Ana səhifə

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nadleśnictwo łobez


Yüklə 93.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü93.5 Kb.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
NADLEŚNICTWO ŁOBEZ

USŁUGOWE WYKONANIE PRAC TRANSPORTOWYCH

W ROKU 2015
Wartość szacunkowa zamówienia poniżej równowartość kwoty 30.000 euro


Kierownik Zamawiającego:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łobez

mgr inż. Wiesław Rymszewicz


1. Zamawiający.

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe -

Nadleśnictwo Łobez


ul. Bema 15, 73-150 Łobez

tel. (91) 3974063 fax. (91) 3976566

e-mail: lobez@szczecin.lasy.gov.pl

NIP: 854-001-61-50 Regon: 810539189

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Usługowe wykonywanie prac transportowych w roku 2015”.
2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

2.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.

2.2 Osobą upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Oktawian Dudziak - tel. (091) 579-09-46 kom. 666-845-515

w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 – 1400


3. Tryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” jest prowadzone w trybie uproszczonym na podstawie Zarządzenia nr 6/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łobez z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.


4. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługowe wykonanie prac transportowych z zakresu przewozu sadzonek do odnowień i zalesień oraz poprawek i uzupełnień, siatki do grodzenia upraw, słupków grodzeniowych, repelentów, choinek itp. na terenie Nadleśnictwa Łobez (w znacznej części po drogach gruntowych i nieutwardzonych) oraz na terenie Polski na potrzeby Zmawiającego.CPV: 60100000-9

Szacunkowa, łączna odległość przewozu wynosi 5250 km a szacowany łączny czas postojów przy załadunku i rozładunku - 395 godziny.
5. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 „ustawy Pzp”. Zamówienie winno być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu.


6. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015r.

Terminy wykonania poszczególnych rodzajów prac będą określone w zleceniach wystawianych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.


    1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    1. Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”, jeżeli Wykonawca:

a) dysponuje do wykonania przedmiotowego zamówienia następującymi maszynami i urządzeniami:

- minimum 2 samochodami ciężarowymi o ładowności do 6 ton (w tym minimum 1 z napędem na dwie osie), o podwyższonych burtach skrzyń ładunkowych, wyposażonych w plandeki do zabezpieczania sadzonek na czas transportu;


b) dysponuje do wykonania przedmiotowego zamówienia następującymi osobami:

- minimum 2 pracownikami posiadającymi aktualne prawo jazdy kategorii CE;


W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien przedstawić oświadczenie o spełnieniu warunku udziału określonego w pkt 7 wg wzoru (załącznik nr 2).
8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


9. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3 – Sekretariat, do dnia 07.01.2015r., do godz. 1200
11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

11.1 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
Cena ofertowa brutto – 100 %

2) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie z zasadą: „(cena najniższa / cena badanej oferty) * 100 pkt”12. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4). Wobec powyższego, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z treścią wzoru umowy, nie wnosi do niego uwag oraz że w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do podpisania umowy na warunkach w nim zawartych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający zastrzega możliwości nie dokonania wyboru wykonawcy oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
W załączeniu:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3: Kosztorys ofertowy

Załącznik nr 4: Projekt umowy
Strona /4

Przetarg: Usługi transportowe 2015
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət