Ana səhifə

Delnice zaposlenih in interesi zunanjih delničarjev


Yüklə 30.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü30.5 Kb.
Robert Oakeshott, JOL London

DELNICE ZAPOSLENIH IN INTERESI ZUNANJIH DELNIČARJEV
Okolje, argumenti, vprašanja, praksa in podatki o rezultatih delničarstva zaposlenih1. Okolje
V ZDA in Veliki Britaniji že nekaj let obstajajo bistvene davčne olajšave, ki spodbujajo delničarstvo zaposlenih (DZ).
V obeh državah olajšave omogočajo zaposlenim, da postanejo lastniki delnic v podjetju, v katerem so za­posleni, ne da bi za to morali prinesti denar. V obeh državah se olajšave lahko uporabljajo bodisi v manjši meri, za ma­njše deleže zaposlenih, bodisi v večjem obsegu, da omo­gočijo nakup celotnega podjetja s strani pravne osebe, v kateri so združeni zaposleni podjetja. Osnovna olajšava je v tem, da podjetje lahko financira nakup delnic v imenu zaposlenih iz dobička pred obdavčenjem.
Običajno je, da se dobiček pred obdavčitvijo uporablja za nakup delnic, če je cilj takega nakupa delničarstvo zaposlenih v manjši meri. Pri večjih odkupih pa se dobiček uporablja za odplačilo posojil, ki so uporabljena za večje odkupe podjetij s strani zaposlenih.
V obeh primerih so tako kupljene ali a) nove vpisane del­nice ali b) že obstoječe, kupljene od sedanjih delničarjev. V obeh državah so olajšave pogojene s široko distribucijo delnic med zaposlene, pogoji v Veliki Britaniji so še nekaj strožji.
Z eno izjemo so vse vsote, na katere se nanašajo davčne olajšave, vezane na maso plač zaposlenih. Tako v ZDA kot v Veliki Britaniji so bili pobudniki za olajšave predvsem politiki, veliko manj pa gospodarstvo ali sindikati.
2. Argumenti
Osnovna argumenta, ki ju uporab­ljajo politiki, sta naslednja:


  • da DZ, če so ostali pogoji nor­malni, izboljšuje poslovne re­zultate

  • da je rezultat DZ neizogibno širša razdelitev "gospodarske­ga" lastništva, medtem ko se "normalno" zasebno lastništvo vse bolj koncentrira.

Na drugi strani pa je osnovni argu­ment tistih, ki poskušajo ustaviti upo­rabo olajšav v podjetjih v konven­cionalni lasti, da bo DZ skozi razgra­jevanje ali na druge načine škodovalo interesom sedanjih delničarjev. Ne­kateri pravijo, da bo rezultat igre med zunanjimi in notranjimi delničarji vedno ničla.


3. Vprašanja
Dejstvo je, da glede na to, da olaj­šave vplivajo na vnaprej predvidene davke, del stroškov DZ nosijo davkoplačevalci. Prav tako je tudi dejstvo, da bodo del bremena začetnih stroš­kov DZ nosili sedanji delničarji, razen če njihove delnice niso takoj od­kupljene ali pa so dogovorjeni pose­bni pogoji npr. zmanjšanje plač in/ali drugih stroškov zaposlenih. Osnovna vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z izračunom zmagovalcev ali poražen­cev na daljši rok, so naslednja:
Kakšni podatki obstajajo o iz­boljšanih poslovnih rezultatih gle­de na delničarstvo zaposlenih? Ali so izboljšave dovolj, da nadomes­tijo začetne izgube davkoplačeval­cev in sedanjih delničarjev? Katera so najbolj ustrezna merila za iz­boljšane poslovne rezultate? Ali naj bi uspeh merili z dobičkom (t. i. dobiček po obdavčenju) ali npr z dodano neto vrednostjo ali neto vrednostjo po zaposlenem'' Ali pa naj bi novoustvarjena sredstva bila merilo uspeha in če je, ali naj bi se njihova vrednost izkazovala po trž­ni ali po knjigovodski vrednosti?
4. Praksa
Kljub temu, da v zakonu o podjetjih ni takega zahtevka, uprave in direk­torji v ZDA in Veliki Britaniji za uvedbo delničarstva zaposlenih obi­čajno iščejo privolitev obstoječih del­ničarjev. V Veliki Britaniji organizi­rane investicijske institucije - po­kojninski sklad in zavarovalnice ­občasno izdajajo navodila. Le-ta seveda nimajo moči zakona. Vendar za podjetja, ki iščejo institucionalne vlagatelje, pomenijo jasno opozorilo: če jim ne bodo sledili, tvegajo pod­poro institucij. Za podjetja, ki nam­eravajo kotirati na borzi, je tudi nor­malno, da se bodo o programu DZ-ja pogovorili z oblastmi. Podatki kažejo, da oblasti v Londonu bolj nasprotu­jejo velikim programom DZ-ja kot njihovi kolegi v New Yorku. Podoben odnos "na robu tolerantnosti"je bilo zaznati tudi v napotkih, ki jih je izdalo Združenje britanskih pokojninskih skladov, ki pa so med tem že prekli­cani. Ključna odredba je narekovala, da se sme v obdobju 10 zaporednih let največ 10 % izdanih rednih delnic podjetja nameniti programom del­ničarstva zaposlenih. To pomeni, da se letno največ 1 % delniškega kapi­tala lahko normalno uporablja v na­men DZ-ja. Na drugi strani pa ta ista navodila narekujejo, naj bi "sode­lovanje zaposlenih v programih DZ-­ja ustvarilo skupnost interesov med zaposlenimi in delničarji".
5. Podatki
Vse več je podatkov o vplivu DZ na uspeh podjetij in ceno delnic. Med na­jbolj objektivnimi podatki o vplivu na uspešnost podjetij so tisti, objavljeni v študiji vlade ZDA iz leta 1987. O ceni delnic nam govori t. i. indeks del­ničarstva zaposlenih in dokazuje, da pri velikih programih DZ ni nega­tivnih učinkov. Pri posameznih pod­jetjih pa je najboljši primer britan­skega koncerna NFC in primerjava med ceno delnic, ko je bil v večinski lasti zaposlenih in po tem. Dol­goročno pa je možno, da bo najbolj pomembne podatke na tem področju dala raziskava amsterdamske uni­verze.Namen raziskave je primerjava med vodilnimi podjetji v Veliki Bri­taniji, Nemčiji in Italiji. Ključna ugo­tovitev so veliko višje dividende in nivoji cen v Veliki Britaniji v primer­javi z nižjo neto dodano vrednostjo po zaposlenem.

Nekaj podatkov o podjetjih v znatni lasti zaposlenih v ZDA in VelikiBritaniji

ZDA

VELIKA BRITANIJA

Število podjetij v znatni lasti zaposlenih

7.500

60


Število zaposlenih
v teh podjetjih

7.000.000


90.000


Povprečna udeležba zaposlenih v lastništvu

15 %40 %

Čeprav je povprečna udeležba zaposlenih v lastništvu nižja v ZDA, je število podjetij v večinski lasti zaposlenih verjetno 20-krat večje kot v Veliki Britaniji.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət