Ana səhifə

Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóSÁg szervezeti és műKÖDÉsi szabályzata tartalomjegyzék


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə21/21
tarix25.06.2016
ölçüsü0.63 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

IX. 3. A kiadmányozási jog gyakorlása

 1. A kiadmányozás a döntés meghozatala, e jog az adott ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást és gyakorlása az ahhoz kapcsolódó, az iratkezelési szabályzat hatálya alá tartozó irat aláírásával történik.

 1. az igazgató kiadmányozza:

 1. a főigazgatóhoz, főigazgató-helyettesekhez, valamint országos főfelügyelőkhöz, szolgálatvezetőkhöz, hivatalvezetőhöz címzett iratokat, tartalmuktól függetlenül;

 2. a szervezet egészét érintően készített jelentéseket, előterjesztéseket;

 3. azokat a hatósági határozatokat, amelyek kiadmányozását a Szabályzatban nem ruházta át;

 4. azokat az iratokat, amelyek kiadmányozásának jogát – jogszabály szerint – nem ruházhatja át, illetőleg magához von;

 5. a helyi szervek részére készített berendelőket, feladatszabásokat;

 6. a társszervek azonos szintű vezetői részére küldött megkereséseket;

 7. a közvetlen alárendeltségébe tartozók szabadságainak engedélyezését.

 1. az igazgató akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogot az igazgató hatáskörébe tartozó ügyekben – az igazgató helyett és nevében – helyettese gyakorolja;

 2. az igazgatóhelyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot:

 1. az igazgatói aláírásra nem tartozó - jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt – ügyekben;

 2. az országos főfelügyelők alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőkhöz címzett adatszolgáltatásokat, tájékoztatásokat,

 3. a helyi szervek részére készített a szakterületeit érintő iratokat, adatbekérőket,

 4. cd) azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó megyei főfelügyelőktől, illetve osztályvezetőktől magához vonta;

 1. a gazdasági igazgatóhelyettes gyakorolja a kiadmányozási jogot:

 1. az igazgatói aláírásra nem tartozó - jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt - ügyekben,

 2. a gazdasági főigazgató-helyettes alárendeltségébe tartozó főosztályvezetőkhöz címzett adatszolgáltatásokat, tájékoztatásokat

 3. a helyi szervek részére készített a szakterületeket érintő iratokat, adatbekérőket,

 4. azokban az ügyekben, amelyekben a döntést és a kiadmányozás jogát az irányítása alá tartozó osztályvezetőktől magához vonta;

 1. a kirendeltség-vezető gyakorolja a kiadmányozási jogot:

 1. az igazgatói aláírásra nem tartozó - jelen Szabályzat által hatáskörébe utalt - ügyekben,

 2. az igazgatóhoz címzett iratokat, tartalmuktól függetlenül;

 3. a helyi szerv által készített jelentéseket, előterjesztéseket;

 4. a helyi katasztrófavédelmi szerv hatáskörébe tartozó ügyekben kiadott hatósági határozatokat, szakhatósági állásfoglalásokat;

 5. a tűzvizsgálat, illetve a gázvezeték sérülésével járó káresetek során keletkező rendőrségi feljelentések kiadmányozása;

 1. a megyei főfelügyelők gyakorolják a kiadmányozási jogot az általuk irányított megyei főfelügyelőség jogkörébe tartozó ügyekben, melyeknek kiadmányozási joga nincs az igazgató és az igazgatóhelyettesek részére fenntartva,

 2. a szolgálatvezetők gyakorolják a kiadmányozási jogot a szolgálat jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyekben a kiadmányozás joga nincs az igazgató, az igazgatóhelyettesek, vagy a megyei főfelügyelők részére fenntartva.

 3. a hivatalvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot a hivatal jogkörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyekben a kiadmányozás joga nincs az igazgató, az igazgatóhelyettesek, részére fenntartva. Kiadmányozza a közérdekű bejelentések, panaszok válaszleveleit.

 4. a katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető gyakorolja a kiadmányozási jogot az általa irányított szakterület hatáskörébe tartozó ügyekben, melyeknek kiadmányozási joga nincs az igazgató és az igazgatóhelyettesek részére fenntartva. Kiadmányozási joga kiterjed az osztály ügykörébe tartozó közigazgatási hatósági döntésekre (szakhatósági állásfoglalásokra);

 5. a katasztrófavédelmi hatósági főreferens kiadmányozza az érdemi döntést nem tartalmazó, szerven belüli, ügyviteli jellegű iratokat (adatkérés, iratanyag megküldése stb.);

 6. az érdemi ügyintéző kiadmányozási joga az osztály ügykörébe tartozó olyan ügyekre terjed ki, amelynek kiadmányozására a szervezeti egység ügyrendje, illetőleg közvetlen elöljárója felhatalmazást ad.

 7. a hivatásos tűzoltóparancsnokok gyakorolják a kiadmányozási jogot az általuk irányított hivatásos tűzoltó-parancsnokság jogkörébe tartozó ügyekben, melyeknek kiadmányozási joga nincs a kirendeltség-vezető részére fenntartva;

 8. a katasztrófavédelmi őrsparancsnok gyakorolja a kiadmányozási jogot az általa vezetett katasztrófavédelmi őrs jogkörébe tartozó ügyekben, melyeknek kiadmányozási joga nincs a hivatásos tűzoltóparancsnok részére fenntartva;

 9. a megyei munkabiztonsági felügyelő gyakorolja a kiadmányozási jogot munkavédelmi ügyekben, a határozatok, valamint a BM OKF Humán Szolgálat vezetőjéhez címzett, munkavédelmi tárgyú iratok kivételével;

 1. Helyszíni kiadmányozásra feljogosítottak a KMSZ, a KML beosztotti állománya, megyei főfelügyelők, megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály állománya, a katasztrófavédelmi kirendeltségek Hatósági Osztályának vezetője, iparbiztonsági felügyelő.

 2. A Tűzoltósági Felügyelők és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és a KML, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály állománya kiadmányozási joga kiterjed az ideiglenes intézkedések meghozatalára, amelynek hiányában a késedelem elhárítatlan kárral, vagy veszéllyel járna, illetve kiadmányozza mindazokat az iratokat, amelyek kiadmányozására az igazgató felhatalmazta.

 3. Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési jog gyakorlása a BM OKF Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak szerint történik, illetve a jogszabály által előírt követelmények biztosítására területi szintű normatíva kibocsátására - kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzat - kerül sor.

 4. A belső szabályozó eszközök előkészítésének és kiadásának rendjét külön főigazgatói belső normatíva szabályozza.

 5. Minden vezető ügyrendben feladat- és hatáskörén belül köteles írásban szabályozni a kiadmányozási jogot, konkrétan megjelölve, hogy mely feladatkörön belül milyen esetekben tartja azt fenn magának.


IX. 4. Vezetői utasítás végrehajtása

 1. Az ügy elintézéséért az ügyintéző és a kiadmányozó egyaránt felelős.

 2. Az ügyintéző köteles a felettes vezető utasításai szerint eljárni. Ha az ügyintéző a felettes vezető rendelkezéseivel nem ért egyet, köteles azt a felettes vezetőjének szóban megindokolni, ezt követően ellenvéleményét az előadói íven jogosult feltüntetni, a tervezetet azonban felettesének utasítása szerint köteles elkészíteni. A szabályszerű és a szolgálati úton előterjesztett véleményéért az ügyintézőt semmilyen hátrány nem érheti. Az ügyintéző külön jogszabályban előírt kivételes esetekben köteles, illetve jogosult a vezetői utasítások megtagadására.

 3. Az intézkedésnek a felettes vezető által módosított részéért vagy az olyan intézkedéséért, amellyel az ügyintéző (felülvizsgáló) nem ért egyet, és amely kifejezetten a felettes vezető utasítására készült, kizárólag a felettes vezető a felelős.

 4. A Somogy MKI-ra érkezett minden ügyben a jogszabályok által vagy egyéb módon meghatározott határidők megtartásával kell választ adni.

 5. Az ügyiratok nyilvántartásának, kezelésének és védelmének szabályait belső normatíva részletezi.


IX. 5. A feladatok meghatározása

 1. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek célkitűzéseit, a vezető-irányító munka, a szakmai, gazdálkodási, humán és ellenőrzési szakterületek éves fő feladatait a főigazgató határozza meg az Éves Munkaprogramban, amely a tervezés, értékelés és minősítés alapja.

 2. Az Éves Munkaprogram megvalósítása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv valamennyi szintjén a tervezett feladatokat a Féléves Vezetői Munka és ellenőrzési Terv, illetve a Havi Naptári és Ellenőrzési Terv tartalmazza.

 3. A munkatervezés és az éves tevékenység értékelésének rendjét külön intézkedés szabályozza.IX. 6. A szolgálati beosztások átadásának rendje

 1. A szolgálati beosztások átadása történhet végleges, illetve 60 napot meghaladó távollét esetén ideiglenes jelleggel. A végleges jellegű átadás-átvételre biztosítandó időtartamok:

 1. igazgatóhelyettesi, kirendeltség-vezetői,
  megyei főfelügyelői beosztások esetén: 3-4 hét

 2. szolgálat-, hivatal-, osztályvezetői, felügyelői beosztások esetén 3 hét

 3. csoportvezetői beosztások esetén (a nagyságtól függően): 1-2 hét

 4. ügyintézői, ügykezelői beosztások esetén (a feladat mértékétől függően): 1 hét

 1. Az ügykörök átadásának főbb szabályai:

 1. a szervezeti egységek vezetőinek személyében bekövetkezett változás esetén az ügykörök átadás-átvételéről ütemtervet kell készíteni a közreműködők nevesítésével. Az eljárásban részt vesz az átadó, az átvevő, a Hivatal e feladattal megbízott képviselője, valamint mindazok, akiket erre esetenként az igazgató vagy az általa felhatalmazott helyettese kijelöl, továbbá osztályvezető vagy annál magasabb munkakör átadás-átvétele esetén az Ellenőrzési Szolgálat;

 2. az ütemtervet az elkészítésért felelős személy terjeszti elő jóváhagyásra az igazgatóhoz, a szolgálati út betartásával. Az átadás-átvételről az ügykör nagyságrendjétől függően témánként részjegyzőkönyvek és összefoglaló (egyszerűbb esetben jegyzőkönyv) készül. Az átadás-átvételről készítendő dokumentum előírását az ütemterv tartalmazza;

 3. az a) pontba nem tartozó ügyintézői, ügykezelői munkakörökben a függőben lévő ügyeket az átadó a vezetője által kijelölt átvevő, ennek hiányában a szervezeti egység vezetője részére adja át. Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni;

 4. az ügyiratok átadás-átvételére vonatkozó részletes szabályok tekintetében a hatályos Iratkezelési Szabályzat előírásai az irányadóak.

 1. Az összeférhetetlenség vonatkozásában (bejelentés, engedélyezés stb.) a külön jogszabályokban meghatározott rendelkezések szerint kell eljárni.IX. 7. A munkáltatói jogkör gyakorlása

 1. A munkáltatói jogok gyakorlásának szabályairól külön főigazgatói illetve igazgatói belső normatíva rendelkezik.IX. 8. A Somogy MKI szervezeti egységeinek ügyrendje

 1. A hivatásos katasztrófavédelemi szervek folyamatos működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, saját szervezeti és működési szabályzatuk, illetve az ezekre épülő ügyrendek és a felettes vezető utasításai határozzák meg.

 2. A jóváhagyások rendje:

Az igazgató hagyja jóvá:

 1. az Igazgatóhelyettesi Szervezet

 2. a Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet

 3. Hivatal

 4. Ellenőrzési Szolgálat

 5. Humán Szolgálat

 6. Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyrendjét.X. FEJEZET
FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJE


X. 1. A gazdálkodási feladatok végrehajtása

 1. A Somogy MKI gazdálkodási feladatait jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső normák, valamint a Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet ügyrendje határozza meg.X. 2. Az adatvédelmi tevékenység irányítása

 1. A Somogy MKI adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenységét külön belső normák szabályozzák. A Somogy MKI belső adatvédelmi felelőse, valamint biztonsági vezetője az igazgató által kijelölt személy.X.3. Az ellenőrzések rendje

 1. A Somogy MKI hatáskörébe tartozó ellenőrzések rendjét a Katasztrófavédelem Hivatásos Szervei Ellenőrzési és Felügyeleti Szabályzata, a Somogy MKI Belső Ellenőrzési Kézikönyve, az igazgató által jóváhagyott éves belső ellenőrzési terv, féléves vezetői munka és ellenőrzési terv, valamint a havi naptári és ellenőrzési terv határozza meg.

 2. A szervezeti egységek vezetői kötelesek az általuk irányított szervezet munkáját folyamatosan ellenőrizni, ennek keretében az ügyintézőket a kiadott feladatok végrehajtásáról beszámoltatni.X.4. A szakmai továbbképzés rendje

 1. A Somogy MKI hatáskörébe tartozó szakmai továbbképzések rendjét az igazgató határozza meg.X.5. A nemzetközi kapcsolatok általános rendje

 1. A nemzetközi kapcsolatok rendje:
 1. a Somogy MKI szervezi a nemzetközi együttműködést a határmenti és szomszédos területekkel, szolgálati kiutazás esetén a fogadókészség megteremtése és az utazás megszervezése az adott szerv feladata;

 2. engedélyeztetni kell a szolgálati céllal, bármely rövid időre érkező külföldi személyek vagy delegációk fogadását, illetve a hazánkban akkreditált külföldi diplomaták, diplomáciai és konzuli képviselők fogadását is;

 3. a külföldi szervezetektől, személyektől, diplomáciai vagy konzuli képviselőktől származó megkereséseket, találkozókra tett javaslatokat szolgálati úton jelenteni kell BM OKF Nemzetközi Főosztály felé;

 4. a Somogy MKI és helyi szervei a következő évi kiutazási és fogadási igényeiket minden évben október 15-ig megküldik a BM OKF Nemzetközi Főosztálynak, amelyet az az éves kiutazás és fogadási tervbe foglal. Az éves kiutazási és fogadási tervet a főigazgató hagyja jóvá;

 5. külföldi szervezettel, személlyel bel- vagy külföldön folytatott hivatalos tárgyaláshoz előzetesen (15 nappal előbb) tárgyalási tervet, külföldi kiutazásról a hazaérkezést, illetve a hazai találkozót követő 15 napon belül jelentést (fogadási jelentés, úti jelentés) és elszámolást kell készíteni. A tárgyalási tervet, a jelentést és az elszámolást a Nemzetközi Főosztályon útján jóváhagyásra fel kell terjeszteni a kiutazást/fogadást engedélyező vezetőnek;

 6. a nemzetközi kapcsolattartás, munkavégzés valamint a katasztrófa segítségnyújtás és segítségkérés rendjéről külön szabályzat szól.


X. 6. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje

 1. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje:

 1. A Somogy MKI tevékenységéről, szervezetéről, időszerű feladatairól, a katasztrófavédelem megyei helyzetéről, stratégiai koncepciókról, közép és hosszú távú tervezésről az igazgató, igazgatóhelyettesek, vagy az általuk kijelölt személyek nyilatkoznak;

 2. A Somogy MKI napi feladatairól, megyei szintű gyakorlatairól, rendezvényeiről és a nemzetközi szakmai kapcsolatokról a szóvivő - az internet, a sajtó, illetve a műsorszolgáltatók közreműködésével - tájékoztatja a közvéleményt;

 3. A katasztrófa, katasztrófaveszély, valamint tűzoltás és műszaki mentés helyszínén a sajtószervek képviselőit a katasztrófavédelem helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású képviselője vagy a Somogy MKI szóvivője, illetve annak akadályoztatása esetén a kijelölt helyettesítője tájékoztathatja;

 4. Az igazgató által kijelölt személyek hatáskörükbe tartozó szakmai kérdésekről teljes felelősséggel nyilatkozhatnak. A nyilatkozattételre kijelölt személy előzetesen egyeztet az igazgatóval, vagy a szóvivővel, és a nyilatkozat tényét és tartalmát utólag jelenteni / tájékoztatni köteles;

 5. A tájékoztatási tevékenység során a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok nyilvánosságára, az üzleti titok megőrzésére és a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályokat be kell tartani;

 6. A média tájékoztatásának rendjét külön belső normatíva szabályozza. A nyilatkozatok során a hatályos normákat be kell tartani, a nyilatkozat nem járhat a tűz-, polgári-, és katasztrófavédelmi szakmai érdekek és mások jogainak sérelmével.


X. 7. Az értekezletek rendje

 1. A Somogy MKI vezetői fórumrendszerét, valamint az éves tevékenység értékelésének rendjét főigazgatói, illetve igazgatói belső normatíva szabályozza.

 2. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek szükség szerint állománygyűlést hívnak össze, amelyen az adott szervezet teljes személyi állománya részt vesz. Az állománygyűlésen az elmúlt időszak alatt elvégzett feladatok értékelésére, az aktuális és jövőben végrehajtásra kerülő feladatok meghatározására kerül sor.XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzatban foglaltak betartása a Somogy MKI teljes személyi állományának kötelessége, ezért a Szabályzatot hatályba lépését követően a Somogy MKI teljes személyi állományával a reá vonatkozó mértékben ismertetni kell.

 2. A Szabályzatban meghatározott vezetők szervezeti egységeikre vonatkozóan ügyrend, az ügyrendek alapján alárendeltjeikre vonatkozásában munkaköri leírás készítésére kötelezettek. Az ügyrendeket a Szabályzat hatályba lépését követő 15 napon belül terjesszék fel a jóváhagyásra jogosult vezetőhöz. A munkaköri leírások elkészítése és felterjesztése az ügyrendek jóváhagyását követően 15 napon belül történjen meg.

Kaposvár, 2013. április 23.
Dr. Horváth Jenő tű. ezredes

megyei igazgató

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət