Ana səhifə

Belediyeler Yasası


Yüklə 0.75 Mb.
səhifə9/10
tarix24.06.2016
ölçüsü0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
(1)

Bütçenin mali yıl içerisinde yetersiz kalacağı anlaşılması halinde ek bütçe yapılır.(2)

Ek bütçenin hazırlanışı ve kabulü, 114'üncü, 115'inci ve 116'ıncı maddelerde öngörülen kurallara göre olur.(3)

Bütçede öngörülen herhangi bir gider kaleminin yetersiz kalması halinde, Belediye Meclis kararı ile diğer gider kalemlerinden bu kaleme aktarma yapılabilir.

Ancak aktarmalar, Devlet Bütçesinde bu hususta öngörülen kurallara uygun olarak yapılır.Kesin Hesap

119.

Her yıl bütçenin kesin hesabı, Sayıştay tarafından denetlenir. Sayıştay'ca denetimi kesinleşen kesin hesaplar Resmi Gazete'de yayımlanır.


Eski yıl Bütçesinin Devamı

120.

(1)

Herhangi bir sebeple, yeni yıl. bütçesinin düzenlenememesi halinde, bu işler tamamlanıncaya kadar eski yıl bütçesi uygulanmaya devam olunur. Ancak bu durumda her gider kalemindeki bir aylık harcama eski yıl bütçesinin her gider kaleminde öngörülen miktarın 1/12'sini aşamaz.(2)

Bütçe yürürlüğe girene kadar 108'inci rnadde uyarınca verilmesi gereken paylar ve katkılar, Bütçe yürürlüğe girdikten sonra veri1ir.

Ödeme Emri

121.

(1)

Belediye bütçesinden yapılacak her ödemede, ödeme emirlerine ilişkin belgeler Belediye Başkanı ile Belediye Müdürü veya İdare Amiri veya Mali İşler Sorumlusu tarafından imzalanmadıkça herhangi bir ödeme yapılamaz. Belediye Başkanı ve Belediye Müdürünün veya İdare Amirinin veya Mali işler Sorumlusunun gaybubetlerinde onlara vekalet eden kişiler tarafından irnzalanır.
(2)

Onaylanmış ödeme emirleri uyarınca düzenlenecek ödeme belgeleri, Belediye Başkanı ile Belediye Müdürü veya İdare Amiri veya Mali İşler Sorumlusu tarafından imzalanır.


ALTINCI KISIM

Suç ve Cezalar


BİRİNCİ BÖLÜM

Belediyenin Sabit Para Cezası ve KapatmaCezası Verebileceği Suçlar


Sabit Para Cezası Gerektiren Suçlar


122.

(1)

Sabit para cezasını gerektiren suçlar şunlardır:(A)

İşyerlerinin izinsiz açılması veya 16'ncı maddenin (3)'üncü fıkrası ve/veya 82'nci madde uyarınca verilen iznin koşullarına aykırı olarak çalıştırılması;


(B)

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenesi koşullarına uymaması;


(C)

16'ncı maddenin (5)'inci fıkrasının (B) bendinde belirtilen çöp, süprüntü, sanayi atıkları ve inşaat molozlarının gerekli izin alınmadan gelişigüzel atılması, dökülmesi veya depolanması;


(Ç)

16'ncı maddenin (9)'uncu fıkrasında belirtilen halka açık bina ve yerlerdeki helâların sağlık koşullarına uygun olmaması;


(D)

16'ncı maddenin (15)'inci fıkrasında belirtilen konut ve işyerlerinin septiklerinin veya atık sularının denetimsiz olarak dış ortama akıtılması veya çalışma ve boşaltma izni olmadan veya Belediyece saptanmış yerler dışına septik atıkların dökülmesi;


(E)

21'inci maddenin (4)'üncü fıkrasının (B) bendinde belirtilen Belediye sınırları içinde Belediyeden izinsiz ağıl, mandıra ve kümeslerin kurulması veya saptanan sayıdan fazla büyükbaş, küçükbaş, kanatlı veya kanatsız her türlü hayvan beslenmesi;


(F)

25'inci maddede belirtilen rahatsızlığın, ihbarda belirtilen süre içerisinde giderilmemesi;


(G)

İşyerlerinin bu Yasada öngörülen sağlık kurallarına uymaması;


(Ğ)

81'inci maddede belirtilen meslek izninin alınmaması veya iznin amacı dışında kullanılması;


(H)

91'inci maddenin (4)'üncü fıkrasında belirtilen gecelemeler ile ilgili bilgilerin Belediyeye bildirilmemesi;(I)

Kullanıcıların yeni su hattı almak için gerekli izni almaması veya almaktan kaçınması, su saatini korumaması veya su saatine zarar vermesi ve sayaç öncesi veya sonrası içme suyu borularına pompa takması veya suyu boş yere harcaması; ve


(İ)

98'inci madde uyarınca yaya kaldırımları, sokaklar ve umuma ait yerlerin izinsiz olarak işgal edilmesi.

30.33/2001
(2)

Sabit para cezası gerektiren trafik suçları şunlardır:


(A)

Emniyet nedenleri ile gerekli olduğu süre dışında diğer araçların hareketlerini geciktirmek veya engellemek.


(B)

Üniformalı Kolluk Görevlisinin talimatına riayet etmemek.


(C)

Belediye Meclisi, polis makamları, trafiği kontrol veya düzenlemekle yetkili başka herhangi bir makamın emri ile veya onlar tarafından, motorlu araç sürücülerine delalet için, herhangi bir yol üzerine veya yanına yerleştirilmiş, yazılmış veya çizilmiş “Durmak veya Beklemek Yasaktır” veya “Park Etmek Yasaktır” levhalarına riayet etmemek.


(Ç)

Araç sürücüsünün aracını herhangi bir köşe veya yol işaretinden 9.15 metre kadar olan bir mesafe içinde veya trafik ışıklarından veya bir işaret vericiden 45.70 metre veya tespit edilmiş bir yaya geçidinden veya otobüs durağından 13.70 metre kadar olan bir mesafe içinde veya kenarı boyunca sarı renkli hatla işaretlenmiş bir araba yolu üzerinde durdurmak.


(D)

İtfaiye, polis karakolu, okul, cami, kilise, hastahane, klinik, sinema, tiyatro, park veya otobüs terminalinin giriş veya çıkış yerinde park etmek.


(E)

Bir kaldırım üzerinde motorlu araç durdurmak veya park etmek.


(F)

Kolluk Görevlisinin talebine rağmen, kimliği, sürüş ehliyeti ile araca ait diğer belgeleri göstermemek.


(G)

Belediye Meclisinin saptadığı park için tespit edilmiş kurallara riayet etmemek veya park etme müddetini ihlal etmek veya park etme ücretini ödememek veya araç park saatine (parkmetre) gerektiği miktarda parayı veya jetonu atmamak.

30.33/2001
(3)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen suçları işleyen kişi, kuruluş veya işyerlerine belediye Kolluk Görevlisi, sağlık personeli veya Belediye Başkanının görevlendireceği belediye personeli tarafından; (2)’nci fıkrada belirtilen trafik suçlarını işleyen kişilere Belediye Başkanının, Belediye Müdürünün veya Belediye Şube Amirinin yetkili kılacağı belediye Kolluk Görevlisi tarafından bu maddede öngörülen sabit para cezası kesilir.

30.33/2001

2/2003


9/2006
(4)

(A)

(B)


Yukarıdaki (1)’nci fıkranın (A), (B), (Ç) ve (G) bentlerinde öngörülen suçlar için kesilecek sabit para cezası 8.000.000.-TL(Sekiz Milyon Türk Lirası); (Ğ) bendinde öngörülen suçlar için kesilecek sabit para cezası 10.000.000.-TL(On Milyon Türk Lirası) ve (C), (D), (E), (F), (H) (I) ve (İ) bendlerinde öngörülen suçlar için kesilecek sabit para cezası ise 5.000.000.-TL (Beş Milyon Türk Lirası)’dır.
Yukarıdaki (2)’nci fıkranın (A) bendinde öngörülen trafik suçu için sabit para cezası asgari ücretin %5’i kadar, B),(C), (Ç) (D), (E), (F) ve (G) bendlerinde öngörülen trafik suçları için kesilecek sabit para cezası asgari ücretin %10’u kadardır.


30.33/2001
(5)

Yukarıdaki (1)’nci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen suçlarla ilgili belediye görevlileri veya belediye Kolluk Görevlisi tarafından kesilen sabit para cezası ilgililere yazılı olarak tebliğ edilir. (2)’nci fıkrada belirtilen trafik suçları ile ilgili belediye Kolluk Görevlisi tarafından kesilen sabit para cezaları, cezanın kesildiği anda araç sahibi veya sürücüsüne verilmek; araç sahibi ve sürücüsünün aracında olmaması halinde ise ilgili evrak, aracın kolayca görülebilecek uygun bir yerine iliştirilmek suretiyle tebliğ edilir.

30.33/2001
(6)

Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralarda belirtilen suçlarla ilgili tebliğ edilen sabit para cezası, tebliğ tarihinden başlayarak onbeş gün içinde tebligatta gösterilen yere makbuz karşılığında ödenir. Ödeme yükümlülüğünün başlama tarihi tebliğin yapıldığı gündür. Onbeş gün içinde ödenmeyen sabit para cezası bir kat artırılır. Artırılmış sabit para cezasının onbeş gün içinde yine ödenmemesi halinde, yargı işlemleri başlatılmak üzere Hukuk Dairesine gönderilir.


Belediyenin Kapatma Cezası Verebileceği Suçlar

123.

(1)

Belediyenin kapatma cezası verebileceği suçlar şunlardır:(A)

İşyerlerinin, izinsiz açılması veya 16'ncı maddenin (3)'üncü fıkrası veya 82' nci madde uyarınca verilen izin koşullarına aykırı olarak çalıştırılması;(B)

İşyerlerinin 16'ncı maddenin (4)'üncü fıkrası uyarınca öngörülen sağlık muayenesi koşuluna uymaması;


(C)

Helâların I6'ncı maddenin (9)'uncu fıkrasında belirtilen ve Belediye tarafından yapılan denetimlerde sağlık kurallarına aykırı bulunması;


(Ç)

İşyerlerinin bu Yasada öngörülen sağlık kurallarına uymaması.(2)

Yukarıdaki (I)'inci fıkrada belirtilen kapatma cezaları Belediye Kolluğu personeli, sağlık personeli veya Belediye Başkanının görevlendireceği Belediye personeli tarafından uygulanır.(3)

(I)'inci fıkrada öngörülen, kapatılma nedenleri ortadan kalkıncaya kadar sözkonusu işyerleri kapalı kalır.(4)

Yukarıda belirtilen kapatma cezalarının uygulanmasında emniyet görevlileri, Belediye görevlilerine yardımcı olur.


İKİNCİ BÖLÜM

Dava Konusu Suç Ve Cezalar
Suç ve Cezalar

124.

(1)

İşyerlerinin izinsiz açılması veya I6'ncı maddenin (3)'üncü fıkrasının (A) bendine veya 82'inci madde uyarınca verilen izin koşullarına aykırı olarak çalıştırılması sonucu Belediye tarafından verilen kapatma cezasına uymayanlar;

31.33/2001
(2)

Helaların bu Yasanın, l6’ncı maddesinin (9)’uncu fıkrasında belirtilen ve belediye tarafından yapılan denetimlerde sağlık kurallarına aykırı bulunması sonucu belediye tarafından verilen kapatma cezasına uymayanlar;bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)'na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

Ayrıca Mahkeme bu gibi işyerlerini sürekli kapatabilir.

(3)

I7'nci maddenin (6)'ncı fıkrasında öngörülen Belediyenin izinsiz, tehlikeli veya projeye uygun olmayan bina ve yapıları kapattırma, ikametgah olarak kullanılmalarını yasaklama kararına uymayanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 200.000.000.- (iki yüz milyon) Türk Lirasına kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki ceıaya birden çarptırılabilirler.

31.33/2001
(4)

Bu Yasanın 21’inci maddesinin (4)’üncü fıkrasının (B) bendinde belirtilen belediye sınırları içinde belediyeden izinsiz ağıl, mandıra ve kümesler kuran veya saptanan sayıdan fazla büyükbaş, küçükbaş, kanatlı veya kanatsız her türlü hayvan besleyen kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)'na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

31.33/2001
(5)

Rahatsızlık dolayısıyla sabit para cezası kesilen ve belediyece belirlenecek süre içerisinde rahatsızlığı gidermeyen kişi veya kişiler veya 25’inci maddenin (2)’nci fıkrasının (B) bendi uyarınca rahatsızlığın belediye tarafindan giderilmesi için yapılan harcamayı öngörülen süre içerisinde ödemeyen kişi veya kişiler, suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’'na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

31.33/2001
(6)

Bu Yasanın 25’inci maddesinin (3)’üncü fıkrası veya 26’ncı maddesinde belirtilen Mahkeme Emirlerine veya 27’nci maddedeki yasaklama kararına kasten uymayan veya Mahkemenin bu emir veya yasaklama kararının yerine getirilmesinde ihmali görülen kişiye, mahkeme, rahatsızlık yaptığı her gün için 20,000,000. TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) para cezası ödemesini emredebilir.

31.33/2001
(7)

Belediye görevlilerinin veya sağlık işleriyle görevli Bakanlığın doktorunun mahkeme emri ile herhangi bir yere girişini engelleyen herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.(8)

Sağlık kurallarına uyulmaması nedeniyle Belediye tarafından verilen kapatma kararına uymayan kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 200,000,000.-TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası)'na kadar para cezası veya altı aya kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

31.33/2001
(9)

Müstahdem çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, bu Yasanın 79’uncu maddesinde belirtilen yükümlülüklerini, belirtilen süre içerisinde yerine getirmemeleri halinde suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50,000,000. TL (Elli Milyon Türk lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilirler.31.33/2001
(10)

Bu Yasanın öngördüğü şekilde meslek, ticaret, iş veya zanaatla ilgili olarak izin bulunduran;


(A)

Bu konuda yetkili kılınan herhangi bir memura veya yetkili kılınan belediye memurunun talep halinde izin ibraz etmez veya ibraz etmeyi ihmal ederse; veya


(B)

Namına çıkarılan izni kiralar veya başkasına devrederse; veya


(C)

İzin almadığı halde başka herhangi bir şeyi ibraz eder veya gösterirse veya izni olmayan herhangi bir kağıt veya benzeri bir şey kullanırsa;


bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilir.

31.33/2001
(11)

Bu Yasanın 81'inci maddesinde belirtilen meslek izninin alınmaması veya iznin amacı dışında kullanılması halinde kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

31.33/2001
(12)

Bu Yasanın 84'üncü maddesi kurallarına aykırı olarak seyyar satıcılık yapan bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına çarptırılabilir.

31.33/2001
(13)

Bu Yasanın 93’üncü maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen izni çıkarmadan su satışı yapanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
(14)

97’nci madde uyarınca Belediyece verilmiş mühürleme kararına rağmen inşaata devam edenler suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde 200,000,000.- TL (İki Yüz Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler

31.33/2001
(15)

Bu Yasanın 98’inci madde kurallarına aykırı olarak belediyeden izin almadan yolu, meydanı, kaldırımı, pazarı, sokağı ve bu gibi yerleri izinsiz işgal eden ve kullanan kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde 50,000,000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.(16)

(A)

Belediye sınırları içerisinde herhangi bir yol veya genel yerde:


(a)

Herhangi bir hayvanı başı boş bırakan;

(b)

Güvencesiz biçimde ve tehlike işareti koymaksızın herhangi bir aracın içinde veya üzerinde ağaç, kereste, demir, çubuk veya diğer herhangi bir yük taşıyan;

(c)

Herhangi bir sokak park, bahçe, meydan veya anıt lambasını kıran veya ışığını söndüren;

(ç)

Herhangi bir hayvanla çekilen araçla el arabası veya buna benzer insan gücü ile itilen veya çekilen her çeşit tekerlekli araçlarla kasıtlı olarak herhangi bir engellemeye sebep olan;

(d)

Herhangi bir taşınır malı, eşyayı, veya cismi uygunsuz yere koyan veya kullanan, uygunsuz olarak gölgelik takan, örtü, perde, gölgelik ve benzerleri yerleştiren, veya yol boyu veya karşıdan karşıya çeken, asan veya takan;

(e)

Herhangi bir konut veya işyerinin önüne yolu, kaldırımı veya geçişi engelleyici ve rahatsız edecek şekilde taşınır bir malı koyan, asan, veya herhangi bir şekilde teşhir eden;

(f)

Yükleme amaçları dışında, herhangi bir fıçıyı, varili, çemberi, tekeri, merdiveni, tahtayı, direği, keresteyi, kütüğü, küfeyi ve benzerlerini kaldırım da dahil olmak üzere, yuvarlayan veya taşıyan;

(g)

Kaldırım da dahil karşıdan karşıya hat çeken, direk diken veya kurutmak için bez, halı, elbise veya eşya asan veya koyan;

(ğ)

Herhangi bir iş yerinden veya konuttan pencere veya balkondan.veya kapıdan halı veya diğer bir şeyi silkeleyen veya tozunu atan.

(h)

Yola kasten herhangi bir tahribat veya ziyan yapan veya boya, resim veya herhangi bir şekilde yazan, çizen veya karalayan;

(ı)

Herhangi bir işyeri ve konuttan toprak, tuğla, tahta, pislik veya başka herhangi bir şey atan;

(i)

Sokağa veya sokak kanalına herhangi bir şekilde su döken veya dökülmesine izin veren;

(j)

Sokağa veya yerlere herhangi bir kalıntı atan veya herhangi bir şeyi bırakan veya tüküren veya işeyen;

(k)

Belediyeye ait veya onun denetimindeki herhangi bir yeraltı kanalına, geçide, kanalizasyona veya herhangi bir şebekeye herhangi bir şeyi atmak, dökmek, bırakmak veya atılmasına, dökülmesine veya bırakılmasına izin veren;

31.33/2001


(l)

Herhangi bir sokak veya meydanın ismine ilave yapmak veya ilave edilmesine izin veren veya yasal olarak konmuş veya asılmış herhangi bir sokak veya meydan ismini kaldıran, tahrip eden, silen veya bozan veya kaldırılmasına, tahrip edilmesine veya bozulmasına sebep olan;

31.33/2001


(m)

Bu Yasanın 85’inci maddesine ve/veya o madde altında yapılan tüzüklerin herhangi bir maddesine aykırı davranan

herhangi bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50,000,000.TL (Elli Milyon Türk Lirası)’na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


(B)

(a)

Suç sayılan harekete katılan veya bu hareketi teşvik eden;


(b)

Suç işlemek amacıyla herhangi bir kişiye doğrudan doğruya veya ihmal yolu ile yardımcı olan;

(c)

Bir başka kişiye suçu işlemekte cesaret veren;

(ç)

Suç işlemek için herhangi bir kişi ile istişarede bulunan veya onu kiralayan,


suçun işlenmesine katılmış sayılır ve suçu işlemiş gibi yargılanıp cezalandırılır.

31.33/2001
(17)

(A)

Bu Yasanın öngördüğü herhangi bir görevi yaparken herhangi bir belediye memur veya müstahdemine engel olan kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası)'na kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


(B)

Mahkeme, dava konusu suçun içerdiği engelden ötürü doğan zarar ve ziyan için uygun gördüğü tazminatın Belediyeye ödenmesi için de emir verebilir.

31.33/2001

4, 9/2006


(18)

Bu Yasanın 122’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen trafik suçlarını ihlal eden kişi bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.


Kamu Görevlisi Sayılma

Fasıl 154

3/1962

43/1963


15/1972

20/1974


31/1975

6/1983


22/1989

64/1989


11/1997


125.

Belediye Başkanı, Belediye Başkan Vekili veya Belediye Meclis üyeleri, Ceza Yasası bakımından kamu görevlisi sayılırlar.


YEDİNCİ KlSIM

ÇEŞİTLİ KURALLAR
Ücret, Vergi Resim ve Harçların Ödenmesi İçin Mahkemenin Emir Vermesi


126.

Bu Yasa kurallarına aykırı herhangi bir hareketten veya itaatsızlıktan ötürü suçlu bulunan herhangi bir kişiye, mahkeme uygun görülen ceza ve dava masraflarına ek olarak ödenmesi gereken ve ödemeyen veya ödemeyi reddeden veya ödemeyi ihmal eden kişiye, cezaya ve dava masraflarına ek olarak, herhangi bir vergi, resim, harç veya ücreti ödemesini de emredebilir.

Tahsil Edilen Paranın Belediyeye Ödenmesi

127.

(1)

Bu Yasa uyarınca tahsil edilen tüm para cezaları, ücretler, resimler, harçlar ve masraflar Belediyeye gelir olarak kaydedilir.

32.33/2001
48/1977

28/1985


31/1988

31/1991


23/1997

54/1999

(2)

(A)

Bu Yasada belediye alacakları için ödeme süresi bulunan ve ödeme süresi içinde kurallara uygun olarak ödenmeyen belediye alacakları için gecikme zammı alınır. Gecikme zammının hesaplanmasında Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasasında öngörülen kurallar uygulanır.(B)

Yukarıdaki (A) bendi dışında kalan alacaklarla ilgili olarak istendiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde ödenmeyen veya taksitle tahsil edilmesi gerekli olup taksit süresi içinde ödenmeyen belediye alacakları hakkında gecikme zammı yukarıdaki (A) bendinde öngörülen kurallara göre hesaplanır.(3)

Trafikle ilgili para cezaları, belde sınırları dahilinde olan tüm cadde ve sokakların hangi kuruluşun kontrolünde olduğuna bakılmaksızın Belediyeye ödenir.

Belediyeler Birliği

128.

Belediyeler, kendi güç ve sınırlarını aşan veya beraberce daha verimli ve ucuza mal edebilecekleri yerel nitelikteki hizmetlerin ortaklaşa yürütülmesi amacıyla, yasa ile oluşturulacak bir birlik kurabilirler.


Merkezi Yönetimin Destek Hizmetleri

129.

Belediyelere bırakılan hizmetler konusunda merkezi yönetim kuruluşları Belediyelere:(1)

Kaynak sağlamak;(2)

Gereksinme dııydukları konularda bilgi ve hizmet katkısında bulunmak;.(3)

Belediye hudutları dahilinde merkezi yönetim birimleri ile belediyeler arasında işbirliği, eşgüdüm ve yardımlaşmayı sağlamak; ve(4)

Hizmet standartlarını saptamak, izlemek ve uygulanmasını sağlayıcı önlemler almak,konularında merkezi destek hizmetleri yaparlar.

Belediyelerle Merkezi Yönetim Arasında İlişkiler

130.

(1)

Belediyeler bazı görevlerini, anlaşmak suretiyle mülki idare bölümlerine veya merkezi yönetim kuruluşlarına yaptırabilirler.(2)

Belediyeler, bu Yasada Belediyelere verilmiş bulunan görevleri yerine getirmemeleri durumunda, Bakanlıkça uyarılırlar.

Teftiş ve Denetleme


131.

(1)

Belediyeler ile bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ve bunların kuracağı birliklerin, her türlü hizmet, hesap ve işlemlerini Sayıştay, teftiş etmeye ve denetlemeye yetkilidir.(2)

Bakanlıklar Belde sınırları içinde kendi alanlarına giren konularda yasalarla belirtilen teftiş ve denetimde bulunabilirler.(3)

Teftiş ve denetim, öğretici ve yol gösterici niteliktedir.(4)

Bakanlık bu amaçla gereksinim gördüğü bilgi ve belgeyi Belediyeden istemeye, bunları görüp incelemeye yetkilidir.


Devletin Mali Yardımı

132.

(1)

Aşağıdaki bendlerde belirtilen amaçlardan biri ve bir kaçı gözönünde tutulmak koşuluyla Devlet, Belediyelere, geri ödemesiz ve koşula bağlı olarak mali yardım yapar:


(A)

Kalkınma plân ve programlarında Belediyeler için öngörülen hedeflere ulaşılmasını gerçekleştirmek ve daha fazla görev yapmaya istekli Belediyelere olanak tanımak;


(B)

Farklı ekonomik kalkınma seviyesinde bulunan Belediyeler arasında hizmet dengesini sağlamak;


(C)

Sınırları içerisinde köyler bulunan Belediyelerin bu köylere yönelik hizmetlerini teşvik etmek; ve


(Ç)

Ülkenin turizmine, kültür ve sanatına ve savunma birimlerine hizmetleri ile katkıda bulunan Belediyelerin bu hizmetlerinin kapsam ve kalitesini yükseltmek.(2)

(1)'inci fıkradaki amaçları gerçekleştirmek için her yıl Bakanlık bütçesinde açılacak özel bir kaleme ödenek konur.


(3)

(1)'inci fıkrada belirtilen amaçlara uygun olarak (2)'nci fıkrada belirtilen kalemden yapılacak yardıma ilişkin uygulanacak esaslar, Bakanlıkça belirlenir.


Tüzük Yapma Yetkisi.

133.

(1)

Belediye Meclisince hazırlanan tüzükler Bakanlıkça bu Yasaya ve diğer yasalara uygunluk açısından denetlenir. Bu Yasaya ve diğer yasalara uygun olmayanlar düzeltilmek üzere Belediye Meclisine geri gönderilir. Bu Yasaya ve diğer yasalara uygun olan ve düzeltilen tüzükler, Bakanlıkça Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Bakanlar Kurulu en geç bir ay içinde tüzükleri onaylar.(2)

Tüzükler Bakanlar Kurulunca onaylandıktan ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Bakanlar Kurulunun Vergi, Resim Ve Harçları Saptarken Dikkate Alacağı ilke Ve Ölçütler


134.

Bakanlar Kurulu, bu Yasada yer alan ve aşağı ve yukarı hadleri belirlenen vergi, resim ve harçları her yıl bir tüzükle saptarken, Belediye hizmetlerindeki maliyet artışları ile Devlet Plânlama Örgütünce saptanan hayat pahalılığı oranını dikkate alır.

Kanalizasyon Şebekesine Bağlama Zorunluluğu

135.

(1)

Belediye tarafından yapılmış veya denetim, bakım veya işletilmesi Belediyeye verilmiş olan kanalizasyon şebekelerinin iki tarafında bulunan konut veya işyerlerinin, kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur.(2)

Bu konumda olan konut veya işyerleri kanalizasyon şebekesinden yararlansın veya yararlanmasın Belediye Meclisinin 99'uncu madde uyarınca belirlediği ücretleri öderler.

Belediye Malları Ve Belediye Sınırları İçerisindeki Ortak Mallar

136.

Belediyenin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan taşınmaz mallarla taşınır mal ve para hükmündeki değerler, para ve diğer hak ve menfaatler Belediye malını oluşturur. Belediye sınırları içindeki tüm eski ve yeni mezarlık alanları ile sahipsiz arazi niteliğindeki mesirelik, harman yeri, mera, sazlık ve bataklıklarla, dere ve gölden Belediyelerce doldurulmuş olan yerlerin arazi ve arsalarının bakım, onarım, kullanım ve denetimi Belediyeye aittir.


Onarılmayacak Derecede Olan Binalar Üzerine Yenisinin Yapılması veya Müşterek Kullanılan Binaların Onarımı


137.

(1)

Tarihi değere sahip emlâk, onarılamayacak derecede harap olmuş veya çökecek hale gelmiş ve ilgilileri de verilen süre içinde aksaklıkları giderememiş veya yerine yenisini yaptıramamış iseler, Eski Eserler ve Müzeler Dairesince onaylanması koşuluyla, Belediyelerce kamulaştırılıp yerlerine aslına uygun yeni yapılar inşa edilebilir.

63/1987

(2)

Apartman, çarşı ve pasaj gibi müşterek kullanım kısımları olan ve farklı kişilerin mülkiyet, tasarruf veya kullanımında bulunup Kat Mülkiyeti Yasası kapsamına dahil olan binalarda, temizlik, sıhhi koşullar, görünüm, kanalizasyon, çevre düzenlemesi ve intizam veya içme suyu sağlanması bakımından Belediyece yapılması zorunlu görülüp ilgililere bildirilen işlerin, belirtilen süre içerisinde yapılmaması halinde, bu işler Belediyece yapılır ve harcamalar ilgililerden %50 fazlası ile tahsil edilir. Ödenmemesi halinde 127'nci madde kuralları uygulanır.

Belediyenin Açacağı İhaleye Katılmaya-cak Kişiler


138.

Belediye Başkanı, Meclis üyesi veya Belediyenin herhangi bir memuru, Belediye tarafından gerçekleştirilecek veya Belediye adına yaptırılacak bir proje ile ilgili olarak doğrudan veya eşi, çocukları, kardeşleri, anne ve babası veya bunların ortakları kanalıyla dolaylı olarak Belediyenin açacağı ihalelere katılamazlar ve Belediyeye ücret karşılığı iş yapamazlar.

Devletin Kredi Temininde Belediyelere Olanak Sağlaması


139.

Devlet, Belediyelerin altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılmak üzere ihtiyaç duyacakları uzun vadeli ve düşük faizli iç ve dış kaynaklı kredilerin temininde Belediyelere olanak sağlar.

Emeklilik Fonu

140.

Emeklilik hakkına sahip Belediye personelinin Emeklilik İştirak Payı Belediye tarafından oluşturulacak ayrı bir hesapta tutulur ve emeklilik menfaatleri bu hesaptan karşılanır.


Belediyeler Danışma Kurulu


141.

(1)

Bu Yasanın daha iyi uygulanmasını ve genel olarak ülkedeki Belediye hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Belediyeler Danışma Kurulu oluşturulur.(2)

Kurulun Başkanı Bakandır.

Kurul üyeleri, Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile Bakanın uygun göreceği diğer Bakanlıkların temsilcileridir.


(3)

Kurul, Bakanın çağrısı ile her yıl en az bir kez toplanır.
(4)

Kurul toplantılarında alınan kararlar Bakanlar Kurulunun değerlendirmesine sunulur.


SEKİZlNCİ KISIM

Geçici Kurallar
Geçici Madde Tüzükler 15/1980

11/1982


52/1989


1.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bu Yasa uyarınca öngürülen tüzükler yapılıncaya. kadar, bu Yasa ile yürürlükten kaldırılan Belediyeler Yasası uyarınca yapılan bütün tüzükler, bu Yasa kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, yürürlükte kalır. Bu Yasa uyarınca yapılması gereken tüzüklerin bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içinde yürürlüğe konması zorunludur.

Geçici Madde

1995 Yılında Devlet Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Pay2.

Bu Yasaııın 108'inci maddesine bakılmaksızın Belediyelere, 1995 yılında Devlet Bütçesinde öngörülen yerel gelirlerin %5 (yüzde beş)'i oranında pay ayrılır.

Geçici Madde

İstihdamların

Kısıtlanması


3.

Bu Yasanın 34'üncü maddesinde öngörülen Yasa yürürlüğe girinceye kadar, Belediyeler, hizmetlerin gerektirdiği zorunluluk dışında istihdam yapamazlar.

Geçici Madde

Belediye Başkanın Maaşı
4.

Bir Belediye Başkanının halen çekmekte olduğu maaş bu Yasanın 55'inci maddesinde kendisi için öngörülen maaştan fazla ise, sözkonusu Belediye Başkanı, Belediye Başkanı seçimi yapılıncaya kadar, halen çekmekte olduğu maaşı almaya devam eder.


Geçici Madde Belde Sınırlarının Değiştirilmesine İlişkin Kurallar

14/2008


5.

Bu Yasanın, 14’üncü maddesinde aksine bir kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıllık sure içerisinde belde sınırlarının değiştirilmesi, Bakanlığın önerisi ve Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete’de yayımlayacağı bir kararla olur.

Ancak, Belediye sınırlarına dahil edilecek yerel yönetim kuruluşlarının, ilgili Belediye ile sınırı bulunması koşulu aranmaz.
Geçici Madde

Personel

Giderleri

53/2015


Yürürlük Tarihi:1/1/2016


1.

Belediyeler bu (Değişiklik) Yasasının 4’üncü maddesi ile değiştirilen Esas Yasanın 109’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen personel giderlerine ilişkin oranları en geç 1 Ocak 2018 tarihine kadar uygun hale getirmekle yükümlüdür.


Geçici Madde

Belediyelerin Birikmiş Prim Borçları ile Vergi Borçlarının Yapılandırıl-ması

53/2015


2.

(1) Belediyeler, bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca istihdam edilmiş Belediye çalışanlarının, yukarıda adı geçen yasalar ile İhtiyat Sandığı Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası altında yatırmaları öngörülen ancak yatırılmamış olan geçmiş birikmiş prim, depozit borçları ve gecikme zamlarının/faizlerinin borçları için bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 Ocak 2017 tarihine kadar borçlarının yapılandırma çalışmalarının başlatılması amacıyla Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa yazılı müracaatta bulunmakla yükümlüdür.(2) Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak 2018 tarihine kadar her Belediyenin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı ve öncelik sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yapılandırılması olmak üzere sırasıyla vergi borçları, depozit, gecikme zamlarının/faizlerinin borçları Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık ile ilgili Belediyenin mutabakata varması koşuluyla, belirlenecek ödeme planı ile yeniden yapılandırılır.

Ancak emekliye ayrılacak olan Belediye çalışanlarının prim ve depozit borçları bu maddedeki yapılandırma süresindeki tarihler dikkate alınmaksızın hemen ödenir.

(3) Yapılandırma sonrasında, yapılandırma uyarınca her ay yatırılacak olan geçmiş birikmiş prim, depozit ve vergi borçları ile gecikme zammı/faizleri borç taksidi, ilgili Belediyeye Esas Yasanın 108’inci maddesi uyarınca ödenecek olan Devlet gelirlerinden yapılan katkı payından kesilerek, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından söz konusu borçlarına karşılık yatırılır.DOKUZUNCU KISIM
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət