Ana səhifə

Ärendebeteckning 523-870-2011


Yüklə 104.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü104.5 Kb.

Meddelande

Datum


2016-06-26


Ärendebeteckning

523-870-2011

Arkivbeteckning
()


Enligt sändlista

Inbjudan att ansöka om medel till att genomföra markförstärkningsåtgärder
Naturvårdsverket har avsatt riktade medel för samebyarnas arbete med terrängkörningsplaner 2011. Årets medel, ca 1 miljon kronor, ska i första hand gå till att upprätta terrängkörningsplaner. Det finns dock ett litet utrymme för bidrag till markförstärkningsåtgärder för de samebyar som har en antagen plan. För att möjliggöra för de byar som tagit fram planer vintern 2010/2011 att ansöka och skaffa tillräckligt planeringsunderlag, har sista ansökningsdatum anpassats till barmarksäsongen.
Denna inbjudan går till samtliga samebyar som tagit fram terrängkörningsplaner. För att ansöka om bidrag till åtgärder ska samebyn har en antagen terrängkörningsplan. Ansökan ska innehålla uppgifter enligt bilaga 1. Trots att medlen är begränsade detta år inbjuds alla byar som har möjlighet att genomföra åtgärder med 2011 års medel att ansöka. Länsstyrelsen kommer vid behov att prioritera bland inkomna ansökningar, där utgångspunkten är att medlen ska bidra till att skapa största möjliga naturvårdsnytta. Det finns inte några garantier att medel kommer att avsättas kommande år, men mycket talar för en fortsättning.
Information

Under vårens samebyordförandemöten i Norrbotten (5 maj) och Västerbotten (7 juni) kommer ni få höra mer om terrängkörningsplaner och förstärkningsåtgärder på våtmarker. Ett möte planeras också att hållas i Jämtland under maj-juni, detta ska förhoppningsvis kunna gå att samordnas med SSR´s regionträff. Om behov finns att se praktiska exempel på åtgärder så meddela gärna detta i samband med ansökan eller vid mötet. Vi ser då över vilka möjligheter som finns till detta utifrån era önskemål.


Länsstyrelsen har under 2011 uppdragit åt Skogsvårdsstyrelsen och SLU att ta fram ett GIS-formulär för inmatning av data som ingår i terrängkörningsplanens kartdel. Alla samebyars planer bör på sikt följa detta koncept då uppgifterna snabbt kan uppdateras och blir lättöverskådligt för samebyarnas framtida arbete. Mer information kommer längre fram.
Sista ansökningsdag och Länsstyrelsernas kontaktperson

Ansökan om bidrag skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten, 901 86 Umeå. Det går också bra att maila ansökan till anna.wenngren@lansstyrelsen.se Ansökan ska märkas med diarienummer 523-870-2011 och innehålla uppgifter enligt bilaga 1, detta för en effektiv hantering.

Ansökan om bidrag till markförstärkningsåtgärder ska vara länsstyrelsen tillhanda den 15 juni 2011.

För länsstyrelserna genom


Anna Wenngren

Samordnare av terrängkörningsplaner


Sändlista
Lainovuoma sameby, P G Idivouma

Sirges sameby, Bengt-Åke Kuoljok

Saarivouma sameby, Per Anders Nutti

Thalma sameby, Jåvna Allas

Tuorpon sameby, Nils-Petter Pavval

Gabna sameby, Lars-Eric Kuhmunen

Luokta –Mavas sameby, Lars-Anders Baer

Laevas sameby, Tor-Erik Huuva

Semisjaur-Njarg sameby, Anders Erling Fjällås

Girjas sameby, Ingemar Blind

Svaipa sameby, Per Olof Valkeapää

Baste sameby, Lars Ola Jannok

Udtja sameby, Rune Stokke

Grans sameby, Tobias Jonsson

Rans sameby, Per-Mikael Jonsson

Vilhelmina norra sameby, Karin Baer

Vilhelmina södra sameby, Tomas Nejne

Voernese sameby, Thomas Kroik Kristoffersson

Jiingevaerie sameby, Marianne Persson

Tåssåsens sameby, Nicklas Johansson

Jovnevaerie sameby, Kjell-Ove Klementsson

Njaarke sameby, Pär Nilsson


Länsstyrelsen i Norrbottens län, Ronny Edin, 971 86 Luleå

Länsstyrelsen i Jämtlands län, Ruben Johansson, 831 86 Östersund

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Stig-Åke Svensson, 791 84 Falun

Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm

SSR, Helen Larsson, Magasinsgatan 7, 903 27 Umeå

Sametinget Box 90, 981 22 Kiruna


Bilaga 1
Ansökan markförstärkningsåtgärder
Åtgärder till skydd av våtmarker

Markförstärkningsåtgärderna ska främst syfta till att minska skador på våtmarker och vattendrag i fjällen. Det kan t.ex. vara mindre broar över vattendrag och utläggning av förstärkningsnät eller kavelbroar på våtmarker som tar skada av barmarkskörning. I viss mån kan åtgärder syfta till att känsliga våtmarker kan undvikas.


Medel beviljas inte för anläggande av så kallade fyrhjulingsvägar. Det är viktigt att poängtera att det handlar om punktvisa insatser på de platser där naturmiljön tar skada av terrängkörningen. I bedömningen av vilka åtgärder som beviljas medel kommer de platser där nyttan för naturmiljön är störst att prioriteras. Medel till åtgärder beviljas enbart till de samebyar som har antagna terrängkörningsplaner.


Medel beviljas främst för material- och maskinkostnader för genomförande av åtgärderna. Det finns även möjlighet att söka medel för sådan extern hjälp som är nödvändig för att genomföra åtgärderna (t.ex. rådgivning och utbildning). Medel kan även beviljas för del av eget arbete, där utgångspunkten är att eget arbetet räknas till 200 kr per timme.


Vad ska ansökan innehålla?

 1. Uppgifter att ansökan avser genomförande av åtgärder enligt upprättad terrängkörningsplan.

 2. Samebyns kontaktuppgifter, namnet på den kontaktperson som har ett särskilt ansvar för framtagande av plan eller genomförandet av åtgärderna.

 3. En beskrivning av vilka platser ni vill åtgärda och hur mycket pengar ni ansöker om, uppdelat på varje plats.

 4. För varje plats som ska åtgärdas (t.ex. våtmarkspassage eller passage av vattendrag) ska det finnas:

  • en karta som beskriver var längs materialtransportleden åtgärder ska vidtas.

  • en koppling mellan den kartläggning som skett vid framtagandet av terrängkörningsplanen och den åtgärd ni vill genomföra.

  • en beskrivning av den skadebild/problem som finns idag (gärna ett fotografi om det finns tillgängligt).

  • en beskrivning av de åtgärder ni vill vidta.

  • en kostnadsberäkning.

  • en tidsplan

 5. En kopia av i samebyn antagen terrängkörningsplan.

 6. Kontonummer för utbetalning av medel.Om samebyn ansökan består av åtgärder på flera olika platser ska det framgå hur ni prioriterar dessa platser. Den plats ni anser vara av störst betydelse för att reducera körningens påverkan på naturmiljön prioriteras högst och sedan i fallande ordning.

Länsstyrelsen Västerbotten Naturvårdsenheten Vx. 090-10 70 00 Fax 090-10 71 00 http://www.ac.lst.se

901 86 UMEÅ Storgatan 71 B Direkt 090-108214 Mobil 090-10 82 03 anna.wenngren@lansstyrelsen.se


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət