Ana səhifə

Ders iÇERİkleri Zorunlu Dersler Modern Sosyal ve Politik Kuram


Yüklə 51.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü51.5 Kb.
DERS İÇERİKLERİ

Zorunlu Dersler

  1. Modern Sosyal ve Politik Kuram (3 Kredi/ 1. dönem) Temel kuramsal tartışmaların ardındaki varsayımlardan yola çıkarak kapsamlı siyaset kuramı çalışması.

  2. Metodoloji (3 Kredi/ 1. veya 2.dönem)Sosyal bilimciler için araştırma metotları. Sosyal bilim araştırmasının temel özellikleri.

  3. Tez Hazırlığı Semineri (0 Kredi/ 2. dönem)

Alan Zorunlu Dersler

Siyaset Bilimi

  1. Karşılaştırmalı Siyaset (3 Kredi/ 1.dönem) Siyaset biliminde karşılaştırmalı metot ve alandaki güncel konulara ilişkin başlıca yaklaşımlar.

  2. Türkiye Siyaseti (3 Kredi/ 2.dönem) Türkiye Siyasetindeki temel tartışmalar.

Uluslararası İlişkiler

  1. Uluslararası İlişkiler Teorileri (3 Kredi/ 1. Dönem) Uluslararası ilişkileri analiz etmeye yönelik temel teorik yaklaşımların tartışılması hedeflenmektedir.

  2. Uluslararası Politika (3 Kredi/ 2. dönem) Uluslararası politika alanın içeriği ve sınırlarının tartışıldığı bu derste, alanın güvenlik, dış politika gibi temel alt disiplinlerine yönelik okumalar yapılacaktır.

Seçmeli Dersler

Kafkaslarda Siyaset ve Toplum (Cengiz Çağla)

Güney Kafkasya ülkelerindeki siyasal ve toplumsal süreçlerin siyaset sosyolojisi kapsamında açılarından incelemek, alternatif yaklaşımları milliyetçilik teorileriyle birlikte kullanarak ‘bölge çalışması’na uygulamak, bu bağlamda konusunda çözümleyici bir yaklaşım geliştirmek.Türk Dış Politikası (Fuat Aksu)

Cumhuriyet döneminde dış politika süreci, işleyişi, temel olaylar, kararlar ve bunların etkilerinin incelendiği bir derstir.Türk - Yunan İlişkileri (Fuat Aksu)

Bu derste tarihsel ve güncel boyutuyla Türk-Yunan ilişkileri, sorunlar, temel tezler ve çözüm süreçlerinin tartışılması hedeflenmektedir.Türk Dış Politikasında Kriz Yönetimi (Fuat Aksu)

Dış Politika karar alma sürecinde krizler ve kriz dönemlerinde karar alma süreçlerinin işleyişi, örnek krizlerin incelenmesi.Demokrasi: Kuramlar, Modeller (Haldun Gülalp)

Bu derste demokrasi hem kuramsal açıdan hem de tarihsel olarak gerçekleşen somut örneklere bakarak incelenecektir.  Demokrasi fikrinin ilk ortaya çıktığı klasik dönemdeki kökenlerden başlayıp günümüzdeki tartışmalara kadar gelerek, demokrasi düşüncesinin vaatlerinin ve tuzaklarının eleştirel bir gözle değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm (İsmet Akça)

"Bu derste genel olarak modern kapitalist toplumlarda bir iktidar tekniği olarak militarizm özel olarak da Türkiye’de militarizmin farklı biçimlerinin kuramsal, tarihsel ve karşılaştırmalı bakış açıları kullanılarak incelenmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda öncelikle modern devlet oluşum sürecinde şiddetin örgütlenmesi, zorunlu askerlik, iç güvenlik pratiklerinin nasıl yapılandığına bakılacak; ardından pretoryen militarizmin Türkiye örneğinde nasıl işlenildiğine odaklanılacaktır. Son olarak da neoliberal kapitalizm çağında güvenlik paradigmasının nasıl işlediği üzerine eğilinecektir. Militarizm analizini tamamlayacak şekilde anti-militarist düşünce ve siyasetin biçimleri ve imkânları da dersin içeriğinde yer almaktadır."Türk Siyasal Hayatı (İsmet Akça)

Bu ders 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan bugüne uzanan bir tarihsel dönemi kapsamaktadır. Dersin yapısı ve içeriği tarihsel olguların kronolojik bir anlatımından ziyade söz konusu dönemlerde Osmanlı ve Türkiye toplumlarında modern siyasal iktidar alanının oluşum sürecini toplumsal sınıflar, sosyo-kültürel kimlikler, toplumsal ve siyasal hareketler eksenli iktidar ilişkileri, ideolojileri ve pratikleri üzerinden analitik olarak incelemeye yöneliktir. Ders planı ve okumalar Türkiye’de sosyo-politik iktidar ilişkilerini anlamaya yönelik tarihsel-ampirik analizleri olduğu kadar farklı kuramsal yaklaşımları da tartışmaya yöneliktir."Devlet Kuramı (ismet Akça)

Bu derste modern siyasal iktidar ve devlet üzerine kuramsal çalışmaları en çok etkileyen üç gelenek üzerinde durulacaktır: Devleti kapitalizm ve sınıflarla ilişki içinde analiz eden Marksist yaklaşımlar, devletin öncelikle kurumsal yapısına odaklanan Weberyen çalışmalar ve devlet kavramından yönetim rasyonalitesi kavramına geçen Foucaultcu yaklaşımlar. Bu dersle hedeflenen hem her bir kuramsal geleneğin kendi içindeki farklılaşmaları hem de bu gelenekler arasındaki geçişlilikleri ve geçişsizlikleri tartışmaktır.Avrupa Birliği, Demokrasi ve Sivil Toplum (Çiğdem Nas)

Bu ders, demokrasi ve demokratikleşme kuramları, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye’nin AB katılım süreci çerçevesinde demokrasi kavramı, demokratik sistemlerin ortak ve farklı yanları, Doğu Avrupa’daki demokratik dönüşüm, demokratik sistemlerin yaşadığı dönüşümler, AB’nin demokratik açık sorunu, yerel demokrasi, AB sürecinde sivil toplum örgütlerinin rolü, Türkiye’nin demokratikleşmesinde AB’nin rolü, sivil toplum kavramı konularını inceleyerek, günümüz Avrupa’sında demokrasinin ulusal, yerel, toplumsal ve kıtasal/bölgesel düzeydeki durumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, farklı idari düzeyler ve toplumsal aktörler de ele alınacak ve küreselleşme, devlet egemenliği kavramındaki değişimler ve Avrupa bütünleşme sürecinin etkileri dikkate alınarak gerek Avrupa genelinde gerekse Türkiye’de demokrasi ve demokratikleşme süreçleri incelenecektir.Uluslararası Örgütler (Çiğdem Nas)

Bu derste günümüz küresel sistemi içinde uluslararası örgütlerin rolü ele alınmaktadır. Uluslararası örgütlerin yapıları, işlevleri ve rollerine genel olarak değinildikten sonra, en kapsamlı uluslararası örgüt olarak Birleşmiş Milletler, genel yapısı, kolektif güvenlik faaliyetleri, reform önerileri ele alınarak incelenmekte, Avrupa Birliği, NATO, IMF gibi farklı uluslararası örgüt modellerinden örnekler verilmektedir. Ayrıca çevre, ekonomi gibi çeşitli temalar çerçevesinde uluslararası örgütlerin faaliyetleri incelenmektedir. Son olarak günümüzün değişen küresel sistemi içinde uluslararası örgütlerin değişen rolleri analiz edilmektedir.Küreselleşme, Kapitalizm ve İktidar (Burak Ülman)

Bu ders, siyasal iktisat perspektifinden dünya düzenini ve uluslararası iktidar ilişkilerini açıklamaya ve anlamlandırmaya çalışacaktır. Bu bağlamda özelde uluslararası ekonominin genelde ise kapitalizmin işleyiş mekanizmaları ve bunların tarihsel gelişimi incelenecektir. Bu inceleme özellikle küreselleşeme olarak adlandırılan neo-liberal birikim dönemine ve onun getirdiği iktidar süreç ve pratiklerine odaklanacaktır. Öngörülen ders siyaset bilimi, iktisat ve toplum bilimi gibi farklı dalların birlikte kullanılmasıyla disiplinler arası bir yapıya sahip olacaktır.Silahsızlanma Konusunda Güncel Tartışmalar (Nurşin Ateşoğlu Güney)

Soğuk Savaş sonrasında silahlanmanın kontrolü ve silahsızlanmayla ilgili güncel tartışmalar ve gelişmelere yer verilecektir. Bu bağlamda Soğuk Savaştan bugüne taşınan sorunlar ve bu sorunların yeni boyutları, nükleer pazarlık, rejim teorileri, caydırıcılık teorileri ve yeni güvenlik yaklaşımları temelinde incelenerek, NPT, CTBT, FMCT, Start ve Start sonrası andlaşmaslar, taktik nükleer silahların geleceği ve NATO- Avrupa güvenliği bağlantısı, CFE'nin geleceği vb. konular detaylı bir bicimde tartışılacaktır.Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Güvenlik ve Yeni Tartışmalar (Nurşin Ateşoğlu Güney)

Soğuk Savaş sonrası uluslararası güvenliğin tartışmalı konular incelenecektir: aktör- yapı ilişkisi, insani güvenlik, hegemonya tartışması, uluslararası kurumların rolü, yeni çatışma biçimleri, önleyici savaş problemi, güvenlik ikileminin yeni biçimleri, Rusya, CHC, AB, ABD, Hindistan vb. büyük ve bölgesel güçlerin güvenlik algılamaları vb. konular tartışılacaktır.Ortadoğu ve Türkiye (Tarih, Kimlik ve Güvenlik) Özden Zeynep Oktav

Bu dersin amacı, Türkiye’nin Ortadoğu  politikasının uğradığı dönüşümü ve değişimi  tarih, kimlik ve güvenlik kavramları çerçevesinde ele almak ve bu sorunları analitik biçimde tartışmaya açmaktır. Derste işlenecek konuların analiz düzeyi sistem ya da uluslararası aktörlerden çok evrensel ve bölgesel temelde ortaya çıkan değerler olarak belirlenecektir. Bu çerçevede, Türkiye’nin Batılılaşma çabaları uluslararası toplumun etkin bir üyesi olması ve bu süreçte izlediği Ortadoğu politikasının Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan yeni dinamikler çerçevesinde nasıl bir dönüşüme uğradığı ve kimlik, güvenlik kavramları içerisinde şekillenen Ortadoğu politikasının genel çerçevesi dersin önemli bir kısmını oluşturacaktır. Türkiye’nin bölgesel ya da evrensel düzeyde değişen değerler temelinde çıkarlarını nasıl tanımladığı ve kronikleşmiş sorunlarına ne gibi çözümler ürettiği ve bunun Ortadoğu politikasına nasıl yansıdığı iç ve dış politikadaki gelişmelerin etkileşimi çerçevesinde, Soğuk Savaş sonrası dönem dikkate alınarak tartışılacaktır.Küreselleşen Dünyada Türk-ABD İlişkileri Özden Zeynep Oktav

Bu ders özellikle Soğuk Savaş ve sonrasında değişen uluslararası sistem temelinde Türk-ABD ilişkilerini değişim ve süreklilik gösteren özellikleri çerçevesinde inceleyecektir. Türk-ABD ilişkilerinin çok boyutlu olması, Türkiye’nin geo-politik önemine rağmen asimetrik güç temelinde gelişen ilişkiler ve özellikle 2000’lerde Türkiye’nin Balkanlar, Orta doğu ve Kafkaslarda izlediği bölgesel aktör olma çabalarının iki ülke ilişkilerine yansımaları dersin temel konularını oluşturacaktır.Kapitalizm ve İnsan Ester Ruben

Kapitalizmin farklı ilke ve evrelerinde insan yaşantısı ve karakterinin ne şekilde etkilendiği üzerine bir ders olacak.Türkiye Siyasetinde Güncel Konular: Ergun Aydinoglu

Ordu-siyaset ilişkileri; siyasal islam; kürt sorunu gibi Türkiye Siyasetindeki temel güncel meseleler analitik bir gözle incelenecektir.Medya ve Siyaset: Ergun Aydinoglu

Türk basınının evrimi ve evrensel örneklerle karşılaştırılması, günümüz medyasında mülkiyet, siyasal güç aracı olarak medya.İktidar Kuramı OZAN EROZDEN

Dersin amacı, bir “demokratik hukuk devleti kuramı”nın yapıtaşlarını ortaya koymaktır. Bu bakış açısıyla, öncelikle devlet yapısı altında örgütlenmiş siyasi birimlerin, yani modern toplumların hukuku nasıl kurguladıkları incelenecektir. Ardından tüm toplumsal örgütlenme biçimleri açısından geçerli olabilecek bir iktidar tanımı çerçevesinde hukuk tanımlanacaktır. Son olarak ise, tekrar modern devlet kurgusuna dönülerek, evrensellik niteliğine sahip insan hakları kavramının ve uluslararası kamu düzeni kavramı çerçevesinde uluslararası ceza hukukunun modern devlet düşüncesi içine kuramsal açıdan tutarlı bir şekilde nasıl yerleştirilebileceği tartışılacaktır.Balkanlarda Etnik Çatışma ve Demokrasiye Geçiş Süreci OZAN EROZDEN

Derste ilk aşamada, demokrasiye geçiş süreci adaleti (transitional justice) kavramının kuramsal çerçevesi incelenecektir. İkinci aşamada, Balkanlar'da, özellikle Eski Yugoslavya coğrafyasında 1991-1995 arası yaşanan etnik çatışmalar incelenecektir. Son olarak, Eski Yugoslavya'nın dağılmasından sonra kurulan devletlerde demokrasiye geçiş süreci bağlamında geçmişle hesaplaşma siyasaları ele alınacaktır.Toplumsal ve Siyasal Değişme FULYA ATACAN

Saha araştırmaları üzerinden siyaset ile toplumsal değişme arasındaki etkileşimin tartışılması hedeflenmektedir.Türkiye’de Azınlıklar ELCIN MACAR

Son yılların önemli gündem maddelerinden olan bu konuda, Türkiye azınlıklarının tarih ve temel özellikleri çerçevesinde; ulus-devlet ve azınlık ilişkisi, azınlıklarla ilgili hukukî mevzuat, Türkiye’nin azınlık politikası gibi başlıklar dersin temel ilgi alanını oluşturmaktadır.Türkiye’de Tarih Yazımı ELCIN MACAR

Tarih disiplinine “teknik” açıdan yaklaşmanın amaçlandığı bu ders; tarih yazımında hakim anlayışlar, Türkiye’de tarihçiliğin tarihi, ders kitapları, güncel bir mücadele alanı olarak tarih, total tarih gibi başlıklarla, tarihin neden öyle yazıldığı ve nasıl yazılması gerektiği gibi sorunsallar çerçevesinde işleyecektir.Balkanlar’da ve Türkiye’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu ELCIN MACAR –MEHMET HACISALIHOGLU

Balkan ülkelerinde Osmanlı döneminin tarih yazımında ve okul ders kitaplarında anlatımı ve bunun Türkiye ile karşılaştırılması; Osmanlı geçmişinin ulus kimliklerin oluşumunda ve tanımlanmasındaki yeriTürkiye'de Siyasi Düşünce Tarihi MEHMET HACISALIOGLU

Lisans öğrencilerine Osmanlıdan günümüze Türk tarihindeki modernleşme çabaları, bu bağlamda önem taşıyan fikir akımları (Osmanlıcılık, Merkeziyetçilik, Desentralizm, Pozivitizm, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Liberalizm vs.), bu akımların en önemli temsilcileri (Namık Kemal, Ahmed Rıza Bey, Prens Sabahaddin, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp vs.) tanıtılması, öğrencilerin kendi ilgilerine göre belirlenecek bir konu hakkında araştırma yapıp bir sunuş yapmaları, bilimsel ölçütlere uygun bir ödev hazırlamaları ve böylelikle de katılımcıların bilimsel araştırma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət