Ana səhifə

Vissen kweken onder tomatenplanten: het kan met em!


Yüklə 2.89 Mb.
tarix27.06.2016
ölçüsü2.89 Mb.
Vissen kweken onder tomatenplanten: het kan met EM!

De landbouw verandert meer en meer in een industrie. Kleine landbouwers moeten dikwijls het hoofd bieden tegen grotere, meer geïndustrialiseerde landbouwbedrijven.

Dit is maar 1 van de vele redenen waarom het noodzakelijk is, om zo veel mogelijk rendement te halen uit gebouwen en gronden. Ook beseffen we allemaal meer en meer dat er iets aan onze vervuiling moet worden gedaan. Water is een van de kostbaarste dingen op onze aarde en als we niet zuinig met dit vloeiend goud omspringen dreigt watertekort een reëel toekomstbeeld te worden.

Dat beseften ze ook in de Provinciale Tuinbouwschool in Kortrijk. Op hun zoektocht naar nieuwe projecten en hedendaagse ontwikkelingen , kwamen ze in aanraking met het idee om vissen te kweken onder de hanggoten van tomaten.

Na heel wat research en rekenwerk, gingen ze op 1 september 2009 van start met hun project.

Tilapia vis werd gekweekt onder verschillende soorten tomaten.

In Nederland zijn ze met deze praktijk al bekend, jammer genoeg kunnen we hier in België alleen nog maar spreken over proefprojecten.

Voor deze proef werd de serre volledig opnieuw ingericht.

Onder de hanggoten van de tomaten werden warmwaterbekkens voorzien. Deze zijn gemaakt uit polyester van 1 cm dikte. Elk bekken heeft een lengte van 15 m en een conische vorm . De bodem is afgerond en net als de binnenzijde goed glad om het doorschuiven van de vaste uitwerpselen naar de afvoeropening op het einde van het bekken te vergemakkelijken.

De watertemperatuur wordt constant op ong. 27 graden gehouden. Het water wordt steeds rondgepompt en eerst gefilterd door een drumfilter, gevolgd door een biofilter.


Dagelijks wordt het water voor 5-10% ververst met regenwater uit de watersilo's en wordt de vis gevoederd aangepast aan zijn groeiontwikkeling. Het afvalwater die overvloeit, die inmiddels verrijkt is met nitraten uit de uitwerpselen komt in het voedingswater van de tomaten terecht.

Het wateroverschot van de tomaten wordt in een gesloten kringloop steeds opnieuw gefilterd. Hier komt dus geen afvalwater in het milieu terecht!

De vaste uitwerpselen komen terecht in het recyclagesysteem van een nieuwe containerveld.

Uniek is het feit dat de restwarmte van het water wordt gebruikt om ook de serre mee te verwarmen. Dit is zowel een ecologische als economische oplossing!


Wat nu met EM? Die wordt gebruikt tijdens het filteren. Met een doseerapparaat wordt EM toegevoegd aan het water in de biofilter.

Een biofilter verwerkt de zwevende en vloeibare delen van de uitwerpselen. In de filter zitten de micro-organismen die noodzakelijk zijn voor het omzetten van dit materiaal van nitriet tot stikstof Die micro-organismen hechten zich vast op het PE materiaal in het filterwater. Om een goed microbiologisch evenwicht te waarborgen dient men EM toe (Effectieve Micro-organismen). Dit PE materiaal bestaat uit plastiek blokjes met openingen die nog eens ingesneden zijn waarop de bacteriën zich kunnen nestelen. Deze blokjes worden constant in beweging gehouden door luchtbellen die onder het materiaal in het water gepompt wordt. Een echt bubbelbad voor de micro-organismen dus! Daar waar de blokjes elkaar raken kunnen er zich geen bacteriën vasthechten. Vandaar de holten in het PE materiaal.


Het toevoegen van EM waarborgt het biologisch evenwicht in het water . Opkomende ziekten of besmettingen worden daardoor effectief onderdrukt.

Gedurende het ganse project kon men nog geen ziekten of infecties waarnemen. In tegendeel, wonden opgelopen door gevecht blijken heel goed te genezen. Tijdens perioden waar geen EM aan het water werd toegediend waren er sporadisch enkele dode exemplaren. Dit was waarschijnlijk te wijten aan kleinere wonden waar een besmetting tot in de bloedbaan kon doordringen. Ook bemerkte men schuimvlokken op het water van de biologische filter en een duidelijke storende visgeur.


Binnen de 24 u na het opnieuw toe dienen van EM waren die drie gevolgen weggewerkt.

Tijdens die proef was er geen sterfte van enige betekenis.

Het gebruik van EM laat, volgens deze ervaringen, toe vis te kweken zonder enig gebruik van antibiotica. Dit is op zijn minst hoopgevend te noemen!

Nog een bewijs, dat EM wel degelijk onze leefomgeving kan helpen!Fish and tomatoes, cultivated together: it ’s possible with EM!
Agriculture is changing more and more in an industry. Small farmers often have to cope against larger, more industrialized farms.
This is just one of many reasons why it is necessary to get as much return as possible from buildings and grounds. Also, we all realize more and more that something must be done to our pollution. Water is one of the most precious things on earth and if we are not careful with this flowing gold, water shortage threatens to be a realistic picture of the future.
That they did realize in the technical institute at Kortrijk, Belgium. In their search for new projects and current developments, they came on the idea of growing fish under the gutters of hanging tomatoes.
After many research and calculations, they started with their project on September 1, 2009.
Tilapia fish were cultivated under different types of tomatoes.
In the Netherlands they are already familiar with this practice, unfortunately here in Belgium we can only talk about pilot projects.
For this experiment, the greenhouse was completely refurbished (renewed).
Under the hanging gutters of the tomatoes were hot water basins provided. These are made of polyester 1 cm thick. Each basin has a length of 15 m and a conical shape. The bottom is round and smooth just like the inside, to make the gliding of the solid feces into the drain hole at the end of the basin easier.
The water temperature is kept constant at about 27 degrees. The water is constantly in circulation and filtered, first through a drum filter, followed by a biofilter.

Every day the water is refreshed for 5-10% with rain water from the silos and the fish are fed according to there growth development. The waste water that flows over and is enriched with nitrates coming from the feces, is now used as feed water for the tomatoes .
The rest of the water coming from the tomatoes is repeatedly filterd in a closed loop. Thanks to this practice, there is no waterwaste in the environment!
The solid waste goes into the recycling system of a new container field.
Unique is the fact that the residual heat of the water can also be used to heat the greenhouse . This is both an ecological and economic solution!

What about EM? EM is used during the filtering process. With a proportioner EM is added to the water in the biofilter.


A biofilter processes the liquid and suspended parts of the droppings. In the filters all the microorganisms are present, they are necessary to convert this material from nitrite into nitrogen Those microorganisms attach themselves to the PE material in the filter water. To ensure good microbiological balance their must be added EM (Effective Micro-organisms). This material consisting of PE plastic blocks with openings and insicions are ideal for bacteria to hide in. These blocks are constantly kept in motion by air bubbles under the material pumped into the water. A real Jacuzzi for the microorganisms ! Where the blocks are touching, bacteria can not attach, that’s why there are insicions in the PE material.
Adding EM ensures the biological balance in the water. Emerging diseases or infections are thereby effectively suppressed.
During the whole project no diseases or infections could be observed. On the contrary, wounds sustained in combat seem to heal very well. During periods where there was no EM added to the water, more dead animals were observed. This was probably due to smaller wounds who where infecting into the bloodstream . Also we noticed foam flakes on the water of the biological filter and a clearly disturbing fishy smell.

Within 24 hours after adding back EM into the water, those three effects were eliminated.
During the whole test with EM, there was no significant mortality.
The use of EM shows, according to these experiences, that fish farming without use of antibiotics is possible. The least thing we can say is that it is hopefull! Another prove that EM surely can save the World!


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət