Ana səhifə

Hyvät opiskelijatoverit!


Yüklə 156.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü156.5 Kb.

Hyvät opiskelijatoverit!

Ryhtyessäni tähän pieneen projektiini minulla ei ollut harmainta aavistustakaan siitä mihin ryhdyn. Toivon kuitenkin, että uurastuksestani on edes jollekin hyötyä. Ajatus tehdä opiskelijoille jonkinlaista apuvälinettä UTE 241 suorittamiseen syntyi huomatessani, etten kykene suorittamaan sitä ulkoluvulla. Itse olen ensimmäistä kertaa lukenut Raamattua teologisessa tiedekunnassa, joten en osaa sitä ulkoa. Kaikki kunnia heille, jotka sen parissa ovat tehneet jo paljon töitä. Tajusin, että ainoa keino läpäistä se on istua alas, keittää paljon kahvia ja kirjata kaikki paperille. Vain näin voi päästä alkuun kreikan kielessä ja tätä kautta myös Uuden testamentin ymmärtämisessä. Korostan sanaa ”alkuun”, sillä totuus on, että minun matkani Uuden testamentin maailmaan on vasta alkumetreillä. Joka tapauksessa ajattelin, että tiedekunnassa on varmasti myös muita, jotka kiinnostuvat tai toivon mukaan ovat jo kiinnostuneet kreikasta, eivätkä osaa Raamattuaan ulkoa kannesta kanteen. Päätin, että jollain tavoin tahtoisin auttaa heitä.


Syksyn koittaessa marssin Jarmo Kiilusen luo ja kysyin kiinnostaisiko ja ehtisikö hän tarkistaa käännöksiäni. Jarmo, kaiken kiireensä keskellä, tarjoutui auttamaan minua. Tarkoituksenani oli kirjoittaa kaikki muistiinpanoni puhtaaksi, mutta huomasin pian, että homma käy varsin työlääksi. Tätä hommaa kun tehtiin harrastepohjalta kaiken muun opiskelun ohessa (Jarmo tietenkin ammattilaisena työkiireidensä ristipaineessa). Samalla huomasin, ettei minulla ole mitään syytä tehdä kaikkea työtä teidän puolestanne. Tämän vuoksi päätimme Jarmon kanssa, että tekisimme yhden tekstin valmiiksi jonkinlaiseksi opasteeksi teille, kulkiessanne pitkin Novumin paikoin hyvinkin mutkikkaita polkuja.
Tämän tekstin tarkoitus on antaa virikkeitä ja toimia jonkinlaisena mallikappaleena siitä, kuinka työssä kannattaa edetä. Ajan puutteen vuoksi ja teille haasteeksi en ole kirjoittanut ylös kaikkia määritelmiä, vaan olen yrittänyt laittaa ne hankalimmat tapaukset. Mikäli todella haluaa oppia kieltä ja ymmärtää kreikan syntaksia edes jollain tasolla (korostan edelleenkin sanaa ”alkumetreillä”), on syytä kirjata jokaisen sanan määritelmä, jotta kielen merkitykset ja vivahteet avautuvat.
Nöyrin kiitokseni Jarmo Kiiluselle, jonka ansiosta tämä projekti ylipäätään valmistui. Hän tarkisti muistiinpanoni moneen otteeseen ja jaksoi kannustaa minua alusta asti.
Vantaalla 15.5.2004
Jonas Bergenstad

PAAVALIN KIRJE FILIPPILÄISILLE

1:1
dou=loi mask. mon. nom. o( dou=loj = orja, palvelija

pa=sin mask. mon. dat. pa=j, pa=sa, pa=n = koko, kaikki, jokainen

toi=j a(gi/oij mask. mon. dat. o( a3gioj = pyhä

e0n prep. + dat. = -ssa, -ssä

toi=j ou]sin akt. part. prees. mask. mon. dat. ei0mi/ = olla

su/n prep. + dat. = kanssa, kera, ynnä, tykönä, luona

e0pisko&poij mask. mon. dat. o9 e0pi/skopoj = kaitsija, seurakunnan kaitsija

diako&noij mask. mon. dat. o( dia&konoj = palvelija, seurakuntapalvelija
Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat kaikille Filippissä oleville pyhille Kristuksessa Jeesuksessa sekä seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille,
1:2

xa&rij fem. yks. nom. h( xa&rij = armo

u(mi=n pers. pron. mon. 2. dat. u(mei=j = te

ei0rh/nh fem. yks. nom. h( ei0rh/nh = rauha

a)po/ prep. + gen. = -sta, -stä; ilmaisee synty- ja alkuperää

patro/j mask. yks. gen. o( path&r = isä


armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, sekä Herralta, Jeesukselta Kristukselta.
1:3

eu0xaristw~ akt. ind. prees. yks. 1. eu)xariste&w = kiittää  • se, ketä kiitetään ilmaistaan datiivilla => tw~| qew~|

e0pi/ prep. + dat. = tähden, vuoksi, luona, edessä, yläpuolella

th=| mnei/a| fem. yks. dat. h9 mnei/a = muisto, muisti  • e0pi/ pa&sh| th|= mnei/a| u9mw~n = joka kerta, kun teitä muistan

(sananmukaisesti ”kaikessa teidän muistamisessanne”)

Kiitän Jumalaani joka kerta, kun teitä muistan,


1:4

pa&ntote adv. = aina

deh/sei fem. yks. dat. h9 de/hsij = rukous

u9pe/r prep. + gen. = puolesta, tähden, hyväksi, edestä, -sta, -stä

poiou/menoj med. part. prees. mask. yks. nom. poie/w = tehdä
aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta,
1:5

th|= koinwni/a| fem. yks. dat. h9 koinwni/a = osallisuus, yhteys

ei0j prep. + akk. = johonkin

th=j h9me/raj fem. yks. gen. h9 h9me/ra = päivä

prw&thj adj. fem. yks. gen. prw~toj, h, on = ensimmäinen

a!xri prep. + gen. = saakka, asti

tou= nu=n substantivoitu adv. neut. yks. gen. to\ nu=n = nykyinen
teidän osallisuudestanne evankeliumiin ensimmäisestä päivästä lähtien tähän päivään saakka,
1:6

pepoiqw&j akt. part. perf. mask. yks. nom. pei/qw = luottaa (perf.)

e0narca&menoj med. part. aor. mask. yks. nom. e0na&rxomai = alkaa, aloittaa

a)gaqo/n adj. neut. yks. akk. a)gaqo/j, h/, o/n = hyvä

e0pitele/sei akt. ind. fut. yks. 3. e0pitele/w = suorittaa, saattaa päätökseen
luottaen siihen, että hän joka on aloittanut teissä hyvän työn, suorittaa sen loppuun Kristuksen Jeesuksen päivään saakka.
1:7

kaqw&j adv. = niin kuin

e0sti/n akt. ind. prees. yks. 3. ei0mi/ = olla

di/kaion adj. neut. yks. nom. di/kaioj, h, on = oikea

e0moi/ pers. pron. yks. 1. dat. e0gw& = minä

fronei=n akt. inf. prees. frone/w = ajatella

dia& prep. + akk. | -> dia& to\ + inf. = koska, kun, siksi, että

e!xein akt. inf. prees. e!xw = olla jollakulla, omistaa

toi=j desmoi=j mask. mon. dat. o9 desmo/j = kahle, side

th|= a)pologi/a| fem. yks. dat. h9 a)pologi/a = puolustus

bebaiw&sei fem. yks. dat. bebai/wsij = vahvistaminen, vahvistus
Niin kuin onkin oikein, että ajattelen teistä kaikista näin, koska te olette minun sydämessäni. Vankeudessani ja puolustaessani sekä vahvistaessani evankeliumia, te olette osallisia samasta armosta kuin minä.
1:8

e0pipoqw~ akt. ind. prees. yks. 1. e0pipoqe/w = ikävöidä

spla&gxnoij neut. mon. dat. to\ spla&gxnon = sydämellinen rakkaus,

enimmäkseen perusmuodoltaan monikossa

ta_ spla&gxna
Sillä Jumala on todistajani, kuinka minä ikävöin teitä kaikkia Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella.

1:9


proseu/xomai med. ind. prees. yks. 1. = rukoilla

e1ti adv. = vielä

perisseu/h| akt. konj. prees. yks. 3. perisseu/w = olla/tehdä/saada runsaasti

e0pignw&sei fem. yks. dat. h9 e0pi/gnwsij = tunteminen, tunto, tieto

ai0sqh/sei fem. yks. dat. h9 ai1sqhsij = aistimus, tunne, käsittäminen,

harkinta, arvostelukyky


Ja sitä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi ja runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä
1:10

dokima&zein akt. inf. prees. dokima&zw = koetella, tutkia

ta_ diafe/ronta akt. part. prees. neut. mon. akk. (diafe/rw = kantaa läpi/kautta) = mikä on

parasta


h]te akt. konj. prees. mon. 2. ei0mi/ = olla

ei0likrinei=j adj. mask. mon. nom. ei0likrinh/j, e/j = puhdas

a)pro/skopoi adj. mask. mon. nom. a)pro/skopoj, on = joka ei ole pahennukseksi

voidaksenne tutkia mikä on parasta, jotta olisitte puhtaita ettekä pahennukseksi Kristuksen päivänä,


1:11

peplhrwme/noi pass. part. perf. mask. mon. nom. plhro/w = täyttää, pass. täyttyä

karpo/n mask. yks. akk. o9 karpo/j = hedelmä

dikaiosu/nhj fem. yks. gen. h9 dikaiosu/nh = vanhurskaus

dia& prep. + gen. = läpi, kautta, kuluttua, välityksellä, -lla, -llä

do/can fem. yks. akk. h9 do/ca = kunnia, kirkkaus

e1painon mask. yks. akk. o9 e1painoj = kiitos, ylistys
täyttyneitä Jeesuksen Kristuksen kautta tulevasta vanhurskauden hedelmästä Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.
(sanatarkasti ”täyttyneitä vanhurskauden hedelmästä joka Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalan…; artikkeli to/n sulkee sisäänsä sekä sitä edeltävän karpo\n dikaiosu/nhj että sitä seuraavan dia_ 0Ihsou= Xristou= -> ajatuksena siis ”täyttyneitä Jeesuksen Kristuksen kautta tulevasta (dia&) vanhurskauden hedelmästä, joka on Jeesus Kristus” (to/n)…)
1:12

ginw&skein akt. inf. prees. ginw&skw = saada tietää, tuntea

u9ma~j pers. pron. mon. 2. akk. u9mei=j = te

bou/lomai med. ind. prees. yks. 1. = tahtoa

ma~llon adv. = suuresti, enemmän, pikemminkin

prokoph/n fem. yks. akk. h9 prokoph/ = edistyminen

e0lh/luqen akt.. ind. perf. yks. 3. e1rxomai = tulla, mennä, kulkea
Mutta tahdon teidän tietävän, veljet, että mitä minulle on tapahtunut, on koitunut pikemminkin evankeliumin menestykseksi,
1:13

w#ste konj. = niin että

tou\j desmou/j mask. mon. akk. o9 desmo/j = side, kahle

fanerou/j mask. mon. akk. o9 fanero/j = ilmeinen, tunnettu

gene/sqai med. inf. aor. gi/nomai = tapahtua, tulla, olla

tw|~ praitwri/w| neut. yks. dat. to\ praitw&rion = maaherran linna, palatsi

toi=j loipoi=j adj. mask. mon. dat. loipo/j, h/, o/n = jäljellä oleva, mon. toiset,

muut


niin että kahleeni Kristuksen tähden on tullut koko maaherran palatsin ja kaikkien muiden tietoon
1:14

tou\j plei/onaj adj. mask. mon. akk. plei/wn, on = useampi, usea, moni

pepoiqo/taj akt. part. perf. mask. mon. akk. pei/qw = olla varma, luottaa

perissote/rwj kompar. (adj. perisso/j, h/, o/n = yli tavallisen määrän)  • vielä enemmän

tolma~n akt. inf. prees. tolma&w = uskaltaa, rohjeta

a)fo/bwj adv. = pelkäämättä

lalei=n akt. inf. prees. lale/w = puhua


ja useimmat veljistä, jotka ovat saaneet Herrassa varmuutta minun kahleistani, vielä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua sanaa.
1:15

tine/j indef. pron. mask. mon. nom. ti/j, ti/ = joku, jokin

me/n erottava partikkeli = tosin

fqo/non mask. yks. akk. o9 fqo/noj = kateus

e1rin fem. yks. akk. h9 e1rij = riita, riidanhalu

eu0doki/an fem. yks. akk. h9 eu0doki/a = hyvä tahto


Muutamat tosin julistavat Kristusta myös kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset hyvästä tahdosta.
1:16

ei0do/tej akt. part. perf. mask. mon. nom. oi]da = tietää

a)pologi/an fem. yks. akk. h9 a)pologi/a = puolustus

kei=mai pass. ind. prees. yks. 1. = med. maata; pass. olla asetettu/

säädetty/ määrätty

Toiset tekevät sitä rakkaudesta, tietäen, että minut on asetettu puolustamaan evankeliumia,

1:17

e0riqei/aj fem. yks. gen. h9 e0riqei/a = itsekkyys, juonittelunhalukatagge/llousin akt. ind. prees. mon. 3. katagge/llw = julistaa

a(gnw~j adv. (adj. a(gno/j, h/, o/n = puhdas, viaton) = puhtaasti, puhtaalla mielellä

oi0o/menoi med. part. prees. mask. mon. nom. oi1omai = luulla

qli=yin fem. yks. akk. h9 qli=yij = murhe, ahdistus

e0gei/rein akt. inf. prees. e0gei/rw = nostaa, herättää, tuottaa, kohottaa
mutta nuo toiset julistavat Kristusta itsekkyydestä eivätkä puhtain mielin, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani.
1:18

plh/n adv. + o3ti = mutta, kuitenkin

tro/pw| mask. yks. dat. o9 tro/poj = tapa

ei1te konj. -> ei1te ... ei1te = joko … tai, -ko, -kö

profa&sei fem. yks. dat. h9 pro/fasij = tekosyy, näön vuoksi, veruke
Mitäpä tuosta! Kunhan Kristusta julistetaan kaikin tavoin, joko näön vuoksi tai totuudessa, siitä minä iloitsen. Ja iloitsen vastedes,
1:19

a)pobh/setai med. ind. fut. yks. 3. a)pobai/nw = astua maihin, koitua

swthri/an fem. yks. akk. h9 swthri/a = pelastus

deh/sewj fem. yks. gen. h9 de/hsij = rukous

e0pixorhgi/aj fem. yks. gen. h9 e0pixorhgi/a = apu

tou= pneu/matoj neut. yks. gen. to\ pneu=ma = henki, Henki


sillä tiedän, että tämä koituu minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla
1:20

th\n a)pokaradoki/an fem. yks. akk. h9 a)pokaradoki/a = harras odotus, ikävöiminen

e0lpi/da fem. yks. akk. h9 e0lpi/j = toivo

ou0deni/ mask. yks. dat. ou0dei/j, ou0demi/a, ou0de/n = ei kukaan/mikään

ai0sxunqh/somai pass. ind. fut. yks. 1. ai0sxu/nomai = joutua häpeään

parrhsi/a| fem. yks. dat. h9 parrhsi/a = rohkeus

pa&ntote adv. = aina

nu=n adv. = nyt

megalunqh/setai pass. ind. fut. yks. 3. megalu/nw = ylistää

minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten missään joudu häpeään vaan kaikella rohkeudella nytkin niin kuin aina Kristus tulee ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta.

1:21

a)poqanei=n akt. inf. aor. a)poqnh|/skw = kuollake/rdoj neut. yks. nom. to\ ke/rdoj = voitto

zh=n akt. inf. prees. za&w = elää


Sillä minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto.

1:22


ei0 de/ = mutta jos

ai9rh/somai med. ind. fut. yks. 1. ai9re/w = valita

gnwri/zw akt. ind. prees. yks. 1. = tietää
Mutta jos elän lihassa, on siitä hedelmää työlleni, enkä tiedä kumman valitsisin.
1:23

sune/xomai pass. ind. prees. yks. 1. sune/xw = painaa, ahdistaa; pass. = olla

ahdistettu/ ahtaalla

e0k tw~n du/o = kahdelta taholta  • olla ahdistettu kahdelta taholta/ ahtaalla kahden välissä

th\n e0piqumi/an fem. yks. akk. h9 e0piqumi/a = himo, halu

e1xwn akt. part. prees. mask. yks. nom. e1xw = olla, omistaa

a)nalu=sai akt. inf. aor. a)nalu/w = lähteä (elämästä)

krei=sson neut. yks. nom. krei/sswn, on = väkevämpi, a)gaqo/j sanan komparatiivi


Olen ahtaalla näiden kahden välissä: Minulla on halu eritä elämästä ja olla Kristuksen kanssa, sillä niin on paljon parempi.
1:24

to\ e0pime/nein akt. inf. prees. substantivoitu inf. e0pime/nw = jäädä, pysyä

a)nagkaio/teron adj. kompar. neut. yks. nom. a)nagkai=oj, a, on = välttämätön,

tarpeellinen


Mutta lihassa pysyminen on teidän tähden tarpeellisempaa.
1:25

pepoiqw&j akt. part. perf. mask. yks. nom. pei/qw = luottaa, olla varma (perf.)

menw~ akt. ind. fut. yks. 1. me/nw = pysyä, jäädä (eloon)

paramenw~ akt. ind. fut. yks. 1. parame/nw = viipyä


Tästä varmana tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa,
1:26

to\ kau/xhma neut. yks. nom. = kerskaus

perisseu/h| akt. konj. prees. yks. 3. perisseu/w = olla runsas/ ylenpalttinen
jotta minun kauttani, kun jälleen palaan kaikkien teidän luoksenne, teidän kerskauksenne olisi runsasta Kristuksessa Jeesuksessa.
1:27

a)ci/wj adv. = arvon mukaisesti, arvokkaasti

politeu/esqe med. imp. prees. mon. 2. politeu/omai = käyttäytyä

ei1te ... ei1te (konj. ei0 = jos) = joko … tai; -ko/ -kö … vai

e0lqw&n akt. part. aor. mask. yks. nom. e1rxomai = tulla, mennä

i0dw&n akt. part. aor. mask. yks. nom. o9ra&w = nähdä

a)pw&n akt. part. prees. mask. yks. nom. a!peimi = olla poissa

sth/kete akt. ind. prees. mon. 2. sth/kw = seisoa, pysyä

e9ni/ neut. yks. dat. ei[j, mi/a, e3n = yksi, sama

sunaqlou=ntej akt. part. prees. mask. mon. nom. sunaqle/w = taistella yhdessä


Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, jotta minä, joko tullessani ja nähdessäni teidät tai ollessani poissa, kuulen teistä, että pysytte yhdessä hengessä, yksimielisinä taistellen yhdessä evankeliumin uskon puolesta,
1:28

pturo/menoi pass. part. prees. mask. mon. nom. ptu/rw = säikyttää, pass. säikähtää

mh\ e0n mhdeni/ = ei missään kohden, ei missään

tw~n a)ntikeime/nwn mask. mon. gen. o9 a)ntikei/menoj = vastustaja

h3tij rel. pron. fem. yks. nom. o3stij, h3tij, o3ti = joka, jokainen joka

e1ndeicij fem. yks. nom. = todistus, merkki

a)pwlei/aj fem. yks. gen. h9 a)pwlei/a = häviö, kadotus
vastustajia missään säikähtämättä. Se on heille kadotuksen mutta teidän pelastuksen merkki, joka on Jumalalta.
1:29

e0xari/sqh pass. ind. aor. yks. 3. xari/zomai = antaa, suoda


Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden ei vain uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä,
1:30
käydessänne samaa taistelua, mitä näitte ja nyt kuulette minun yhä taistelevan.

2:1


para&klhsij fem. yks. nom. = rohkaisu, kehotus

paramu/qion neut. yks. nom. = lohdutus

spla&gxna neut. mon. nom = sydän, sydämellisyys

oi0ktirmoi/ mask. mon. nom. o9 oi)ktirmo/j = laupeus, armahtavaisuus


Jos siis on jotakin rohkaisua Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin Hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta,
2:2

plhrw&sate akt. imp. aor. mon. 2. plhro/w = tehdä täydelliseksi, täyttää

th\n xara&n fem. yks. akk. h9 xara& = ilo

fronh=te akt. konj. prees. mon. 2. frone/w = ajatella + to\ au0to/ (se, sama)  • ajatella samaa = olla samaa mieltä

su/myuxoi adj. mask. mon. nom. su/myuxoj, on = yksimielinen
tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, teillä on sama rakkaus, olette yksimielisiä ja sovussa,
2:3

e0riqei/an fem. yks. akk. h9 e0riqei/a = itsekkyys

kenodoci/an fem. yks. akk. h9 kenodoci/a = turhan kunnian pyyntö

th|= tapeinofrosu/nh| fem. yks. dat. h9 tapeinofrosu/nh = nöyryys

a)llh/louj resiprookkipron. mask. mon. akk. a)llh/lwn = keskenään, toinen toisensa

h9gou/menoi med. part. prees. mask. mon. nom. h9ge/omai = pitää jonakin, luulla/ katsoa/

lukea joksikin, olla johtajana

u9pere/xontaj akt. part. prees. mask. mon. akk. u9pere/xw = olla parempi


ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä vaan nöyryydessä pidätte toisianne itseänne parempina,
2:4

skopou=ntej akt. part. prees. mask. mon. nom. skope/w = katsoa, pitää silmällä

e9te/rwn mask. mon. gen. e9/teroj, a, on = toinen
ei niin, että itse kukin pitää silmällä omaansa vaan niin, että kukin pitää silmällä myös toisten parasta.
2:5

fronei=te akt. imp. prees. mon. 2. frone/w = ajatella


Olkoon teillä se mieli, joka oli myös Kristuksella Jeesuksella,

2:6


morfh=| fem. yks. dat. h9 morfh/ = muoto

u9pa&rxwn akt. part. prees. mask. yks. nom. u9pa/rxw = olla

a(rpagmo/n mask. yks. akk. o9 a(rpagmo/j = saalis, ryöstö

h9gh/sato med. ind. aor. yks. 3. h9ge/omai = pitää jonakin

ei]nai i1sa adv.(i1soj, h, on = yhtäläinen, samanlainen, kaltainen) = olla jonkun kaltainen
joka - vaikka oli Jumalan muodossa - ei pitänyt Jumalan kaltaisena olemista saaliina,
2:7

e0ke/nwsen akt. ind. aor. yks. 3. keno/w = tyhjentää

o9moiw&mati neut. yks. dat. to\ o9moi/wma = kaltaisuus

sxh/mati neut. yks. dat. to\ sxh=ma = muoto

eu9reqei/j pass. part. aor. mask. yks. nom. eu9ri/skw = löytää, havaita
vaan tyhjensi itsensä ottaen orjan muodon, tullen ihmisten kaltaiseksi: ja muodoltaan ihmiseksi havaittuna
2:8

e0tapei/nwsen akt. ind. aor. yks. 3. tapeino/w = alentaa, nöyrtyä

u9ph/kooj mask. yks. nom. = kuuliainen, tottelevainen

me/xri adv. + gen. = asti, saakka


hän alensi itsensä ollen kuuliainen kuolemaan, ristinkuolemaan, asti.
2:9

dio/ (di’ o3) = sen tähden/vuoksi

u9peru/ywsen akt. ind. aor. yks. 3. u9peruyo/w = korottaa korkealle

e0xari/sato med. ind. aor. yks. 3. xari/zomai = antaa


Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen, kaikkia nimiä korkeamman,
2:10

go/nu neut. yks nom. = polvi

ka&myh| akt. konj. aor. yks. 3. ka&mptw = taivuttaa, notkistaa

e0pourani/wn adj. mask. mon. gen. e0poura&nioj, on = taivaallinen, taivaassa

oleva

e0pigei/wn adj. mask. mon. gen. e0pi/geioj, on = maallinen, maallinen asia,maassa oleva

kataxqoni/wn adj. mask. mon. gen. kataxqo/nioj = maanalainen, maan alla

oleva
jotta jokainen taivaassa, maan päällä ja maan alla olevien polvi taipuisi Jeesuksen nimeen

2:11


e0comologh/shtai med. konj. aor. yks. 3. e0comologe/w = tunnustaa
ja jokainen kieli tunnustaisi, että Jeesus Kristus on Herra, Isän Jumalan kunniaksi.
2:12

w#ste konj. = niin että, siis

kaqw&j adv. = niin kuin

pa&ntote adv. = aina

u9phkou/sate akt. ind. aor. mon. 2. u9pakou/w = olla kuuliainen

katerga&zesqe med. imp. prees. mon. 2. katerga&zomai = ahkeroida


Siis, rakkaani, niin kuin aina olette olleet kuuliaisia, niin nyt, ei ainoastaan niin kuin ollessani paikalla vaan paljon enemmän ollessani poissa, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella pelastuksenne vuoksi,
2:13

e0nergw~n akt. part. prees. mask. yks. nom. e0nerge/w = vaikuttaa

th=j eu0doki/aj fem. yks. gen. h9 eu0doki/a = tahto
sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen hänen tahtonsa hyväksi.
2:14

xwri/j prep. + gen. = ilman

goggusmw~n mask. mon. gen. o9 goggusmo/j = napina, murina

dialogismw~n mask. mon. gen. o9 dialogismo/j = epäröinti


Tehkää kaikki napisematta ja epäröimättä,
(sanatarkasti ”Tehkää kaikki ilman napinoita ja epäröintejä,”)
2:15

ge/nhsqe med. konj. aor. mon. 2. gi/nomai = tulla, olla

a!memptoi adj. mask. mon. nom. a!memptoj, on = moitteeton

a)ke/raioi adj. mask. mon. nom. a)ke/raioj, a, on = nuhteeton, puhdas

a!mwma adj. neut. mon. nom. a!mwmoj, on = nuhteeton, moitteeton

me/son adv. + gen. (me/soj, h, on = keskellä oleva, keski-,) = keskellä

skolia~j adj. fem. yks. gen. skolio/j, a&, o/n = nurja, väärä, mutkallinen

diestramme/nhj pass. part. perf. fem. yks. gen. diastre/fw = vääristellä, vääntää vääräksi  • vääristynyt, kieroutunut

oi[j rel. pron. mask. mon. dat. o3j, h3, o3 = joka, mikä

fai/nesqe pass. ind. prees. mon. 2. fai/nw = akt. näyttää, loistaa; pass. loistaa,

näkyä, ilmestyä

fwsth=rej mask. mon. nom. o9 fwsth/r = tähti

jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, Jumalan nuhteettomia lapsia nurjan ja kieroutuneen sukupolven keskellä, joiden joukossa loistatte niin kuin tähdet maailmassa,
2:16

e0pe/xontej akt. part. prees. mask. mon. nom. e0pe/xw = pysyä, pitää kiinni

kau/xhma neut. yks. akk. to\ kau/xhma = kerskaamisen aihe, kerskaus

keno/n adj. neut. yks. akk. keno/j, h/, o/n = turha, merkityksetön, tyhjä

e1dramon akt. ind. aor. yks. 1. tre/xw = juosta, rientää

e0kopi/asa akt. ind. aor. yks. 1. kopia&w = ponnistella, nähdä vaivaa


pysyen elämän sanassa, kerskaukseksi minulle Kristuksen päivänä, etten juossut turhaan enkä turhaan nähnyt vaivaa.
2:17

spe/ndomai pass. ind. prees. yks. 1. spe/ndw = vuodattaa juomauhri, pass. joku

uhrataan

th=| qusi/a| fem. yks. dat. h9 qusi/a = uhri, uhrieläin

leitourgi/a| fem. yks. dat. h9 leitourgi/a = papillinen virka, palvelus,

palvelustoimitus

xai/rw akt. ind. prees. yks. 1. = olla iloinen, iloita
Mutta jos minut uhrataankin teidän uskonne uhri- ja palvelustoimituksen vuoksi, minä olen iloinen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne.
2:18

to\ au0to/ pron. neut. yks. akk. au0to/j, h/, o/ = itse, hän; + artik. sama,

samoin

Samoin olkaa tekin iloisia ja iloitkaa minun kanssani.


2:19

e0lpi/zw akt. ind. prees. yks. 1. = toivoa, luottaen odottaa

taxe/wj adv. = nopeasti, pian, heti

pe/myai akt. inf. aor. pe/mpw = lähettää

ka)gw& -> kai\ e0gw& = ja minä, minäkin, mutta minä

eu0yuxw~ akt. konj. prees. yks. 1. eu0yuxe/w = olla rohkealla mielellä

gnou/j akt. part. aor. mask. yks. nom. ginw&skw = saada tietää, tuntea
Toivon Herrassa Jeesuksessa nopeasti voivani lähettää teille Timoteuksen, jotta minäkin olisin rohkealla mielellä saatuani tietää teistä.
2:20

ou0de/na mask. yks. akk. ou0dei/j, ou0demi/a, ou0de/n = ei kukaan/mikään

i0so/yuxon mask. yks. akk. i0so/yuxoj, on = samanmielinen

gnhsi/wj adv. (gnh/sioj, a, on = oikea, aito; subst. to\ g. = vilpittömyys, aitous)  • vilpittömästi

merimnh/sei akt. ind. fut. yks. 3. merimna&w = huolehtia
Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtii teistä.
2:21

zhtou=sin akt. ind. prees. mon. 3. zhte/w = tavoitella, etsiä, kysellä


Kaikki tavoittelevat omaansa eivätkä Jeesuksen Kristuksen omaa.
2:22

th\n dokimh/n fem. yks. akk. h9 dokimh/ = koeteltu mieli, lujuus, koetus


Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän, niin kuin poika isäänsä, on palvellut minun kanssani evankeliumin hyväksi.
2:23

a)fi/dw akt. konj. aor. yks. 1. a)fora&w = saada nähdä

e0cauth=j adv. = heti
Hänet siis toivon voivani lähettää heti, kun saan nähdä miten minun käy.
2:24

pe/poiqa akt. ind. perf. yks. 1. pei/qw = perf. olla varma, luottaa

e0leu/somai med. ind. fut. yks. 1. e1rxomai = tulla
Ja luotan Herrassa siihen, että tulen itsekin pian.
2:25

a)nagkai=on adj. neut. yks. akk. a)nagkai=oj, a, on = välttämätön

h9ghsa&mhn med. ind. aor. yks. 1. h9ge/omai = katsoa, pitää jonakin

sustratiw&thn mask. yks. akk. o9 sustratiw&thj = taistelutoveri


Mutta katson välttämättömäksi lähettää teille Epafroditoksen, veljeni sekä työ- ja taistelutoverini, teidän lähettinne ja palvelijanne minun tarpeeseeni,
2:26

e0peidh/ konj. = kun siis, kun, sillä, koskapa, koska

e0pipoqw~n akt. part. prees. mask. yks. nom. e0pipoqe/w = ikävöidä

a)dhmonw~n akt. part. prees. mask. yks. nom. a)dhmone/w = olla levoton


sillä hän on ikävöinyt teitä kaikkia ja ollut levoton koska kuulitte, että hän oli sairastunut.
2:27

paraplh/sion adv. = lähellä

h0le/hsen akt. ind. aor. yks. 3. e0lee/w = armahtaa

lu/phn fem. yks. akk. h9 lu/ph = suru, murhe

sxw~ akt. konj. aor. yks. 1 e1xw = olla, pitää jonakin
Sillä sairas hän olikin, lähellä kuolemaa, mutta Jumala armahti hänet, eikä vain häntä vaan myös minut, etten saisi murhetta murheen päälle.
2:28

spoudaiote/rwj adv. = innokkaammin, kiireimmiten


Siispä olen lähettänyt hänet kiireimmiten, jotta hänet jälleen nähdessänne kaikki iloitsisitte ja minäkin olisin murheettomampi.
2:29

prosde/xesqe med. imp. prees. mon. 2. prosde/xomai = ottaa vastaan

toiou/touj mask. mon. akk. toiou=toj, toiau/th, toiou=to(n) = sellainen, tällainen

e0nti/mouj adj. mask. mon. akk. e1ntimoj, on = arvokas, kunnioitettu

e1xete akt. imp. prees. mon. 2. e1xw = pitää jonakin, olla jollakulla
Ottakaa siis Herrassa hänet vastaan kaikella ilolla ja pitäkää hänen kaltaisiaan kunniassa,
2:30

me/xri adv. + gen. = asti, saakka

h1ggisen akt. ind. aor. yks. 3. e0ggi/zw = lähestyä, joutua lähelle

paraboleusa&menoj med. part. aor. mask. yks. nom. paraboleu/omai = panna alttiiksi

a)naplhrw&sh| akt. konj. aor. yks. 3. a)naplhro/w = täyttää

u9ste/rhma neut. yks. akk. to\ u9ste/rhma = puute


sillä Kristuksen työn vuoksi hän joutui lähelle kuolemaa pannessaan henkensä alttiiksi, jotta täyttäisi teidän minulle tekemässänne palveluksessa olleen puutteen.

3:1


to\ loipo/n adv. (loipo/j, h/, o/n = jäljellä oleva, mon. muut, toiset) = sitten vielä

xai/rete akt. imp. prees. mon. 2. xai/rw = iloita

o0knhro/n neut. yks. nom. (o0knhro/j, a&, o/n = hidas, laiska) = kyllästyttävää

a)sfale/j neut. yks. nom. a)sfalh/j, e/j = varma

 u9mi=n a0sfale/j = teille se on varmuudeksi
Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, vaan se on teille varmuudeksi.
3:2

ble/pete akt. imp. prees. mon. 2. ble/pw = nähdä, katsoa, kavahtaa

tou\j ku/naj mask. mon. akk. o9 ku/wn = koira

th\n katatomh/n fem. yks. akk. h9 katatomh/ = rikki-/ pilalle leikkaaminen


Kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa pilalle leikattuja!

3:3


h9 peritomh/ fem. yks. nom. = ympärileikkaus

latreu/ontej akt. part. prees. mask. mon. nom. latreu/w = palvella

kauxw&menoi med. part. prees. mask. mon. nom. kauxa&omai = kerskailla

pepoiqo/tej akt. part. perf. mask. mon. nom. pei/qw = perf. luottaa, olla varma


Sillä ympärileikkaus olemme me, jotka palvelemme Jumalan Hengessä ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa emmekä luota maalliseen,
3:4

kai/per konj. + part. = vaikka

pepoi/qhsin fem. yks. akk. h9 pepoi/qhsij = luottamus

dokei= akt. ind. prees. yks. 3. doke/w = luulla, arvella

pepoiqe/nai akt. inf. perf. pei/qw = perf. luottaa, olla varma

ma~llon adv. = enemmän, pikemminkin


vaikka minulla on luottamus maalliseenkin. Jos joku muu luulee luottavansa maalliseen, luotan minä enemmän:
3:5

ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä, Israelin kansasta, Benjaminin heimosta, heprealainen heprealaisista, lakiin nähden fariseus,


3:6

zh=loj neut. yks. akk. to\ zh=loj = kiihko, viha, kiivaus

a!memptoj adj. mask. yks. nom. = nuhteeton
kiihkoon nähden seurakunnan vainoaja, ollen laissa olevaan vanhurskauteen nähden nuhteeton.
3:7

a#tina rel. pron. neut. mon. nom. o3stij, h3tij, o3ti = jokainen joka, se joka,

kaikki mitä

ke/rdh neut. mon. nom. to\ ke/rdoj = voitto

h3ghmai med. ind. perf. yks. 1. h9ge/omai = pitää jonakin, lukea joksikin

zhmi/an fem. yks. akk. h9 zhmi/an = tappio


Mutta kaikki mikä minulle oli voittoa, sen minä olen lukenut Kristuksen tähden tappioksi.
3:8

menou=nge partikkeli = niinpä

u9pere/xon akt. part. prees. neut. yks. akk. u9pere/xw = olla parempi, olla ylen kallis

e0zhmiw&qhn pass. ind. aor. yks. 1. zhmio/w = pass. kärsiä vahinko, menettää

sku/bala neut. mon. akk. to\ sku/balon = roska
Vaan niinpä katsonkin kaiken olevan tappiota Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, ylen kalliin tuntemisen rinnalla, jonka tähden olen menettänyt kaikki ja pidän sitä roskana, jotta voittaisin Kristuksen omakseni
3:9

eu9reqw~ pass. konj. aor. yks. 1. eu9ri/skw = löytää, pass. havaitaan


ja minun havaittaisiin olevan hänessä, ei omaa lain kautta tulevaa vanhurskautta omistaen vaan sen, joka tulee Kristukseen uskomisen kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalalta uskon perusteella

3:10


gnw~nai akt. inf. aor. ginw&skw = saada tietää, tuntea

paqhma&twn neut. mon. gen. to\ pa&qhma = kärsimys

summorfizo/menoj med. part. prees. mask. yks. nom. summorfi/zomai = tulla samankaltaiseksi
tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemuksensa voiman sekä osallisuuden hänen kärsimyksiinsä, tullen samankaltaiseksi kuin hänen kuolemansa,
3:11

pw&j adv. = jollakin tavoin, mahdollisesti

katanth/sw akt. inf. fut. yks. 1. katanta&w = saavuttaa, päästä osalliseksi

th\n e0cana&stasin fem. yks. akk. h9 e0cana&stasij = ylösnouseminen


jos jollakin tavoin pääsen osalliseksi ylösnousemiseen kuolleista.
3:12

h1dh = jo

e1labon akt. ind. aor. yks. 1. lamba&nw = ottaa, saada

tetelei/wmai pass. ind. perf. yks. 1. teleio/w = tulla täydelliseksi

diw&kw akt. ind. prees. yks. 1. = vainota, tavoitella, pyrkiä

katala&bw akt. konj. aor. yks. 1. katalamba&nw = saavuttaa

katelh/mfqhn pass. ind. aor. yks. 1. (katso edellinen)
Ei niin, että olen jo saanut sen tai tullut täydelliseksi, vaan riennän sitä kohti saavuttaakseni sen niin kuin Kristus on saavuttanut minut.
3:13

logi/zomai akt. ind. prees. yks. 1. = pitää jonakin, katsoa joksikin, laskea

kateilhfe/nai akt. inf. perf. katalamba&nw = saavuttaa

e0pilanqano/menoj med. part. prees. mask. yks. nom. e0pilanqa&nomai = unohtaa

e1mprosqen adv. = edellä, edessä, edestä

e0pekteino/menoj med. part. prees. mask. yks. nom. e0pektei/nomai = kurottautua


Veljet, minä en katso sitä saavuttaneeni. Mutta yhden kyllä olen saavuttanut, unohtaen sen mikä on takanapäin ja kurottautuen sitä kohti mikä on edessä,

3:14


skopo/n mask. yks. akk. o9 skopo/j = päämäärä

to\ brabei=on neut. yks. akk. = voittopalkinto

a!nw adv. = ylhäällä, ylhäältä

th=j klh/sewj fem. yks. gen. h9 klh=sij = kutsuminen, kutsu


riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, Jumalan ylhäältä tulluta kutsua Kristuksessa Jeesuksessa.

3:15


o3soi mask. mon. nom. o3soj, h, on = niin suuri kuin;

mon. kaikki jotka

te/leioi adj. mask. mon. nom. te/leioj, a, on = täydellinen

fronw~men akt. konj. prees. mon. 1. frone/w = ajatella

e9te/rwj adv. = toisin

a)pokalu/yei akt. ind. fut. yks. 3. a)pokalu/ptw = ilmoittaa, tuoda

ilmi

Kaikki, jotka olemme täydellisiä, ajatelkaamme näin. Ja jos jossain kohdin ajattelette toisin, on Jumala senkin teille ilmoittava.

3:16


plh/n adv. = mutta, kuitenkin, kunhan

e0fqa&samen akt. ind. aor. mon. 1. fqa/nw = tulla, saapua, saavuttaa

stoixei=n akt. inf. prees. stoixe/w = kulkea, vaeltaa
Kunhan vain vaellamme siinä samassa, minkä olemme saavuttaneet.
3:17

summimhtai/ mask. mon. nom. o9 summimhth/j = seuraaja

gi/nesqe med. imp. prees. mon. 2. gi/nomai = olla, tulla jksk, tapahtua

skopei=te akt. imp. prees. mon. 2. skope/w = pitää silmällä

peripatou=ntaj akt. part. prees. mask. mon. akk. peripate/w = kävellä, kulkea,

vaeltaa


kaqw&j adv. = niin kuin

e1xete akt. ind. prees. mon. 2. e1xw = olla, omistaa, kahden akk.

kanssa pitää jotakuta jonakin

tu/pon mask. yks. akk. o9 tu/poj = jälki, esikuva, kuva, muoto


Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja pitäkää silmällä niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin te pidätte meitä esikuvana.
3:18

polla&kij adv. = monta kertaa, monesti, usein

e0xqrou/j mask. mon. akk. o9 e0xqro/j = vihollinen
Sillä monet niistä, joista olen monesti teille sanonut ja sanon nyt itkien, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina,
3:19

to\ te/loj neut. yks. nom. = loppu, päämäärä

a)pw&leia fem. yks. nom. = kadotus

h9 koili/a fem. yks. nom. = vatsa

th=| ai0sxu/nh| fem. yks. dat. h9 ai0sxu/nh = häpeä

ta_ e0pi/geia neut. mon. akk. (substantivoitu adj.) e0pi/geioj, on = maallinen


joiden loppuna on kadotus, joiden jumalana on vatsa ja kunniana on heidän häpeänsä ja jotka ajattelevat maallisia.
3:20

to\ poli/teuma neut. yks. nom. = yhdyskunta

u9pa&rxei akt. ind. prees. yks. 3. u9pa&rxw = olla

a)pekdexo/meqa med. ind. prees. mon. 1. a)pekde/xomai = odottaa


Sillä meidän yhdyskuntamme on taivaissa, josta me myös odotamme Pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta,
3:21

metasxhmati/sei akt. ind. fut. yks. 3. metasxhmati/zw = muuttaa, muovata

th=j tapeinw&sewj fem. yks. gen. h9 tapei/nwsij = alennustila

su/mmorfon mask. yks. akk. su/mmorfoj, on = (saman)kaltainen

du/nasqai med. inf. prees. du/namai = kyetä, voida

u9pota&cai akt. inf. aor. u9pota&ssw = tehdä alamaiseksi


joka muuttaa meidän alennustilassa olevan ruumiimme hänen kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimalla, jolla hän voi myös tehdä kaikki itselleen alamaisiksi.

4:1


e0pipo/qhtoi adj. mask. mon. nom. e0pipo/qhtoj, on = ikävöity

sth/kete akt. imp. prees. mon. 2. sth/kw = seisoa/ pysyä lujana


Joten, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, iloni ja kruununi, näin pysykää lujana Herrassa, rakkaat!
4:2

parakalw~ akt. ind. prees. yks. 1. parakale/w = kehottaa


Euodiaa kehotan sekä Syntykeä kehotan olemaan yksimielisiä Herrassa.
4:3

nai/ adv. = kyllä, niin

e0rwtw~ akt. ind. prees. yks. 1. e0rwta&w = kysyä, pyytää

gnh//sie mask. yks. vok. gnh/sioj, a, on = oikea, todellinen

su/zuge mask. yks. vok. o9 su/zugoj = apumies, toveri

sullamba&nou med. imp. prees. yks. 2. sullamba&nw = auttaa

ai3tinej rel. pron. fem. mon. nom. o3stij, h3tij, o3ti = se joka

sunh/qlhsan akt. ind. aor. mon. mon. 3. sunaqle/w = taistella jnkn rinnalla


Niin myös pyydän sinua, tosi toveri: auta heitä, jotka ovat taistelleet rinnallani evankeliumin tähden yhdessä sekä Kleemensin että muiden työtoverieni kanssa, joiden nimet ovat elämän kirjassa.
4:4

e0rw~ akt. ind. fut. yks. 1. le/gw = sanoa, puhua


Iloitkaa aina Herrassa! Uudelleen minä sanon: iloitkaa!
4:5

to\ e0pieike/j neut. yks. nom. (substantivoitu adj. e1pieikh/j, e/j) = lempeys

gnwsqh/tw pass. imp. aor. yks. 3. ginw&skw = pass. tulla tietoon

e0ggu/j adv. = lähellä


Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä.
4:6

merimna~te akt. imp. prees. mon. 2. merimna&w = murehtia

th>=| deh/sei fem. yks. dat. h9 de/hsij = rukous

ta_ ai0th/mata neut. mon. nom. to\ ai1thma = pyyntö

gnwrize/sqw pass. imp. prees. yks. 3. gnwri/zw = tehdä tiettäväksi
Mitään älkää murehtiko, vaan kaikessa tulkoot pyyntönne rukouksella ja anomisella Jumalalle tietoon.
4:7

h9 u9pere/xousa akt. part. prees. fem. yks. nom. u9pere/xw = olla parempi,/ suurempi

frourh/sei akt. ind. fut. yks. 3. froure/w = varjella

ta_ noh/mata fem. mon. akk. to\ no/hma = mieli, ajatus


Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä suurempi, varjelee teidän sydämenne ja mielenne Kristuksessa Jeesuksessa.
4:8

logi/zesqe dep. imp. prees. mon. 2. logi/zomai = ajatella, pitää jnkn, lukea jnkn

hyväksi

Vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvämaineista, jos on jokin hyve ja jos jokin ansaitsee kiitosta, ajatelkaa sitä.


4:9

e0ma&qete akt. ind. aor. mon. 2. manqa&nw = oppia

parela&bete akt. ind. aor. mon. 2. paralamba&nw = saada

pra&ssete akt. imp. prees. mon. 2. pra&ssw = tehdä


Myös mitä olette oppineet, saaneet, kuulleet ja nähneet minussa, tehkää sitä, niin rauhan Jumala on teidän kanssanne.
4:10

e0xa&rhn akt. ind. aor. yks. 1. xai/rw = ihastua, tulla iloiseksi

h1dh = jo

pote/ adv. = ennen, vihdoinkin

a)neqa&lete akt. ind. aor. mon. 2. a)naqa&llw = nousta kukkulalle, elpyä

h0kairei=sqe med. ind. impf. mon. 2. a)kaire/omai = olla ilman aikaa/

tilaisuutta
Sillä tulin kovin iloiseksi Herrassa, että te jo vihdoinkin olette elpyneet pitämään minusta huolta, mihin teillä oli halu muttei tilaisuutta.
4:11

u9ste/rhsin fem. yks. akk. h9 u9ste/rhsij = puute

e1maqon akt. ind. aor. yks. 1. manqa&nw = oppia

au0ta&rkhj mask. yks. nom. …khj, ej = tyytyväinen


Ei niin, että puutteen tähden puhun, sillä minä olen oppinut olemaan tyytyväinen oloihini.
4:12

tapeinou=sqai pass. inf. prees. tapeino/w = elää niukkuudessa

oi]da akt. ind. perf. yks. 1. + inf. = osata (tietää)

(oi]da liittyy molempiin verbeihin, tapeinou=sqai sekä perisseu/ein)

perisseu/ein akt. inf. prees. perisseu/w = elää runsaudessa

memu/hmai pass. ind. perf. yks. 1. mue/w = perehdyttää, totuttaa

xorta&zesqai pass. inf. prees. xorta&zw = ravita, pass. tulla ravituksi

peina~n akt. inf. prees. peina&w = nähdä nälkää


Osaan elää niukkuudessa ja osaan elää runsaudessa, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin, sekä olemaan ravittu että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa.
4:13

i0sxu/w akt. ind. prees. yks. 1. = kyetä, voida

e0ndunamou=nti akt. part. prees. mask. yks. dat. e0ndunamo/w = vahvistaa, antaa voimaa
Kaiken minä kykenen hänessä, joka vahvistaa minua.
4:14

plh/n adv. = mutta, kuitenkin

sugkoinwnh/santej akt. part. aor. mask. mon. nom. sugkoinwne/w = ottaa osaa

th|= qli/yei fem. yks. dat. h9 qli=yij = ahdinko, murhe


Kuitenkin teitte hyvin ottaessanne osaa ahdinkooni.
4:15

e0koinw&nhsen akt. ind. aor. yks. 3. koinwne/w = olla osallinen, tehdä

osalliseksi

do/sewj fem. yks. gen. h9 do/sij = (se, mikä on) annettu; anti

lh/myewj fem. yks. gen. h9 lh=myij = (se mikä on) saatu,

vastaanotettu


tiedättehän tekin, filippiläiset, että evankeliumin alussa, kun lähdin Makedoniasta, ei mikään muu seurakunta, ainoastaan te, ollut osallisena tilityksessä annetusta ja vastaanotetusta,
4:16

a#pac adv. = kerran

di/j adv. = kahdesti

th\n xrei/an fem. yks. akk. h9 xrei/a = tarve, puute

e0pe/myate akt. ind. aor. mon. 2. pe/mpw = lähettää
Sillä Tessalonikaankin te parinkin kerran lähetitte mitä tarvitsin.
(kai\ a#pac kai\ di/j kirjaimellisesti ”kerran ja kahdesti”, luontevampaa kääntää ”parinkin kerran”)
4:17

e0pizhtw~ akt. ind. prees. yks. 1. e0pizhte/w = etsiä, haluta, tavoitella

to\ do/ma neut. yks. akk. = lahja

to\n pleona&zonta akt. part. prees. mask. yks. akk. pleona&zw = lisääntyä, karttua


Ei että haluan lahjaa, vaan haluan teidän tilillenne karttuvaa hedelmää.
4:18

a)pe/xw akt. ind. prees. yks. 1. = olla saanut

peplh/rwmai pass. ind. perf. yks. 1. plhro/w = täyttää, pass. täyttyä

deca&menoj med. part. aor. mask. yks. nom. de/xomai = saada


Sillä olen saanut kaikkea ja elän runsaudessa. Minulla on yllin kyllin saatuani teidän lähetyksenne Epafroditukselta, suloisen tuoksun, otollisen, Jumalalle mieluisen uhrin.
4:19
Mutta minun Jumalani täyttää kaikki teidän tarpeenne rikkautensa mukaisesti kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa.
4:20
Jumalalle ja meidän Isällemme kunnia aina ja iankaikkisesti, aamen.
4:21
a)spa&sasqe med. imp. aor. mon. 2. a)spa&zomai = tervehtiä
Tervehtikää kaikkia pyhiä Kristuksessa Jeesuksessa. Myös minun kanssani olevat veljet tervehtivät teitä.

4:22


ma&lista adv. = varsinkin

Kaikki pyhät, mutta varsinkin keisarin palveluskuntaa olevat, tervehtivät teitä.


4:23
Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət