Ana səhifə

Bilaga 15 Malmö högskola


Yüklə 101.51 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü101.51 Kb.

Bilaga 15 Malmö högskola

Riksdagen har beslutat om Malmö Högskolas verksamhet för budgetåret 2010.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Malmö Högskola och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav


Mål och återrapporteringskrav för antalet avlagda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå återfinns i bilaga 37. Mål och återrapporteringskrav för de konstnärliga utbildningsområdena återfinns i bilaga 39.  

Av årsredovisningen ska avseende tandläkarutbildningen framgå antalet nybörjare samt antalet helårsstudenter 2010 och planeringen inför 2011.


Särskilda åtaganden


Högskolan ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

FINANSIERING

2

Anslag

2.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)


Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:31

Malmö högskola: Grundutbildning (Ramanslag)


Disponeras av Malmö Högskola

874 284
ap.1
Takbelopp (ram)
810 206

ap.3
Tandvårdscentralen (ram)
64 078

Villkor för anslag 2:31

ap.1 Takbelopp
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 38.


Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer inom de olika utbildningsområdena anges i regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor m.m., Ekonomiska redovisning m.m., Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, punkt 7. 

Ersättning för högskolans uppdrag beräknas per helårsstudent och helårsprestation och ingår i takbeloppet.

2:32

Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)


Disponeras av Malmö Högskola

100 254
ap.3
Basresurs (ram)
100 2544.3

Finansiella villkor
4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap

Anslagskredit

Anslagsbehållning som disponeras 2010

Indrag av anslagsbelopp

2:31 Malmö högskola: Grundutbildning

ap.1

0

10 %

0

ap.3

0

3 %

0

2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning

ap.3

0

Allt

0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande3

Övriga villkor

3.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

130 000

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)

90 404

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

3.2

Utbetalningsplan


Till Malmö Högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:


Utbetalningsdatum

Belopp

2010-01-25

81 212

2010-02-25

81 212

2010-03-25

81 212

2010-04-25

81 212

2010-05-25

81 212

2010-06-25

81 212

2010-07-25

81 212

2010-08-25

81 212

2010-09-25

81 212

2010-10-25

81 212

2010-11-25

81 212

2010-12-25

81 206

Summa

974 538

Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö Högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:

2:31 ap.1

Takbelopp

2:31 ap.3

Tandvårdscentralen

2:32 ap.3

Basresurs4

Avgifter

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras (tkr)


Verksamhet

Över-/ underskott t.o.m. 2008

Över-/ underskott 2009

Intäkter 2010

Kostnader 2010

Över-/ underskott 2010

Ack. över-/ underskott utgående 2010

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildningYrkeshögskolan, KY m.m.Uppdragsutbildning

12 974

-4 200

64 800

-65 500

-700

8 074

Upplåtande av bostadslägenhet
Övrigt

-120

0

27 500

-27 000

500

880

Forskning eller utbildning på forskarnivå
Uppdragsforskning

1 746

-40

12 000

-12 000

0

1 706

ÖvrigtTjänsteexportTjänsteexportOffentligrättslig verksamhetHögskoleprovet


Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras (tkr)


Verksamhet

Inkomst-titel

Över- / under-skott t.o.m.  2008

Över- / under-skott  2009

Intäkter 2010

Kostnader 2010

Över- / under-skott  2010

Ack över- / underskott, utgående 2010

Tandvårdscentral


Patientavgifter

2542 002

0

0

0

0

0

0

Tandvårdscentral


Patientavgifter
Malmö högskola får ta ut avgifter för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Patientavgifter, som erläggs för den tandvård som är direkt relaterad till grundutbildningen av tandläkare som bedrivs vid tandvårdscentralen, ska inlevereras till inkomsttitel 2542 002 Patientavgifter vid tandläkarutbildning. Dessa medel ska redovisas som uppbörd i Malmö högskolas resultaträkning. Medlen får löpande hanteras i det räntebärande likvidflödet.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət