Ana səhifə

Informatat themelore


Yüklə 202 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü202 Kb.
CURRICULUM VITAE
Ruzhdi SEFA


INFORMATAT THEMELORE

Universiteti i Prishtinës

Datëlindja: 01. 11. 1952, Gjakovë, Kosovë.

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

Gjinia: M

Republika e Kosovës,

Gjakovë, Rr. Tefik Çanga, nr. 8

Statusi civil: I martuar me

dr. Leonora Sefa, stom.

katër fëmij

Phone: +38 390 323 641

Mobile: +37744 188 535

e-mail: ruzhdi_sefa@yahoo.com


SHKOLLIMI

2000

Shkalla e doktorit të shkencave (Dr.sci.)

Universiteti i Prishtinës,

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike
Teza:

Analizë e Ndikimit të Strukturës Elektrike Johomogjene të Tokës në Rezistencen e Përtokëzimit të Tokëzuesve1979

Grada e magjistrit të shkencave elektroteknike

Universiteti i Zagrebit (Republika e Kroacisë)

Fakulteti Elektroteknik
Teza

Llogaritja e rezistencës së tokëzuesve në tokënjohomogjene”


1976

Inxhinier i diplomuar i elektroteknikës

Universiteti i Prishtinës

Fakulteti Teknik
Teza:

Zgjidhja e Problemeve Tredimensionale të FushësKARRIERA PROFESIONALE DHE THIRRJET AKADEMIKE

2012

Profesor i rregullt, Universiteti i Prishtinës,

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK)

2007-2011

Profesor i asocuar, Universiteti i Prishtinës,

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK)

2001 - 2006

Profesor asistent, Universiteti i Prishtinës,

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK)

1991-1992

Ligjërues, Universiteti i Prishtinës,

Fakulteti Elektroteknik

Vërejtje: Procedura e “ngrirët” me 1981 përfundohët me zgjedhje

1980-1981

Ligjerues, Universiteti i Prishtinës,

Fakulteti Teknik-OTHPB Elaktroteknika

Vërejtje:Procedura e zgjedhjes “ngrihet” si rrjedhojë e diferencimit ideo-politik

1979-1980Asistent, Universiteti i Prishtinës,

Fakulteti Teknik

1976-1978

Asistent praktikant, Universiteti i Prishtinës,

Fakulteti Teknik
PËRGJEGJËSI NË UNIVERSITET

2014 dhe present
Anëtar i Këshillit për studime të doktoratës në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike (FIEK)

2013 dhe presentUdhheqës i Departamentit Sisteme Elektroenergjetike Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP


2007 – 2010

Udhheqës i Departamentit të Lëndëve Bazike Inxhinierike,

Fakult. i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP

2005- 2007

Udhheqës i Departamentit të “Elektroteknikës Industriale” Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP

2006-2009

Anëtar i Senatit të Universitetit të Prishtinës

1999-2002

2009 e tashti

Anëtar i Këshillit Shkencor

Fakult. i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP

Anëtar i Këshillit Shkencor

Fakult. i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, UP

1991-1998

Anëtar i Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit Elektroteknik

1992-1994

Zëvëndës i kryetarit të Pleqësisë së Fakultetit, UP

1992-1994

Zëvëndës i shefit të Katedrës “Elektroteknika teorike”, Fakulteti Elektroteknik, UP

1976-1981

Anëtar i Këshillit Mësimor-Shkencor

të Fakultetit Teknik, UP

1977-1979

Anëtar i Pleqësisë së Universitetit të Prishtinës

1973-1976

Anëtar student i Pleqësisë së Fakultetit Teknik, UPLËNDËT E LIGJERUARA

v.a.2008/09 prezent

Softvueri inxhinierik, Studimet master

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

2007/2008-prezent

Shkathtësi komunikimi

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

2005-prezent

Analiza e Sistemeve Elektroenergjetike, Studimet master

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike

2006- 2009

Bazat e Elektronikës, Fakulteti i Edukimit, Gjakovë, UP

2005- 2009

Bazat e Elektroteknikësës I, Bazat e Elektroteknikësës 2 Fakulteti i Shkencave të Aplikuara Teknike, Mitrovicë, UP

2007 present

Bazat e Elektroteknikësës

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, UP

1993-2007

Bazat e Elektroteknikësës I dhe Bazat e Elektroteknikësës 2

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, Prishtinë, UP

1992-1993

Elektromagnetika”dhe “Përhapja e Valëve dhe Antenat”

Fakulteti i Elektroteknikës, UP

1980-1981

Ligjërues në lëndët

Analizë e Sistemeve Elektroenergjetike” dhe “Elektroenergjetikë”Fakulteti Teknik-OTHPB Elaktroteknika, UP

1978-19801976-1979


Ligjërues në lëndën

Elekroteknika me Elektronikë”Shkolla e Lartë Pedagogjike, UP

Asistent në lëndët:

  1. Bazat e elektroteknikës 1”

  2. Bazat e elektroteknikës 2”

  3. Elektromagnetika”

  4. Përhapja e Valëve dhe Antenat”1980-1981

1. “Analizë e Sistemeve Elektroenergjetike”

  1. Elektroenergjetikë”

VITET NË SHËRBIME – PËRVOJA NË PUNË
2002-2004Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës (IPVQ) Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH)

Pozicioni: Sekretar i Përhershëm në MMPH


2001-2002Institucionet e Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës (IPVQ) Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH

Pozicioni: Këshilltari Kryesor i ministrit


1999-2001Instituti i Menaxhmentit, të Marketingut dhe të Ndërmarrësisë (IMMN), Prishtinë (udhëhequr nga prof.dr. Ali Jakupi)

Pozicioni: Bashkëpunëtor profesional

Detyrat: Puna profesionale prej eksperti në projektet e Institutit

1999-2000Qeveria e Përkohshme e Kosovës e dalë pas luftës

Ministria për Rindërtim dhe Zhvillim

Pozicioni: Ndihmës i ministrit Mr.Jakup Krasniqi

Detyrat: Këshilltar profesional për çështje zhvillimi

1989-1995Holding Korporata:Industria e Bashkuar e Tekstilit “E. Duraku” – Gjakovë (Industri me përformanca financiare dhe teknike nga më të mëdhat në Kosovë me mbi 5600 të punësuar) dhe atë me shkallë avancimi nga 1. në 2. dhe në 3.

1.Qendra llogaritëse elektronikePozicioni: Menaxher i Qendrës
2.Sektori për investime dhe zhvillim

Pozicioni: Këshilltar profesional
3.Bordi Menaxherial i Korporatës

Pozicioni: Anëtar i Bordit menaxherial të

Korporatës1985-1989Enti për Urbanizëm dhe Projektime – Gjakovë

Pozicioni: Projektant përgjegjës

Punët dhe përgjegjësit:

supevizor dhe kontrollor i projekteve,

mbikqyrja gjatë realizimit të objekteve

projektues i pavarur për çështjelektrike1976


Industria e Materialit Ndërtimor “Dukagjini” – Gjakovë Pozicioni: Inxhinier në mirëmbajtjen teknike

Përgjegjësia: Përgjegjës për mirëmbajtjen e elektropajisjeve dhe impianteve elektrike


PROJEKTE PROFESIONALE

1.


Projektimi i instalimeve elektrike dhe mbikëqyrja në ekzekutim të objekteve industriale (në kuadër të agrokompleksit KBI “Ereniku”Gjakovë,Deçan, Dragash-Sharr);

2.


Projektimi i instalimeve elektrike dhe mbikëqyrja në ekzekutim të repartit kirurgjikale në QM ”Isa Grezda”- Gjakovë;

3.

Projektimi i instalimeve elektrike dhe mbikëqyrja në ekzekutim të shkollësfillore Nr.6 Gjakovë

4.


Projektimi i instalimeve elektrike dhe mbikëqyrja në ekzekutim të objektit të Stacionit të Autobusave – Deçan;

5.


Projektimi i instalimeve elektrike dhe mbikëqyrja në ekzekutim të Qerdhës së Fëmijëve (Gjakovë, Deçan);

6.


Projektimi i instalimeve elektrike dhe mbikëqyrja në ekzekutim të objekteve të banimit kolektiv dhe individual;

7.


Projektimi i instalimeve elektrike dhe mbikëqyrja në ekzekutim të Qendrave Tregtare dhe Zejtare (Deçan, Malishevë, Dragash-Sharr);

8.

Projektimi i Rrjetave elektrike të Planeve Urbanistike gjenerale dhe detaje për disa Qendra komunale ;

9.


Projekti i sanimit të sistemit të kompenzimit të energjisë

reaktive në TS të kompleksit “M&Sillosi”-Xërxe

PUBLIKIME SHKENCORE (1)

1.1.

Efektet jolinearete sfera dhe elipsoidi rrotullues në fushën elektrostatike homogjene”-Konferenca e XVIII Jugosllave ETAN, Maribor; /Bashkautor/


1.2.

.”Llogaritja e thjeshtësuar e efekteve jolineare te sfera dielektrike në fushën elektrostatike homogjene” Përmbledhje publikimesh FET nr.1 Prishtinë; /Bashkautor/

1.3.

Ndikimi i johomogjenitetit të tokës në rezistencen e tokëzuesve”

Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës “STUDIME” nr.1;

/Bashkautor/


1.4.

.”Llogaritja e rezistencës së tokëzuesve në tokën johomogjene”

Punim i magjistraturës;1.5.

Analizë e ndikimit të strukturës elektrike të tokës johomogjene në rezistencen e përtokëzimit të tokëzuesve”, Punim i doktoraturës;

1.6.

Krahasimi i karakteristikave transmetuese të linjave planare në bazë të analizës numerike dhe relacioneve të gatshme si dhe shqyrtimi i konvergjencës së këtyre karakteristikave” Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës “

Seksioni i Shkencave të Natyrës, “KËRKIME” Nr.9,Prishtinë 2001

/Bashkautor/


1.7.

Exposure assessment in the the vicinity of 900 MHz GSM base station antenna

Punim shkencor në WSEAS Conferences CSCC 2007, Greece, July 2007 (Konferenca Ndërkombëtare”World Scientific and Engineering Academy and Society”); /Bashkautor/1.8.

Shqyrtimi i kushteve gjeoelektrike në zonën industriale të Kosovës” punim shkencor në revisten “KËRKIME” nr.15- Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës- Sesioni i Shkencave të Natyrës”, Prishtinë, 2007;

1.9.

Analizë e kushteve gjeoelektrike në zonën industriale termoenergjetike të pellgur thengjillmbajtës të Kosovës” Punim shkencor në Konferencen e Dytë Shkencore-Sesioni : Teknollogji dhe Informatikë, Instituti ALB-Shkenca, Prishtinë, Gusht 2007PUBLIKIME SHKENCORE (2)


2.1.

Human exposure assessment in the vicinity of 900 MHz GSM base station antenna
( “World Scientific and Engineering Academy and Society- WSEAS Transaction on Communications”); Issue 4, Volume 7, April 2008

/bashkautor/2.2.

Analiza e proceseve në kullat e ftohjes”

Konferenca Ndërkombëtare për Monitorimin e Ndotjeve dhe Zhvillimeve Energjetike në Kosovë dhe Shqipëri

Prishtinë 2008

/bashkautor/


2.3.


Hulumtimi i makro dhe mikrovetive optike te filmave te holle: trajtimi klasik dhe kuanto mekanik

Vellimi III/Volume III, 2010 Nr.2
http://www.pdf.windows.com/pdf/albana-munga/

/bashkautor/2.4.

Analysis of transmission lines matching using quarter-Wave transformer”
5th WSEAS Int. Conf. on COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS (CEA '11), Puerto Morelos, Mexico, January 29-31, 2011

/autor i parë/2.5.
Analysis and design of microstrip to balanced stripline transitions”
10th WSEAS International Conference on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS

(TELE-INFO '11) Lanzarote, Canary Islands, Spain May 27-29, 2011


Punimi njëkohësisht është pranuar edhe në:

/autor i parë/

53rd International Symposium ELMAR-2011, September 2011, in Zadar, Croatia

Technically co-sponsored by: IEEE, EMC ,organized by: IEEE EMC Society Croatia Chapte2.6.

Design of back-to-back tapered line transition”
10th WSEAS International Conference on TELECOMMUNICATIONS and INFORMATICS

(TELE-INFO '11) Lanzarote, Canary Islands, Spain May 27-29, 2011


Punimi njëkohësisht është pranuar edhe në:

/autor i parë/

53rd International Symposium ELMAR-2011, September 2011, in Zadar, Croatia

Technically co-sponsored by: IEEE, EMC ,organized by: IEEE EMC Society Croatia Chapter2.7.

Studying of microstrip transmission lines parameters using SONET software”

( “World Scientific and Engineering Academy and Society- WSEAS Transaction on Communications”); Issue , Volume , 2011 /autor i parë/2.8.

Analysis of Arrays of Printed Strip Dipole Antennas”
The 19th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks.

SoftCOM 2011, Split - Hvar - Dubrovnik, September 15 – 17, 2011

/autor i parë/


2.9.

Zbatimi i minimizimit të hapësirës memoruese dhe i numrit të operacioneve me rastin e ekzekutimit të softuerit gjatë operimit me fusha të medha dhe të rralla në analizen e sistemeve elektroenergjetike(ASEE)
Takimin VI të Institutit Alb-Shkenca (Prishtinë, 1-3 shtator 2011)
Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit

/bashkautor/2.10.

Cilësia e furnizimit me energji elektrike në Kosovë-rasti i distriktit të Gjakovës”

Takimin VI të Institutit Alb-Shkenca (Prishtinë, 1-3 shtator 2011)

Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit

/autor i parë/2.11.

Ndikimi i punës së turbinave të erës në Golesh në punën e transmetuesit të RTK”

“Konferenca Kombëtare e Shkencës” Tiranë, Tetor 2011

/autor i parë/
2.12.

Analiza e sistemeve elektroenergjetike (ASEE) me pakon softuerike *Gredos* dhe pakon softuerike *Power Factory*”

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës- Sesioni i Shkencave të Natyrës, Prishtinë, 2011, Revista “KËRKIME” e ASHAK

/autor i parë/
PUBLIKIME SHKENCORE (3)

3.1.


“Gjetja e Zgjidhjeve në Përmbushjen e Standardeve të IEC në Sistemin Elektroenergjetik të Kosovës Përmes Pakove Programuese/Softverike”

Buletini Jubilar i FIEK-ut me rastin e 50-vjetorit, 2011 /autor i parë/


3.2.


“Projektet Kapitale në Menjanimin e Fyteve të Ngushta dhe Zvoglimin e Humbjeve në Sistemin Elektroenergjetik të Kosovës”

Konferenca Vjetore Kombëtare e Shkencës, MASHT, Prishtinë, Maj 2012 “Kumtesa”

/autor i parë/

3.3.


“Rezultatet e Analizës së Përformancës së Rrjetit në Sistemin Elektroenergjetik të Kosovës “

Konferenca Vjetore Kombëtare e Shkencës, MASHT, Prishtinë, Maj 2012 “Kumtesa”

/autor i parë/


3.4.


“A Reduction Of Losses Through Intelligent Measurements - Results Expected To Power System In Kosovo”
9th INTERNATIONAL CONFERENCE“STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY: A MEANS OF BALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION”, Tirana, 5-6 October

/autor i parë/3.5.


“Finding Solutions In Meeting The Standards Of IEC Through Capital Investmens In Kosovo’s Power System”
9th INTERNATIONAL CONFERENCE“STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY: A MEANS OF BALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION”, Tirana, 5-6 October

/autor i parë/3.6.


“Impact Of The Energy Sector In Social And Environmental Development Of Kosovo”

9th INTERNATIONAL CONFERENCE“STANDARDIZATION, PROTYPES AND QUALITY: A MEANS OF BALKAN COUNTRIES’ COLLABORATION”, Tirana, 5-6 October

/autor i parë/

3.7.


“Monitoring and evaluating the quality of electricity supply in Kosovo - case of district Podujeva “

Takimi i VII-të Ndërkombëtar I Institutit Alb-Shkenca (Shkup, 29-31 Gusht 2012)

Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit

3.8.


“Avantazhët e Analizës së SEE Përmes Simulimit me Softuerin PSS/A”
Takimi i VII-të Ndërkombëtar I Institutit Alb-Shkenca (Shkup, 29-31 Gusht 2012)

Konferenca e Seksionit të Shkencave Inxhinierike dhe të Teknologjisë së Informacionit

/autor i parë/

3.9.


“Polluters Impact Of Energy Sector in Human Health In Kosovo”
Takimi i VII-të Ndërkombëtar I Institutit Alb-Shkenca (Shkup, 29-31 Gusht 2012)

Konferenca e Seksionit të Shkencave të Mjekësisë /autor i parë/3.10.


Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) Toolbox for MATLAB,integrating FastCap2 and FastHenry2 to Calculate Partial Elements,and Multisim or LTspice for circuit simulation”
( “World Scientific and Engineering Academy and Society- 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC '12), ID Number: 68706-037), Istanbul 2012

/bashkautor/3.11.

Relative Position between Mesh Cell Edges and Interrelation with Accuracy when using FastCap2 for Capacitance Calculations of 3-D PEEC-like Cells”
( “World Scientific and Engineering Academy and Society- 12th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC '12),, ID Number: 68706-064), Istanbul 2012 /bashkautor/


3.12.

Reports Based On Data Processing SCADA System In Kostt Valuable For Specifying The Action”
Punimi është dorëzuar dhe është pranuar për procedim ( “proceedings”) në

International Conference on Mechatronics Engineering and Robotics (ICMER2012) /autor i parë/


3.13.


Përpunimi i të Dhënave të Sistemit SCADA në KOSTT të Vlershme për Specifikimin e veprimeve“
Konferenca Vjetore Kombëtare e Shkencës,MASHT, Prishtinë, Maj 2013

/autor i parë/


3.14.


Llogaritja e Humbjeve Teknike në SEE të Kosovës me Montimin e Sistemit Të Njehsorëve me Lexim nga Distanca ”
Konferenca Vjetore Kombëtare e Shkencës, MASHT, Prishtinë, Maj 2013

/autor i parë/


3.15.Analiza e Përmbushjes së Kriterit të Sigurisë në SEE të Kosovës Përmes Flukseve të Fuqisë ”

Konferenca Vjetore Kombëtare e Shkencës, MASHT, Prishtinë, Maj 2013

/autor i parë/


3.16.


Monitoring and evaluating the quality of electricity supply in Kosovo”
INTERNATIONAL CONFERENCE Good governance in developing countries”, Regional Research Promotion Programme & University of Fribourg, ( “proceedings”)


3.17.


ENERGY AND THE CHALLENGES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN KOSOVO”
Takimi VIII Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca (Tiranë, 29 – 31 Gusht 2013)

/autor i parë/


3.18.

PËRMIRËSIMI I KOEFICIENTIT TË FUQISË NË RASTET E VEÇANTA TË SHPENZUESVE INDUSTRIAL”

Takimi VIII Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca (Tiranë, 29 – 31 Gusht 2013)

/autor i parë/

3.19.

ANALIZË E NDIKIMIT TË NJË PARKU EOLIK NË SISTEMIN ELEKTROENERGJETIK TË KOSOVËS”

Takimi VIII Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca (Tiranë, 29 – 31 Gusht 2013)

/bashkautor/

3.20.


BURIMET ALTERNATIVE TË ENERGJISË ELEKTRIKE INSTALUAR NË KOSOVË”

Konferenca e ASHAK :”Energjetika dhe mjedisi për një zhvillim të qëndrueshëm” 2013

/autor i parë/

3.21.NJË QASJE TJETËR PËR ZGJIDHJEN E PROBLEMEVE ENERGJETIKE NË KOSOVË”
Konferenca e ASHAK :”Energjetika dhe mjedisi për një zhvillim të qëndrueshëm” 2013

/autor i parë/


3.22.

SFIDAT E PADISKUTUARA PËR ZHVILLIM TË BURIMEVE TË RIPËRTËRITSHME TË ENERGJISË NË KOSOVË”
Konferenca e ASHAK :”Energjetika dhe mjedisi për një zhvillim të qëndrueshëm” 2013

/autor i parë/3.23."Analysis of Arrays of Printed Strip Dipole Antennas and Broadband Antennas of Six Series Fed Strip Dipoles"

Journal-in e "Wireless Communications and Mobile Computing" ne New York. 
Vol. 1, No. 3, September 2013 Pages 74-81  

http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/archive.aspx?journalid=133&issueid=1330103

/bashkautor/


3.24.

MATLAB Partial Element Equivalent Circuit Toolbox for Solving Coupled Electromagnetic-Circuit Problems”

International Journal of Current Engineering and Technology ISSN 2277 - 4106 © 2013 INPRESSCO. All Rights Reserved. Available at http://inpressco.com/category/ijcet Accepted 10 September 2013, Available online 01 October 2013, Vol.3, No.4 (October 2013)


/bashkautor/
PROJEKTE DHE KONFERENCA SHKENCORE E PROFESIONALE

1.


Zgjidhja e problemeve të fushave me metoda numerike”,

Bashkësia Krahinore për Punë Shkencore, Prishtinë 1981.

Pozicioni: Bashkautor


2.


Vlerësimi i kapitalit të ndërmarrjeve në Kosovë në

pronësi shoqërore”

Instituti i Menaxhmentit, të Marketingut dhe Ndërmarrësisë”

Prishtinë 2000

Pozicioni: Bashkautor

3.


Projekti i American Uranium Corporation INC.

California,USA për komunat e Kosovës, 2002-2003”

Pozicioni: Këshilltar professional4.


Privatizimi në Kosovë-Përvojat e Europës Qendrore dhe

Lindore. Mundësitë dhe pengesat” Organizuar nga OEK dhe

Qendra Shqiptare për Kërkime Ekonomike-Tiranë e

Financuar nga “Friedrich Erbert Stiftung” e “SËisscontact”

Konferencë Ndërkombëtare 2002

Pozicioni: Anëtar i Grupit Punues të Projektit


5.


International Workshop for Transnational Strategic Project Development”

Konferencë Ndërkombëtare për Projekte Strategjike Zhvillimore Transnationale

Organizuar nga “Federal Chancellary of Austria”, Prill 2002;

6.


4 Task Force for Implementation of the Regional

Environmental Reconstruction Programme For South

Easter Europe under the Stability Pact”

Organizuar nga Pakti i Stabilitetit , Prill 2002 në Bruksel;


7.


Kontribute shkencore në “Projektet e Asistencës Teknike për Sektorin e

Energjisë (ESTAP)”,

Organizuar nga UNMIK, Prishtinë, Korrik 2002;


8.


Kontribute shkencore në “Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor i Prodhimit të Energjisë në Kosovë” mbështetur nga Agjensioni Evropian për Rindërtim(AER) e IPVQ të Kosovës, Prishtinë, 2002

9.


Kontribute shkencore në projektin “Strategjija dhe Politika Energjetike e Kosovës” organizuar nga Shtylla e IV/ BE dhe IPVQ të Kosovës (“Letra e Bardhë”) Shtator 2003

10.


Politikat Kombëtare për Integrim në Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë”, Konferencë Ndërkombëtare
Organizuar nga: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Grupi kosovar për Promovimin e Procesit të Bolonjës

Prishtinë, 23-24 Mars 200711.


Projekti i MEM :”Ngritja e bazës së të dhënave për statistika dhe bilanc energjetik të vendit dhe disejnimi i informatorëve për publikim”
Realizuar nga: “Instituti për Hulumtime Zhvillimore

“RIINVEST”-Prishtinë

Pozicioni : Konsulent me kontratë

Afati: Shtator- Dhjetor 2008
12.


Dinamika e problemeve energjetike në Kosovë dhe mundësitë e kooperimit me sistemin energjetik të Shqipërisë”
Bashkautor I kumteses shkencore në :

Konferenca Ndërkombëtare për Monitorimin e Ndotjeve dhe Zhvillimeve Energjetike në Kosovë dhe Shqipëri

Prishtinë, 28-29 Gusht 2008


13.


“Forumi Mbi Politikat Ekonomike “

Qasja Alternative Për Energjinë”

Pozicioni: Panelist


Organizuar nga: ”Fridrich-Erbert- Stifftung- Pristina Office dhe “Instituti për Hulumtime Zhvillimore

RIINVEST INSTITUTE” -Prishtinë

Prishtinë, Qershor 2011

14.


Kurs Trainimi per Audituesit e Energjise” Vendi: Ministria e Energjise dhe Minierave, Prishtinë

Sponsorizuar nga: Agjensia Europiane e Rindertimit

Instruktori Drejtues dhe Udheheqes i Kursit:


Dr. Besim Islami - Ekspert i Auditimit te Energjise15.ANTARËSIA NË SHOQATA DHE AKADEMI PROFESIONALE

1976-

Shoqata e Inxhinierëve të Kosovës

1990-

Shoqata Rajonale e Inxhinierve dhe Teknikëve

2000-

Komiteti i Kosovës

Konferenca Ndërkombëtare për Sisteme të Mëdha Elektrike-CIGRE

2006 Present

Anëtar i WSEAS (”World Scientific and Engineering Academy and Society”);

2007 present

Member of Review Council of WSEAS Journals

2007 present

Anëtar në “Forumi Mbarëkombetar i Studiuesve Shqiptare” ALB- Shkenca

2008

Anëtar i Kryesisë së Shoqatës së të Përndjekurve Politik të Kosovës

2009

Anëtar i Shoqatës së Intelektualëve “JAKOVA” Gjakovë

2010-2012

Kryetar i Këshillit Prindor të SHML “Sami Frashëri”- Prishtinë

2013

Anëtar i Bordit Recensues të ILIRIA International Review (IIR)
PËRVOJA DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBTAR

1979-1981

Universiteti i Zagrebit, Fakulteti i Elektroteknikës, Zabreb, Republika e Kroacisë

1991-1999

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i inxhinierisë Elektrike, Tiranë, Shqipëri

1999

Safe Engineering Services & Technologies Ltd” - Canada.
INSTITUTI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE PRANË FIEK
I pajisur me Çertifikaten nr.06-152-1-375/86 kompetent për ekspertiza dhe superekspertiza nga lëmia e elektroteknikës
NARIC- KOSOVA

QENDRA KOMBËTARE PËR NJOHJE DHE INFORMIM ACADEMIK

NATIONAL ACADEMIC RECOGNITION AND INFORMATION CENTER

Bashkëpunëtor i jashtëm i Qendrës
GJUHËT
Shqip – gjuhë amtare
Anglisht - mirë
Rusisht – njohuri për përdorim të literaturës
Serbisht (Kroatisht) –shkëlqyeshëm
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət