Ana səhifə

Kabotaj hattinda yapilacak düzenli seferlere iLİŞKİn esaslar amaç Madde 1—


Yüklə 45 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü45 Kb.
KABOTAJ HATTINDA YAPILACAK

DÜZENLİ SEFERLERE İLİŞKİN ESASLAR
Amaç

Madde 1— Bu Esaslar; ülkemizde kabotaj hattında denizyolu ulaşımının özendirilerek yaygınlaştırılması, karayolu taşımacılığının deniz yoluna kaydırılması suretiyle karayolu trafiğinin azaltılması ve güvenirliğinin artırılması ile limanlarımız arasındaki taşımacılık faaliyetlerinin düzenli hale getirilmesi amacıyla, ülkemiz limanları ve iskeleleri arasında yapılacak düzenli seferlerin usul ve esaslarını tespit etmektir.
Kapsam

Madde 2— Bu Esaslar, ülkemiz limanları ve iskeleleri arasında yolcu, ro-ro ve ro-ro/yolcu gemileri ile yapılan düzenli seferleri kapsar.
Kalkış ve varış limanları aynı büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları içinde yer alan limanlar ve iskeleler arasında yapılan düzenli seferler bu Esaslar kapsamında değildir.
Dayanak

Madde 3— Bu Esaslar, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle ekli 7/A maddesinin (d) bendi uyarınca düzenlenmiştir.
Tanımlar

Madde 4— Bu Esaslarda geçen,

a) Müsteşarlık: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

b) Bölge Müdürlüğü: Müsteşarlığın bağlısı Bölge Müdürlüklerini,

c) Girişimci/işletmeci: Hat izni talep eden/izin almak suretiyle taşımacılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişileri.

d) Hat izni: Önceden belirlenmiş limanlar ve iskeleler arasında, önceden ilan edilmiş zaman tarifesine göre, düzenli hat taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere Müsteşarlıkça verilen izni,

e) Yolcu gemisi: Boy ve tonajı ne olursa olsun, onikiden fazla yolcu taşıyan ticaret gemisini,

f) Ro-ro yük gemisi: Yükünün bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip boşaltılabilecek biçimde inşa edilmiş ticaret gemisini,

g) Ro-ro yolcu gemisi: Yükünün bir rampa üzerinden tekerlekli araçlarla yüklenip boşaltılabilecek biçimde inşa edilmiş ve onikiden fazla yolcu taşıyan ticaret gemisini,

İfade eder.
Başvuru

Madde 5— Başvurular, EK-1’de yer alan bilgi ve belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi suretiyle doğrudan Müsteşarlığa yapılır.
Denizyolu dışında ulaşım imkanı bulunmayan yerleşim yerleri için yapılan hat izin başvurusunda, girişimciden ayrıca EK-2’de yer alan taahhütname alınır.

Hat İzni

Madde 6— Başvuru alındıktan sonra, limanların ve seferin uygunluğu, sefer periyodu ve tarifesi, seferlerde kullanılacak geminin yapacağı taşımacılığa uygun olup olmadığı yönünde ilgili Bölge Müdürlüklerinin görüşü alınmak suretiyle Müsteşarlık; talebin teknik ve ekonomik boyutlarını da değerlendirerek, talebi uygun gördüğü takdirde hat izni verir. Hat izni, işletmeci ve gemiye/gemilere verilir.
Sefer yapacak gemilere verilen hat izni süresi iki yıldır. Klas belgesine sahip gemilere, dört yıla kadar hat izni verilebilir.
Düzenli Seferlere İlişkin Uygulama

Madde 7— Bu esaslar çerçevesinde;

a) Düzenli sefer yapılan hat için; hat izni verilen gemiler dışında, aynı girişimci/işletmeci tarafından yeni gemi dahil edilmek istendiğinde, ilgili belgeler ve sefer programı Müsteşarlığa iletilmek kaydıyla söz konusu gemiler mevcut hat iznine dahil edilir ve firmadan başka belge istenilmez.

(Değişiklik) “ b) Marmara Denizinde tarifeli sefer yapan hat iznine sahip gemilere, Çanakkale-Gökçeada ve Çanakkale-Bozcaada hatlarında çalışan yolcu gemilerine, Tuzla-İstanbul-Ambarlı Limanları arasında yolcu taşıyan gemiler ile yük taşımayan yük gemilerine ve Türkiye karasularında kalkış iskelesinden 25 mil uzaklıklara sefer yapan yolcu gemileri, yolcu motorları ile hizmet gemilerine verilecek Yola Elverişlilik belgeleri 60 gün süreli olarak düzenlenir.”

c) Alınmış bir hat izninin uzatılması istenildiği takdirde buna ilişkin talep, iznin bitim tarihinden iki ay öncesinden kalkış ve varış limanına göre hazırlanmış sefer programının bir dilekçeye eklenmesi suretiyle doğrudan Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlıkça bu başvuru için başka bir evrak istenmeyip, mevcut izin dosyasındaki evrakların değerlendirilmesi suretiyle talep sonuca bağlanır.


İznin İptali

Madde 8— Bu Esaslara göre hat izni almış olmakla birlikte;

a) Hat izni başvurusunun uygun görüldüğüne dair yazının girişimciye tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde sefere başlanılmaması,

b) Mücbir sebepler dışında seferlere on günden daha fazla ara verilmesi,

c) İşleticinin izin şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu şartlardan herhangi birini kaybettiğinin anlaşılması,

d) Hat izni alan işleticilerin değişmesi,

Hallerinde ilgili Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine Müsteşarlıkça verilen hat izinleri iptal edilir.


Bildirim Yükümlülüğü

Madde 9— İşletmeci, mücbir sebepler dışında yapamayacağı sefer/seferleri önceden ilgili Liman Başkanlıklarına bildirmekle yükümlüdür.
Bölge Müdürlükleri, bağlısı limanlardan yapılan düzenli seferler ile aksayan veya yapılmayan seferleri, her ay bir tablo halinde Müsteşarlık Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne bildirirler.
Yürürlük

Madde 10— Bu Esasların, 7 nci maddesinin (b) bendi onay tarihinden itibaren iki ay sonra, diğer maddeleri ise onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 11— Bu Esasları Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-1

Başvuru Sırasında Müsteşarlığa İbraz Edilecek Belgeler
1) Talep Dilekçesi: Firma yetkilisi tarafından adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış olmalıdır. Dilekçe yetkilinin vekili tarafından imzalanmış ise; yetkilendirme yazısı, kararı veya vekaletnamenin, belge suret ise aslının veya noter tasdikli örneği ile birlikte ibrazı kaydıyla ilgili birim amirinin belgeleri incelemesi sonucu “Aslı Gibidir” ibaresi yazılmak suretiyle onaylayacağı sureti.
2) Firmanın Ticaret Sicil Kaydı: (Resmi Kurum ve Kuruluşlardan istenilmez) Ticaret Sicil Gazetesi ve son üç ay içerisinde Deniz Ticaret Odasından alınmış Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) veya okunaklı ve Noter tasdikli sureti.
3) İmza Sirküleri: (Resmi Kurum ve Kuruluşlardan İstenilmez) Şahıs veya şirketi birinci derecede temsil ve ilzama yetkili olanlara ait imza sirküleri veya okunaklı ve Noter tasdikli sureti.
4) Sefer Programı: Kalkış-varış limanına göre hazırlanmış ve firma yetkilisi tarafından imzalanarak mühürlenmiş/kaşelenmiş sefer programı.
5) Sefere Konması Planlanan Gemi/Gemiler Hakkında Özet Bilgi: Sefere konulması planlanan gemi/gemilerin teknik özelliklerini belirten ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş/kaşelenmiş özet bilgi.
6) Kira Sözleşmesi/Yetki Belgesi: İzin talep eden firma geminin sahibi değil ise, sahibi ile yapılmış kira sözleşmesi veya yetki belgesi, geminin sahibi tarafından yetki verilmiş olmak kaydıyla, işleticisi ile yapılan alt kira sözleşmesi veya yetki belgesi.
7) Sigorta Poliçesi: Yolcu taşımacılığı yapacak olanlar için, yolcuların sigorta yapıldığına dair ferdi kaza sigortası, 3. şahıslara karşı sorumluluk sigortası veya P&I sigorta poliçelerinden birinin aslı veya noter tasdikli sureti.
8) Liman İşletici Kuruluşların Görüşleri: Sefer yapılması planlanan limanların, iş kapasitesi ve planlanan taşımacılığa uygun olup olmadığına dair ilgili limanları işleten firma veya kuruluşların görüşlerini içeren yazıların aslı.
9) Taahhütname: Sadece, denizyolu dışında ulaşım imkanı bulunmayan yerleşim yerleri için yapılan hat izni taleplerinde verilmesi gerekli olan ve EK-2’de içeriği düzenlenmiş taahhütname.

EK-2

TAAHHÜTNAME
...................................... Limanı ile ............................................... limanı arasında ................................ döneminde yapılacak düzenli seferler boyunca kullanılacak ............................................................ adlı gemiyi/gemileri, belirlenmiş tarifeli sefer tarih ve saatlerinde sefere çıkartamadığımız veya Limana getiremediğimiz takdirde ve Müsteşarlık tarafından hat izni için öngörülen mükellefiyetleri yerine getirmediğimiz veya bunun sonucunda hat izninin ve seferlerin iptali halinde; yolcuların her türlü iaşe, ibate ihtiyaçlarını bilâ bedel karşılayacağımızı ve benzer durumlarda zarar ve ziyana uğradığı beyanı ile talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilerle, Liman otoritesi ve ilgili resmi kurum ve kuruluşların talep edecekleri zarar ve ziyanı karşılamayı, yasal yollar açık olmak üzere kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.
Firma Kaşesi

ile


Firma Yetkilisinin İmzası

Noter Tasdiki


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət