Ana səhifə

T.Ş. F. A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası


Yüklə 61 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü61 Kb.

 

İHALE İLANI

T.Ş.F.A.Ş.Afyon Şeker Fabrikası
Ambarlar Arası Çatı ve Markiz İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt No : 2009/54702

 

1. İdarenin
 

a ) Adresi

:

Afyonkarahisar Konya karayolu 22.Km. Afyonkarahisar
 

b ) Telefon - Faks Numarası

:

272 2483480 - 272 2483487
 

c ) Elektronik Posta Adresi

:

ticaret2@hotmail.com
 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: 

2. İhale konusu yapım işinin
 

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Afyon Şeker fabrikasında mevcut şeker ambarlarının arasına 4 adet çelik konstrüksiyon çatı ve ambar ön kapılarının üzerine 6 adet çelik konstrüksiyon markiz ambar yanlarına 18 adet otomatik kapı yapılması işi.
 

b ) Yapılacağı Yer

:

Afyon Şeker Fabrikası Şeker ambarları
 

c ) İşe Başlama Tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3(Üç) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

 

ç ) İşin Süresi

:

Yer tesliminden itibaren 50(Elli) takvim günüdür.
3. İhalenin

 

a ) Yapılacağı Yer

:

Afyon şeker Fabrikası-Toplantı salonu
b ) Tarihi - Saati

:

03.06.2009 - 14:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.
 


4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

   a) Yüklenici taahhüt süresince 1 (Bir) adet İnşaat Mühendisini iş yerinde hazır bulunduracaktır. Teknik personel bildirimi,taraflarca imzalanan sözleşmenin kendisine tebliğ tarihinden sonra 3 gün içinde kontrollüğe verilecek ve bu bildirimde teknik personelin noter tasdikli muvafakatı,diploma sureti ile nüfus cüzdanı kimlik bilgileri bulunacaktır.

4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler

Yüklenici, işin süresinde ve evsafında yapılabilmesi için gereken alet,edevat ve ekipmanlar ile makineleri kontrollüğün istediği anda iş başında faal olarak bulundurmakla mükelleftir.


4.4. Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1 Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan´Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer alan Benzer İş Gruplarından (B) Grubu Üst Yapı (Bina) Grubu işlerden V.Grup İşler Benzer iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2 Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; Mimar,İnşaat Mühendisi dir

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.        

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət