Ana səhifə

1e concept 08-05-12


Yüklə 102 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü102 Kb.
1e concept 08-05-12

2e concept 31-05-12

3e concept 27-08-12
NOTITIE AANBEVELINGEN’ VOOR DE DORDTSE BINNENSTAD, EEN 1E AANZET TOT VERDERE VERBETERING?

Inhoudsopgave blz. 1


1. Inleiding blz. 2
2. Problematiek blz. 4
3. Oorzaken blz. 6
4. Doelstelling(en) blz. 7
5. Aanbevelingen blz. 8

* poller systeem/ verkeerscirculatie binnenstad

* bereikbaarheid/ verkeersplan 19e Eeuwse Schil

* parkeerbeleid

* thematiseren

* bewegwijzering

* branchering winkelaanbod
6. Overige suggesties blz. 14
7. Raad binnenstad blz. 16
8. Marketing blz. 18
9. Financiën blz. 19
10. Slot blz. 20

1

1. Inleiding


De totstandkoming van deze aanbevelingen is voortgekomen uit een avondbijeenkomst op 22 februari jl. in het Dordtse stadhuis. Op uitnodiging van initiator de heer P. Jorissen van veilinghuis Mak heeft een aantal Dordtse ondernemers het thema ‘De Dordtse binnenstad’ besproken in een open gesprek. De gemeente Dordrecht trad als op als gastheer van deze avond en was vertegenwoordigd door haar wethouders Sleeking (wethouder Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening & Handhaving en Bestuurlijke Vernieuwing, fungerend in deze als coördinerend wethouder) en Mos (Economische Zaken en Grondbedrijf, Cultuur en Verkeer & Vervoer) als mede burgemeester Brok.
Onderwerp van gesprek op onderhavige avond was de situatie met betrekking tot de Dordtse binnenstad in het algemeen. Zonder uitzondering waren de ondernemers bezorgd over de toekomst van de Dordtse binnenstad en de zelfredzaamheid van haar ondernemers. Tal van onderwerpen kwamen dan ook ter sprake ( o.a. de pollers, de bereikbaarheid, de parkeergelegenheid en het parkeerbeleid, de leegstand van winkels in de binnenstad, de evenementen etc.).
In het verleden genomen maatregelen werden geëvalueerd en tal van suggesties werden gedaan om de kwaliteit van de Dordtse binnenstad verder te verbeteren. Dit was namelijk de aanleiding tot het open gesprek met als uiteindelijk doel te komen tot een notitie van aanbevelingen die suggesties aan de hand doet om te komen tot een meer aantrekkelijke binnenstad waar meer consumenten en meer toeristen/ dagjesmensen op af komen dan nu het geval is (op basis van onderzoek van Locatus is geconcludeerd dat de afgelopen 7 jaar het dagelijks bezoek aan de binnenstad met 35.000 personen is teruggelopen ten opzichte van 2004). Dit kan o.a. bereikt worden door het bieden van een gevarieerd winkelaanbod en een dynamisch verblijfsgebied waar veel te zien en te beleven is. Bezoekers (in welke hoedanigheid dan ook) dienen de Dordtse binnenstad boeiend te vinden en te ervaren dat zij er goed vermaakt worden. Ze verblijven er graag en komen er dus ook graag terug. Hiervan profiteren de ondernemers van de Dordtse binnenstad weer, waardoor zij ook enthousiaster en creatiever bezig zullen zijn met hun eigen onderneming. Ook zal er meer bereidheid zijn onder de ondernemers om goede initiatieven te ontplooien en/ of te ondersteunen, waardoor de binnenstad steeds dynamischer/ aantrekkelijker wordt om te bezoeken. Vanzelfsprekend spelen de aspecten bereikbaarheid, parkeergelegenheid en parkeerbeleid hierin een voorname rol.
Een dynamische/ florerende binnenstad is heel belangrijk voor het imago van Dordrecht en haar economie. Hierover was iedereen het roerend eens op deze avond. De teneur was dan ook dat we met zijn allen over dit grote belang dienen te waken en alert moeten zijn op ongewenste ontwikkelingen die het

2

belang van de Dordtse binnenstad schaden. In deze tijd van economische crisisis er o.a. ongerustheid over het dalend dagelijks bezoek aan de binnenstad van Dordrecht, de opmars van de leegstaande winkelpanden en de achteruitgang in de aanloopstraten.
Een aantal ondernemers toonde zich deze avond bereid om zitting te nemen in een soort ‘danktank’. Deze ondernemers zijn de heren Janssen (Hotel Culinair Bellevue en museum restaurant Art & Dining), Ames (Ames automobielbedrijven), Jorissen (veilinghuis Mak), Honing (Mc Donalds), Sengers (Sengers juweliers) en Zoomer (OZP Makelaars) alsmede mevrouw Vermeij (chocolaterie ’N Joy Chocolate). De heer Naaktgeboren van de gemeente Dordrecht heeft de rol van coördinator op zich genomen. De ‘danktank’ zal via bovengenoemde wethouders het college van B & W een aantal aanbevelingen doen, die B & W op haar beurt zal beoordelen en kwalificeren om vervolgens voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad van Dordrecht.
Het verder verbeteren van de kwaliteit van de Dordtse binnenstad vergt een heldere visie/ beleid voor de komende 5 à 10 jaar, waarbij een gefaseerde integrale aanpak belangrijk is. Hierbij dient te allen tijde het algemeen Dordtse (economisch) belang voorop te staan! De algemene missie moet zijn om het imago van Dordrecht verder te verbeteren en om het dagelijks bezoek aan de binnenstad weer te laten stijgen zodat de lokale economie er weer de vruchten van zal gaan plukken. De binnenstad van Dordrecht heeft meer dan voldoende kwaliteiten in huis om mensen aan zich te binden. Dordrecht dient weer prominent in menige agenda vermeld te staan!
Ondergetekende is op eigen initiatief ‘in de pen geklommen’ en heeft onderhavig stuk geproduceerd om alvast enige input te geven/ bijdrage te leveren aan de discussie die gevoerd zal gaan worden over dit momenteel zeer belangrijke item. Aan diverse ondernemers is deze notitie voorgelegd om te beoordelen. Hun suggesties zij ook meegenomen in dit laatste concept.
De ‘danktank’ is op 31 mei jl. voor het eerst bij elkaar gekomen. Uit deze bijeenkomst is voortgekomen dat er in eerste instantie gezorgd dient te worden dat bezoekers van Dordrecht zich van harte welkom in onze stad voelen en er als het ware een ‘rode loper’ voor hen uitgelegd wordt. Goede en duidelijke aanrij routes en bewegwijzering zijn hierbij van belang, evenals de representativiteit van verkeersknooppunten. Ook dienen er nieuwe parkeerfaciliteiten gecreëerd te worden ten behoeve van de binnenstad, waarvan de situering erg belangrijk is om goede verbindingen te maken met o.a. nieuwe ontwikkelingen als de Stadswerven/ Energiehuis. De ‘danktank’ zal zich als eerste hierop richten.

3

2. Problematiek


De binnenstad van Dordrecht heeft als verblijfsgebied de laatste jaren flinke verbeteringen ondergaan (o.a. een autoluw kernwinkelgebied, het vernieuwde Statenplein, het vernieuwde Achterom en het opgeknapte Scheffersplein dat nu een terrassenplein is). Het winkelaanbod is nu meer geconcentreerd in een compacter centrum. Onder verblijfsgebied dient in dit verband te worden verstaan dat gedeelte van de binnenstad dat in staat is om de bezoekers van de binnenstad voldoende te boeien/ aan zich te binden door specifieke kwaliteiten (o.a. kunst en cultuur, architectuur, detailhandel, horeca/ culinair, maritiem). Het gebied waar op hier gedoeld wordt is het kernwinkelgebied, de aanloopstraten en het havengebied. Dit gebied is o.a. bedoeld voor werknemers, winkeliers/ ondernemers, bewoners, recreanten en uiteraard de bezoekers/ consumenten. Voor het goed functioneren van onderhavig verblijfsgebied is het van groot belang dat er sprake is van de juiste onderlinge synergie tussen de diverse specifieke kwaliteiten die op haar beurt weer gemanaged dient te worden door het te voeren beleid van de gemeente Dordrecht.
De huidige problematiek waar de binnenstad van Dordrecht mee te kampen heeft betreft o.a.:

- het idee wat de mensen hebben dat de binnenstad van Dordrecht moeilijk bereikbaar en toegankelijk is door de ‘pollers’ en de ergernis dat je niet van oost naar west en vice versa kan rijden met de auto

- groeiend aantal leegstaande winkelpanden

- achteruitgang aanloopstraten

O.a. door de hierboven vermelde items is het dagelijks bezoek aan de binnenstad van Dordrecht gedaald met 35.000 personen in 7 jaar tijd ten opzichte van 2004.
De binnenstad is vandaag de dag niet voldoende uitnodigend. Er wordt als het ware geen ‘rode loper’ uitgerold voor bezoekers die ze het gevoel geeft dat men van harte welkom is. Hierdoor gaan consumenten automatisch hun heil elders zoeken (o.a. Rotterdam en Breda). Gevolg is teruglopende omzetten van de ondernemers in de binnenstad. Huren deze ondernemers een winkelruimte dan kunnen de huurlasten te zwaar door gaan wegen en na enige tijd kan het zover zijn dat een ondernemer zijn winkel moet sluiten omdat deze niet meer rendabel is te krijgen. Gevolg is leegstand die in de huidige economische tijd langduriger is dan voorheen of dat er door een vastgoedeigenaar genoegen genomen wordt met een minder kwalitatieve invulling van een winkelruimte, waardoor het straatbeeld in sommige straten of gedeelten in de binnenstad wel een heel trieste aanblik biedt/ eenzijdig wordt. De overgebleven ondernemers hebben hier dan automatisch ook weer last van, want consumenten zullen hun straat gaan mijden, want er is weinig te beleven/ het voldoet niet meer in het vervullen van een bepaalde behoefte.
4

Zie hier het begin van het verval van een binnenstad die zich eventueel als een soort olievlek kan gaan uitbreiden als de overgebleven ondernemers niet sterk genoeg zijn.


De zelfredzaamheid van de ondernemers in de binnenstad is afhankelijk van het imago dat de consument heeft van onze binnenstad. Dit imago is nu niet goed genoeg om de ondernemers goed zelfredzaam te laten zijn. De kwaliteit en de randvoorwaarden van de binnenstad zijn hiervoor bepalend. Deze dienen op een goede manier gefaciliteerd te worden door de gemeente Dordrecht. Dit laat, ondanks alle goede bedoelingen van de gemeente Dordrecht, op diverse vlakken nog te wensen over.
Het is nu dan ook hoog tijd dat de gemeente Dordrecht haar verantwoordelijkheid neemt om samen met betrokken partijen de schouders onder een aantal aanbevelingen gaat zetten die later aan de orde komen. Bij verwezenlijking van de aanbevelingen zal het imago van de Dordtse binnenstad flink verbeteren, waardoor de zelfredzaamheid van de ondernemers als het ware geborgd is. Dat sommige maatregelen de individuele belangen van een aantal binnenstad bewoners aantasten kan helaas niet uitgesloten worden, zolang een gezonde nachtrust maar is gewaarborgd en schade aan eigendommen wordt uitgesloten. Je kiest er namelijk voor om in de binnenstad te gaan wonen, niet waar? Het huidige college van B&W en de gemeenteraad van Dordrecht moeten nu schakelen nu de discussie voor het verbeteren van de Dordtse binnenstad actueler is dan ooit. Iedereen ziet dit grote belang in.

5

3. Oorzaken


Ondanks dat het winkelaanbod meer geconcentreerd is in een compacter centrum/ kernwinkelgebied, zijn er diverse oorzaken aan te wijzen voor het minder aantrekkelijk geworden zijn van de Dordtse binnenstad als verblijfsgebied, aan te wijzen zijn o.a.:

- matige bereikbaarheid en matige circulatie (poller systeem en afsluiten van straten voor autoverkeer)*

- matige bewegwijzering

- rigide parkeerbeleid

- onvoldoende parkeergelegenheid aan de rand van de binnenstad

- veranderd consumentengedrag (o.a. door internet)

- veel leegstand en schraal winkelaanbod in aanloopstraten

- concurrentie van Rotterdam en Breda + enkele regiogemeenten

- onvoldoende verbindingen tussen de publiektrekkers

- te weinig samenhang/ verbinding tussen het kernwinkelgebied, de aanloopstraten en het unieke havengebied (een aantal Dordtse architecten heeft hier goede ideeën over!)

- ontbreken van een bioscoop
* Na bijna 10 jaar, is er geen andere conclusie mogelijk dan dat het per 1 december 2002 ingevoerde verkeersplan binnenstad een aantal keerzijden heeft die de economie en de aantrekkelijkheid van de binnenstad geen goed hebben gedaan. Behoudens wellicht een aantal bewoners van de binnenstad, is werkelijk niemand echt gelukkig met een aantal van deze door velen verfoeide ‘pollers’. Positief aspect van de ‘pollers’ is dat er een autoluw kernwinkelgebied is ontstaan. Dit wordt door iedereen gewaardeerd en dient dan ook in stand gehouden te worden.

6

4. Doelstellingen


Er dient een vruchtbare samenwerking te zijn tussen de gemeente, ondernemers en bewoners, waar het hoger (economisch) belang van de gemeente Dordrecht voorop dient te staan. Gezien de structuur van de Dordtse binnenstad dient er bij de betrokken het besef te zijn dat je het niet iedereen naar de zin kan maken.
Doelstelling is om de binnenstad aantrekkelijker te maken als verblijfsgebied zodat we er met z’n allen weer trots op kunnen zijn en het weer ‘fun shoppen’ wordt i.p.v. ‘run shoppen’. Ondernemers moeten weer een goede boterham kunnen verdienen.
Om bovenstaande te bereiken dient de bereikbaarheid verbeterd te worden, evenals de bewegwijzering, het parkeerbeleid dient versoepeld te worden en er dienen aan de rand van de binnenstad meer parkeerplaatsen gecreëerd te worden. Ook de onderlinge verbindingen tussen de publiektrekkers dienen verbeterd te worden.
Een andere belangrijke doelstelling is het op een of andere manier verbinden van het unieke havengebied met het kernwinkelgebied via de aanloopstraten. En hierop voortbordurend zou het een gewenste ontwikkeling zijn als het westelijk havengebied van de binnenstad (Binnen Kalkhaven e.o.) verder ontwikkeld zou worden met een pleziervaart passantenhaven met aanverwante ambachten en functies en uiteraard woondoeleinden, zodat er vanuit deze ‘hoek’ ook weer een loop gecreëerd wordt naar het kernwinkelgebied via aanloopstaat Voorstraat West.
Met de uitvoering van de hierna verwoorde aanbevelingen kunnen bovenstaande doelstellingen bereikt worden.

7

5. Aanbevelingen


*poller systeem/ verkeerscirculatie binnenstad

Het is duidelijk dat dit systeem in de huidige verschijningsvorm zijn langste tijd heeft gehad en een van de directe oorzaken is waardoor veel Dordtenaren en bezoekers van buitenaf de binnenstad mijden. Dit is slecht voor de Dordtse economie.


Pluspunt van het huidige poller systeem/ verkeerscirculatieplan binnenstad is dat er hierdoor een autovrij kernwinkelgebied is ontstaan. Dit dient bij een nieuwe opzet gehandhaafd te blijven. Minpunt is dat er, ondanks de naam, geen circulatie is rondom het autovrije gebied, waardoor de consument de bereikbaarheid als lastig ervaart.
Gepleit wordt voor een tijdens winkelopeningstijden autovrij winkelgebied/ kernwinkelgebied dat begrensd wordt door de Prinsenstraat, de Spuiboulevard, de Vest, het Steegoversloot, de Groenmarkt/ stukje Wijnstraat, Grote Markt, Grotekerksbuurt en de Lange Gelderse kade. Aan de randen van dit gebied dient verkeerscirculatie plaats te kunnen vinden, via eenrichtingsverkeer/ langzaam verkeer (30 km per uur). Dit met uitzondering van de Prinsenstraat, de Lange Geldersekade, de Spuiboulevard, de Vest, de Noordendijk en de Torenstraat (tweerichting verkeer).
Als aanloopstraten (ook wel knuffelstraten/ snuffelstraten genoemd) worden benoemd:

Johan de Wittstraat, Vriesestraat, Grote Spuistraat, Nieuwstraat, Voorstraat Noord, Voorstraat West, Vleeshouwersstraat, Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat en Grote Markt.


Geadviseerd wordt om op de volgende locaties pollers te laten staan/ te plaatsen:

- Kolfstraat t.h.v. de Sarisgang/ Statenplein

- Nieuwstraat t.h.v. het Statenplein

- Voorstraat t.h.v. Steegoversloot

- Wijnstraat t.h.v. buro Woonactief (voorheen centrum buitenlanders)

- Vriesestraat t.h.v. de Vest

- Sarisgang t.h.v. de Bagijnhof

- Korte Breestraat t.h.v. de Vriesestraat

- Visstraat na de Korte/ Lange Breestraat

- Lombardstraat t.h.v. de Voorstraat

- Lange Breestraat t.h.v. de Grote Spuistraat

- Grote Spuistraat t.h.v. de Elfhuizen

- Voorstraat West t.h.v. de Prinsenstraat
8

Geadviseerd wordt om bij deze pollers een informatiebord te plaatsen voor mensen die het systeem niet kennen en deze verder op weg helpen.


Voorstel verkeerscirculatie (eenrichting, 30 km/uur):
Westroute: Achterhakkers, Prinsenstraat, Suikerstraat, Boogjes, Spuidam, vanaf de Spuiboulevard tweerichting verkeer richting de Johan de Wittstraat en de Achterhakkers.
Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange Geldersekade, Houttuinen, Varkenmarkt, Grote Markt, Wijnstraat, Nieuwbrug, Voorstraat Noord, Torenstraat, Noordendijk.
Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange Geldersekade, Blauwpoortsplein, Buiten Walevest, Veersteiger, Wolwevershaven, Vlak, Nieuwe Haven, Blauwpoortsplein, Lange Geldersekade, Prinsenstraat, Spuiboulevard tweerichting verkeer richting de Spuiboulevard en de Achterhakkers.
Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange Geldersekade, Blauwpoortsplein, Buiten Walevest, Veersteiger, Wolwevershaven, Nieuwe Haven, Blauwpoortsplein, Houttuinen, Varkenmarkt, Grote Markt, Wijnstraat, Nieuwbrug, Voorstraat Noord, Torenstraat, Noordendijk.
Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange Geldersekade, Grotekerksplein, Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat, Nieuwbrug, Voorstraat Noord, Torenstraat, Noordendijk.
Oostroute: Noordendijk, Torenstraat, Boomstraat, Wijnstraat, Nieuwbrug, Voorstraat Noord, Torenstraat, Noordendijk.
Noordendijk, Torenstraat, Boomstraat, Wijnstraat, Schrijversstraat, Kuipershaven, Vlak, Nieuwe Haven, Lange Geldersekade, Prinsenstraat, Spuiboulevard richting de Johan de Wittstraat en de Achterhakkers.
Noordendijk, Torenstraat, Boomstraat, Wijnstraat, Schrijversstraat, Kuipershaven, Aardappelmarkt, Grote Markt, Wijnstraat, Nieuwbrug, Voorstraat Noord, Torenstraat, Noordendijk.
Noordendijk, Torenstraat, Boomstraat, Wijnstraat, Schrijversstraat, Kuipershaven, Vlak, Nieuwe Haven, Blauwpoortsplein, Buiten Walevest, Veersteiger, Wolwevershaven, Vlak, Nieuwe Haven, Blauwpoortsplein, Lange Geldersekade, Prinsenstraat, Spuiboulevard richting de Johan de Wittstraat en de Achterhakkers.

9

Geadviseerd wordt om de huidige onderstaande pollers te verwijderen om de doorstroming/ circulatie te verbeteren:- Vest t.h.v. de Kolfstraat

- Museumstraat t.h.v. de Kolfstraat

- Visstraat t.h.v. de voormalige bioscoop

- Grote Markt t.h.v. de Varkenmarkt

- Vleeshouwersstraat t.h.v. de Houttuinen

- Schrijversstraat

- Grotekerksplein t.h.v. de Jazz Societeit

Tot toegangswegen tot de binnenstad worden dan benoemd:

- Noordendijk en Torenstraat (tweerichting)

- Sint Jorisweg (tweerichting), Steegoversloot (eenrichting)

- Johan de Wittstraat (tweerichting), Bagijnhof (eenrichting)

- Spuiboulevard (tweerichting),

- Vest (tweerichting, eenrichting vanaf Kolfstraat tot aan Steegoversloot),

- Spuiweg (eenrichting),

- Prinsenstraat, Lange Geldersekade (tweerichting).
Ontsluitingsstraten (eenrichting) zijn naast bovengenoemde straten van de oost - en westroute o.a. het Achterom, de Lange Breestraat en de Elfhuizen.

Bovenstaande straten sluiten aan op een van de straten van de oost - of westroute.


De verbinding van west naar oost aan de rand van de binnenstad wordt van groot belang geacht (Achterhakkers, Spuiboulevard, Johan de Wittstraat, Vest en verder). De frustratie van het ‘omrijden’ moet vermeden worden.

Er wordt tevens gepleit voor een shuttle bus (kleine bus voor max. 20 personen, lichter van gewicht door elektromotor) dienst in de binnenstad, die goed kan functioneren in een verkeerscirculatieplan zoals hiervoor omschreven. De reguliere bussen kunnen dienst blijven doen ten behoeve van de bereikbaarheid van de wijken in Dordrecht en voor de regionale verbindingen.

* bereikbaarheid/ verkeersplan 19e Eeuwse Schil

Uitgangspunt van de bereikbaarheid van het gebied wat aansluit op de Dordtse binnenstad dient ‘logische doorstroming’ te zijn. Irritaties dienen voorkomen te worden. Gepleit wordt dan ook dat de straten die van oudsher gefungeerd hebben als aanrij route naar de binnenstad vrij te maken voor tweerichting verkeer, deze straten zijn o.a.:

10

- de Noordendijk, Groenedijk (tussen de Noordendijk en Stooplaan/ Hallincqlaan)- de Stooplaan en Hallincqlaan

- de Vrieseweg

- de Singel

- de Sint Jorisweg (Kromhout eenrichtingverkeer richting Vrieseplein en Johan de Wittstraat)

- de Dubbeldamseweg Zuid en de Blekersdijk

- de Cornelis de Wittstraat


Verder wordt gepleit om de kruising Johan de Wittstraat/ Singel/ Stationsweg weer terug te brengen naar de oude situatie (incl. linksaf voor de ABN AMRO bank langs).
* parkeerbeleid

De huidige parkeertarieven kunnen gehandhaafd blijven. Het betaald parkeren tot 22.00 uur s’avonds dient in de huidige economische situatie afgeschaft te worden. Voorstel is om deze tijd op 19.00 uur te zetten. De plaatselijke horeca wordt met deze maatregel ondersteund. De openbare parkeergarages in de binnenstad dienen ruime openingstijden te hebben (o.a. de P1 parkeergarage Drievriendenhof -zeker als filmhuis The Movies- gerealiseerd wordt in de Nieuwstraat). Het advies is om in de nabije toekomst het parkeren in de binnenstad via het Park-line concept te laten verlopen (zie www.park-line.nl).

Uitbreiding parkeergarages. Ondergetekende acht twee locaties bijzonder geschikt om een parkeergarage te realiseren, te weten:

- terrein tussen Vrieseplein/ Vrieseweg/ Blekersdijk

- onder of op het Otto Dickplein

Het idee van parkeren voor het centrum op deze twee locaties is geboren vanuit de wens de historische aanlooproutes naar het centrum te versterken, zodat er door de Vriesestraat en de Voorstraat Noord toeloop blijft. Op deze manier wordt het ondernemersklimaat versterkt in deze twee straten en bij het Otto Dickeplein worden de verschillende verkeersstromen gecombineerd (Waterbus, parkeren, verbinding naar de Stadswerven/ Energiehuis en Villa Augustus) op een logische en elkaar versterkende manier.


Geadviseerd wordt om de parkeergarage aan de Visstraat te bestemmen tot parkeergarage voor binnenstadbewoners.
Ook wordt gepleit om weer betaald parkeren aan één zijde toe te staan in de Grotekerksbuurt (noordzijde) en de Groenmarkt (zuidzijde) hierdoor ontstaat er weer dynamiek in deze straten die nu wel erg doods zijn. Op deze manier wordt het ondernemersklimaat versterkt in deze straat.

11

De grens van het betaald parkeren gebied aan de oostkant van de stad opschuiven tot aan de Oranjelaan.* thematiseren

Door het thematiseren van delen van het winkelgebied versterk je de aantrekkingskracht van dat specifieke gebied. Het is als consument leuk om zo’n gebied te verkennen. Je loopt er tegen eigenzinnige cadeau artikelen aan, kan er specialiteiten of delicatessen (van Dordtse bodem) kopen en kan er genieten van gezellige winkel/ toerisme ondersteunende horeca. Onderhavig gebied wordt niet gedomineerd door landelijke winkelformules. Integendeel het heeft een eigen gezicht/ karakter. De aanloopstraten lenen hier zich bij uitstek voor. Bijvoorbeeld:

- Voorstraat West: speciaalzaken en (toerisme -/ winkel ondersteunende) horeca. Het gedeelte vanaf de Pelserbrug tot aan de Prinsenstraat zou zelfs speciaal bestemd kunnen worden tot een zone voor webshop winkels

- Grote Spuistraat: dienstverlening en lager segment detailhandel

- Vleeshouwersstraat: speciaalzaken/ ambachten

- Vriesestraat: speciaalzaken en (toerisme -/ winkel ondersteunende) horeca

- Voorstraat Noord: kunst, antiek, curiosa en cultuur
Bovengenoemde straten meer attentiewaarde geven door ze officieel te benoemen als ‘knuffelstraten’ en ook als zodanig op te nemen in de wegbewijzering.
Voor het welslagen van het thematiseren van de ‘knuffelstraten’ is het van belang dat deze straten veel meer ondersteund moeten worden door de natuurlijke aanloop (of aanrij-) routes. Bijvoorbeeld door het tactisch plaatsen van parkeergarages/ plaatsen of verkeersknooppunten rondom de binnenstad. Het Otto Dickeplein zou hier bijvoorbeeld een grote rol voor de oostkant kunnen vervullen, waar meteen de aansluiting met de Stadswerven/ Energiehuis gemaakt zou kunnen worden.

* wegbewijzering

Representatieve (hufterproof en representatief) bewegwijzering op tactische plaatsen in de binnenstad (o.a. kernwinkelgebied, NS-station, busstation, parkeervoorzieningen/ garages) ten behoeve van:
Musea, unieke havengebied, Grote Kerk, schouwburg Kunstmin, bioscoop, Molen Kijck over den Dijck, Dordtevaer, Hof, Kloostertuin, Ark van Noach, Huis de Merwede, Merwelanden, Hollandse Biesbosch etc. Maar ook bijv. de opstapplaatsen van de waterbus, de fast ferry en het NS station.

Vanaf het Centraal Station en vanuit het kernwinkelgebied, een goede bewegwijzering laten lopen (bij voorkeur via de Knuffelstraten) naar o.a. de Grote Kerk, Hotel Culinair Bellevue, het Dordrechts Museum, het Dordts patriciërshuis, etc.

12

Idee hiervoor is een ‘rode loper’ van plaveisel te leggen in de aanloopstraten met historische feiten van Dordrecht en gedichten van Jan Eikelboom en Cees Buddingh. Vanuit toeristisch oogpunt gezien zal dit zeker aanspreken. Een moderne versie hiervoor zou kunnen zijn een bestrating met led-verlichting om met een specifieke kleur een bepaald thema aan te geven (horeca, cultuur, winkels e.d.).


* branchering winkelaanbod

De aantrekkelijkheid van een binnenstad wordt ook mede bepaald door de kwaliteit en diversiteit van het winkelaanbod. Branchering is een goed middel om de kwaliteit van het winkelaanbod te sturen. Hier is een rol weggelegd voor de gemeente Dordrecht en de vastgoedeigenaren/ beleggers. Zie tevens hiervoor ‘thematiseren’ en ‘bestuur binnenstad’.


Om branchering te stimuleren kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een soort vereffeningfonds om vastgoedeigenaren hierin mee te krijgen.

13

6. Overige suggesties


- 2e opstapplaats Dordtevaer thv het Stadhuis (evt. nieuw initiatief gebr. Bertone -watertaxi- ) in combinatie met een terras aan de Voorstraat (nu fietsenbeugels/ rekken)

- verplaatsen busstation Post 120 naar Spuiboulevard t.h.v. kop Spuiweg. Gedacht vanuit de wens om de historische aanlooproutes naar het centrum te versterken, zodat er in dit geval door de Grote Spuistraat en de Voorstraat West een toeloop blijft. Op deze manier wordt het ondernemersklimaat versterkt in deze twee straten

- mooi kunstwerk of fontein tpv rotonde Spuiboulard

- verlevendigen Spuihaven (bijv. door kunst)

- op en overslag terrein tbv bevoorrading binnenstad (vermijden van trucks met grote opleggers in de binnenstad)

- zo snel mogelijk een bioscoop* realiseren + filmhuis The Movies in de Nieuwstraat

- openbare werken in de binnenstad zo snel mogelijk afronden (situatie Achterom t.h.v. Bakker Bart mag nooit meer gebeuren)

- host/ hostessen binnenstad benoemen om mensen van buitenaf op weg te helpen in Dordrecht en ze te attenderen op bezienswaardigheden (in het weekend)

- koopavond verplaatsen naar de vrijdagavond

- uitstallingenbeleid strikter hanteren

- houden van een maandelijkse antiekmarkt (m.u.v. de wintermaanden)

- aanpassen winkelopeningstijden op di./wo./ do. (bijv. van 12.00 uur tot 20.00 uur)

- opstellen terrassennota (o.a. locaties wenselijke terrassen in bijv. het havengebied en dit stimuleren)

- opzetten van een soort maandelijkse ‘discount day’ op bijv. een woensdag waarbij alle ondernemers in de binnenstad alleen deze dag een vast aantrekkelijk kortingspercentage hanteren (ondernemer Kees Sengers onderzoekt zelfs de haalbaarheid van een wekelijkse ‘Dordtse vrijdag’, waarbij de binnenstad bruist van de activiteiten)

- inzameling van afval van ondernemers zien te clusteren op een bepaalde dag (bijv. de maandag)

- opzetten van een architectuur route in combinatie met een ‘culi moment’

- opzetten van een museum route in combinatie met een ‘culi moment’

- opzetten van een Biesbosch route in combinatie met een ‘culi moment’

- opzetten van een gevelstenen en/ of een levensbomen route in combinatie met een ‘culi moment’

- grootschalige actie houden en Dordtenaren oproepen om zo veel mogelijk hun inkopen te doen in Dordrecht en het liefst in de binnenstad

- Bagijnhof t.h.v. C&A + Hema: bredere stoepen realiseren + aankleding verbeteren (groen en bankjes)
14

- kop Spuiweg t.h.v. de Spuiboulevard kruising terugbrengen zodat er links en rechts afgeslagen kan worden (niet rechtdoor richting Spuidam)

- van de Visstraat een voetgangersdomein maken na de te nieuw te plaatsen poller

- Intree meer promoten

- het stationsplein aankleden met leuke/ mooie grote bloembakken

- DIEP meer betrekken bij de promotie van de binnenstad

- versoepeling van gemeentelijke vrijstelling of ontheffingprocedures om gewenste ontwikkelingen die van algemeen belang zijn voor de binnenstad gemakkelijker te kunnen verwezenlijken (één loketfunctie verder uitbreiden/ intensiveren)

- herintroduceren van de subsidieregeling ‘Wonen boven winkels’

- van winkelcentrum Drievriendenhof een soort bazaar maken gericht op food en verswaren

- ontmoedigen aanbrengen graffiti/ bestrijden graffiti

- stimuleren horeca op/ aan het Vrieseplein

- aankleding/ opzet Grote Markt wijzigen zodat het een betere schakel vormt tussen het kernwinkelgebied en het havengebied (aankoop en sloop van het lelijke appartementengebouw op de kop van de Varkenmarkt/ Aardappelmarkt is hier een optie of het doortrekken van de Tolbrugstraat landzijde)

- niet streng vasthouden aan maximaal 2 parkeervergunningen per adres voor ondernemers in het havengebied. Hierdoor bevorder je een waardevolle vermenging van bedrijven, kantoren en woningen in de dit gebied waardoor je de gewenste levendigheid/ dynamiek bewerkstelligd

- passende invulling realiseren Bibelot

- stimuleren horecaplint aan Spuihaven tussen Johan de Wittstraat en het Achterom
* de nieuwe bioscoop is nu gepland achter het Energiehuis. Belangrijk is om na te denken over de relatie tussen de Stadswerven/ Energiehuis en de binnenstad omdat het niet vanzelfsprekend is dat deze twee elkaar versterken. Hier moet de gemeente Dordrecht voorwaarden voor scheppen om te zorgen dat zowel de binnenstad als de Stadswerven/ Energiehuis voordeel kunnen hebben bij bezoekers door goede verbindingen tussen beiden te maken of door parkeerplaatsen tactisch tussen beiden te plaatsen (aan interessante looproutes tussen beiden valt natuurlijk ook te denken).

15

7. Raad binnenstad


Gezien de belangrijkheid van de binnenstad wordt gepleit voor een te installeren algemeen bestuursorgaan voor de binnenstad die als regisseur en belangenbehartiger optreedt. Voorkomen dient te worden dat er teveel groeperingen zijn die meepraten en zich inzetten voor de binnenstad. De werkzaamheden van een te installeren bestuursorgaan zouden kunnen zijn, een orgaan die bijvoorbeeld:

- een doordachte visie binnenstad ontwikkelt met alle facetten die hierop van toepassing zijn (o.a. verkeer en parkeren) en hierop beleid maakt voor perioden van telkens 5 jaar

- aanspreekpunt is voor de adviesraad voor de detailhandel en het ondernemersloket voor overleg en advies

- advies (niet bindend) geeft aan het college van B & W

- advies (niet bindend) geeft aan de afdeling verkeer van de gemeente Dordrecht m.b.t. alle verkeersmaatregelen die de bereikbaarheid van de binnenstad aangaan

- aanspreekpunt is van de ondernemers (individueel of verenigd) en bewoners in de binnenstad

- gesprek aangaan met pandeigenaren die te kampen hebben met leegstand (adviserende en ondersteunende rol met de mogelijkheid tot bestuursdwang)

- ondersteuning biedt en advies geeft aan de afdeling city marketing van de gemeente Dordrecht

- een branchering plan opstelt en verder doorontwikkelt voor de gehele binnenstad

- continue aan het imago van de binnenstad werkt

- die de kwaliteiten en uitstraling van de binnenstad bewaakt,

- ondersteuning biedt aan winkeliersverenigingen

- achteruitgang signaleert en bestrijdingsmaatregelen bedenkt en uitrolt

- vooruitgang stimuleert

- de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid bewaakt en streeft naar verbetering hiervan

- opdracht geeft en toezicht houdt op openbare werken in de binnenstad

- financiële middelen beheert, verstrekt en hiervan een jaarlijkse rapportage maakt (jaarrekening en een exploitatie-overzicht)
Deze Raad valt onder directe verantwoording van de wethouder Mos waaraan zij verantwoording verschuldigd is. Gedacht wordt aan een bestuur wat bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit de gemeente Dordrecht, een vertegenwoordiging vanuit de ondernemers, een vertegenwoordiging vanuit de commerciële vastgoedeigenaren en een vertegenwoordiging vanuit de binnenstadbewoners. Ondersteuning kan o.a. geboden worden van uit het ondernemersloket, afdeling city-marketing Dordrecht, de Raad voor de Detailhandel en afdeling Verkeer van de gemeente Dordrecht.

16

Tevens wordt gepleit voor een actieve en enthousiaste winkeliersvereniging per winkelstraat en knuffelstraat, die de belangen van hun straat zo optimaal mogelijk behartigt.17

8. Marketing
Als eerste wordt geadviseerd om Dordrecht neer te zetten/ promoten als een themastad om zodoende het imago te versterken, bijvoorbeeld: Beleef Dordrecht! Een historische en veelzijdige stad omringd door water. Benadrukt moet worden dat Dordrecht een authentieke stad is. Ook het feit dat Dordrecht voor menige film als decor heeft gediend spreekt ongetwijfeld tot de verbeelding van menigeen.
De Raad binnenstad nauw laten samenwerken met de afdeling city marketing van de gemeente Dordrecht. Deze laatste is verantwoordelijk voor de promotie van Dordrecht en de binnenstad in het bijzonder.
Het beeld van Dordrecht beïnvloeden langs de drukke rijksweg A16, zowel richting het noorden als het zuiden door pakkende promotieborden te plaatsen. Wellicht kan het geluidscherm hier ook een rol in spelen.
Verdere promotionele activiteiten te ontwikkelen door de afdeling city marketing van de gemeente Dordrecht, af te stemmen op het uiteindelijke beleid voor de binnenstad.

18

9. Financien


Vanuit de diverse budgetten die zijn ontleend aan begrotingen voor de binnenstad één fonds oprichten van waaruit de ontvangsten en uitgaven geregeld worden. Zoals hiervoor gesteld beheert de Raad binnenstad de financiële middelen en verzorgd zij hiervan een jaarlijkse rapportage (jaarrekening, een exploitatie-overzicht en toelichting) aan de verantwoordelijke wethouder.
Om meer inkomsten te genereren ten behoeve van de instandhouding en verbetering van de binnenstad worden onderstaande financiële voorstellen gedaan:

- leegstandbelasting voor pandeigenaren na een bepaalde termijn dat hun pand leegstaat (nader uit te werken)

- oprichten ondernemersfonds waarin elke ondernemer in de binnenstad een jaarlijkse bijdrage dient te storten (nader uit te werken)

- jaarlijkse baatbelasting door belastingplichtige Dordtenaren (nader uit te werken)


Van groot belang bij het maken van financiële keuzes en het hiervoor beschikbaar te stellen budget is dat dit gebeurd aan de hand van prioriteiten die ontleend worden aan het definitieve beleidsplan voor de binnenstad en dat hierin een logica is die goed is te verkopen aan de Dordtenaren. Er moet niet micro, maar macro gedacht worden bij het maken van dit soort keuzes!

19

10. Slot


Met deze aanbevelingen wil ondergetekende een handvat bieden aan de gemeente Dordrecht en betrokken partijen om het te voeren beleid ter verbetering van de Dordtse binnenstad een richting te geven die breed gedragen wordt binnen de Dordtse gemeenschap en ondersteund wordt door de Dordtse politiek. Van hieruit is het de doelstelling om tastbare resultaten te boeken die de Dordtse binnenstad naar een hoger plan tillen.
Voor opmerkingen en suggesties houdt ondergetekende zich aanbevolen.
Deze notitie zal verder breed verspreid worden om de discussie levendig te houden.

Edwin ZoomerOZP Makelaars en Financieel Adviseurs Dordrecht

20


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət