Ana səhifə

Belediyeler Yasası


Yüklə 0.75 Mb.
səhifə8/10
tarix24.06.2016
ölçüsü0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(B)

Belediye sınırları içinde yol, meydan, pazar, iskele, köprü ve dereler gibi Belediyeye ait yerlerden ve denizlerden bir kısmının gelip geçme gereksinimini zorlamayacak surette ve geçici olarak herhangi bir işlem için işgal eden ve kullananlardan;

25.33/2001(C)

Belediyeye ait genel yerlerden belediyece tahsis yapılmak suretiyle kullanımına izin verilenlerden kullanıma izin verilmesine karşılık olarak kullanılan yerin her bir metre karesi için saat başına 200,000.-TL (İki Yüz Bin Türk Lirası) ile 1,200,000.TL (Bir Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) arasında harç alınır. Bu harç, Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.(2)

Yaya kaldırımları ile sokaklar ve umuma ait yerler hiçbir nedenle işgal edilemez. Belediye bu gibi yerlerin işgaline izin verdiği takdirde (1)'inci fıkrada öngörülen tüzük uyarınca harç alır.(3)

İzni olmadan işgal edenlerden alınacak harç bir kat fazlasıyla tahsil edilir. Bu şekilde harç alınması işgalin devamı için verilmiş sayılmaz.

Fasıl 294

28/1961


30/1974

15/1983


75/1989

48/1992


(4)

Belediyeler yat barınakları ile ilgili yer işgal ücretini, Liman Düzenleme Yasasındaki esaslar ve verilecek yetki uyarınca alabilir.

Kanalizasyon Bağlama ve Kullanım Ücreti


99.

(1)

Belediye tarafından yapılan veya Belediyenin denetim bakım ve işletmesine verilen kanalizasyon sisteminden yararlanan taşınmaz malların sahiplerinden bir defaya mahsus olmak üzere Belediyece kanalizasyon bağlama ücreti alınır. Bu konudaki düzenlemeler ve bağışıklıklar Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükle saptanır.
(2)

Kanalizasyon sisteminden yararlanan taşınmaz mal sahipleri, kiracılar veya kullananları, kullandıkları içme ve kullanma suyunun miktarı esas alınarak kanalizasyon kullanım ücreti öderler. Kullanım ücreti ile kullanıcıların tüm yükümlülükleri Belediye Meclisi tarafından (1)'inci fıkra uyarınca hazırlanacak tüzükle saptanır.


Yol Açılması ve Yola Tecavüz Harcı

Fasıl 96


14/1959

67/1963


16/1971

31/1976


18/1979

47/1984


48/1989

6/1992


100

(1)

Belediye sınırları içinde yeni yol açılması, iligili Belediyenin izni ile olur. İzin verilmesi halinde Belediye Yollar ve Binalar (Düzenleme) Yasası ve bu Yasa altında yapılan tüzük kuralları uyarınca ilgililerden harç alır.(2)

(A)

Belediyeye ait herhangi b1r meydan cadde, yol, sokak, kaldırım veya buna benzer yerleri işgal etmek veya tecavüzde bulunmak ilgili Belediyeden önceden izin alınmasına bağlıdır. Sözkonusu tecavüz ile ilgili olarak Belediyeye her saat başı 20.000. (yirmi bin) Türk Lirası ile 200.000.- (iki yüz bin) Türk Lirası arasında harç ödenmek zorundadır.


(B)

Yukarıdaki (A) bendi uyarınca alınmaması halinde, ilgili izin alınmış olsaydı ödenecek harç miktarının iki katını Belediyeye ceza olarak öder, ancak izin almış sayılmaz.


(C)

İnşaat işleri ile ilgili olarak Belediye yola yapılabilecek herhangi bir zararı karşılamak için inşaat sahibinden ve/veya inşaatı yaptıran kişiden, inşaat işlemlerine başlamazdan önce 1.000.000.- (bir milyon) Türk Lirası ile 25.000.000.- (yirmi beş milyon) Türk Lirası arasında depozit alır.(3)

(1)'inci ve (2)'nci fıkralarda öngörülen hususlar Belediye Meclisince hazırlanacak biır tüzükle saptanır.


Yol Harcamalarına Katılma Payı


101.

(1)

Belediye tarafından yolların ilk defa asfaltlanması ve kaldırım inşaatı yapılması halinde, bir defaya ait olmak üzere bu gibi yolların iki tarafında bulunan ve yararlanan taşınmaz mal sahiplerinden yol harcamalarına katılma payı alınır.
(2)

Katılma payının miktarı, nasıl, ne zaman ve ne şekilde alınacağı ve diğer düzenlemeler Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükle belirlenir.

Taşınmaz Mal Devrinde Alınacak Harç

26.33/2001

Fasıl 219

1/1972


38/1976

40/1987


41/1991

18/1996102.

(1)

Tapu ve Kadastro Dairesince, Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Yasanın 3’üncü maddesi uyarınca yapılan kayıt işlemlerinde, işlemi yapılacak olan malın, belediye sınırları içerisinde olması halinde, bu taşınmaz mal için alınacak harç ve/veya ücretin 1’i (Yüzde Biri) kadar bir miktarı, Tapu ve Kadastro Dairesince alınan harca ek olarak belediye adına tahsil edilir.

26.33/2001
(2)

Yukarıda belirtilen şekilde tahsil edilecek bu harç, tahsilatından sonraki altmış gün içerisinde ilgili belediyeye aktarılır.


Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi

27.33/2001103.

(1)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti deniz ve hava limanlarından çıkış yapan kişi ve araçlardan ilgili belediye tarafından 500,000.-TL (Beş Yüz Bin Türk Lirası) ile 20,000,000.-TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) arasında Belediye Hizmetlerinden Yararlanma Resmi alınır. Bu resim, Belediye Meclisince hazırlanacak Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulunca onaylanacak bir tüzükle belirlenir.
(2)

Belediye hizmetlerinden yararlanma resminden bağışık tutulacak araç ve kişiler, (1)'inci fıkra uyarınca hazırlanacak tüzükle belirlenir.

Tenete, Siper ve Saçaklar

104.

(1)

Tente, siper ve saçakların biçim, genişlik, asılış şekli, genel görünüş ve trafik yönünden nasıl olacağı ile usul ve esaslar Belediye Meclisince hazırlanacak tüzükle saptanır.(2)

Yukarıdaki (2)'nci fıkra kurallarına aykırı hareket edilmesi halinde, Belediye tente ve siperleri indirmek, kaldırmak ve yeniden asmak veya takmak yetkisine sahiptir.

Panayır ve Festival Harçları

28.33/2001

Sekizinci Cetvel


105.

(1)

Belediye sınırları içerisinde düzenlenen panayır, festival ve bu gibi girişimlerde bulunacak kişiler ilgili Belediyeye Belediye Meclisince hazırlanacak tüzük uyarınca Sekizinci Cetvel'de belirlenen oranda harç öderler.(2)

Yukarıdaki (1)'inci fıkrada belirtilen hususlar için öngörülecek usul ve esaslar da (1)'inci fıkrada belirtilen tüzükle saptanır.


Genel Hizmet Ücretleri


106.

Yasa1 olarak zorunlu olanlar dışında, beldede oturanlara yapılan her türlü hizmetlerin karşılığı, Belediyelerce ilgililerden ücret olarak alınır. Alınacak bu tür ücretler maliyet bedellerinden düşük olamaz.


Her Türlü Koşullu ve Koşulsuz Yardımlar

107.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Belediyelere her türlü koşullu ve koşulsuz bağış yapılabilir. Bu gibi bağışlar Belediye bütçesine gelir olarak kaydedilir. Yardımlar koşullu olarak verilmişse harcamalar bu koşullara bağlı olarak yapılır.


Devlet Gelir-lerinden Pay

33/2001


2/2009

91/2009


53/2015

108.

(1)

Belediyelere, Devlet Bütçesinde öngörülen yerel gelirlerin % 9’u (yüzde dokuz) oranında pay ayrılır. Bu pay son nüfus sayımına göre ilgili Belediyelere nüfusları oranında bölüştürülür.(2)

Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen katkı payına ek olarak yerel gelirlerin % 0.25 (yüzde sıfır nokta yirmibeş) oranında ek katkı payı ayrılır. Bu pay bu Yasanın 14/2008 Sayılı Değişikliği ile 2008 yılında Belediyelere bağlandıkları tarihteki köy nüfusları toplamı ve son nüfus sayımına göre nüfusu 6000’in altında olan Belediyelerin nüfusları toplanarak her Belediyeye nüfusları oranında bölüştürülür.(3)

Bu paydan ayrı ayrı her belediyeye düşen miktarın 1/13’ü (onüçte biri) oranı her ayın en geç onbeşine kadar, 13’üncü pay ise Aralık ayının onbeşine kadar ilgili Belediyeye ödenir.(4)

Belediyeler, Devlet Bütçesinden kendilerine ayrılan yerel gelirlerin %9 (yüzde dokuz) oranındaki payın en az 1/6 (altıda biri) oranındaki kısmını altyapı için kullanırlar ve bunu yıllık bütçelerinde gösterirler.(5)

Belediyelerin metro, kanalizasyon, salhane, sosyal konut, yol ve su şebekeleri ile çöp imha veya ayrıştırma tesislerinin kurulması, yenilenmesi, geliştirilmesi gibi projeleri Devlet tarafından ayrıca desteklenir ve bu amaç için gerekli ödenekler Devlet Bütçesine konur.

Ancak nüfusu 6000 veya 6000’den az olan Belediyelerin projeleri öncelikle değerlendirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

GiderlerBelediyelerin Giderleri

109.

Belediyelerin giderleri şunlardır:
(1)

Belediyece görev ve hizmetleri karşılamak için yapılan harcamalar;(2)

Belediye adına gördürülen bir hizmet veya alınan bir mal veya yüklenilen ve kabul edilen işler karşılığında Belediye hesabına gerçekleşen borçlar;

53/2015

Yürürlük tarihi:1/1/2016


45/2011

(3)

Belediye genel idaresinin gerektirdiği yönetim ve personel giderleri;

Ancak her hal ve koşulda, nüfusu 6000’in üzerinde olan Belediyelerin personel giderleri bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %50’sini, nüfusu 6000’in altında olanlar için ise bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %55’ini aşamaz.

Bu oranlar altında oranlar sağlanana kadar yeni istihdam yapılamaz.

Ancak borçlanma yapılacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası kuralları koşuluyla yapılır. Personel maaşlarına ve personele ek olarak verilecek menfaat artışı, her halükarda Devlet Planlama Örgütünün açıklamış olduğu yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranını geçemez, geçmesi halinde ilgili Belediye Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın ve İçişleriyle Görevli Bakanlığın onayını almakla mükelleftir.

(4)

Yasa, karar, plân, anlaşma ve sözleşmelere dayanan harcamalar;(5)

Kendi girişimlerine verecekleri sermaye ve yapacakları yardımlarla ortaklıklara veya birliklere katılma payları ve başka kurum ve teşekküllere yapacakları mali ve ekonomik transfer yardımları;(6)

Temsil, ağırlama ve tören giderleri.


ALTINCI BÖLÜM

Bütçe ve Saymanlık İşleri
Saymanlık İşleri

110.

Belediye saymanlık işleri Meclisce hazırlanacak rnali tüzüklerle düzenlenir.


Plan, Program Yapılması

111.

(1)

Belediyeler, çalışmalarını plan ve programa bağlı olarak yürütürler.(2)

Plan, Devlet planlarına paralel ve o planlardaki ilke ve hedeflere uygun ve aynı süreli olarak yapılır.(3)

Programlar, planın yıllık dilimleri olarak bütçeden önce yapılır ve bütçenin temelini oluştururlar.(4)

Plan ve programların yapılmasında ve onaylanmasında diğer yerel yönetimlerin plan ve programları ile uyumlu olması da gözönünde tutulur.

33/1976

42/1982


47/1983

21/1994


59/1995

(5)

Plan ve programlar ile yatırım projeleri Devlet Planlama Örgütü Yasasına uygun olarak yapılır.

Bütçe ve Mali Yıl

112.

Belediye gelir ve giderleri yıllık bütçelere göre yürütülür. Bütçe Belediyenin bir mali yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, bunların uygulanmasını ve yürütülmesini sağlar.

Mali yıl Devlet mali yılının aynıdır.
Bütçenin Hazırlanması

113.

Belediye bütçe tasarısı Belediye Başkanı tarafından bu Yasa kurallarına uygun olarak hazırlanıp, gerekçesi ile birlikte Kasım ayı başında Belediye Meclisine sunulur.

Bütçenin Yapılması, Görüşülmesi ve Kabulü


114.

(1)

Belediye Meclisi, en geç Kasım ayı sonuna kadar bütçeyi aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak kabul eder.(2)

Bütçenin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin hususlar Meclisce hazırlanacak tüzükle düzenlenir.(3)

Belediye Meclisince onaylanan bütçe on gün içerisinde Bakanlığa sunulur.

Bütçede Yer Alması Zo-runlu Olan Hususlar ile Yer Alamaya-cak Hususlar

115.

(1)

Bu Yasa veya kesinleşmiş plan ve yıllık program gereği olan ödeneklerin bütçeye konması zorunludur.(2)

Aşağıda belirtilen hususlar bütçede yer alamazlar;(A)

Bu Yasaya aykırı olan hususlar;


(B)

Belediyelerin yasal olarak yetkili olmadığı gelirler; ve


(C)

Belediyenin görevleri arasında yer almayan hizmetler için konmuş ödenekler.

Bütçenin Onaylanması

116.

(1)

Bakanlık, Meclisce kabul edilen bütçeyi, gelişinden başlayarak onbeş gün içinde, 115'inci madde kura1larına aykırılık varsa, denk değilse veya maddi hatalar varsa düzeltilmek üzere Belediye Meclisine geri gönderir.(2)

Belediye Meclisi Bakanlıkça geri gönderilen bütçeyi en geç on gün içinde düzeltir ve Bakanlığa iletir.(3)

Belediye Meclisince düzeltilerek Bakanlığa gönderilen bütçe, en geç yedi gün içinde onaylanmak üzere Bakanlar Kuruluna sunulur.(4)

Bakanlar Kurulu Bütçeyi 15 gün içinde onaylar. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Bütçe kesinleşir ve yürürlüğe girer.


Bütçenin Uygulanması

Fasıl 154

3/1962

43/1963


15/1972

20/1974


31/1975

6/1983


22/1989

64/1989


11/1997

117.

(1)

Kesinleşen bütçede tahsili öngörülen gelirler dışında tahsilat yapılırsa Ceza Yasasında veya bu Yasadaki kurallar uygulanır.(2)

Bütçe dışında harcama, sorumlularına ödettirilir ve ayrıca ilgililer hakkında yasal kovuşturma yapılır.

Ek Bütçe ve Aktarmalar

118.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət