Ana səhifə

245. marócsa marúcsa: Marócsa, -’n, -’ru, -’ra, -I [BC5, 6, 8, SchQ6, 7


Yüklə 108 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü108 Kb.
245. MARÓCSA

  Marúcsa: Marócsa, -’n, -’ru, -’ra, -i [BC5, 6, 8, SchQ6, 7: Marocsa SC2, SchQ5:Marocza SchQ1: Marotsa SchQ2--4, 8, 9: Marócsa K1: Marócsa K4: Dorf Ma-

rocsa, Terrenum Marótsa K8, 9, P; Hnt, Bt, MoFnT2: Marócsa] -- T: 1148 ha/

1995 kh -- L: 245.

  A török hódoltság alatt valószínűleg nem lakták folyamatosan. A falu lakosságáról

a 18. század elejétől vannak adataink. Akkor és napjainkig mindvégig magyar lakói

voltak Marócsának. Más nyelvű beköltözőről nincs adat. 1930-ban 215, 1970-ben 216

lakosa volt. -- P. sz. “Régebben hozzá tartozó egyházak voltak: Legéncsi hajdan falu

volt, jelenleg ős erdő; Endrőcz falu jelenleg is: Körcsönye jelenleg puszta; Gilicze

hajdan falu, melynek lakosai a Török urlaom alatt innét elköltöztek és a szomszéd

Kákics nevű helyen letelepedtek”. Fcs.: A szomszéd községekben úgy nevezik a maró-

csaiakat, hogy göcsönülők. A házak előtt göcsöket raktak ki, azon üldögéltek. A szom-

széd községeket rigmussal gúnyolták: “Göcsön ülő Marúcsa, / Egy sorbu áll Okorág, /

Hátu bérös Bogdása, / Elveszött a sarágja, / gidrös-gödrös Kákics, / Haupékoló Zaláta.

Fcs.: A marócsaiakat hadaró, hangos beszédjük miatt “verebek”-nek csúfolták. (Ber-

ze Nagy 2:596.)

  Marócsa [1431: Marocza: Csánki 2:505]. Déli szláv eredetű; vö. szln. Marolče

hn. <: szln. Marolta szn. (< ném. R. Mârolt szn.) L. még szb.-hv. Moravče hn.

és szln. Marovče hn. (FNESZ. 408.)

  1. Ёgyes sor: Petőfi utca [K10: Dorfgasse] U. Marócsa legrégibb utcája. 2.Templom: Rëformátus templom É. 3. Pásztorház utca U. Ma is pásztorok lak-

nak itt. 4. Kettes sor: Kosut utca U. Később épült, mint az Egyes sor. 5. Kis köz

Út a libalegelőre. 6. Örzsébet-kert: Buzás-kapu Kert. Itt nyomatták a gabonát,

majd Erzsébet királyné emlékére fákat ültettek.

  7. Kanális: Feketeviz-csatorna: Okor-kanális [K4, Bt: Okor MoFnT2: Fekete-

víz] Cs. 8. Erdőkémia [MoFnT2: Fűztelep] S, fűztelep. 9. [K4: Mühle] Egykor

malom állt itt. 10. Legéncsi-mező: Fölső-Legéncsi: Főső-Legéncsi [K8, 15: Le-gencsei rét; r Hnt, Bt: Felsőlegencse MoFnT2: Legencsei mező] S, r. Legéncsi

része. 11. Legéncsi, -be: Legencse, ’-be [SC1: Legincse SC6: Legenche SchQ9:Legencse K8: Legencse-pusztai Erdő; e K10: Legentsei erdő, Malom berek P: Le-

géncsi “hajdan falu volt, jelenleg ős erdő”] S, sz. Legencse középkori falu (Csánki

2:625) a török hódoltság alatt elnéptelenedett. Lakatlan a 18. század folyamán

is, és csak a múlt század végén alakult ki itt lakott település. Lakossága ma-

gyar cselédség, de néhány német anyanyelvű is megtelepült itt. Századunk ele-

jén megalakult a másik Legencse puszta; így Alsólegencsén és Felsőlegencsén

1930-ban 57 magyar és 2 német anyanyelvű élt. 1970-ben már csak Felsőlegen-

csének volt 9 magyar lakosa. 12. [K15: Kapos] 13. Lopót, -ra, -ba: Lopód, -ba

S, l. Helyén erdő volt. A. sz. itt tanyáztak Patkó Pista betyárjai, s a név a lopás

szóval kapcsolatos. Nd.: “A lopódi tölözsbe / Sírva járká Bödő Böske.” 14. Lo-

pódi-tölös S, sz. Régen tölgyerdő volt. 15. Pétër-major: Füztelep [MoFnT2: Fűz-

telep] S, Fűztelep. Lh. 16. Malom ut: Szigetvári ut: Szigetvári ut Út. A régi

malomhoz, ill. Szigetvár felé vezet. 17. Mëgvátási-fődek S, sz. A. sz. az 1920-as

földreform idején kiosztott terület. 18. Györ Jóska téglaégetője É. Tulajdono-

sáról. 19. Bótosék téglaégetője É. Tulajdonosáról. 20. Tóték téglaégetője É. Tu-

lajdonosáról. 21. Remic, -be S, sz. Korábban kis erdő volt. 22. Pusztafődi-düllő

[K8: ~ K10: Pusztai földek] S, sz. 23. Legéncseipuszta [K4: Puszta Legentse;

e P: Puszta] S, sz. 24. Gazdasági ut Út a Legéncseipusztához. 25. Uradalmi-kut

Kút az uradalmi földön. 26. Kepés-gunyhó. A. sz. itt aludtak az aratók. 27. Ha-<-P> @@1@

26.01245. MARÓCSA

#(IMAGE)


<-P>tári-düllő S, sz. Az endrőczi határ mellett. 28. Szélös ut S, sz. 29. Kendör-fődek

[K8: ~] S, sz. 30. Gátvégi-fődek [K9, 10, P: ~] S, sz. 31. Kis-Tölözs S, sz. 32.Malomuti-düllő [K8, 15: ~] S, sz a Malom út mellett. 33. Pusztagáti-legellő S, l.

34. Mészégető: Téglaégető volt. Rendeltetéséről. 35. Legéncsei-rét S, r, sz. 36.

Dërëkai-düllő S, sz. 37. Reköttyés, -be S, sz, e. 38. Téesz-főd S, sz. 39. Tásko,

-ba [K1: Táska Erdő K8, 9, 10, 15, P: ~ MoFnT2: Taskói-dűlő] S, r, l, e. 40.

[K4, 10, 16, P: Hidköz; e] 41. Dobogó, -ba S, sz. 42. [K10: Legentsei szántóföld]43. Āsó-Legéncsi [MoFnT2: Alsó-Legencse] S, sz. A Legéncsi része. 44. Táskai-

legellő S, l. 45. Táskai-fődek [K1: Marócsai földek MoFnT2: Taskói-dűlő] S, sz.

46. Nagy-kert S, sz, konyhakertek. 47. [K10: Hid közi rét] 48. Hidközi-legellő

[K8, 9: ~] S, e. Régen legelő volt. 49. Legéncsei, -be [K9, 10, P: ~; e, r, sz] S,

e, sz. 50. [K8: Dencz-mező] 51. [K1: Babicza Dombja] 52. [K1: Róka Lik, Róka

Likak] 53. Táskai erdő S, e. 54. [K8, 10: Szöllöki rét; r] 55. Endrőci ut [K10:

Weg nach Endrőcz] Út Endrőc községbe. 56. Tonya-hid Híd. 57. Tonya-kut:

Pásztor-kut Kút. 58. Okorági ut [K10: Weg nach Okorág] Út Okorágra. 59.

Szutykói-düllő [K8: Szitjkői rét, Szitjkői dülő K9: Sutyko K10, P: Szútyko]

S, sz. A sz. régen nagyon mocsaras volt ez a terület. 60. [K10: Gátvégi] 61.Gulás-szállás S, l. Rideg marha tartására szolgáló szállás volt. 62. Szőllőki-düllő

[K8, 10, P: ~] S, sz. 63. Békás, -ba S, sz. A. sz. totyogós terület, sok itt a béka.64. [K8: Káposzta föld K10: Káposztás; sz] 65. Tonya, -’ra: Pajták, -hó. Tsz-

major. 66. Puszta-rét: Kis-rét [K8, 9, 10: Pusztai rét; r] S, r. 67. Hidi-fődek [K8:Hidközi főld; sz] S, sz. 68. [K10: Kisgörü-berek] 69. Egöróra, -’ra S, r. 70. Ten-

csi-düllő [K15: ~; r] S, sz. 71. Rinnyák, -ra S, berkes r. 72. Temető-domb D.

Temető van mellette, ill. rajta. 73. Rëformátus temető [K10: Ref. friedhof] Te.<-P> @@1@<-P>74. Pusztagáti-düllő [K8, P: ~] S, sz. A. sz. a török időben volt itt egy puszta.

75. Szürüs-kert S, sz. A. sz. régen közös cséplések voltak itt. 78. Tanárok, -ba

S, sz. 77. Nyáros, -ba S, sz. 78. Görbe, -’be Ds, sz. A. sz. volt itt egy görbe kör-

tefa, erről kapta nevét. 79. Szödönyési-düllő S, sz. 80. Tonya ut Út. 81. Mező vége

[K8, 9, 10, P: ~] S, sz. 82. [K1: Jonya Berke K8, 9, P: Tonya berek; mocsár]83. Kis-kanális: Denci-árok [MoFnT2: Denci-árok; Vf] Vf. A. sz. Biedermann

báró ásatta. 84. [K4: K, P: Dencz; e] 85. Legéncsi-Téglagyár [MoFnT2: Tégla-ház Hnt: Téglaégető]. Egykor uradalmi téglagyár volt. 86. Kívántó, -ba [K1:

Kiván Toó kis tó a határnál] S, mo, sz. 87. Kis-berök S, berkes sz. 88. Gyöp,

re: Miskolci-gödör Gs, Mf, r. A Miskolci család innen hordta a földet az épít-

kezéshez; így keletkezett a gödör. 89. [K10: Puszta Szőllők; sz] 90. [K9: HatárVegmező; sz] 91. Vak-erdő S, sz. 92. Bogdásai ut [K10: Weg nach Bogdása]

Út Bogdására. 93. Tüskes, -be: Tüskesi rét [K8: ~] S, r. 94. Nyárfai-rét [K10:

~] S, r. 95. Bika-rét S, r. 96. Gësnyés, -be [K8, 9, 10, 15, 16, P: ~ Hnt, Bt, Mo-

FnT2: Gesnye] S, e. A. sz. itt a gyertyánfa neve gesnye. Ide tartozik: 104, 120.97. Magvetési lénia Út. 98. [K8: Oltványos Erdő; e] 99. Tisztëc, -be [K1, 8, 9,

10, P: ~] S. e. A. sz. javadalmi erdő volt. 100. Zsidó lénia Út. 101. Zsiba-legellő

S, l. Libalegelő ma is. 102. Mocsola, -’ba S, sz. 103. Gürü-rét S, r. 104. Kis-

Gësnye S, e. A Gesnye része. 105. Balázs lénia Út. Balázs József grófról nevez-

ték el. 106. Gyöpi-tó Tó. Gyöp ‘legelő’ volt mellette. 107. Fás-kert Faiskola. 108.Cigántelep Tel. Az ottlakó cigányokról kapta nevét. 109. Dögtér Elhullott álla-

tok temetőhelye. 110. Kűső-Suma [K9, 10, P: ~] S, r. 111. Bёső-Suma [K9, 10,

P: ~] S, r. 112. Intéző lénia Út. 113. Bika lénia Út. 114. Suma-rét [K8, 15: ~]

S, r. 115. Térdes lénia Út. 116. [K10: Kenderes] 117. Söllei ut: Sejjei ut: Sala-kos ut [K10: Weg nach Sellye] Út Sellyére. 118. Határ lénia Út. 119. Magosles

Rendeltetéséről. 120. Nagy-Gësnye S, e. A Gesnye része. 121. Erdészház É. 122.Fő nyiladék: Fő lénia Út.  Az adatközlők nem ismerték: 1. K10:

Dorfgasse -- 9. K4: Mühle -- 11. K8, 10:

Legencse-pusztai Erdő -- 12. K15: Kapos

-- 40. K4, 10, P: Hidköz -- 42. K10: Le-gentsei szántóföld -- 47. K10: Hid közi

rét -- 50. 8: Dencz mező -- 51. K1: Ba-

bicza Dombja -- 52. K1: Róka Likak --

54. 58, 10: Szöllöki rét -- 55. K10: Wegnach Endrőcz -- 58. K10: Weg nach

Okorág -- 59. K9: Sutyko -- 60. K10:

Gátvégi -- 64. K8, 10: Káposzta föld --

68, K10: Kisgörü-berek -- 82, K1: JonyaBerke K8, 9, P: Tonya berek -- 84. K4, 9,

P: Dencz -- 89. K10: Puszta Szőllők --

90. K9: Határ Vegmező -- 92. K10: Weg

nach Bogdása -- 98. K8: Oltványos Erdő<-P>@@ <-P>-- 116. K10: Kenderes -- 117. K10: Weg

nach Sellye.

  Nem tudtuk lokalizálni: P: Legéncsekertje.

  Az írásbeli nevek forrásai: K1=1795:

ML. fasc. 468 N#.* l. a határjárás felújtás

-- K4=1832 k. P. Sz. 3. sz. térképmellék-

let -- K8=1854/57: BiÚ 500, 1864: BiÚ

501 -- K9=1852: BmK 188--K15=1865/

82/90: K -- K16=KT 5659/2 -- P: 1865 --

Hnt: 1973 -- Bt: 1977 -- MoFnT2: 1978.

  Gyűjtötték: Turós Lászlóné tanár, Eit-

mann Andrásné tanár és szakköre, László

Mária gimn. tanuló. -- Adatközlők: Nagy

Sándor 78, Nagy Sándorné 74, Orsós

László 16 é.

27.59
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət