Ana səhifə

Genel konular


Yüklə 233.5 Kb.
səhifə1/3
tarix27.06.2016
ölçüsü233.5 Kb.
  1   2   3

powerpluswatermarkobject3773775


2011-2012 eğitim öğretim yılı

öğretmen rehberliK VE DENETİM kılavuzu 1. GENEL KONULAR

1- Çevre İncelemesi

Öğretmenin okulun bulunduğu yakın çevrenin şartlarını tanıyabilmesi için çevre inceleme raporu hazırlanır. Öğretmenin, çevre incelemesini, amaca uygun ve detaylı hazırlaması gerekir. Öğretmenlerimiz okulun bulunduğu çevrenin coğrafi durumu, tarihçesi, yaşayışı, ekonomik hayatı, yörenin problemlerini ve problemlerinin çözüm yollarını da içeren çevre incelemesini yazılı olarak hazırlar. Çevre incelemesi derslerde kaynak olarak kullanılır. İl ve İlçenin tarihi, coğrafyası vb. nin yer aldığı hazır dokümanlar kullanılmamalıdır.2- SENE BAŞI SEVİYE TESPİT SINAVI VE DEĞERLENDİRME RAPORU

I.Dönem başında (ilk bir iki haftalık zaman dilimi) Öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyeleri belirlenir. Bu, bir önceki yıl kazanımlarının, test veya yazılı sınav ile ölçülmesi şeklinde yapılabileceği gibi, özellikle 1-2-3.sınıflarda öğretmenin yapacağı genel gözlem ve uygulamalar şeklinde de yapılabilir. 1.sınıfta öğrencinin hazırbulunuşluğu ; a) Yaptırılacak karalama ve düzenli çizgi çalışmaları ile öğrencinin küçük kas gelişiminin tespiti, b) Türkçeyi doğru, etkili ve güzel konuşma becerisinin tespiti, c)Sosyal uyum becerisinin –okula ve çevreye uyum becerisi- gözlemlenerek tespit edilir. Değerlendirmeler, derecelendirilerek (yetersiz, kabul edilebilir, orta,iyi,çok iyi) yapılır. Seviye tespit sınavı sonucuna göre, Değerlendirme Raporu hazırlanır ve okul idaresine onaylatılır.3- Zümre öğretmenler Kurulu TOPLANTISI

Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5 inci sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.Aynı sınıfı veya aynı dersi okutan yalnızca bir öğretmen olması durumunda zümre öğretmenler kurulunun toplanmasına gerek bulunmamaktadır (MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 27/10/2011 tarihli ve 100/12196 sayılı yazısı.). Bu durumdaki öğretmenlerin, İKY. 95. maddesine göre zümre öğretmenler kurulunda tespit edilmesi gereken; proje-performans görevi konuları, derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile kullanılacak araç-gereç ve materyallere, eğitim öğretim yılı başında kendilerinin karar vermesi ve bu hususa ilişkin yazılı bir döküman hazırlaması uygun olacaktır.

Birinci dönem zümre toplantıları; Sene başı öğretmenler kurulu toplantısından sonra ve okul müdürlüğünce yapılan planlama doğrultusunda yapılır. Toplantı tutanaklarının bir sureti idareye teslim edilir. Alınan kararlar idarenin onayından sonra yürürlüğe girer.

Ünitelendirilmiş yıllık planlar, zümre öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararlar paralelinde hazırlanır.

Okul zümreleri ilçe-bölge zümresinden önce yapılır ve ilçe-bölge zümresinin yapılmasını beklemek için okul zümrelerinin yapılması geciktirilemez.

Gündem maddeleri, tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı toplantıda etraflıca konuşularak, varılan sonuçlar ‘karar’ şeklinde tutanağa yazılmalı, cümleler “önerildi” “temenni edildi” “teklif edildi” “görüşüldü” şeklinde, ucu açık ve keyfiyet ifade eden yüklemlerle bitirilmemeli, görüşülen her maddeden sonra sonuç; yapılmasına karar verildi” “kararlaştırıldı” “uygulanmasına karar verildi” şeklinde yazılmalıdır.

Toplantıda bulunamayan öğretmenler de, geldiklerinde tutanağın bir suretini alıp, kararlaştırılan hususları aynen uygulamalıdırlar. (İY. 95, 98) (TD. 2093, 2506, 2571, 2591)

Zümre öğretmenler kurulunda:


 • Öğretim programları ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi,

 • Ders araçları, laboratuar, kütüphane, spor salonu, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik dersliklerinden planlı bir şekilde yararlanılması,

 • Proje ve performans görevi konuları belirlenir.

 • Dersin özelliğine göre etkinlik örnekleri ve materyaller hazırlanarak ortak bir anlayış oluşturulur.

 • Eğitim-öğretim programları incelenir ve ortak bir anlayış oluşturulur.

 • Uygulamalarda karşılaşılan güçlükler üzerinde durulur ve bunların çözüm yolları aranır.

 • Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri incelenir ve alınacak önlemler kararlaştırılır.

 • Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak hazırlanacak planların uygulamasında birlik sağlanır.

 • Meslekî eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler incelenir.

 • Uygulamak ve değerlendirmek üzere ortak ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır.

 • Derslerde izlenecek yöntem ve teknikler ile benzeri konularda kararlar alınır.

 • Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur.

 • Serbest Etkinlik saatinde yapılacak olan etkinlikler, her ay zümre öğretmenler kurulunda belirlenerek, hazırlanacak Aylık Faaliyet Planında gösterilir ( TTKB’nin 20.07.2010 tarihli ve 75 sayılı kararı).

Zümre Öğretmenler Kurulu toplantı tutanakları düzenlenir ve alınan kararlar zümre ögretmenler kurulu karar defterine yazılır.

Ders yılı sonunda zümre öğretmenler kurulu; ders programları, ilgili mevzuatı, ders araç-gereci, öğretim yöntem ve teknikleri, okul ve dersliklerdeki fizikî durum ve öğrenci başarı düzeyini değerlendiren bir rapor hazırlar ve okul müdürlüğüne sunar. (İKY.95)

4- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar

Ünitelendirilmiş yıllık planlar, zümre toplantılarından sonra, bu toplantılarda alınan ve idarece onaylanan kararlar doğrultusunda hazırlanırlar. Öğretmenlerin, ünitelendirilmiş yıllık planlarını 2551 sayılı TD’ ndeki esaslara göre, zamanında ve derslerin yeni müfredatına uygun olarak yapmaları sağlanır. Hazırlanan yıllık planların bir sureti, en geç dersler başladıktan on beş gün sonrasına kadar öğretmenlerden alınarak idarede saklanır.

Planların çıktısı öğretmen ve okul müdürü tarafından onaylanıp dosyada bulundurulacak. Öğretmenler, kâğıt israfından kaçınmak amacıyla, yıllık planlarını okul yönetimine elektronik ortamda (CD, disket veya DVD) olmak üzere verebilirler

5- İş Takvimi ve yıllık çalışma programı

Öğretmenin iş takvimi olmalıdır. Okul ve çevrenin ihtiyaçlarına uygun bir yıllık çalışma programını, zümre kararıyla, aylık ve haftalık olarak hazırlar.Bir ders yılı içinde yapılacak işlerden, sürekli yapılacak işlerle zamanı gelince yapılacak işler öğretim yılı başında yıllık çalışma programında gösterilir. Bu işlerden bazıları okulda bulunan tüm personelin katkısıyla gerçekleştirileceğinden, bu tür çalışmaların zamanı ve konusu sene başı öğretmenler kurulu toplantısında belirlenir. Okul müdürleri, müdür yardımcıları ve öğretmenler yıllık çalışma programlarını hazırlarlar. Yıllık çalışma programına alınan konulardan uygulananlar sonuç bölümünde işaretlenir. Uygulanmayanlar ise sonuç kısmında belirtilir. Açıklamalar kısmına uygulayamama gerekçesi yazılır. Yapılan yıllık çalışma programları okul müdürüne onaylatılarak uygulanır.

6- Haftalık Ders Proğramı

Haftalık ders programı hazırlanır, sınıfta asılı bulundurulur.

7- Zaman çizelgesi

Zaman çizelgesi hazırlanır, sınıfta asılı halde bulundurulur.8- KIlavuz kitaplar

Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Kılavuz kitaplara tarih atılması gerekir. Öğretmenin kılavuz kitabı iyi incelemesi ve açıklamaları iyi okuması gerekir.

9- Günlük Planlar

MEB Eğitim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönergeye göre kılavuz kitabı olmayan dersler için günlük plan yapılır.10- Sınıf defteri

Sınıf defterine, uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır. Defter Öğretmen tarafından imzalanır. Deftere sayfa numarası verilerek okul idaresine onaylatılır.

Planlar hazırlanmadan önce, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin tespit edilmesi, zümre öğretmenler kurulu toplantılarının yapılması gerekir. Ayrıca hazırlanan planlarda okulun ve çevrenin şartları ve imkânları göz önüne alınmalıdır.

Ancak herhangi bir sebepten dolayı, hazırlanan planlarda yer alan etkinlik veya kazanımın zamanında işlenememesi durumunda, öğretmen derste yaptığı eğitim öğretim faaliyetlerini gösteren kazanım ya da etkinlik adını ders defterine yazmalı ve plan üzerinde de söz konusu plandaki aksamanın gerekçesini belirtmelidir. Sınıf ya da ders defterlerine hiçbir şekilde planda var diye işlenmeyen konu yazılmamalıdır.11- ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

Şube öğretmenler kurulu, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir. Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 47 nci maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. Öğretmen, Şube Öğretmenler Kurulu toplantı tutanak ve kararlarının bir nüshasını dosyasında bulundurur (İKY.96).

12- Veli Toplantıları ve Aile ziyaretleri

Sınıf veli toplantıları yaparak bu toplantıları veli eğitim programı şekline dönüştürür. Velilerle diyalog ve işbirliğini arttırır. Veli toplantı gündemini hazırlar, okul müdürüne onaylatır, toplantı tutanağı hazırlar, toplantıya katılan velilerle ilgili imza sirküsü hazırlar.

Öğretmen mümkün olduğunca aile ziyaretleri gerçekleştirir. Öğrencisini yaşadığı ortamda görür. Veli toplantısına katılamayan velileri öncelikle ziyaret eder.

13- Dersane Araçları, Etkinlik Köşeleri

İKY Madde 145 — Dershanede öğrenci sayısına göre sıra ve masa bulundurulur. Sıralar, öğrencilerin yaşları, fizikî gelişmeleri ve çalışma şekline göre yerleştirilir.

Dershanelerde yazı tahtasının üst kısmına Atatürk'ün portresi, onun üstüne ay yıldız sağa bakacak şekilde Türk Bayrağı, Atatürk'ün portresinin duruşuna göre sağına İstiklâl Marşı, soluna Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi asılır. Öğretim yılı süresince öğrenci-öğretmen iş birliği ile geliştirilen ve güncelleştirilen Atatürk Köşesi oluşturulur.

Sınıf seviyesine ve programa uygun ders araçları bulundurulur.Gerektikçe kullanılan araçlar, çalışma sonucunda yerine kaldırılır. Millî bayramlar, belirli gün ve haftalarda okullarda süsleme yapılır.

Dersliklerde duyuru ve öğrenci etkinlikleri panosu yer alır.

Öğrenci etkinlik köşelerinin öğrenme alanları ile paralel olarak güncelleştirilmesine özen gösterilir.Derslerde görsel araçlar, projeksiyon cihazı, tepegöz gibi cihazlara imkanlar ölçüsünde daha fazla yer verilir.

Öğretmenler derslik laboratuarlardaki araç-gereç ile okul kütüphanesindeki kitapların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlar. Kullanılan ortak alanlar (laboratuarlar, işlik, spor alanları, müzik, görsel san.) planlama dahilinde etkin ve verimli kullanılır (İKY-70)

Dersliklerde bulunan dayanıklı taşınırlar için Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda; Zimmet Fişi (Örnek-6A) ve Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek-8) düzenlenerek, ilgili derslik sorumlusuna “Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi” tarafından teslim edilir ve anılan liste ilgili bölüme asılır. Birer örnekleri dosyasında saklanır.(TMY, Md: 10-b-ç).

14- e-okul işlemleri

Zamanında ve eksiksiz gereken bilgiler girilir. Değişiklikler sürekli takip edilir. Öğretmen derlediği öğrenci bilgilerini e-okuldaki öğrenci dosyalarına işleyerek bilgileri günceller. Sınıf gözlem formunu düzenleyip e-okuldaki ilgili bölüme işler. Yöneltme yönergesindeki görevlerini yapıp gözlem sonuçlarını e-okuldaki öğrenci dosyalarına işler, Öğrenci gözlem raporlarını doldurur.15- Sınıf Oturma Düzeni

Oturma düzeni yapılırken öğrencilerin yeni ilköğretim programlarının ruhuna uygun, birlikte iletişim ve etkileşim içerisinde bulunabilecekleri, birlikte öğrenebilecekleri şekilde heterojen gruplar oluşturulur.16- Türkçe’nin Kullanılması

Tüm derslerde Türkçenin doğru, etkili ve güzel kullanılmasına özen gösterilir.17- Değerler Eğitimine Her zaman Yer Verilmesi

Tüm derslerde, 1739 sayılı yasanın genel amaçlar kısmında ifade edilen; milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere yer verilir. Sınıf seviyelerine göre, İstiklal Marşı ve Atatürk’ ün Gençliğe Hitabesi’nin ezberletilerek anlam ve önemi üzerinde durulması sağlanır. Vatan, bayrak, millet, Atatürk sevgisi ve birlikte yaşama sevinç ve bilincini aşılamaya yönelik çalışmalara yer verilir. (Talim Terbiye Kurulu’nun 2010-53 Sayılı Genelgesi).18- Her öğrencinin kendine özgü olduğu, biricik ve değerli olduğunun hissettirilmesi, başarı haz ve zevkinin tattırılması amaçlanır.

19- Öğretmenlerce ilköğretim kurumları yönetmeliği, tebliğler dergisi ve mesleki eserlerin düzenli olarak takip edilmesi ve incelenmesi sağlanır.

20- Sınıf Kitaplığı ve Sınıf Kitaplık defteri

İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde, okul kütüphanesi ve bütün sınıflarında sınıf kitaplığı kurulur. Kütüphane ve kitaplıklar, yardım toplamaya yetkili kuruluşlardan ve kişisel bağışlar yoluyla sağlanan kitaplarla zenginleştirilir. Okul kütüphanesi ve sınıf kitaplıkları "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"nin hükümlerine göre düzenlenir ve işletilir. Öğretmenin kişisel çabasıyla sağlanmış kitap ve araçlar sınıfın malı sayılır. Öğretmenin okul veya sınıf değiştirmesi durumunda aynı sınıfta bırakılır. Kitaplıkta Türkçe sözlük ve yazım kılavuzları da bulundurulur.Kitap Listesi kitaplığa yapıştırılır. Sınıf Kitaplık Defterine Kitap listesi yazılarak sene başında idarece onaylanıp kitaplar teslim edilir. Ayrıca öğrencilere kitap dağıtım, takibi için sorumluluk verilir, okunan kitaplar sınıfta değerlendirilir. Kitap Okuma Takip Çizelgesi hazırlanır. Periyodik olarak en çok kitap okuyanlar ödüllendirilir. Öğrencileri özendirmek için öğretmen elinde her zaman kitap bulundurur ve öğrencilerle birlikte okur.

Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla okul idaresince hafta içi belirlenecek bir günde 30 dakikalık "Okuma Saati"' uygulaması yapılır. Okuma saatlerinde öncelikle 100 temel eser okunur. (MEB İlköğretim Genel Müdürlüğünün 04/08/2005 tarih ve 2005/70 sayılı Genelgesi).

21- Birleştirmiş sınıflarda;

2011-2012 eğitim öğretim yılında 1-2-3.sınıflar için Hayat Bilgisi 1.yıl ders kitabı, 4-5.sınıflar için 4. Yıl (Sosyal – Fen ve Teknoloji) ders kitabı okutulur.II) ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİ

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır (İKY. 32/b). 

Kaynaştırma yoluyla eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır. Bu öğrenciler, programında yer alan amaçlara göre değerlendirilir. Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir (İKY.32/h). Kaynaştırma ve özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere, başarısızlıklarından dolayı sınıf tekrarı yaptırılmaz (İKY.47/e).

Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde kullanılacak araçlar geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık özelliklerine sahip olmalıdır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ölçme ve değerlendirme araçları için cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri kullanılır (İKY.32/ğ).1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi ile öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan proje ve öğrenci performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalar, öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır (İKY.35).

4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

Proje; Öğrencilerin ilgi duydukları bir konuda ya da alanda, inceleme, araştırma, yorumlama, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla bireysel ya da grup olarak gerçekleştirdikleri, ve yazılı ya da çeşitli yollarla sundukları, performans görevlerine göre daha uzun süreli etkinliklerdir. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar (Öğrenci her dersten proje hazırlamak zorunda değildir. Öğrenci bir dersten birden fazla proje aldığı taktirde projelerin ortalaması değerlendirmeye katılır)(İKY. 4/o, 35/3)

Performans Görevi ;Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını ,geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri ifade eder. Bu görevler çoğu zaman belli bir ön hazırlığı gerektiren , aşamalı olarak gerçekleştirilebilecek, değerlendirme ölçütleri önceden belirlenmiş değerlendirme amaçlı çalışmalardır. Ancak performansı belirlemeye yönelik çalışmaların her ders için yapılması zorunludur. Performansı belirlemeye yönelik çalışmalar içerisinde yer alan performans görevleri şu şekilde yapılacaktır.

Performans görevlerinin sayısı öğrencilerin gelişim düzeyleri, ilgi, istek, öğrenme ihtiyaçları, okul ve çevre imkanlarına göre her yarıyıl için öğretmen tarafından belirlenir. Ancak görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrenci başarısının belirlenmesi öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme etkinliklerine göre yapılır. Performans görevleri öğretmen gözetiminde yapılacak olup gerek görüldüğü takdirde çalışmanın araştırma ve veri toplama gibi ön hazırlıkları sınıf dışında, ürünün oluşturma sonuçlandırma ise sınıf içinde yapılmalıdır. Performans görevlerinde ifade edilen ürün ;röportaj yapma ,deney düzeneği hazırlama ve deneyi sonuçlandırma, anket yapma, poster hazırlama, hayatta karşılaşabileceği bir problemi çözme, maket hazırlama, araştırmalardan elde ettiği bilgilerden yararlanarak bir sonuca ulaşma, öykü v.b. yazma çalışmalarından oluşabilir. Proje ve performans görevleri zümre toplantısına (İKY. 95) belirlenir. (İlköğretim Genel Müdürlüğünün 08/10/2010 tarihli ve 310/16251 sayılı yazısı.)

Performans Görevlerinin ve Projelerin Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar :

1- Performans görevlerinin ve projelerin öğrenci düzeyine uygun olması,

2- Performans görevlerinin ve projelerin belirlenmesinde okulun bulunduğu çevrenin dikkate alınması,

3- Velileri masrafa zorlayacak performans görevlerinin ve projelerin verilmemesi,

4- Performans görevlerinin ve projelerin öğrencilerin ilgilerine ve öğrenme ihtiyaçlarına/eksikliklerine yönelik olarak belirlenmesi gerekir.

5- Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir (İKY.35/4).

Öğrencilere, her dönemde bütün derslerden en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir (İKY. 35/5)

Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Derslerin özelliğine göre;

a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi esastır.

Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puanla, ayrıntılı olarak belirtilir.Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir.

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir.
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət