Ana səhifə

Novostavba rodinného domu


Yüklə 59.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü59.5 Kb.

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMUSEZNAM DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST:


1.Technická zpráva
VÝKRESOVÁ ČÁST:

2. Půdorys 1.NP 3. Půdorys 2.NP

4. Situace

V Praze, květen 2009 č.vyhot.:


A.TECHNICKÁ ZPRÁVA


 1. VŠEOBECNÁ ČÁST :
  1. Rozsah projektového zařízeníPředmětem projektu jsou vnitřní rozvody elektroinstalace pro osvětlení, zásuvky a technologie a instalace hromosvodu a uzemnění ve výše uvedeném objektu. Projekt dále řeší silové napojení na elektroměrovou rozvodnici. Projekt neřeší přípojku NN do pilíře v oplocení.

  1. Projektové podklady
 • výkresy stavební části v měřítku 1:50,

 • požadavky uživatele, podklady technologie včetně požadavků na rozmístění el. přístrojů a zařízení, a jejich příkony,

 • platné vyhlášky, katalogy a normy ČSN,
  1. Prostředí

prostředí je ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 považováno za normální: • vnitřní prostory (AA5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC1, BE1, CA1, CB1) – normální (chodba, kuchyně, pokoje),

 • venkovní prostory (AA7, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ3, AR2, AS2, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1) – zvlášť nebezpečné, požadovaný stupeň krytí el.předmětů min. IP54.

 • místnost s kotlem ÚT (dtto jako vnitřní prostory, ale BC3) – nebezpečné

 • prostory se sprch. koutem a vanou (dtto jako vnitřní prostory, ale AD3) – zvlášť nebezpečné

 • Pro sprchový kout a vanu jsou stanoveny zóny dle ČSN 33 2000-7-701. V zónách 0, 1 a 2 jsou prostory zvlášť nebezpečné a el.zařízení v těchto prostorách musí být s ochranou zvýšenou a v souladu s ustanoveními ČSN 33 2000-7-701. Pro umývací prostor umyvadla platí ČSN 33 2000-7-701, 701.32N5.
 1. TECHNICKÁ ČÁST
  1. Napěťová soustava :

Soustava před bytovým rozvaděčem RB: 3+PEN, stř. 50Hz, 400/230V/ TN-C

Napěťová soustava za rozvaděčem RB: 3N + PE, stř. 50Hz, 400/230V / TN–S
2.2 Energetická bilance :

Spotřeba el.energie pro rodinný dům:


Instalovaný výkon Pi = 38,0 kW

Soudobý příkon Ps = 20,9 kW

Soudobost - 0,55, In = 31A

2.3 Měření el. energie:

Měření spotřeby el. energie je umístěno ve stávajícím zděném pilíři v oplocení. Do typové elektroměrové skříně bude osazeno 3-fázové dvousazbové měření s hlavním jističem před elektroměrem – 3 x 32A (char.B).2.4 Ochrana proti nebezpečnému dotyk. napětí

Ochrana je provedena dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase. Zvýšená proud. chrániči. Ochrana neživých částí doplňujícím pospojením. Hlavní uzemňovací přípojnice v RB se uzemní na vnější uzemnění objektu.

V prostorách nebezpečných a zvlášť nebezpečných z hlediska vnějších vlivů (sprchy, koupelny, kotel ÚT, apod.) budou osazeny krabice pro ochranné pospojení. Po celé délce v základovém pasu bude položen uzemňovací pásek FeZn 30/4 mm. Pásek bude provařen s armaturou základu. Vyveden bude v místech svodu hromosvodu a u rozvaděče objektu. Nad terén budou ponechány volné konce v délce 1,5m.


 1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
  1. Venkovní napájecí rozvody:

Domovní rozvaděč RB bude napojen kabelem CYKY 4B x 10mm2 ze skříně měření RE. Ve společné trase bude taktéž veden kabel CYKY 3C x 1,5 pro spínání HDO. Napájecí kabely budou vedeny od skříně měření v zemní rýze s uložením v souladu s ČSN 33 2000-5-52. Pro přechod kabelu do objektu zajistí stavba osazení chráničky (PE nebo beton.) JS 100mm. V objektu bude kabel veden v podlaze až do rozvaděče RB. V souběhu s napájecím kabelem budou vedeny kabely TCEPKPFLE a UTP 4x2x05, pro připojení telefonu a domácího zvonku a komunikace mezi brankou a domem.


3.2. Vnitřní napájecí rozvody:
Rozvod bude proveden kabely typu CYKY. Kabely budou vedeny v drážce pod omítkou nebo v podlahách.


  1. Rozvaděče a jejich provedení:

Rozvaděč RB je v oceloplechovém provedení pod omítku od fy „Hager“. Umístění rozvaděče je patrné z výkresové dokumentace. Výzbroj rozvaděče je od fy Moeller a fy Hager.
  1. Intenzita a způsob osvětlení:

Osvětlení bude provedeno svítidly v krytí dle příslušného prostředí s místním ovládáním. Na chodbě bude provedeno ovládání přes instalované spínače. Pro svítidla budou provedeny pouze vývody s ukončením lustr svorkou, typy svítidel určí architekt. Intenzity osvětlení musí být v souladu s ČSN 360452 a příslušnými hygienickými předpisy. Ovládání osvětlení je místní, vypínači umístěnými u dveřních vstupů (okraj rámečku vzdálen od zárubně, skříně, rohů místn. apod, min. na šířku jednoho vypínače). Vypínače budou standardního provedení např.typu ABB-Tango v bílém odstínu. Výška osazení vypínače – 1200mm (na osu vypínače).
  1. Přepěťové ochrany:

Ochrana před účinky nadměrného napětí dle ČSN 33 2000-1-131.6.2 a pro použití el.předmětů z hlediska kategorie přepětí dle ČSN 330420/2.2 bude provedena v tomto rozsahu: 1. svodič přepětí třídy B+C v rozvaděči RB,

 2. svodič bleskových proudů pro anténu STA,

 3. přepěťová ochrana tř.D (pro EZS, STA a vybraná slp.zařízení)

Přepěťové ochrany jsou navrženy od firmy SALTEK.
3.6 Zásuvkové rozvody:
Použité zásuvky budou ve standardním provedení např. typu ABB-Tango v bílém odstínu. Pro napájení počítačových sestav budou zásuvky barevně odlišeny, popř.označeny písmeny PC. V prostorách nebezpečných a zvlášť nebezpečných budou osazovány zásuvky v krytí min. IP44, (osově ve výši 1,2m). V ostatních prostorách dle požadavku architekta (osově ve výši 300mm).


  1. Technologické rozvody:

Do technologických rozvodů jsou zahrnuty vývody pro tato zařízení: -digestoř – bude napojena ze světelného okruhu se samostatným místním ovládáním,-ventilátory VZT – budou napojeny ze světelných okruhů se samostatným  místním ovládáním,

-technologický vývod pro el.kotel,

-vývod pro ohřev TÚV, který je umístěn v rámci solárního ohřevu

-rezervní vývod pro venkovní osvětlení ukončený v krabici na fasádě objektu,

-silové vývody pro vybavení kuchyně – skutečné rozvody budou provedeny dle požadavků projektu kuchyňského studia, zařizovací předměty vč.přístrojů (zásuvky, spínače apod.) jsou součástí dodávky kuchyně

-vývod pro ústřednu EZS,

-vývod pro STA

-vývod pro studnu, která je umístěna na pozemku

-vývod pro vjezdová vrata na pozemek jako rezerva bude provedeno kabelem

CYKY 3C x 2,5mm2 v zemní rýze s ukončením dle požadavku investora

3.8 Hromosvod:
Projekt řeší ochranu před bleskem v souladu s ČSN 62305. Jímací hřebenová soustava z drátu FeZn pr.8mm bude na venkovním uzemnění ukončena dvěma svody přes zkušební svorky. K hromosvodné instalaci budou připojeny veškeré kovové části střechy (anténa STA, klempířské konstrukce, odvětrání VZT apod.). Veškeré svody budou označeny. Svod bude proveden jako skrytý v zateplení, svod bude uložen do netříštivé trubky pr.29mm ukotveno po cca 0,4m do konstrukce. Ve výšce cca 1,5m nad terénem bude umístěna svorka zkušební, která bude umístěna v krabici o rozměrech 150mm x150mm opět v zateplení.


  1. Vnitřní rozvod slaboproudu:
 1. rozvod telefonu – T :

Přívod stávajících státních linek bude ukončen v 1.NP. ve skříni KBS v zádveří. Kabel TCEPKPFLE 3XN 0,4 bude veden ve výkopu společně s kabelem NN při dodržení ČSN 736005. Vnitřní rozvod bude proveden kabely typu UTP 4x2, které jsou vedeny  trubkách Univolt v drážce pod omítkou, s ukončením v účastnické zásuvce. Rozvody po objektu budou provedeny cat.5e a systémem hvězda.

b) rozvod domácího telefonu – DT :

Pro rozvod domácího telefonu bude ve zděném pilíři u vchodu na pozemek instalován hlasitý telefon s tlačítkovým tablem a el.zámkem pro zabezpečení branky. Síťový napáječ bude umístěn v rozvaděči RB. Rozvod je proveden kabely typu UTP 4x2 a koaxiálním kabelem v trubce pod omítkou. Jednotlivé přístroje jsou v objektu instalovány v prostoru jednotlivých pater na chodbách. Systém bude připraven na možnost osazení systému s videotelefonem včetně domovních jednotek.
c) trubkování pro rozvod televize – TV :

Pro televizní anténu bude připraveno vytrubkování a kabeláž s ukončením v půdním prostoru. Pro rozvod je použito trubek Univolt pr.29mm, do kterých bude zatažen koaxiální kabel odpovídajících technických parametrů. Zatažení koaxiálního kabelu bude provedeno dodavatelskou firmou po změření signálu na objektu. Dodavatelská firma také provede osazení příslušných zesilovačů dle předchozího měření. Rozvody budou provedeny na digitální rozvod, rozvod kabelů bude do systému hvězda. 1. zvonková signalizace – ZV :

U vchodu do budovy bude osazeno zvonkové tlačítko s vazbou na zvonky umístěné ve vybraných místnostech. Napájení ze síťového napáječe pro DT, rozvod kabely UTP 4x2x0,5mm v trubce, provedení-viz bod a).

e) rozvody pro zabezpečení – EZS:

Projekt počítá s napojení ústředny EZS v zádveří na 230V s jištěním 6A. Ostatní rozvody včetně rozmístění klávesnic, čidel IR a magnetů bude provedeno po dohodě s investorem přímo dodavatelskou firmou.


 1. ZÁVĚR :

Během výstavby vnitřních rozvodů je nutno dodržet normy ČSN, vyhlášky a bezpečnostní předpisy platné v ČR.Protipožární opatření:

 1. pro zamezení vzniku požáru v kabelových trasách je třeba dodržet ustanovení norem ČSN 33 2000-5-52 – výběr soustav a stavba vedení.

 2. kabelové trasy jsou umístěny do bezpečné vzdálenosti od požáru nebezpečných zařízení

 3. na předělech požárních úseků budou veškeré kabelové průchodky stavební konstrukcí opatřeny protipožárními ucpávkami, těsnící konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují

 4. pro likvidaci požáru v kabelových prostorách a kanálech musí být použito hasících přístrojů CO2 event. hasících přístrojů práškových nebo sněhových.

Požadavky na dodavatele stavby:

 1. Při zpracování nabídky pro generálního dodavatele stavby si potencionální dodavatel vyjasní případné nejasnosti / nesrovnalosti/ tak, aby jeho nabídka byla konečná a úplná.

 2. Před zahájením výroby provede dodavatel na své náklady potřebnou výrobní a montážní dokumentaci a předloží ji projektantovi k odsouhlasení tak, aby jeho případné připomínky neovlivnily časový harmonogram a cenu dodávky.

 3. Dodavatel zohlední ve své nabídce, že doloží všechny potřebné doklady potřebné pro úspěšné kolaudační řízení a následné předání díla uživateli, včetně potřebných zkoušek, provozních předpisů, měření a atestů.

 4. Dodavatel zajistí provedení všech potřebných zatmelení, těsnění, pomocných / podpůrných konstrukcí a zavěšení, spojovacích prvků a stavebních přípomocí nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu stavby. Všechny přípomoci a zmíněná zatmelení atd. budou zohledněny v nabídce.

 5. Dodavatel zajistí, aby všechna strojní zařízení a rozvody instalací byla opatřena předepsanými antihlukovými a antivibračními izolacemi ve smyslu platných předpisů. Dodavatel je povinen ověřit si požadavky na akustické a požární utěsnění dle akustické nebo požární zprávy.Vypracoval: Petr Havlíček


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət