Ana səhifə

Lënda: Marrëdhënie me publikun


Yüklə 68.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü68.5 Kb.
UNIVERSITETI I PRISHTINËS

Fakulteti i Filologjisë

Departamenti i gazetarisë

Lënda: Marrëdhënie me publikunMësimdhënësi: Dr. Sahadete Limani-Beqa, email: sahadete75@yahoo.com,

MA. Besim Abazi

MA. Jeton Mehmeti

Vendi: Dega e Gazetarisë, Fakulteti I Filologjisë salla nr. 108Pjesëmarrës: Studentët e vitit të tretë të nivelit BA, dega Gazetari

Nr. i ECTS: 8
Përshkrimi I lëndës:
Organizimet shoqërore në shoqëritë moderne janë të paparamenduara pa komunikimin. Qeveritë, partitë politike, shoqata joqeveritare, asociacione e kompani biznesi, zhvillojnë strategji të reja komunikimi për fuqizimin e interesave të tyre. Për ata të cilët janë aktiv në sferën publike kjo kërkon njohuri themelore të marrëdhënieve me publikun. Kjo lëndë mëton të bëjë një hyrje në elementet themelore, teoritë, teknikat dhe procesin e marrëdhënieve me publikun. Cështja që shtrojnë vazhdimisht organizatat publike në praktikën e marrëdhënieve me publikun ka të bëjë me tensionet e vazhdueshme në mes të pjesëmarrjes deliberative të publikut dhe ndërmjetësimin e politikës dhe jetës publike nga mekanizmat e PR-it. Për këtë arsye në këtë lëndë do i kushtojmë rëndësi edhe etikës dhe cështjeve legale të praktikës së marrëdhënieve me publikun.
Objektivat e lëndës:

Në fund të semestrit studentët do të jenë në gjendje të:
 • kuptojnë nocionin e marrëdhënieve me publikun (MP)

 • identifikojnë cështje themelore të etikës në raste specifike të marrëdhënieve me publikun/teoritë dhe parimet

 • të demonstrojnë qartë se kanë kuptuar katër hapat themelorë të procesit të praktikës së marrëdhëniee me publikun/praktika

 • të jenë në gjendje të analizojnë raste të marrëdhënieve me publikun dhe të identifikojnë konceptet themelore dhe procesin në këto raste/evaluimi

Formati i lëndës:
Lënda do të organizohet në formë ligjëratash, diskutimesh, punës në grupe prezentimeve dhe ligjëratave me mysafirë. Materialet për lexim do tu ofrohen paraprakisht, dhe pas diskutimit të këtyre teksteve në klasë do të keni për detyrë që lidhur me temën që diskutohet të kryeni një detyrë shtëpie. Kjo do të thotë që një pjesë e punës nga ju pritet të bëhet jashtë orëve mësimore në klasë. Pjesë e lëndës është edhe punimi i një projekti. Projekti do të punohet në grup dhe tema e projektit do të zgjidhet në bashkëpunim me mësimëdhënësit. Si pjesë e provimit do të jetë provimi final që do të organizohet në formë të klauzurës. Pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme, 3 herë mungesë në ligjërata dhe ushtrime do të thotë se nuk merrni nënshkrimin për vijimin e lëndës. Vonesa në orë nuk do të tolerohet, toleranca është 5 minuta vonesë. Rreptësisht ndalohet përdorimi I telefonave celularë. Portofolio dhe projektet e dorëzuara pas afatit të caktuar nga mësimëdhënëset e lëndës nuk do të pranohen.

Vlerësimi:

Pjesëmarrja aktive në ligjërata dhe ushtrime 10%

Portofolio: 20%

Projekti 30%

Projekti final: 40%
Përqindjet e notës: 10=100-90; 9=89-80; 8= 79-70; 7=69-60; 6=59-5; 5= nuk ke punuar mjaft


Detyrat e lëndës
Portofolio: Për secilën temë të shtjelluar gjatë orëve në klasë do të merrni nga një detyrë të vogël. Natyra e këtyre detyrave do të jetë e ndryshme si punë praktike, lexime, analizë e rasteve të ndryshme etj.. Këto detyra do ti dorëzohen asistentes në oraret që përcakton.

Projekti: si pjesë e lëndës është të zhvilloni një strategji për një fushatë të marrëdhënieve me publikun (MP). Projektin do ta zgjedhni vetë dhe do ta prezantoni në klasë.

Klauzura: Do të organizohet pas përfundimit të ligjëratave. Ky provim do të përfshijnë materiale të cilat I kemi diskutuar në klasë si skriptën, libra dhe kryesisht cështje të natyrës teorike. Testi do të përmbajë pyetje me zgjedhje të shumta , pyetje e saktë /e paskatë dhe përgjigje të shkurta.
Plagjiarizmi:
Puna të cilën e bëni në këtë kurs duhet të jetë e juaja dhe jo e të tjerëve. Si rezultat i këtij parimi, rastet në vazhdim nuk do të tolerohen kurrsesi:


 • prezantimi I punës ose pjesëve të punës së tjetrit sikur të ishte e juaja

 • moscitimi I punimeve të tjera të cilat ju I përdorni në shkrimet apo prezentimet tuaja.

 • Përdorimi I burimeve të internetit pa I cituar ato

 • kopjimi nga të tjerët gjatë provimeve

Plagjiarizmi do të rezultojë në ndalim të nënshtrimit të testit final për tri afate.


PASQYRA E LËNDËS
Pjesa I- Teoria e marrëdhënieve me publikun
Java 1

Hyrje


Prezantimi i syllabusit, ushtrim praktik
Java 2

Definicioni i marrëdhnieve me publikunCfarë do të thotë MP?

Një grumbull definicionesh

Publiciteti dhe marrëdhëniet me publikun
Java 3

Historia


MP në kohën antike

Rrënjët e MP në kohërat moderne-Ivy Lee and Eduard Bernays

MP moderne

Fraser P. Seitel, Pearcon Education 2004 The Practice of Public Relations (Pjesa 1 Faqet 2-16); Neza Agim, Marredheniet me Publikun (f.13-20),


Java 3

Teoritë e MP


Dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L.Toth, Public Relations. The Profession and the practice Mc. Graë Hill (3d ed.) F. 42-62. Fraser P.Seitel, The Practice of Public Relations (f. 77-94)

Dennis L. Ëilcox, Philip H.Ault and Ëarren K.Agee, Public Relations Strategies and tactics, (Harper collins Publishers 1992, p.57)Java 5

Etika e MP dhe ligjiMP dhe ligjet- ligji mbi shpifjen, standardet etike të profesionit të PR.
Dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L.Toth, Public Relations. The Profession and the practice, Mc. Graë Hill (3d ed.) (f. 62-85); Fraser P.Seitel, The Practice of Public Relations (f.137-174),
Pjesa III- Praktika e PR
Java 6

Procesi i MP –Hulumtimi


Identifikimi dhe evaluimi

Përcaktimi i audiencës, opinionet dhe shprehitë

Llojet e hulumtimi të MP (strategjik dhe evaluativ)

Metodat e hulumtimit të MP (anketimet, auditorët komunikues)
Dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L.Toth, Public Relations. The Profession and the practice Mc. Graë Hill (3d ed.) (f.85-107); Fraser P.Seitel, The Practice of Public Relations, Pearson Education 2011(f.175-200)

Dennis L. Ëilcox, Philip H.Ault and Ëarren K.Agee, Public Relations Strategies and tactics, (Harper collins Publishers 1992). (f. 261-290)


Java 7

Procesi MP - PlanifikimiPërcaktimi i objektivave

Përcaktimi i audiencës

Përcaktimi i kanaleve të komunikimit
Fraser P. Seitel, The Practice of Public Relations, Pearson Education 2004 (p.53-88; Agim Neza, Marredheniet Publike, Instituti i Medias Shqiptare( Tirane) (p. 82-100; Dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L.Toth, Public Relations. The Profession and the practice Mc. Graë Hill (3d ed.) (f.108-125); Dennis L. Ëilcox, Philip H.Ault and Ëarren K.Agee, Public Relations Strategies and tactics, (Harper collins Publishers 1992)
Java 8

Procesi i MP-KomunikimiTaktikat me shkrim, taktikat me të folur, taktikat vizuele

Deklaratat për shtyp, konferencat për shtyp, ngjarjet publike

Dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L.Toth, Public Relations. The Profession and the practice Mc. Graë Hill (3d ed.) (148-168); Dennis L. Ëilcox, Philip H.Ault and Ëarren K.Agee, Public Relations Strategies and tactics, (Harper collins Publishers 1992)


Java 9

Shkrimi i fjalimeve, prezantimet dhe intervistat

Literatura: Fraser P. Seitel, The Practice of Public Relations, Pearson Education 2004 (p. 396-412)

Agim Neza, Marredheniet Publike, Instituti Shqiptar I medias (p.58-81)


Java 10

MP si punë e përditshme/ligjërues mysafirëPjesa IV- Marrëdhëniet me publikun në fusha të veqanta shoqërore

Java 11

Komunikimet politike dhe të politikave publikeDemokracia e masave dhe komunikimi masiv

Hisja dhe hisenikët në politikë

MP dhe fushatat zgjedhore

Qeveria dhe MP
Literatura: Fraser P.Seitel, The Practice of Public Relations Pearson education 2004 (p. 25-41),

Robert L.Heath, “Poëer resource Management: Pushing Buttons and Building cases”, in: Hanseln Horn,/Dostal neff, Public Relations From Theory to Practice, Pearson Education 2008 (part I p. 2-17),

Aeron Davis, Public Relations and Democracy, Manchester University press 2002. (p.3-14)
Java 12

Matrrëdhëniet me komunitetin dhe marrëdhëniet me konsumatorinCikli politik dhe vendimmarrja

Përgjegjësia shoqërore në komunitet

Diversiteti në komunitet
Literatura: Fraser P.Seitel, The Practice of Public Relations, Pearson Education 2004 (p. 285-291; p.345-349)

Java 13

MP ndërkombëtareKorporatat multinacionale

Kultivimi i imazhit kombëtar

Udhëtimi dhe turizmi

OJQ-të ndërkombëtare

Literatura: A.Curtin/T.Kenn Gaither, International Public Relations, Sage publications 2007 (, p. 21-50)

Fraser P.Seitel, The Practice of Public Relations, Pearson Education 2004 (p.378-394)

Java 14

MP në ndërmarrjet jofitimprurëse dhe komercialeKonsumatori dhe pjesëmarrësi aktiv

Ngritja e fondeve dhe MP

Literatura: Dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L.Toth, Public Relations. The Profession and the practice Mc. Graë Hill (3d ed.) (f. 318-365)


Java 15

Klauzura.Literatura e lëndës:
Literatura e obligueshme: 1. Joe Marconi, Marrëdheniet publike, UET Tirane

 2. Agim Neza, Marredheniet Publike, Instituti I medias Tirane, Instituti I Medias Shqiptare, 2004

 3. Dan Latimore, Otis Baskin, Suzette T. Heiman, Elizabeth L.Toth, Public Relations. The Profession and the practice Mc. Graë Hill (3d ed.) 2009. Mc Graë Hill.

 4. Fraser P.Seitel, The Practice of Public Relations, Pearson Education 2004

 5. David Ë. Guth and Charles Marsh., Adventures in Public Relations: Case Studies and Critical Thinking by Boston, Mass.; Allyn and Bacon, 2005.

 6. Hanseln Horn,/Dostal neff, Public Relations From Theory to Practice, Pearson Education 2008

 7. Lattimore, D., Basking, O., Heiman, S.T., Toth, E.L., & Van Leuven, J.K., Public Relations. The Profession and the Practice. Neë York, McGraë-Hill, 2004.

 8. Dennis L. Ëilcox, Philip H.Ault and Ëarren K.Agee, Public Relations Strategies and tactics, Harper Collins Publishers 1992
 1. Ëilcox, D. L. & Cameron, G. T., Public Relations. Strategies and Tactics. (8th

Edition). Pearson Education Inc., 2006.
Literatura shtesë


 1. Amiso M. George, Teaching culture: The challenges and opportunities for Public Relations, in: Business Communication Quarterly,Sage Publications, 2003; 66; 97

 2. Bernays, Edëard L., Crystallizing Public Opinion (Reprint of 1923 Boni and Liveright edition). University of Oklahoma Press, Norman(1961)

 3. Bernays, Edëard, L. Propaganda. Port Ëashington, N.Y.: Kennikat Press. (1972) (originaly published 1928)

 4. Eëen, Stuart. (1996) PR! A Social History of Spin. Neë York: BasicBooks.

 5. C. KAY ËEAVER, Dressing for Battle in the neë global community: Putting Poëer, Identity, and Discourse Into Public Relations Theory, in: Managment Communication quarterly, 2001; 15, sage Publications 2001.

 6. Center, Alan; Scott Cutlip; and Glen Broom (2005). Effective Public Relations. 9th ed. Prentice Hall.

 7. Don Bates, Mini-Me: Public Relations from the Daën of Civilization, Institute for Public relations 2006.

 8. Tymson Candy and Peter Lazar, PublicRelations Manual. Tymson Communications 2006


Ëeb faqe dhe linqe që mund të ju hyjnë në punë:
Hoë to ërite a press release: http://ëëë.pressreleaseëriting.com.ar/

Public Relations Society of America http://ëëë.prsa.org/

International Association of Business Communicators ëebsite: http://ëëë.iabc.com

Examples of public relations ëriting tools: http://ëork.colum.edu/~amiller/examples.htm

Public Relations: An Overvieë in: http://ëork.colum.edu/~amiller/overvieë.htm

Journal of applied communication research, national communication association: http://ëëë.natcom.org/nca/Template2.asp?bid=213

Quarterly Journal of Speech: ëëë.informaëorld.com/qjs

Journal ofPublic Relations Research: http://ëëë.marketingpoëer.com/content25317.phpPublic relations Revieë: ëëë.elsevier.com

Institute for Public Relations: ëëë.instituteforpr.org


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət