Ana səhifə

EĞİTİM-ÖĞretim yili I. DÖnem müZİk dersi ZÜmre öĞretmenler kurulu toplanti tutanağI


Yüklə 73.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü73.5 Kb.

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM

MÜZİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


Toplantı Tarihi: 25/09/2013

Toplantı Saati : 16:00

Toplantı Yeri : Ödemiş Anadolu Lisesi

Toplantı No:1

Toplantıya Katılanlar: Oya EREN, Ümit KESİCİ, Elvan YÜKSEL, Cem ASLAN, Mehmet TOPAY, Emine ATALAR AYDİN, Lütfiye Çiğdem GİRGİN, Gökmen ARICI, Senem ÇAKIR,

Burcu KÖKCÜ, Nalan AZAK, Mehmet TOPAN.

Zümre Başkanı Oya EREN, Zümre Başkan Yardımcısı Gökmen ARICI , Sayman Mehmet TOPAN, Yazman Emine ATALAR AYDİN seçilmiştir.GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama

2-Zümre yazmanı ve başkanının seçimi

3-Müzik dersinin genel amaçlarının okunması

4-Müzik Dersi Öğretim Programının incelenmesi.

5-Eğitim-Öğretim, yönetim, personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunların, yönetmeliklerin, genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerinin açıklanması.(T.C. Anayasası,1702,1739,3797 sayılı kanunlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak Törenleri Yönergesi.)

6-2488.2504 sayılı Tebliğiler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların planlara aktarılması.

7-Eğitim bölgesi zümre başkanları toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi.

8-a)Bir önceki yılda alınan zümre kararların gözden geçirilmesi.

b)Bir önceki eğitim öğretim yılının şube ve ders bazında genel başarı analizlerinin değerlendirilmesi.

9- Yıllık ders planlarının 2013-2014 iş günü takvimine göre kılavuz kitap ve Müzik Dersi Öğretim Programına göre hazırlanması.

10-Öğrenciyi tanımaya yönelik etkinliklerin belirlenmesi.

11-Konuların işlenişinde yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.

12-Başarıyı artırmak için alınacak tedbirler

13-Bilim ve Teknolojideki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması.

14-Proje ve performans görevi konularının ve değerlendirme ölçütlerin belirlenmesi, Dönem içerisinde verilecek olan notlar.

15-Derslik ve ders araç - gereçlerinin durumu.

16-Diğer zümrelerle ilişkiler.

17-Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.

18-Mahalli hizmet içi konularının belirlenmesi.

19-Çeşitli yarışmalara ve proje etkinliklerine öğrencileri hazırlama çalışmaları. Güzel Sanatlar Liselerine yönlendirilecek öğrenciler ve yapılabilecek çalışmalar hakkındaki görüşler.

20-Dersle ilgili yayınlanmış eserler ve yeni gelişmelerin görüşülmesi.

21- Ar-Ge ve Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasına ilişkin tedbirlerin alınması.

22- Müzik Kulübü ve Egzersiz çalışmaları hakkındaki görüşler. Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak etkinliklerin planlanması.

23- Dilek ve temenniler ve kapanış.
MADDELER GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR:

1-Toplantı 2013-2014 eğitim – öğretim yılı ile ilgili iyi dilek ve temennileri ile başladı.


2-Yazman olarak Müzik Öğretmeni Gökmen ARICI zümre başkanı olarak Oya EREN seçildi.
3-Dersin amaçlarının,

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

• Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,

• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,

• Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,

• Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,

• Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,

• Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,

• Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,

• Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma

etkinliklerine katılımlarını sağlamak,

• Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,

• Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,

• İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini

sağlamak,

• Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,

• Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,

• Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk

ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olarak belirlenmesine ve amaçların öğrencilere aktarılmasına gerektiği belirtildi.
4-Müzik öğretmeni Emine ATALAR AYDİN son değişiklikleri ile 07/06/2007 tarihinde yayınlanan Müzik Dersi Öğretim Programını incelediğini ve eğitim – öğretim faaliyetlerini bu program doğrultusunda planlayacağını belirtti.

5- Eğitim-öğretim, yönetim, personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunlar, yönetmelikler, genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümler hakkında Mehmet TOPAY bilgiler verdi. .(T.C. Anayasası,1702,1739,3797 sayılı kanunlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak törenleri Yönergesi.)


6-2488,2504 sayılı Tebliğler Dergisinde ve İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen Atatürkçülükle ilgili konuların hedef ve davranışları ile birlikte yıllık planlara aktarılmasına, Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kişiler olarak özen gösterilerek yeri geldikçe ve önemli gün ve haftalarda bu konu ile ilgili öğrencilere bilgi verilmesine ve gereken hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi. Müzik Öğretmeni Cem ASLAN öğrencilerin Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavraması ve Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerinin sağlaması gerektiği belirtti.

7- Eğitim bölgesi zümre başkanları toplantısında alınan kararları gözden geçirildi ve bu kararların aynen uygulanmasına karar verildi.


8-a) Bir önceki yılda alınan zümre kararları Müzik Öğretmeni Senem ÇAKIR tarafından okundu ve bu kararların geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında aynen uygulandığı diğer toplantı tutanaklarından tespit edildi.
b)Bir önceki yılda müzik dersinde başarının e-okul verilerine göre yüksek olduğu, diğer öğrencilere göre dersi zayıf olan öğrencilerin diğer derslerinde de başarısız oldukları belirtildi. Başarısızlık sebeplerinin belirlenerek bu sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınması uygun görüldü.
9- Müzik Öğretmeni Burcu KÖKCÜ Ortaokul Müzik Dersi Öğretim Programını son değişiklikleri ile incelediğini bu program dahilinde yıllık ders planlarını kılavuz kitaba göre yapacağını belirtti.
10- Öğrenciyi tanımaya yönelik etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin etkin rol almasını sağlayacak biçimde düzenlenmesine; çevresel özellikler ile öğrencilerin ilgi, ihtiyaçları ve var olan bilgileri de göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun planlanmasına karar verildi. Özellikle dinleme, söyleme, çalma, nota yazımı, oyun, dans, devinim, bilgiyi paylaşma, bilgiyi kullanma, yaratıcılık etkinliklerine yer verilmesine karar verildi.
11-Dersin işlenişinde

Genel “Müzik” Öğretim Yöntemleri:

Anlatım, Tartışma, Soru/Cevap, Karşılıklı Konuşma, Görüşme, Araştırma/ İnceleme, Sunma/ Alma, Bulma/Keşfetme, Yaratma/Üretme, Oyunlaştırma, Rol Yapma, Örnek Olay İnceleme, Yaşam Öyküleme, İşbirliği Yapma, Paylaşma, Sorun Çözme, Gösterme/Yaptırma,Tasarlama/ Gerçekleştirme, Yapma/Yaşatma

Özel Müzik Öğretim Yöntemleri:

Müziksel işitme-okuma –yazma yoluyla müzik öğretimi

Müziksel Devinme/ Ritimleme Yoluyla Müzik Öğretimi (Dalcroze)

Müziksel Toplu Söyleme Yoluyla Müzik Öğretimi (Kodaly)

Müziksel Devinme / Ritimleme/ Söyleme-Çalma / Doğaçlama Yoluyla Müzik Öğretimi

(Orff) yöntemlerinin uygulanması ,öğrencilerde yaratıcılık gücünü ortaya çıkaran,öğretmenden çok öğrencinin aktif olduğu,araştırmayı ve sormayı hedef alan,ezberciliği ortadan kaldıran,yaptıkları işten zevk almalarını sağlayan,yaptıklarını arkadaşları ile paylaşıp sergileyen eğitim ve öğretim şeklinin sağlanması kararlaştırıldı.
12-Başarıyı artırmak için; öğrencilerde planlı ve düzenli çalışma kavramının pekiştirilmesi, konu üzerinde ayrıntılı durulması, seviye farklılığı dikkate alınarak konuların tekrar edilmesi, derse hazırlıklı gelinmesi, yapılan çalışmaların sergilenmesi kararlaştırıldı. Bilişim Teknolojilerinin derslerde sıkça kullanılması kararı alındı.
Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılmasına, gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemlerin tutanakla tespit edilip ve uygulama sonuçlarının rapora bağlanmasına karar verildi.
13- Müzik Öğretmeni Ümit KESİCİ bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiğini derslerin işlenişinde bunlardan yararlandığını belirtti.
14- Proje ve performans görevi konularının değerlendirmesinde yazılı olan değerlendirmelerde:Yazılı Olarak Hazırlanan Proje ve Performans görevinin notla değerlendirilmesi

Açıklık

10 Puan

Temizlik ve düzen

10 Puan

Dipnot kullanımı

5 Puan

Kaynak zenginliği

10 Puan

Plan ve içerik uyumu

10 Puan

Yazım kurallarına uyum

15 Puan

Görevin kavranılması ve sunuluşu

40 Puan

Toplam

100 Puan

tablosundan yararlanılacağı gibi , İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında belirtilen alternatif ölçme ve değerlendirme araçları ile geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarından alınan verilere göre tespit edilmesine karar verildi. Uygulamaya dayanan görevlerin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarlarından faydalanılması gerektiği belirtildi.Her iki dönemde 2 sınav, 1 ders içi performans, 1 performans görevi notu verileceği kararlaştırıldı.
Proje ve Performans görevi konularının EK-1’de belirtilen konulardan seçilmesi ve belirtilen takvimin uygulanması kararlaştırıldı.
15- Müzik Öğretmeni Emine ATALAR AYDİN müzik derslerinin ve etkinliklerin amacına uygun işlenebilmesi için en kısa zamanda okulda müzik dersliği oluşturulması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin ders kitaplarının Bakanlık tarafından verildiği, genel olarak öğrencilerin defter ve diğer ders araç-gereçlerinin olduğu bu nedenle bir sıkıntı olmadığı belirtildi.
16-İstiklal Marşı’nın öğretimi ve Türkçe’nin doğru kullanımı konusunda Türkçe öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri ile, Milli bayramlar ve başta Atatürk Haftası olmak üzere belirli gün ve haftalarda Tarih, Türkçe ve Beden Eğitimi öğretmenleri ile işbirliği yapılması kararlaştırıldı.
17- Müzik Öğretmeni Nalan AZAK öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve öğrenme güçlüğü çekilen konular ile ilgili olarak geçmişte olduğu gibi öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri başarılı öğrencilerle eşleştirdiğini bu öğrencilerin arkadaşlarına çok yardımcı olduklarını bu yılda aynı eşleştirmeyi yapacağını belirtti. Öğrenme güçlüğü çekilen konularda bol bol tekrar yaptıklarını ayrıca ders aralarında ve okul çıkışlarında zorlanan öğrenciler ile tek tek veya toplu olarak çalışmalar yapılacağını belirtti.
18-Mahalli Hizmet içi eğitim konusunda özellikle 1.2.3. sınıflara müzik branş öğretmeni girmediği için sınıf öğretmenlerine basit okul şarkılarını ve marşları çalabilecek düzeyde Flüt vb. enstrüman kursları açılabileceği çocuklarında bu sayede derslerden hem daha çok zevk almasının sağlanacağı hem de kulak yapılarının daha çok gelişebileceği Müzik Öğretmeni Oya EREN tarafından önerildi.
19-Yıl içerisinde İl ve ilçe çapında yapılacak olan yarışmalara öğrencilerin hazırlanmasına devam edileceği ayrıca 8. sınıf öğrencilerinden istekli ve başarılı olan öğrencilerin Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olunması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Lisesine hazırlık kursu verilebileceği önerildi.
20- Müzik Öğretmeni Elvan YÜKSEL dersle ilgili yayınlanmış eserler ve yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini bunları öğrencileri ile de paylaştığını ,bu yıl içerisinde bunlarla ilgili haberleri gerekli yerlere asacağını ayrıca bunlarla ilgili siteler hakkında öğrencileri bilgilendirdiğini belirtti.
21- Okulda Toplam Kalitenin sağlanması ve Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi için her türlü önlemin alınması ve gerekli gayretin gösterilmesi gerektiği belirtildi.
22- Müzik Kulübü çalışmalarının yapılacak planlara göre düzenli olarak yürütülmesi, kulüp panosunun sürekli güncellenmesi, toplum hizmeti çalışmalarına önem verilmesi kararlaştırıldı. Egzersiz çalışması olarak Koro, Enstrüman eğitimi gibi konuların seçilmesine karar verildi. Oluşturulacak öğrenci korosu ve halk oyunları ekibinin belirli gün ve haftalarda etkin bir şekilde görev alması gerektiği belirtildi. Belirli gün ve haftalarla ilgili planlamanın yapılarak en kısa zamanda görev paylaşımının yapılması uygun görüldü.
23-Toplantı Oya EREN‘in yeni öğretim yılı için başarı dilekleri ile sona erdi.

EK-1
PROJE GÖREVİ KONULARI  1. İstiklal Marşımızın okunması ve yönetimi.

  2. Eurovision şarkı yarışması.

  3. Türk Beşlerinin Hayatı.

  4. Müzisyen Devlet Sanatçılarının Biyografilerinin Derlenmesi.

PERFORMANS GÖREVİ KONULARI  1. Ses ve çalgı ile şarkı sunumu

  2. Müzikli dans gösterileri

  3. Türkü hikayesi canlandırma

  4. Müzik Terimleri Sözlüğü Hazırlama.

  5. Müzik Türlerini anlatan resimler yapma.

PROJE VE PERFORMANS GÖREVİ TAKVİMİ


1. Dönem Takvimi
Kasım ayının ilk haftası görev konularının dağıtılması

Kasım ayının son haftası ara değerlendirmenin yapılması.

Aralık ayının son haftası genel değerlendirmenin yapılması.
2. Dönem Takvimi
Nisan ayının ilk haftası görev konularının dağıtılması.

Nisan ayının son haftası ara değerlendirmenin yapılması.Mayıs ayının son haftası genel değerlendirmenin yapılması.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət