Ana səhifə

EĞİTİM ÖĞretim yili yariyil lise coğrafya geniŞletiLMİŞ ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağidir toplanti no


Yüklə 61.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü61.5 Kb.


2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL LİSE COĞRAFYA GENİŞLETİLMİŞ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR

TOPLANTI NO : 1

TOPLANTI YERİ :Bülent özyürük Ç.P.L

TOPLANTI TARİHİ: 18.09.2013

TOPLANTI SAATİ:15.30

TOPLANTIYA KATILANLAR:SERKAN KEKLİK,DİLEK AKKUŞ


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve Yoklama

 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Kanununun incelenmesi

 3. Coğrafya Dersi genel ve özel amaçların incelenmesi

 4. Bir önceki zümre kararları ve ders başarı durumlarının incelenmesi

 5. Coğrafya Dersi Öğretim Programının incelenmesi

 6. Yıllık ve Günlük ders planları

 7. Ölçme – Değerlendirme ve Ortak Sınavlar

 8. Öğretim Yöntem ve Teknikleri

 9. Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçülük konuları

 10. Derslerde kullanılabilecek olan kaynak araç-gereçler

 11. Ödev konularının tespit, takip ve değerlendirme esasları

 12. Başarısız öğrencilerin başarısını arttırmak için alınabilecek önlemler

 13. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği esasları

 14. Dilek-temenniler ve kapanış.

ALINAN KARARLAR

 1. Zümre Başkanı DİLEK AKKUŞ ,iyi dilekler ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı olması dilekleri ile toplantıyı açtı.
 1. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun2. Ve 3. Maddesindeki amaç ve ilkeler SERKAN KEKLİK tarafından okundu.
 1. Coğrafya dersinin genel ve özel amaçları,DİLEK AKKUŞ tarafından, Coğrafya Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzundan okundu. Öğrencilerimizi coğrafya dersinin amaçları doğrultusunda, vatanını ve milletini seven, ülkesini iyi tanıyan, Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokrasi ve insan haklarına saygılı birer birey haline getirmek amacıyla elimizden gelen gayretin gösterilmesi gereği konusunda fikir birliğine varıldı. 1. 2012-2013 yılı zümre kararları okundu. Alınan tüm kararların uygulandığı görüldü.
 1. 2575 Sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan Coğrafya Dersi Müfredat programı okunarak Yıllık ve günlük ders planları hazırlanırken bu müfredat programının esas alınacağı ve buna uygun planların hazırlanması gerektiği üzerinde duruldu.
 1. Yıllık ve Günlük Ders planları konusunda;

 • Coğrafya dersi öğretim programının incelenmesi

 • 2551 STD de yayımlanan Eğitim Öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönergenin incelenmesi

 • 2104 ve 2488 STD de yer alan Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürkçülük konularının planlarda belirtilmesi

 • Öğretim yılı çalışma takviminin dikkate alınması

 • Resmi tatil günlerinin planlarda belirtilmesi konularında fikir birliğine varıldı.

Günlük ders planlarının derslere planlı girmek hem öğretmene hem de öğrenciye çok faydalı olacak, konuların iyi anlaşılmasını sağlayacak ve zamanın daha verimli kullanılmasını sağlanacağı üzerinde duruldu.
 1. Yazılı sınav sayısının tespitinde, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin dikkate alınarak; haftalık ders saati 2 olan derslerde 2 yazılı 1 sözlü, haftalık ders saati 4 saat olan derslerde 3 yazılı ve 2 sözlü şeklinde olması kararlaştırıldı. Ayrıca yazılı sınav soruları hazırlanırken kısa, açık ve anlaşılır sorular sorulmasına, sınavlarda çoktan seçmeli test, klasik, doğru-yanlış cümleler ve boşluk doldurma teknikleri kullanılmasına karar verildi. Ayrıca sınavlarda çok soru ve çoktan seçmeli test sorularının öğrencilerin sınavlara hazırlayacağı yönünde görüş benimsendi.

Sözlü değerlendirmelerin de Sınıf Geçme yönetmeliğine uygun olarak; sözlü değerlendirmeler için ayrı bir ders saati ayrılmayacağı, verilen sözlü notlarının hemen öğrenciye bildirilmesi ve sözlü notu verilirken; öğrencinin sınıf içindeki aktivitesi, derslere olan ilgisi, sosyal etkinliklerdeki durumu vb. konulara dikkat edileceği konularında fikir birliğine varıldı.Ortak sınavlar konusunda; tüm sınıflarda son yazılıların ortak yapılmasına, bu sınavlarda çoktan seçmeli test tekniğinin uygulanmasına ve soru sayısının mümkün olduğunca çok olması gerektiği vurgulandı.


 1. Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda; öğrenme merkezli yöntemlerin mutlaka uygulanması kararlaştırıldı. Coğrafya derslerinin tüm öğrenciler tarafından sevilmesi için sıkıcı olmayan, öğrenciyi bire bir derse ilgili hale getiren, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine imkan tanıyan uygulamaların çok faydalı olacağını belirtti. Ayrıca derslerin işlenmesinde soru-cevap, grup çalışması, gösteri, gezi-gözlem, problem çözme, tekrar gibi çeşitli yöntemlerin faydalı olacağını belirtildi. Bu yöntemler uygulanırken basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, parçadan bütüne prensiplerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Öğrencilere harita kullanma ve okuma, coğrafi sorgulama, tablo, grafik diyagram hazırlama ve yorumlama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, bilgi ve teknolojiyi kullanma, girişimcilik ve Türkçeyi doğru ve etkili kullanma becerilerinin kazandırılacağı belirtildi.
 1. Atatürkçülük ile Atatürk İlke ve İnkılapları konularının 2488 STD den faydalanılarak yıllık planlara işlenmesi ve dersler işlenirken Atatürk’ün hayatından, siyasi ve askeri zaferlerinden örnekler verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. 1. Derslerde kullanabilecek araç gereçler olarak; haritalar, atlas, model küre, ders kitabı, ÖSS hazırlık kitap ve dergileri, yaprak testler, bilgisayar ve projeksiyon cihazı, internet ortamı, çeşitli belgesel ve sunuların kullanılması kararlaştırıldı. Ayrıca ilimizde bulunan meteoroloji bölge müdürlüğü, müzeler, vergi dairesi ve nüfus müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşların da kaynak olarak azami ölçüde kullanılması konusunda fikir birliğine varıldı. 1. Ödev konularının tespiti 2300 STD ne uygun olarak aşağıdaki şekilde yapılmıştır:


9.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI

 • İç kuvvetler ve oluşum süreci

 • Volkanizma ve dünyadaki aktif yanardağlar

 • Akarsu aşındırması ve biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleri

 • Coğrafya biliminin konusu ve bölümleri

 • Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve hayatları

 • Jeolojik zaman çizelgesinin oluşturulması

 • Türkiye’nin jeolojik yapısı ve oluşumu

 • Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri

 • Yerel saat ile ilgili soruların çözümü

 • Dünyanın hareketleri, sonuçları ve insan hayatına etkileri

 • İklim kuşakları ve önemi

 • Atmosfer ve özellikleri

 • Yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler

 • Dünyadaki okyanus akıntıları, özellikleri , etkileri ve harita üzerinde gösterilmesi

 • Anadolu’da kurulan ilk yerleşmeler

 • Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler

 • Türkiye’de dış kuvvetlerin ( akarsu. rüzgar dalga ve akıntılar) oluşturduğu yer şekilleri

 • Türkiye’de karstlaşma ve karstik şekiller

 • Türkiye’de erozyon

 • Dünyada görülen iklim tipleri

 • Türkiye’nin dağları( oluşumları, dağılışı ve insan hayatına etkileri)

 • Türkiye’de depremler ( deprem kuşakları, depremin etkileri ve korunma yöntemleri)

 • Afyonkarahisar ve yakın çevresinin fiziki-beşeri ve ekonomik coğrafyası


10.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI

 • Kayaçların oluşumu, kayaç tipleri ve kayaçların sınıflandırılması

 • Yeryüzü şekillerinin oluşumunu açıklayan teoriler( Büzülme, Konveksiyonel akımlar, Wegener Hipotezi, Levha tektoniği)

 • Ülkemizdeki göller ( oluşumları ve dağılışı)

 • Türkiye’de toprak oluşumu ve toprak tipleri

 • Türkiye’de bulunan bitki toplulukları

 • Ülkemizde yaşanan göç ve göçün mekansal etkileri

 • Türkiye’de ulaşım sistemleri

 • Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi

 • Türkiye’de iç ve dış göçler ve göçlerin mekansal etkileri

 • Türkiye’de kır yerleşmeleri ve doğal ortam ilişkisi

 • Ülkemizde kır yerleşmelerinde meskenler ve doğal ortam ilişkisi

 • Coğrafi keşifler ve sonuçları

 • Yeni dünyanın keşfi ve sonuçları

 • Gelişmiş, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal özellikleri

 • Güneydoğu Anadolu Projesi ( GAP) ve ülkemiz için önemi

 • Liman kentleri ve özellikleri ( dünyadan ve ülkemizden örnekler verilerek ele alınacak)

 • Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri( yaş yapısı, çalışan nüfusun sektörsel dağılımı, cinsiyet yapısı, eğitim durumu, kır ve kent nüfusu)

 • Dünyanın önemli boğaz ve kanalları ( Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Cebelitarık Boğazı, İstanbul-Çanakkale boğazları, Malakka Boğazı, Hürmüz Boğazı, Babülmendep Boğazı)

 • Dünyada doğal afetler, coğrafi dağılışı ve etkileri


11.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI

 • Türkiye’de nüfus sayımları ve her hangi bir ülke ile karşılaştırılması.

 • Türkiye’de sanayi kentleri ve gelişimi

 • Ülkemizin hidroelektrik potansiyeli ve hidroelektrik enerji üretimi

 • Türkiye’de petrol araştırmalarının tarihi gelişimi ve petrol üretimi

 • Türkiye’de bor madeni üretimi, ticareti ve ülke ekonomisine katkıları

 • Türkiye’de demir madeni çıkarımı, işletilmesi ve kullanımı

 • Türkiye’de devlet kontrolünde tarımı yapılan ürünler

 • Türkiye’de hayvancılık faaliyetleri

 • Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları üretimi ve potansiyeli

 • Türkiye’de nükleer enerji potansiyeli ve nükleer santral kurma çalışmaları

 • Türkiye’de petro-kimya sanayi ve petrol rafinerileri

 • Türkiye’de ormancılık ve önemi

 • Ülkemizde yaşanan doğal afetler (nedenleri, çeşitleri ve etkileri)

 • Dünyanın yedi harikası ( Powerpoint sunusu şeklinde hazırlanacak)

 • Sanayi Devrimi (nedenleri, gelişimi ve ülkelere yaptığı etkileri)

 • Termik ve Nükleer santrallerin çevresel etkileri

 • Modern ve ilkel tarım yöntemlerinin yaygın olduğu iki ülke seçilerek karşılaştırılması

12.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI

 • Dünyadaki ilk kültür merkezleri

 • Küresel ısınma (nedenleri ve insan hayatına etkileri) (Powerpoint sunu olabilir)

 • Türkiye’de dış ticaret ve dış ticaret politikaları

 • Ülkemizde Coğrafi Bölgeleri oluşturan faktörler.

 • Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi (kara, hava, deniz ve demiryolları)

 • Türkiye’nin sınırları içindeki ve çevresindeki petrol ve doğalgaz boru hatları

 • Ülkemizdeki ve çevresinde bulunan petrol boru hatları ve bunların ülkemiz için önemi

 • Türkiye’nin nüfus politikaları

 • Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri

 • Türkiye’nin jeopolitik ve jeo stratejik önemi

 • Türkiye’de tamamlanan ve çalışmaları devam eden bölgesel kalkınma projeleri

 • Ülkemizi İlgilendiren başlıca sorunlar (Kıbrıs, Irak, Ege Adaları, Batı Trakya)

 • Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerin coğrafi özellikleri

 • Türkiye’nin üye olduğu uluslar arası siyasi-askeri örgütler ( BM, NATO, OECD, KEİ, AB, İKÖ)

 • Dünya’da gelişmiş ve geri kalmış ülkelerden 5 er tane örnek seçilerek incelenmesi ve bunların karşılaştırılması.

 • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ( ayrı ayrı veya grup çalışması olarak verilebilir)

 • Çevre sorunları ve alınacak önlemler

Yukarıda listelenen ödev konuları belirlenirken, dersin müfredat programına, özel ve genel amaçlarına, coğrafyanın prensiplerine, konuların güncelliğine ve çevre şartlarına dikkat edilmiştir.


Ödev konuları öğrencilere Kasım ayının 2.haftasında verilecek Nisan ayının 2.haftasında toplanacaktır. Bu süre zarfında öğrencilerin ödevleri hazırlamalarında gereken rehberlik ve danışma hizmetleri ders öğretmenleri ve gerektiğinde zümre öğretmenleri tarafından sağlanacaktır.
PROJE ÖDEVLERİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ŞU ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.
PLANLAMA : 10 PUAN

ARAŞTIRMA VE İÇERİK : 30 PUAN

ÖĞRETMENLE İŞBİRLİĞİ : 10 PUAN

YAZIM KURALLARINA UYGUNLUK : 10 PUAN

ÖDEVİN KONUYA İLGİSİ : 10 PUAN

ÖDEVİN KULLANIŞLILIĞI : 10 PUAN

ÖDEVİN ZAMANINDA TESLİMİ : 10 PUAN

KAYNAKÇA :10 PUANTOPLAM : 100 PUAN

 1. Başarıyı arttırmak için alınacak önlemler ;

 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınacaktır.

 • Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacaktır.

 • Ders araç-gereç ve kaynakların kullanımında titiz davranılacaktır.

 • Öğretmen-Veli-Okul İdaresi işbirliği mümkün olduğunca sağlam kurulmaya çalışılacaktır.

 • Başarısız olan öğrencilerle birebir iletişim kurulacak gerektiğinde Okul rehberlik servisine yönlendirilecektir.

 • Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda çalışma planları hazırlamaları sağlanacak, gerekli danışmanlık hizmetleri yapılacaktır.

 • Özellikle YGS-LYS' ye hazırlanan sınıflarda test çözümüne ağırlık verilecek.

 • Görsel ve işitsel eğitim araçlarının kullanımına ağırlık verilecektir.
 1. Diğer zümre öğretmenleri ile iş birliği konulara göre şu şekilde yapılacaktır.

 • Ölçek, Uzunluk ve yerel saat hesaplamalarında Matematik Öğretmeni

 • Göçler ve Coğrafi keşifler konusunda Tarih Öğretmeni

 • Kayaçlar ve Ayrışma konusunda Kimya öğretmeni

 • Döngüler konusunda Biyoloji Öğretmeni ile

 • Enerji kaynakları konusunda Biyoloji – Kimya öğretmenleri ile

İşbirliği yapılacaktır.


 1. Zümre Başkanı DİLEK AKKUŞ başarılı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri dileğiyle ve gerektiğinde tekrar toplanmak üzere toplantıya son verdi.

SERKAN KEKLİK DİLEK AKKUŞ UYGUNDUR

Coğrafya öğrt. Coğrafya öğrt. OKUL MÜD.

SERKAN KEKLİK19.09 .2013
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət