCE
Tel: 0216 606 02 11
sms@verasms.com

1.2- ………………………………………..……………... (Abone)
Adres: 
Tel: 
Fax:
E-Mail:
1.3- İşbu tip STH Abonelik Sözleşmesi; yukarıda açık adresleri ve bilgileri bulunan VERA TELEKOMİNİKASYON ile abone (Abone) arasında aşağıdaki şartlarda ..................ilinde …./…./…….. Tarihinde imzalanmıştır.

MADDE 2 - TANIMLAR, KISALTMALAR
VERA TELEKOMİNİKASYON : VERA TELEKOMİNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ
ABONE:VERA TELEKOMİNİKASYON’in STH Elektronik hizmetinden yararlanmak isteyen sözleşmenin önyüzünde belirtilen gerçek yada tüzel kişi.
ALICI : Abone tarafından kendi rızasıyla cep telefonu numarası VERA TELEKOMİNİKASYON’e verilerek iş bu sözleşme konusu hizmet sağlanan mesaj sahibi.
TARAF :VERA TELEKOMİNİKASYON veya ABONE
TARAFLAR :VERA TELEKOMİNİKASYON ve ABONE HİZMET :VERA TELEKOMİNİKASYON tarafından, ABONE’nin belirlediği cep telefonu numaralarına, SMS yolu ile en fazla 160  karakterli yazılı kısa mesajın ulaştırması konusunda verilen hizmet.
KARAKTER :Gönderilen kısa mesajın içinde yer alan (a-z) küçük harfler, (A-Z) büyük harfler, (0-9) rakamlar ve (, ), ], [, *, /, \, %, ? gibi özel işaretlerdir.
SMS : Kısa Mesaj
GSM : Global System for Mobile Communication
YIL : Sözleşme’nin yürürlük tarihinden itibaren geçen, her bir 12 (on iki) aylık dönemi ifade eder.
GÜN : Aksi açıkça yazılmadıkça takvim günüdür.
TARİFE : Ürün/Hizmet için, ücrete tabi Ek Hizmetler için ve diğer ücrete tabi işlemler için belirlenen ücretleri içeren, Bayi, Çözüm Ortakları ve Son Kullanıcılara uygulanan fiyat listesidir.
ORIGINATOR : Kısa Mesajların (SMS) gönderici bilgisi (GSM Numarası ya da Firma Unvanı)
MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN EKLERİ
Sözleşme ve ekleri, taraflar arasında bu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak mevcut olan Sözleşme’nin tamamını teşkil eder ve bu Sözleşme’de yer alan hususlarla ilgili olarak taraflar arasında önceden mevcut bütün yazılı veya şifahi anlaşmaları, taahhütleri ve kabulleri hükümsüz kılar. Aşağıda yazılı ekler işbu sözleşmenin tamamlayıcı ve ayrılmaz ekleridir.
Ek-1 TÜZEL KİŞİ için; İmza Sirküleri
Ek-2 TÜZEL KİŞİ için, Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi /GERÇEK Kişi için Kimlik Fotokopisi 
Ek-3 ABONE şirketin vergi levhası
Ek-4 Toplu SMS Taahhütnamesi
Ek-5VERA TELEKOMİNİKASYON tarafından ABONE’den talep edilen diğer belgeler
MADDE 4 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.AVERA TELEKOMİNİKASYON’in yükümlülükleri
4.1VERA TELEKOMİNİKASYON ABONE’ye,VERA TELEKOMİNİKASYON’in Kısa Mesaj Sistemini kullanarak SMS gönderebilmesi için aşağıdaki alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlayacaktır:
4.2.1VERA TELEKOMİNİKASYON HABERLEŞME Kısa Mesaj gönderme yazılımı.
4.2.2 Web SMS Kısa Mesaj gönderme yazılımı.
4.2.3 Kendi Kısa Mesaj gönderme yazılımını geliştirmek isteyen ABONE’nin,VERA TELEKOMİNİKASYON Kısa Mesaj sistemine erişerek, Kısa Mesaj göndermesini sağlayacak ara yazılımlar.
4.3VERA TELEKOMİNİKASYON, ABONE’nin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, Abone hizmetleri birimi ile teknik desteği sağlayacaktır.
4.4VERA TELEKOMİNİKASYON, her ABONE için standart çözümlerini sunmakla mükelleftir. 
4.5VERA TELEKOMİNİKASYON’in kusuru nedeniyle, doğacak bir anlaşmazlık sonucu sözleşme feshedilirse, ABONE sahip olduğu kontörleri bitene kadar sistemi kullanmaya devam edebilecektir.
4.6VERA TELEKOMİNİKASYON; bir ay içerisinde ABONE’nin satın aldığı SMS ’lerden tüketilmemiş olan miktar SMS ’i, yükleme tarihinden itibaren 3 (üç) ay süre ile bir sonraki aya aktarmakla yükümlüdür. Aktarımlar işbu Sözleşme süresi ile sınırlıdır.
4.7VERA TELEKOMİNİKASYON, Kısa Mesaj gönderilecek abonenin hattının açık olmaması, telefon ayarlarının Kısa Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal iletişim hatları ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı bilgilerin Kısa Mesaj’ın alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek Mesaj GSM Operatörüne teslim edildikten sonra, GSM operatörünün Kısa Mesaj Merkezinde yine GSM operatörünün belirlemiş olduğu Kısa Mesaj geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir.
4.8 Hizmet’in verilmesi sırasında Diğer GSM Operatörlerden kaynaklanan problemlerde,  diğer operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan,VERA TELEKOMİNİKASYON sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE’nin veya üçüncü şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya daVERA TELEKOMİNİKASYON’in elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir.VERA TELEKOMİNİKASYON’in bu gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur.VERA TELEKOMİNİKASYON, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri ABONE’lerine duyuracaktır.
4.9VERA TELEKOMİNİKASYON’in yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir.
4.10 ABONE’nin kendi aboneleri ile ve/veya üçüncü kişilerle işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesi sırasında ortaya çıkabilecek (Şirket’in kusur ve ihmali hariç) problemlerdenVERA TELEKOMİNİKASYON sorumlu değildir.
4. B ABONE’nin yükümlülükleri
4.11VERA TELEKOMİNİKASYON’in ABONE’ye toplu Kısa Mesaj gönderme olanağı sağlayabilmesi için ABONE, Madde.4.1‘de belirtilenVERA TELEKOMİNİKASYON’in geliştirdiği yazılımları ya daVERA TELEKOMİNİKASYON tarafından yazılı onay verilmiş bir Kısa Mesaj gönderme yazılımı temin etmekle yükümlü olup,VERA TELEKOMİNİKASYON’in Kısa Mesaj gönderim sistemine ulaştıracaktır.
4.12 ABONE, göndereceği Kısa Mesajların içeriğini hazırlarkenVERA TELEKOMİNİKASYON tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu nedenle gönderilemeyecek olan Kısa MesajlardanVERA TELEKOMİNİKASYON sorumlu değildir.VERA TELEKOMİNİKASYON’in bahsedilen format ve teknik kuralları her hangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır.
4.13 ABONE tarafından hazırlanan tüm SMS metinleri 160 Karakteri geçmeyecektir. Bu sınırı aşan metinlerin gönderilememesinden ve/veya eksik gönderilmesindenVERA TELEKOMİNİKASYON sorumlu değildir.
4.14 Toplu SMS gönderilmesindeVERA TELEKOMİNİKASYON’ten kaynaklanabilecek teknik sorunlar, ABONE’nin Üyelik Formunda belirtmiş olduğu yetkilisine telefon, e-mail veya faks yolu ile en kısa sürede bildirilecektir. ABONE bu amaçla, işbu Sözleşme’nin imza tarihinden vermiş olduğu bilgilerdeki değişiklikleri, 1 gün içinde ilgili yetkilinin adı-soyadı, telefonu, e–mail adresi, GSM numarası ve faks numarasını bildirmek zorundadır. Aksi takdirdeVERA TELEKOMİNİKASYON’in sorumluluğu doğmayacaktır.
VERA TELEKOMİNİKASYON Haberleşme Kopyası
4.15 Abone kendisi tarafından abonelerine/Çalışanlarına gönderilmek üzere hazırlanacak olan SMS’lerin GSM numaralarının yasal olarak elde etmek suretiyle, abone leri/ Çalışanları tarafından verildiğini ve kendilerine SMS gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek SMS’leri almak için onay verdiğini; bu konuda abonelerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.16 ABONE,VERA TELEKOMİNİKASYON’in ihmal ve kusurundan kaynaklanan sebepler dışında, gönderilen bilgilerin mesaj sahibine yanlış veya eksik gönderilmesinden veya Kısa Mesajların alıcıya onayı alınmadan gönderilmiş olmasından ve bu konularda 3. Şahıslar tarafındanVERA TELEKOMİNİKASYON’e yöneltilebilecek talep ve davaların asıl muhatabının kendisi olduğunu, bu konudaVERA TELEKOMİNİKASYON’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.17 Abone, mesaj sahiplerindenVERA TELEKOMİNİKASYON’e kendilerine SMS gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halindeVERA TELEKOMİNİKASYON’in herhangi bir bildirim yapmaksızın sözkonusu alıcılara SMS gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu,VERA TELEKOMİNİKASYONin bu talebi bildirme yükümlülüğü olmadığını kabul eder.
4.18 ABONE, mesaj içeriklerinin tamamının kendisi tarafından hazırlanacağını, SMS metni içerisinde yer alan ifadelerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, TC’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden sorumlu olacağını, bu ifadeler nedeniyleVERA TELEKOMİNİKASYON’in maruz kalacağı her türlü hukuki anlaşmazlığın, suç teşkil eden fiillerin ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının kendisi olduğunu, işbu sebepleVERA TELEKOMİNİKASYON’in herhangi bir tazminat ödemesi halinde, kendisine rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.19 ABONE kullanmak istediği Gönderen Ad ’ları belirlerken, ulusal marka, siyasi parti adı gibi tescil edilmiş olan her türlü ad, unvan ya da markaların kullanılmasının ancak bu ad, unvan ya da markaların hak ve imtiyaz sahiplerinin yazılı izniyle mümkün olacağını bildiğini ve bu alanda dini, siyasi ya da ayrılıkçı ifadelerin kullanılmasına izin verilmeyeceğini,VERA TELEKOMİNİKASYON’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağını; başlık olarak kullanmak istediği yeni kelime/kelime gruplarınıVERA TELEKOMİNİKASYON’e yazılı olarak bildireceğini ve bu hususun ihlali sonucu oluşabilecek her türlü uyuşmazlıkların tek muhatabı olduğunu, bu konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, ABONE ’nin belirlediği Originator ’ler ile ilgili olarak doğacak her türlü tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu sebepleVERA TELEKOMİNİKASYON ‘in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı karşılamakla yükümlü olduğunu
beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.20 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, ABONE’nin bu sözleşme ile elde ettiği haklara haciz veya tedbir konularak hizmetin kapattırılması, verilmesinin engellenmesi, vb. hallerde ABONE,VERA TELEKOMİNİKASYON’ten hiçbir hak ya da tazminat iddiasında bulunamaz.
MADDE 5 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME
5.1 ABONE,VERA TELEKOMİNİKASYON’in Web sayfasında açıklamış olduğu tarifelerden bir tanesini seçer ve seçmiş olduğu tarife fiyatları üzerinden SMS hizmetini satın alır.
5.2VERA TELEKOMİNİKASYON abone’nin satın aldığı tarifeyi ve tarifeye ilişkin fiyatları istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir, fiyat değişiklikleriVERA TELEKOMİNİKASYON’in web sayfasından duyurulacak olup, sitede yayımlanan duyurular ABONE’ye tebligat yerine geçecektir.
5.3 Ödeme (hizmet bedeli) ABONE tarafından, fatura kesim tarihinden itibaren 5(beş) gün içindeVERA TELEKOMİNİKASYON’in web sayfasında bildirdiğiVERA TELEKOMİNİKASYON Haberleşme tic. San. Ltd. Şti adına kayıtlı banka hesaplarından herhangi birine yapılacak olup, havale ücreti ABONE’ye aittir.
5.4VERA TELEKOMİNİKASYON’ten kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS’ler ücretlendirilmeyecektir. ABONE bu sebepten dolayıVERA TELEKOMİNİKASYON’ten hiçbir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder.
5.5 ABONE’nin herhangi bir sebep göstermeksizin işbu sözleşmeyi fesih etmek istemesi ve/veya ABONE’nin ihmal yada kusurundan kaynaklanan
herhangi bir sebepten dolayı işbu sözleşmenin münfesih olması durumunda, ABONE Sözleşme bitimine kadar olan tüm taahhütlerinin bedelini 5 (beş) iş günü içindeVERA TELEKOMİNİKASYON’e ödemekle yükümlüdür.
5.6 ABONE;VERA TELEKOMİNİKASYON’ten kredi kartı kullanarak online yada mail order yöntemi ile yaptığı alışverişlerde, kredi kartının çalıntı ve/veya sahte çıkması vb durumlardaVERA TELEKOMİNİKASYON’in uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.7 Faturaların kesim tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde ödenmemesi halinde,VERA TELEKOMİNİKASYON  özleşme’yi tek taraflı feshederek Hizmet’i kesme hakkına sahip olacaktır. Son ödeme tarihi ile ödeme günü arasındaki geciken süre için aylık %8 faiz tahakkuk ettirilir ve ABONE’nin sözleşme bitimin kadar olan tüm taahhütlerinin bedelleri muaccel hale gelir. Gecikme faizi tahakkuk ettirilmesi,VERA TELEKOMİNİKASYON’in fesih hakkını kullanmaktan vazgeçtiği anlamına gelmez.
5.8 ABONE; işbu sözleşme konusu servis bedeline ilişkin faturanın içeriğine, tutarına ve son ödeme tarihine muttali olduğunu/olacağını, fatura/faturaların belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde,VERA TELEKOMİNİKASYON tarafından belirlenen ve faturada belirtilen faiz oranının uygulanacağını kabul eder.
5.9 ABONE, tarafına gönderilen fatura üzerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeme yapacağını, sözkonusu ödemenin yapılmaması halinde kendisineVERA TELEKOMİNİKASYON tarafından sağlanan hizmetin kesileceğini veVERA TELEKOMİNİKASYON tarafından herhangi bir ihbar, ihtara gerek olmaksızın, icra takip ve dava sürecinin başlatılacağını, ödenmesi gereken tutar haricinde bu tutara ait faiz ve tüm bu sürece ait dava/icra masraflarını da karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 6 – DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
ABONE,VERA TELEKOMİNİKASYON’in yazılı onayı olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak, tamamen veya kısmen olsun sözleşme konusu işleri, sözleşmeden doğan tüm hak, alacak ve borçları herhangi bir gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa herhangi bir sebeple bu sözleşmede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklara ortak edemez ve hak ve alacakları başkasına devir ve temlik edemez. Böyle izinsiz bir devrin yapılması halinde, İşbu SözleşmeVERA TELEKOMİNİKASYON tarafından tek taraflı olarak fesih edilecek olup; ABONE,VERA TELEKOMİNİKASYON’in bu nedenle uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir.
MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ
Sözleşme Taraflarca imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır. Sözleşme yürürlük süresinin tamamlanmasından en az bir ay öncesinden Taraflardan biri diğer Tarafa yazılı olarak Sözleşmeyi sona erdirmek istediğini yazılı olarak ihbar etmediği  akdirde, 1 yıllık ilave periyotlar şeklinde otomatik olarak uzayacaktır.
MADDE 8 – MÜCBİR SEBEPLER
Tarafların kontrolü dışında gelişen ve Tarafların işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. (Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın), İç savaş, Terör eylemleri, Deprem, Yangın, Su baskını, v.b. afetler, Devletin karar ve eylemleri vb.). Taraflar, mücbir sebep dolayısı ile yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek, işbu Sözleşme’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecekler, ancak sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.
MADDE 9 – TEBLİGAT ADRESLERİ
Tebligatlar, tarafların işbu Sözleşme’nin girişinde yeralan adreslerine, yetkili imza mukabili elden, taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yapılacaktır. Taraflar; taraflardan birinin adres değiştirmesi durumunda adresi değişen taraf diğer tarafa en geç bir hafta içinde yeni adresini bildirmedikçe, her türlü tebligatın sözleşmede belirtilen adrese yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını kabul edeceklerdir.
MADDE 10 – DELİL ANLAŞMASI
Taraflar; işbu sözleşmenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklardaVERA TELEKOMİNİKASYON’in elektronik ortamda sakladığı kayıtları ile defter ve muhasebe kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, Şirketi yemin teklifinden ber’i kıldıklarını ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul ederler.
MADDE 11 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir. Sözleşmenin ifası ve/veya yorumlanmasından ve sözleşme kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf halinde doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için, Düzce Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 12 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflardan biri, Madde 8’de belirtilen mücbir sebepler dışında, 1 (bir) aydan daha uzun bir süre, işbu Sözleşme ve ek/ekler kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde (temerrüt hali hariç), diğer Taraf durumu on (10) gün öncesinden karşı Taraf’a yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla, Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir.
MADDE 13 – VERGİ VE MASRAFLAR
Bu Sözleşmeden dolayı oluşabilecek harç, damga pulu vs. masraflarVERA TELEKOMİNİKASYON ve ABONE tarafından ortak olarak karşılanacaktır.
MADDE 14 – DİĞER HÜKÜMLER
14.1 Bu Sözleşme’nin bir hükmünün her hangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuki bir engelin bulunmaması kaydıyla, geriye kalan diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Sözleşmenin diğer maddeleri geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.
14.2 ABONE, tarafından Başvuru Formunda verilen cep telefonu, faks, e-mail yada posta adresine teslim edilen ġifre, Kullanıcı Adı, detaylı raporlamalar gibi, kendisine özel her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından, bu bilgi yada belgelerin 3. şahısların eline geçmemesiyle sorumlu olduğunu bilir ve elinden gelen güvenlik önlemlerini alır. Fakat bu konuda VERA TELEKOMİNİKASYON’dan hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. ABONE ayrıca, VERA TELEKOMİNİKASYON tarafından kendisi ile ilgili olarak edinilecek bilgilerin, VERA TELEKOMİNİKASYON ‟dan ABONE'ye verilecektir.
14.3 ABONE, kendisine teslim edilen verilerin, 3. şahısların eline geçmesi sonucu doğabilecek her türlü alıcı şikayetleri ile tazminat taleplerinin tek muhatabı olduğunu, bu konudaVERA TELEKOMİNİKASYON‘den hiçbir hak ve/veya iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.
14.4 ABONE,VERA TELEKOMİNİKASYON’in, Madde 4.1’de belirtilen tüm yazılım ve alt yapı ile bu yazılımlar içinde yer alan reklam alanlarının tek hak ve imtiyaz sahibi
olduğunu,VERA TELEKOMİNİKASYON’in haber vermeksizin bu ürün ya da ürünlerin özelliklerini değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.
14.5 Telekomünikasyon Kurumu nezdinde oluşacak ücretlendirme değişiklikleri sonucunda operatörler arasında ara bağlantı ücretinin Kısa Mesajlar içinde uygulanması durumunda,VERA TELEKOMİNİKASYON işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşmenin fesih edilmesi halinde, en geç 5(beş) iş günü içerisinde ABONE,VERA TELEKOMİNİKASYON tarafından yapılacak hesaba ilişkin ödemeyi yapmayı taahhüt eder.
14.6 Hizmet bilgilerinin detayları saklı kalmak kaydıyla, ABONE’nin adı referans bilgisi olarakVERA TELEKOMİNİKASYON tarafından kullanılabilir.
MADDE 15 – TEMSİL YASAĞI
İşbu Sözleşme kapsamında ABONE, hiçbir şekilde ve şartta diğer tarafın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; diğerVERA TELEKOMİNİKASYON’i yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir. ABONE,VERA TELEKOMİNİKASYON’in adına veya hesabına hiçbir surette 3. gerçek ya da tüzel kişilerle herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz.
MADDE 16 – ÖZEL ŞARTLAR
16.1 Abone; konkordatoya başvurması, iflasının istenmesi, tüzel kişiliği hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhine icra takibinin yapılması veya
icranın semeresiz kalması, aleyhine aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmesi, malvarlığının üzerineVERA TELEKOMİNİKASYON’in servisi derhal durdurma hakkına haiz olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
16.2 İşbu sözleşmedeVERA TELEKOMİNİKASYONe tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasınınVERA TELEKOMİNİKASYONin bu haktan vazgeçtiği şeklinde
yorumlanmayacağını abone kabul eder.
16.3 İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasında ekleri ile bir ve bütün olarak  eğerlendirilecektir. Eklerde belirtilen yükümlülük ve sorumluluklara uyulmaması, Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi sonucunu doğuracaktır.
MADDE 17 – SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI
ABONE, İki asıl nüsha halinde tanzim edilerek birlikte imzalanan iş bu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu ve kabul ettiğini, ekte yer alan belgelerin kendisi tarafından ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin kendisine ait ve doğru olduğunu,VERA TELEKOMİNİKASYON’e vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu  beyan ve taahhüt eder.

                 VERA TELEKOMİNİKASYONBİLİŞİM SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTİ                                                 ABONE

 

                    İsim / Ünvan / İmza / Kaşe                                              İsim / Ünvan / İmza /Kaşe


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət