Ana səhifə

Her yariyila ait ve öĞrencilerin almakla yüKÜMLÜ olduklari zorunlu ve seçİMLİk dersler


Yüklə 229.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü229.5 Kb.

HER YARIYILA AİT VE ÖĞRENCİLERİN ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI ZORUNLU VE SEÇİMLİK DERSLER

 I. YARIYIL

Zorunlu Dersler                           H/S. (Kredi) 

Anayasa Hukuku I

4

Medeni Hukuk I (Giriş, Kişiler Hukuku)

5

Hukuk Başlangıcı

3

İktisat

2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2

Türk Dili I

2

Yabancı Dil I 

2
Seçimlik Dersler

Sosyoloji

2

Uygarlık Tarihi

2

Roma Kurumları

2

Karşılaştırmalı Medeni Hukuk

2


 III. YARIYIL

Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)

Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler)

4

Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) 

5

İdare Hukuku I  

4

Devletler Umumi Hukuku I (Genel Esaslar)

4

Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi 

4

Güzel Sanatlar I

1Seçimlik Dersler


Kriminoloji 

2

Kitle Haberleşme Hukuku 

2

İntikal Hukuku

2

Demokrasi Kuramı 

2

 V. YARIYIL

 Zorunlu Dersler                        H/S. (Kredi)

Eşya Hukuku I

3

Borçlar Hukuku (Özel Hükümler)

4

Ticaret Hukuku I
(Ticari İşletme, Kıymetli Evrak Hukuku)

5

Medeni Usul Hukuku I 

4

Genel Kamu Hukuku  

4Seçimlik Dersler
Uluslararası Örgütler

2

Tüketici Hukuku

2

İnsancıl Hukuk

2

İmar Hukuku 

2

 VII. YARIYIL

Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)

Devletler Özel Hukuku I

3

Deniz Ticaret Hukuku

4

İcra-İflas Hukuku I (İcra Hukuku)

4

İş Hukuku I (Bireysel İş Hukuku)

3

Ceza Usul Hukuku I

4

İdari Yargılama Hukuku

2Seçimlik Dersler
Fikri Mülkiyet Hukuku 

2

Sermaye Piyasası Hukuku

2

Teminat Hukuku

2

Avrupa Birliği Özel Hukuku 

2


 II. YARIYIL

Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)

Anayasa Hukuku II

5

Medeni Hukuk II (Aile Hukuku)

4

Roma Hukuku

5

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

Türk Dili II

2

Yabancı Dil II

2

 

 

Seçimlik Dersler

 

Çocuk Hukuku

2

Siyaset Bilimi

2

Siyasi Tarih

2

Karşılaştırmalı Roma Hukuku

2

 

 

 

 

 

 

 IV. YARIYIL

Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)

Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler)

4

Ceza Hukuku II (Genel Hükümler)

3

İdare Hukuku II 

4

Devletler Umumi Hukuku II (Genel Esaslar)

3

Vergi Hukuku

5

Türk Hukuk Tarihi

2

Güzel Sanatlar II 

1

 

 

Seçimlik Dersler

 

Hukuk Metodolojisi

2

Yerel Yönetimler Hukuku 

2

Doğal Kaynaklar Hukuku

2

Siyasi Partiler Hukuku

2

 

 

 

 

 VI. YARIYIL

Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)

Eşya Hukuku II

4

Ticaret Hukuku II (Ortaklıklar Hukuku)

5

Medeni Usul Hukuku II

4

Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

3

Hukuk Sosyolojisi

2

İnsan Hakları Hukuku

2

 

 

Seçimlik Dersler

 

Uluslararası Deniz Kirliliğinin Önlenmesi

2

Uluslararası Ceza Hukuku   

2

Rekabet Hukuku

2

Atipik Sözleşmeler Hukuku

2

Hava ve Uzay Hukuku

2

 

 

 VIII. YARIYIL

Zorunlu Dersler                          H/S. (Kredi)

Devletler Özel Hukuku II

3

Sigorta Hukuku 

2

İcra-İflas Hukuku II (İflas Hukuku)

2

İş Hukuku II(Toplu İş Hukuku) 

3

Miras Hukuku

4

Ceza Usul Hukuku II

2

Sosyal Güvenlik Hukuku

2

Adli Tıp

2

 

 

Seçimlik Dersler

 

Banka Hukuku

 

Taşıma Hukuku

2

İnsan Hakları Usul Hukuku

2

Avukatlık Hukuku

2

İnşaat Hukuku

2

 

 

DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YARIYIL - İKİNCİ YARIYIL

ANAYASA HUKUKU I (GENEL ESASLAR)

ANAYASA HUKUKU II (TÜRK ANAYASA HUKUKU)

Anayasa Hukuku dersi iki ana bölüm çerçevesinde okutulmaktadır. Bunlardan ilkinde, özellikle liberal batı demokrasileri ile karşılaştırmalı olarak Anayasa hukukunun genel esasları ve temel kavramlar anlatılmaktadır. Bu bölümün başlıklarını anayasa, anayasanın yapılması ve değiştirilmesi, anayasaya uygunluk denetimi, siyasal iktidar, egemenlik, devlet biçimleri, yasama-yürütme-yargı ekleri, meclis hükümeti rejimi, başkanlık rejimi, parlamenter rejim, seçim, siyasal partiler vb. konular oluşmaktadır. İkinci ana bölümde, Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri ve yürürlükteki anayasanın öngördüğü özgürlükler rejimi ile yukarıdaki kavramlar perspektifinde anayasal sistem anlatılmaktadır. Uygulama çalışmasında ise, öğrencilerin katılımına öncelik verilerek Anayasa Mahkemesi kararlarının ve güncel anayasa hukuku sorunlarının tahlil ve çözümleri üzerinde durulmaktadır.

ROMA HUKUKU

Atatürk’ün hukuk inkılabı neticesinde Türkiye’nin Kara Avrupası hukuk sistemine dahil olmasıyla, Roma hukuku, bizim hukukumuzun da tarihi haline gelmiştir. Hukuk fakültelerinde eğitim-öğretim dogmatik hukuk, hukuk felsefesi ve hukuk tarihi üzerine kurulmuştur. İşte bu nedenle Roma hukuku derslerinde de, Türk Medeni Kanunu’nun alındığı ülke olan İsviçre’de olduğu gibi, günümüz hukukuna etkili olan kavram ve kurumlar ağırlıklı olarak okutulmakta, hukuk kurallarının tarihi süreç içinde nasıl oluştuğu gösterilmektedir.

MEDENİ HUKUK I (GİRİŞ-KİŞİLER HUKUKU)

MEDENİ HUKUK II (AİLE HUKUKU)

Bu ders başlıca üç bölümden oluşmaktadır. Genel giriş olarak adlandırılabilecek ilk bölümde hukuk kavramı ve çeşitli medeni hukuk sistemleri hakkında genel bilgiyle birlikte Türk Medeni Hukukunun kaynakları ve medeni hukukun bazı temel kavramları incelenmektedir. İkinci bölümde gerçek ve tüzel kişilere ilişkin kavram ve kurallar ele alınmaktadır. Aile hukukunun incelendiği üçüncü bölüm en kapsamlı olanıdır. Bu bölümde evlilik (nişanlılık, evlenme ve evlenmenin sona ermesi), hısımlar ve vesayet konuları incelenir.

HUKUK BAŞLANGICI

Bu ders çerçevesinde önce tümel olarak hukukun ne olduğu işlevleri açısından tanıtılmaktadır. Böylece, hukukun toplumsal yaşamda vazgeçilmezliği onun, düzen, sosyal ihtiyaçları giderme ve özellikle adalet açısından anlamı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, hukukla ahlâk ve örf gibi benzer kavramlar arasındaki farklar ortaya konulmaktadır. Daha sonra hukuku araştıracak çeşitli bilimlerin özelliği ve hukuk bilimlerinin uygulama ile olan ilişkileri anlatılmaktadır.

İKTİSAT

Sınırsız insan gereksinmeleri ile kıt kaynaklar arasında en uygun dengenin kurulmasına yönelik insan davranışını kendisine konu alan iktisat bilimi, üretim, tüketim, yatırım ve diğer iktisadi olguları irdeler. Bu ders çerçevesinde okutulan başlıklar fayda teorisi ve tüketim dengesi. Arz-talep ve fiyat teşekkülü, üretim ve üretim dengesi, milli gelir, istihdam ve para teorisidir.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I - II

Bu ders kapsamında Türk Kurtuluş Savaşı tarihi, Atatürk döneminin dış ilişkileri, ulusal egemenlik ve Atatürk ilke ve devrimleri anlatılmaktadır.

TÜRK DİLİ I - II

Hukuk sosyal ve normatif bir bilim olarak büyük ölçüde dile dayanmaktadır. Sağlıklı, yanlışsız bir Türk dili düzeyi oluşturmadan hukuk metinlerinin anlaşılması, yorumlanması, adaletli ve gerçeklere uygun bir şekilde uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle Türk dili, hukukun tüm dersleri için gerekli bulunmaktadır.

SEÇİMLİK DERSLER - BİRİNCİ YARIYIL

SOSYOLOJİ

Bu derste sosyoloji bilimine genel bir giriş bilgisi verilmektedir. Dersin konusu içinde sosyolojinin bilgi edinme metotları, toplumun kökenleri, kültür, bireyin sosyalleşmesi, toplumsal kurumlar (ekonomik, yönetsel ve dinsel), aile, topluluk toplumsal gruplar ve toplumsal değişme başlıkları yer almaktadır. Bu başlıklar, hukuk fakültesi öğrencisine asgari bir sosyolojik görüş açısı kazandırmayı hedeflemekte ve buna uygun olarak ilişkili olabilen diğer başlıklar olanak ölçüsünde inceleme alanına dahil edilmeye çalışılmaktadır.

UYGARLIK TARİHİ

Kültür ve uygarlık kavramının tanımlanmasıyla başlayan ders, tüm uygarlıklara özgü ortak özelliklerin ardından ilk uygarlıkların günümüze yansıyan önemli miraslarını kısaca inceliyor. Daha sonra, Dünya’daki çeşitli temel uygarlıkların (Hint, Çin, Japon, Afrika, Güney Amerika, İslam ve Batı uygarlıkları) karşılaştırmalı kısa tanıtımının ardından, uygarlıklar bileşkesi olarak globalleşme sürecinde Sanayi Devrimi ile öne çıkan Batı uygarlığının öneminin belirtiliyor. Ders, günümüzde uygarlıklar arasında köprü olan ülkemizin durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe ilişkin tahmin ve hedeflerle tamamlanıyor

ROMA KURUMLARI

Derste Roma Kamu Hukukunun içeriği hakkında genel bilgi verilmektedir. Bu sebeple, derste, Roma İmparatorluğunun siyasi devirleri hakkında, tarihi olarak genel bilgi verilmektedir. Diğer taraftan, Roma İmparatorluğunun siyasi yapısı ve bu siyasi devirlerde, devletin işleyişi hakkında bilgi verilmektedir. Bu arada, siyasi devirlerde değişimlerin, hangi sosyal ve tarihi sebeplerle olduğu izah edilmektedir. Özellikle ilk üç siyasi devirdeki ortak özellikler ve farklılıklar vurgulanmakta ve Cumhuriyet döneminde ve daha sonra devletin yapısındaki değişikliklere ilişkin, tarihi ve hukuki bilgi verilmektedir.

KARŞILAŞTIRMALI MEDENİ HUKUK

Dersin ana konu başlıkları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1- Karşılaştırmalı Hukuk Kavramı
2- Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk İlminin Bir Disiplini Olarak Bağımsızlığı
3- Karşılaştırmalı Hukuk ve Hukuk Sosyolojisi
4- Makro ve Mikro Karşılaştırmalı Hukuk
5- Biçimsel / Dogmatik / Tarihsel Karşılaştırmalı Hukuk
6- Karşılaştırmalı Hukukun Görevleri
7- Karşılaştırmalı Hukukun Yönetsel Sorunları
8- Hukukun Birleştirilmesinde Karşılaştırmalı Hukukun Önemi
9- Yabancı Hukukun Benimsenmesi ve Benimsenmenin Sonuçları

Seçimlik Konular:


1- Arminjon / Nolde / Wolff’a Göre Hukuk Sistemleri
2- Rene David’in “Hukuk Aileleri” Sınıflandırması
3- Zweigert / Kötz’ün “Üslûp Biçimlendirici Etkenler”e Dayalı Sınıflandırması
4- Constantinesco’nun Sınıflandırması

 

SEÇİMLİK DERSLER - İKİNCİ YARIYIL

ÇOCUK HUKUKU

On sekiz yaşından küçük çocuklarla ilgili kurallar çocuk hukukunun temelini oluştururlar. Bu kurallar, başta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere, birçok uluslar arası sözleşmede, Anayasada ceza, yargılama, yerel yönetim, kolluk gücü, kitle haberleşme ve eğitim yasalarında, Medeni Kanun’da ve İş Kanunu’nda, ayrıca bir dizi başka yasada yer alırlar. Bu kuralların işlevi, güçsüzlüğü dikkate alınarak, çocuğu, evde, okulda, işyerinde, eğlence yerinde, sokakta, karakolda, hastanede, mahkemede ve cezaevinde özel olarak koruyup güvenlik altına almaktır.

SİYASET BİLİMİ

Siyaset Bilimi dersinde; ağırlıklı olarak Siyasal Sistemler incelenmektedir; Liberalizm, Marksizm, Faşizm, Nasyonal Sosyalizm, Anarşizm, Feminizm, Sosyal Devlet anlayışı.

SİYASİ TARİH

Siyasi Tarih dersinde; Modern dünyanın biçimlenmesinde etkisi olan olaylar ele alınmaktadır. Feodalizmin ekonomik, sosyal ve siyasal yapısı, Ulus-devletin ortaya çıkışı, İngiliz, Amerikan ve Fransız devrimleri, Sanayi devrimi, Emperyalizm. 

KARŞILAŞTIRMALI ROMA HUKUKU

Roma Hukuku kavram ve kurallarının tarihsel gelişimi incelenerek, bu hukukun günümüz hukuklarına etkisi, karşılaştırmalı hukuk metodu uygulanarak verilmektedir. Institutiones hukuk eğitimi sistemine paralel olarak, belli hukuk kavramlarının, özellikle Borçlar hukuku ve Eşya Hukuku alanında, Türk hukuku ve diğer Roma hukuku sistemine dahil bazı ülkelerin hukuk düzenleri dikkate alınarak, düzenleniş şekli, gelişimi ve değerlendirilmesine çalışılmaktadır. Derste, modern hukuku kavramlarının, kaynağında nasıl geliştiği ve bu günkü haline nasıl ulaştığı ve böylece Roma hukukunun modern hukuklara bıraktığı izler incelenmektedir. ÜÇÜNCÜ YARIYIL - DÖRDÜNCÜ YARIYIL

BORÇLAR HUKUKU I - II (GENEL HÜKÜMLER)

Bu dersin konusunu Borçlar Kanunu’nun birinci kısmında düzenlenen genel hükümler oluşturmaktadır. Dersin kapsamı içerinde sırasıyla borcun kaynağı olarak hukuki işlemler ve özellikle sözleşmeler, borcun ifası, ifa edilmemesi sona ermesi, haksız fiiller, sebepsiz zenginleşme ve özellik gösteren borç ilişkileri ele alınmakta; son olarak da alacağın temliki ve borcun nakli konuları üzerinde durulmaktadır.

CEZA HUKUKU I - II (GENEL HÜKÜMLER)

Ceza hukuku kavramı, görevi, niteliği, temel kavramları, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorumu, kişi yönünden ve ülke açısından uygulanması, ülkesellik, kişisellik ve güvenlik sistemleri, devletler arasında geri verme gibi hususlar incelenmektedir. Bunun yanı sıra suç genel teorisi kapsamında suçun, tipe uygun eylem, hukuka aykırılık ve kusurluluk unsurları, suçu etkileyen nedenler, teşebbüs, suçların içtimai, iştirak, tekerrür, cezalar ve türleri, güvenlik önlemleri, şartla salıverme, erteleme, ceza ve infaz ilişkisinin sona ermesi gibi kavramlar ele alınmaktadır.

İDARE HUKUKU I - II

İdare Hukuku bireyler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu derste Türk İdari Teşkilatı (Merkezi İdare ve taşradaki uzantıları, Mahalli İdareler vs.), idarenin işlemleri (idari işlem, idari sözleşmeler vs.), idarenin faaliyetleri (Kamu hizmeti, kolluk faaliyeti vs.), Personel Hukuku, idarenin mal varlığı ve kazanma usulleri (idare malları, kamulaştırma vs.), idarenin mali sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari davalar, idari yargılama usulü vs.) gibi konular işlenmektedir.

DEVLETLER UMUMİ HUKUKU I - II (GENEL ESASLAR)

Milletlerarası hukukun bütün klasik konuları son gelişmelerin ışığı altında ele alınmaktadır. Milletlerarası hukukun kaynakları, bu arada ağırlıklı olarak andlaşmalar hukuku; devlet, milletlerarası teşkilatlar ve gerçek kişilerin milletlerarası hukuk kişiliği açısından bu hukuk düzenindeki yeri; devletin yetkisi, bu arada ağırlıklı olarak Türkiye’nin içinde bulunduğu sorunları da kapsamak üzere deniz hukuku; Birleşmiş Milletler düzeninde kuvvet kullanma yasağı, meşrû müdafaa hakkı ve zorlayıcı önlemler uygulamaları da dahil ortak güvenlik sistemi; uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümü usulleri bu konular arasındadır.

HUKUK FELSEFESİ VE HUKUK SOSYOLOJİSİ

Bilimin ve felsefenin nitelikleri ve birbirleriyle olan ilgisi açıklandıktan sonra, hukukun kültürel işlevini oluşturan adalet değeri incelenmekte ve kısa bir değer teorisi yapılmakta, bunun yanı sıra ahlaki değer niteliğindeki adalete değinilmektedir. Kısaca, ahlakın ne olduğu, ahlaki değerler arasında adalet değerinin yeri ve önemi saptanmaya çalışılmaktadır. Adaletin değişik anlamları ve türleriyle bir hukuki değer olarak incelenmesinden sonra, hukukun sosyal işlevi konusundaki görüşler tartışılmakta ve hukukun tabanını oluşturan sosyolojik yapının hukuka olan etkileri araştırılmaktadır. Son olarak doğru bir hukukun araştırılmasına girişilmektedir.

VERGİ HUKUKU

Bu ders kapsamında vergi ödevine ilişkin anayasal prensipler başlıca beş bölümde incelenmektedir. Bu bölümler vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyuşmazlıkları, vergi icra hukuku ve Türk vergi sisteminin ana çizgileridir. Ayrıca Türk vergi sistemindeki vergi türleri ve vergi dışında alınan harçlar ve belediye gelirleri de ele alınmaktadır.

TÜRK HUKUK TARİHİ

Bu dersler İslamiyet’ten önceki dönem, İslamiyet’ten sonraki dönem, tanzimattan sonraki dönem ve Cumhuriyetten sonraki dönem şeklinde dört dönem çerçevesinde incelenmektedir. Bunun yanı sıra, Tanzimat hareketinden sonra başlayan batılılaşmanın Cumhuriyetten sonraki dönemde hukukun her dalında gerçekleşmiş olması nedeniyle, Türk Hukuk Tarihi ile Avrupa Hukuk Tarihlerinin karşılaştırılmasına bir sömestre tahsis edilmektedir.

GÜZEL SANATLAR I-IISEÇİMLİK DERSLER -ÜÇÜNCÜ YARIYIL

KRİMİNOLOJİ

Kriminolojik araştırmada kullanılan yöntemler ve çeşitli görüşler ve teoriler ışığında suçluluğun nedenleri incelenmektedir.

KİTLE HABERLEŞME HUKUKU

Haberleşme hukuku dersinde kitle haberleşmesine ve kitle haberleşme hukukuna ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, haberleşme özgürlüğü kavramı ele alınmaktadır. Daha sonra ise, “basım rejimi”, “basında sorumluluk rejimi”, “radyo televizyon rejimi”, “sinema-video rejimi” konuları incelenmektedir. Gelişmelerin çok yoğun yaşandığı kitle haberleşme alanında yeni gelişmelere ilişkin bilgilerin de verildiği derslerde, özellikle internet rejimine de değinilmektedir.

İNTİKAL HUKUKU

Bu derste eski hukukumuza ilişkin kavramların günümüz hukukundaki anlamı ve çeşitli kanunların intikal hükümleri değerlendirilmektedir.

DEMOKRASİ KURAMI

Demokrasi kuramı, demokratik rejimin temel özelliklerini, tarihsel süreç içinde teorik çerçevede inceleyen bir disiplindir. Bu bağlamda, ilk olarak, günümüzden 2.500 yıl önce eski Yunan sitelerinde kurulan demokratik rejimleri inceler. Ardından, modern demokrasinin (18. yy. ve sonrası) düşünsel kaynaklarını ele alır. Demokrasinin felsefi, ahlaki ve rasyonel temellerini inceler. Demokratik rejimin ülkelere göre değişen farklı uygulamalarını ‘demokrasi modelleri’ çerçevesinde analiz eder.

 

SEÇİMLİK DERSLER - DÖRDÜNCÜ YARIYIL

HUKUK METODOLOJİSİ

Hukuk Metodolojisi dersinde, hukuk öğrencilerine hukuk normunun mantıki analizinin nasıl yapılacağı gösterilmektedir. Mantık yasalarının hukukun uygulanmasında nasıl yol gösterici olduğu, norm türleri, mantık-hukuk ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, genel olarak sosyal bilimlerde metot problemi hakkında bilgi verilmektedir. Başlıca bilgi edinme yöntemleri, bunların hukuka yansımaları açıklanmaktadır. Mantıki delillendirmenin temelleri, bu kuralların hukuki uygulamalardaki kullanımı ve yorum sorunları da ele alınan konular arasındadır

YEREL YÖNETİMLER HUKUKU

Bu derste yerel yönetimlerin Türk İdare Teşkilatı içindeki konumları incelenmekte ve özellikle belediyeler üzerinde durulmaktadır. Dersin yalnızca konuyla ilgili yasal düzenlemelerin ele alınması biçiminde sunulmasının yararlı olmayacağı düşünülmektedir. Bu sebeple , yerel yönetimlerin hukuksal boyutu ile tarih, sosyoloji, iktisat ve siyaset bilimi disiplinleri arasında köprü kuracak biçimde konuların anlatılmasına özen gösterilmektedir.

DOĞAL KAYNAKLAR HUKUKU

Bu derste, doğal kaynakların hukuki rejimi kamu hukuku bakış açısıyla öğretilmektedir. Ders esas olarak iki bölümden oluşmuştur. Birinci Bölümde, doğal kaynakların anayasal ve idari çerçevesini düzenleyen genel teori incelenmektedir. İkinci Bölümde, Birinci Bölümde incelenen hukuki rejimin bir örneği olarak kıyılar üzerinde durulmaktadır. Bu bağlamda, konuyla ilgili yasalar ve idari düzenlemelerle Türk Anayasa Mahkemesi kararları ele alınmaktadır.

SİYASİ PARTİLER HUKUKU

BEŞİNCİ YARIYIL - ALTINCI YARIYIL

EŞYA HUKUKU I - II

Bu dersin kapsamında öncelikle ayni hak kavramı incelendikten sonra sırasıyla zilyetlik ve tapu sicili, mülkiyet ve mülkiyet dışında kalan aynı haklar incelenmektedir. Bu ders kapsamı içinde kat mülkiyeti konusu da yer almaktadır.

BORÇLAR HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)

Borçlar Kanunu’nun ikinci kısmında düzenlenen özel sözleşme türlerinin ele alındığı bu dersin kapsamında, sırasıyla temlik borcu doğuran sözleşmeler, kullanma ve yararlanma hakkı veren sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, saklama borcu doğuran sözleşmeler, kişisel teminat sözleşmeleri, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler ve ortaklık sözleşmeleri üzerinde durulmaktadır.

TİCARET HUKUKU I - II

Bu ders, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenmektedir. Ticari işletme hukuku çerçevesinde ticari işletme kavramı, ticari iş, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari işletmeye bağlı yardımcılar ve çeşitli aracılık faaliyetleri, haksız rekabet, marka ve cari hesap konuları ele alınmaktadır. Kıymetli evrak hukukunda özellikle kıymetli evrak kavramı, bunun türleri, ziyai ve iptali, poliçe, çek, bono, makbuz senedi ve varant açısından bunların şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmemesinin sonuçları incelenmektedir. Son olarak ortaklıklar hukukunda adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu, organları, ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi gibi başlıklar ele alınmaktadır.

MEDENİ USUL HUKUKU I - II

Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatı ile üst yargı organı olan Yargıtay’ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.

GENEL KAMU HUKUKU

Hukuk biliminin bir alt disiplini olarak Genel Kamu Hukukunun iki ana inceleme konusu vardır. Bunların birincisi “devlet” örgütünün kökeni, oluşumu ve işleviyle ilgili görüşlerdir. Buna Devlet Doktrinleri veya Siyasal Düşünceler Tarihi denir. Genel Kamu Hukukunun ikinci inceleme konusu kişinin devlete karşı korunması sorunsalını yani devlet iktiranını sınırlanmasını ele alır. Buna da Temel Hak ve Özgürlükler denilmektedir. Devlet Doktrinleri ve Temel Hak ve Özgürlükler birbirine çok bağlıdırlar. Çünkü devlet ve iktidar, otorite ve buna bağlı olarak zorlama yetkisi vermekte ve bireyler buna karşı zayıf ve korumasız kalmaktadırlar. İşte Temel Hak ve Özgürlükler kavramı bireylerin devlet otoritesine karşı korunmasını sağlamaktadır.

Dolayısıyla hukuk fakültesinde okutulan bir ders olarak Genel Kamu Hukuku, bir yanda devletin kökeni ve oluşumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak işlevini görmektedir. Derste, ders saatleri sınırlı olduğu için devlet üzerine görüş ortaya atan düşünürlerin, filozofların ve hukukçuların bütün fikirleri incelenmeyecektir. Bunun yerine her düşünce akımını en iyi yansıtan düşünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana hatlarıyla “devlet” örgütünü açıklamaya çalışan görüşleri tanıtıp bu alanda geniş bilgi edinmek isteyenlere çalışma kolaylığı sağlamaktadır.

Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslar arası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir.

CEZA HUKUKU (ÖZEL HÜKÜMLER)

Suçların tasnifindeki çeşitli ekollere göre tasnif ölçütleri, Türk Ceza Kanunundaki ve çağdaş yasalardaki sistem incelendikten sonra devletin şahsiyetine karşı suçların, hürriyete karşı, adliyeye karşı, kamu düzenine karşı, genel adap ve aile düzenine karşı suçların genel kuralları ele alınmaktadır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç tiplerinden büyük bir kısmı unsurları ile ayrıntılı olarak incelenmektedir.

HUKUK SOSYOLOJİSİ

İNSAN HAKLARI HUKUKU

Hukuk biliminin en genç alt disiplinlerinden birini oluşturan İnsan Hakları Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi müfredatına zorunlu bir ders olarak ilk kez 2003-2004 öğretim ve eğitim yılında girmektedir. Daha önceki yıllarda bu disiplin, seçmeli ders olarak okutulmaktaydı. Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetlerarası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur.

İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir.

Bölgesel ve Uluslar arası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan “usul hukuku” boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiyenin taraf bulunduğu; Anayasa (md.90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.SEÇİMLİK DERSLER - BEŞİNCİ YARIYIL

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

Uluslararası örgütler dersi, öğrenciye milletlerarası hukukun kişilerinden olan ve İkinci dünya savaşı sonrasında milletlerarası ilişkilere giderek artan bir şekilde katılarak önemli rol oynayan milletlerarası teşkilatların hukuki statüsüne dair genel bir bakış açısı vermeyi amaçlamaktadır. Ders, iki temel kısımda ele alınacak olup; birinci kısımda, genel olarak milletlerarası teşkilatların tanımı, türleri(evrensel, bölgesel, işlevsel gibi) ve hukuk kişiliğine, ikinci kısımda ise, Türkiye’nin Avrupa’daki teşkilatlanma çerçevesinde ilişki içinde bulunduğu teşkilatlara ve bu bağlamda, özellikle Avrupa birliği, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Teşkilatı, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı (NATO)’na yeni gelişmeler ışığında ve hukuki, siyasi, ekonomik ve güvenlik boyutlarıyla değinilecektir.

TÜKETİCİ HUKUKU

4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” (TKHK) oluşturmaktadır. Dersin ana konu başlıkları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir.
1- Tüketici Hukukunun Dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi
2- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketicinin ayıplı mal ve hizmet ifası karşısında sahip olduğu haklar
3- Taksitli ve Kampanyalı satışlarla ilgili TKHK düzenlemeleri
4- Tüketici Kredileri sözleşmeleri
5- Ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeler
6- Tüketici sorunlarının etkin biçimde sonuçlandırılması ve bu amaçla kanun uyarınca kurulan Tüketici Hakem Heyetlerinin işleyişi

İNSANCIL HUKUK

Kısaca savaş veya silahlı çatışma durumlarında insanlara(çarpışan veya siviller) yapılması gerekli olan asgari davranış ve yardıma dair kurallar bütününü içeren bir hukuk dalı olarak  ifade edilebilecek ders kapsamında, söz konusu hukuka, savaş yapma hakkı(ius ad bellum) ve savaş içindeki hak ve yükümlülükler (ius in bello) yönleri esas alınarak değinilecektir. Bu çerçevede öğrenciler, insancıl hukukun gelişim süreci, hukuki kaynakları, milletlerarası barış ve güvenliğin korunması, silahlı çatışma türleri, silahlı çatışmanın başlaması, kara, deniz ve havada yürütülmesi, durdurulması ve sona ermesi, tarafsızlık hukuku, insancıl hukuk kurallarının uygulanmasının sağlanması, bu hukukta mevcut suç tipleri, ilgili kuralların ihlali durumunda uygulanabilecek yaptırımlar ve ihlali gerçekleştirenlere karşı başvuru yolları gibi konu başlıkları altında, yeni gelişmeler ışığında ve pozitif bir yaklaşımla bilgilendirilecektir.

İMAR HUKUKU

Bu derste ilgili hukuksal düzenlemeler teorik ve pratik boyutuyla ve içtihat dikkate alınarak incelenmekte özellikle imar planlaması hukuku ve imar ruhsatı konuları ele alınmaktadır.

 

SEÇİMLİK DERSLER - ALTINCI YARIYIL

ULUSLARARASI DENİZ KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

ULUSLARARASI CEZA HUKUKU

Milletlerarası ceza hukukunun genel özelliklerinin anlatılmasından sonra, ülkede suç işlemiş kişiler hakkında uygulanacak genel sistem olan ülkesellik sistemi ve bu ilkenin uygulanamadığı durumlar için geçerli olan kişisellik ve güvenlik ilkeleri ortaya konmaktadır. Suçluların geri verilmesi konusunun da ele alındığı derslerde son gelişmeler çerçevesinde uluslararası ceza mahkemesi ile ilgili olarak da bilgiler verilmektedir.

REKABET HUKUKU

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un kaynakları ve Avrupa Topluluğu rekabet hukuku ile ilişkisi ortaya konulduktan sonra, kanunun getirdiği koruma sistemi açıklanmaktadır. Kanunun öngördüğü üç yönlü koruma sistemi uyarınca önce rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin kararları, hukuka aykırılık şartları ve muafiyet tanınabilecek haller incelenmektedir. Daha sonra hakim durumun kötüye kullanılması hali ve teşebbüsler arası birleşmeler ve devralmalar ele alınmaktadır. Son olarak, Rekabet Kanununun ihlal edilmesi halinde kurulun alabileceği kararlar açıklanmaktadır.

ATİPİK SÖZLEŞMELER HUKUKU

Türk hukukunda kanuni düzenlemeye konu olmamış sözleşme tiplerinden, uygulamada en fazla görülenler incelenmektedir. Bu derste,  lisans sözleşmeleri, know-how, yönetim(management), sponsorluk, gezi sözleşmeleri gibi uygulamada en fazla karşılaşılan sözleşme tipleri incelenecektir.

HAVA VE UZAY HUKUKU

Uzay Hukukunun temel kavramları
Hava hukukunun tanımı, özellikleri, hava gemisi kavramı, çeşitleri, hava gemisi üzerindeki ayni haklar ve uluslar arası anlaşmalar ile Türk sivil havacılık kanunu hükümleri dairesinde hava taşıyıcısı ve işletenin sorumluluğu.

YEDİNCİ YARIYIL - SEKİZİNCİ YARIYIL

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU I - II

Bu derste devletler özel hukukunun genel ilkeleri, Türk Kanunlar ihtilafı Sistemi, milletlerarası usul hukuku, vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku okutulmaktadır.

DENİZ TİCARET HUKUKU

Deniz hukuku dersi kapsamında gemi, gemiler üzerinde ayni haklar, gemiyi işleten (donatan), donatanın sorumlulukları, kaptan, deniz yolu ile yük taşıma sözleşmeleri, taşıyanın sorumlulukları, deniz kazaları, kanundan doğan rehin hakları ve gemiler üzerinde cebri icra konuları okutulmaktadır.

İCRA-İFLAS HUKUKU I - II

Bu ders çerçevesinde öncelikle icra organlarının neler olduğu incelendikten sonra, mahkemelerden verilen ilamların icrası usulleri ve ilamsız icra çeşidinde geçerli olan kurallar, özellikle kıymetli evrakların icrası ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra icra iflas suçları ve ihtiyati haciz de incelenmektedir. İflas hukukunda ise bir tacirin nasıl iflas ettirilebileceğine ilişkin usuller ve konkordato ele alınmaktadır. Ayrıca iflas sonrası malların tasfiyesi ve alacakların tatmini incelenmektedir.

İŞ HUKUKU I-II

Bireysel iş hukuku kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler arasındaki ilişkiler toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir. Sendikaların kurulması ve işleyişi, toplu iş sözleşmeleri ve bunların bağıtlanması prosedürü, toplu iş uyuşmazlıklarının barışçı yollardan çözümlenmesi ve iş mücadelesi türlerinden grev ve lokavt bu kapsamda ele alınmaktadır.

CEZA USUL HUKUKU I - II

Ceza usul hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza usul hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır.

İDARİ YARGILAMA HUKUKU

Bu derste idari yargı teşkilatı ile idari yargılama usulü ele alınmaktadır. Bu kapsamda idarenin sorumluluğu konusuna özel önem verilmektedir.

SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukukunda sigorta şirketlerinin denetimi, işleyişleri, sigorta aracıları, sigorta sözleşmesinin yapılması, hükümleri, sona ermesi ve sigortacının halefiyeti bahisleri ele alınmaktadır.

MİRAS HUKUKU

Bu dersin kapsamı içinde mirasta kimlerin hak sahibi olabileceği (kanuni mirasçılar ve ölüme bağlı tasarruflar) konusu ile mirasta hak sahibi olanlara mirasın ne şartlarla ve ne tarzda intikal edeceği konuları incelemektedir.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Sosyal güvenlik hukuku ise bağımlı ve bağımsız çalışanlara sosyal riskler karşısında güvence sağlanmasını konu alır.

ADLİ TIP

Bu dersin amacı tıbbi laboratuvarlar, doktorlar ve adli tıp uzmanları tarafından soruşturma ve yargılama aşamasında ispatlanması gereken hususlar hakkında hazırlanan raporların anlaşılmasını kolaylaştıracak bilgileri vermektir. Özellikle ölüm ve çeşitleri, yaralar ve ekimozlar, doğum ve çocuk düşürme, ahlaka karşı yapılan tecavüzler ve adli psikiyatri bu dalın konusunu oluşturur.

SEÇİMLİK DERSLER - YEDİNCİ YARIYIL

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Fikri mülkiyet genel başlığına giren fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramlar açıklanmakta ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma sistemi ortak yönleriyle ortaya koyulmaktadır. Daha sonra ağırlıklı olarak fikir ve sanat eserleri hukuku ile patent hukuku incelenmektedir. Fikir ve sanat eserleri hukuku kısmında eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları açıklanmaktadır. Patent hukukunda ise buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri incelenmektedir.

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

Türk sermaye piyasasının özellikleri, sermaye piyasası faaliyetleri ve bunların denetimleri hukuki açıdan incelenmektedir.
Sermaye piyasası hukuku derslerinde incelenen konular şunlardan ibarettir. Türk sermaye piyasasında işlem gören menkul kıymetler ve bunların halka arzı, halka açık anonim şirketler ve sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kurulu.

TEMİNAT HUKUKU

Dersin ana içeriği şöyledir; Kefalet; Garanti sözleşmesi(özellikle banka teminat mektupları); Rehin sözleşmesi : taşınır rehni, taşınmaz rehni; Ticari işletme rehni; Hak rehni: kıymetli evraka bağlanmış hakların rehni(hisse senedi rehni),  kıymetli evraka bağlanmamış hakların rehni(marka ve patent rehni),; Kıymetli evraka özgü teminatlar: temlik cirosu, aval; Alacakların rehni: kıymetli evraka bağlanmış alacakların rehni (rehin cirosu), kıymetli evraka bağlanmamış alacakların rehni; İnançlı işlemler: taşınırların teminat amacıyla temliki, taşınmazların teminat amacıyla temliki, hakların teminat amacıyla temliki, alacakların teminat amacıyla temliki.

AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL HUKUKU

Avrupa Birliğinin bütünleşme süreci anlatılmakta ve Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar, kurumların yetki ve görevleri, işleyişi ve birbirleri ile ilişkileri açıklanmaktadır. Kurumsal yapının incelenmesinden sonra Topluluk hukuku ele alınmaktadır. Genel kısımda Topluluk hukukunun kaynakları, Topluluk hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri, hukuki yetkilerin üye ülkeler ile Topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler, Toplulukta hukuk koyma sistemi ve Topluluk hukukunun temel doktrinleri anlatılmaktadır. Özel bölümde ise, Ortak Pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestisi açıklandıktan sonra, ağırlıklı olarak Topluluk rekabet hukuku incelenmektedir.

SEÇİMLİK DERSLER - SEKİZİNCİ YARIYIL

BANKA HUKUKU

Bankalar hukuki yönden ele alınmakta ve genel olarak bu kurumların kuruluşları, faaliyetleri, denetimleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir.

Banka hukuku derslerinde incelenen konular ise şunlardır. Türk hukukunda bankaların düzenlendiği mevzuat, kuruluş ve faaliyete geçmelerinde aranılan şartlar, bankalarda pay sahipleri bakımından özellik taşıyan hususlar, bankaların organları, bankaların defter ve hesapları, bankacılık işlemleri ve bankaların denetimi.

TAŞIMA HUKUKU

Taşıma hukuku dersinde, öncelikle sözleşme ile ilgili genel hükümler hakkında açıklamalar yapılmakta, bundan sonra taşımanın muhtelif ayrımları, bu meyanda ulusal ve uluslar arası taşıma, uygulanacak hükümler hakkında bilgi verilmektedir. Bu girişten sonra ise esas itibariyle Ticaret Kanunu ve CMR sisteminde taşıyıcının sorumluluğu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

İNSAN HAKLARI USUL HUKUKU

AVUKATLIK HUKUKU

“Avukatlık Hukuku” bir giriş ve dört ana başlık altında anlatılmaktadır.

Giriş bölümünde, demokratik hukuk devletinde olması gereken yargı örgütlenmesi ve bu örgütlenme içinde savunmanın, dolayısıyla avukatlığın yeri ve işlevi, mukayeseli hukuk gözönünde tutularak anlatılmakta, Türk yargı sisteminin bu açıdan değerlendirmesi yapılmaktadır;

Bölümde, yargının örgütlenmesinde “savunma”yı yargılama sürecinde “avukat”nın bağımsız bir kurum olarak yer alması işlenmekte, bu yapılanmanın olmazsa olmaz düzenlemeleri “zorunlu avukatlık”, “avukatlık tekeli”, “reklam yasağı”, “meslek sırrı”, “aracı kullanma yasağı” gibi konular üzerinde durulmaktadır.

II Bölümde, yargının bağımsız kurumu “savunma”yı yargılama sürecinde “avukat”ın temsil işlevi ele alınmakta, avukatın bu işlevini yerine getirebilmesi için gerekli olmazsa olmaz haklar, “davayı red hakkı”, “bizzat karar verme hakkı” “savunma sorumsuzluğu”, “büronun aranamaması, evraklara el konulamaması”, “müvekkile özdeşleştirme yasağı”, “ücret talep hakkı” avukatın bağımsızlığı, dokunulmazlığı ve özgürlüğü alt başlıkları çerçevesinde anlatılmaktadır.

III Bölümde, avukatın yargılama sürecinde yargılama faaliyetlerini yönetebilmesi ve karar sürecine etkin katılabilmesi tartışılmakta, bu açıdan gerekli “bizzat tebligat” “delil toplama”, “çapraz sorgu”, “duruşmadan çıkartılamama”, “duruşma bütünlüğü”, “yargıç değişmezliği” gibi olmazsa olmaz düzenlemeler işlenmektedir.

IV Bölümde avukatın faaliyet biçimleri (bireysel-ortaklık-paylaşım-kurumlaşma v.b.), avukatın denetimi (Barolar-TBB), meslek kuralları ve disiplin işleyişi anlatılmaktadır.İNŞAAT HUKUKU

İnşaat Hukuku dersinde inşaat müteahhidi ile iş sahibi arasında yapılan inşaat sözleşmesinin kuruluşu, müteahhidin borçları ve hakları, iş sahibinin borçları ve hakları, inşaat sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermeye bağlanan hukuki sonuçlar, mimar ile iş sahibi ve müteahhit arasındaki hukuki ilişkiler, iş sahibi ile alt müteahhitler arasındaki hukuki ilişkiler, kat karşılığı inşaat sözleşmelerindeki özellikler, inşaat işine katılanların hukuki sorumlulukları incelenecektir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət