Ana səhifə

Uchwała nr sejmiku województwa zachodniopomorskiego z dnia r w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łobez oraz likwidacji aglomeracji Łobez wyznaczonej rozporządzeniem Nr 2/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 stycznia 2006 r


Yüklə 66.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü66.5 Kb.
UCHWAŁA Nr ..............

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia ...... 2014 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łobez oraz

likwidacji aglomeracji Łobez wyznaczonej rozporządzeniem Nr 2/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 stycznia 2006 r.
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, poz. 951, poz. 1513; Dz. U. z 2013 r., poz. 21, poz. 165, Dz. U. z 2014 r. poz. 659, poz. 850, i poz. 1146), art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159, zmiana: Dz. U. z 2014 r. poz. 850) oraz § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995)
Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyznacza się aglomerację Łobez o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 13 378, położoną w powiecie łobeskim, w województwie zachodniopomorskim, z oczyszczalnią ścieków w Łobzie, której obszar obejmuje miejscowości: Łobez, Dalno, Niegrzebia, Suliszewie, Wysiedle.§ 2

Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 1, są oznaczone na mapie w skali 1:25 000, stanowiącej załącznik do uchwały.§ 3

Likwiduje się aglomerację Łobez wyznaczoną rozporządzeniem Nr 2/2006 Wojewody Zachodnio-pomorskiego z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łobez (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 12, poz. 230).§ 4

Traci moc rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego wskazane w § 3.§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego.§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Uzasadnienie

Z dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa przejął od wojewody kompetencję wyzna-czania aglomeracji o równoważnej liczby mieszkańców (RLM) powyżej 2000. Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 995).

W myśl art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159 ze zm.) aglomeracje wyznaczone przed dniem 15 listopada 2008 roku Sejmik województwa może zlikwidować w drodze uchwały.

Aglomerację Łobez, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne wyznacza Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanej gminy, tj. Rady Miejskiej w Łobzie.

Procedura wyznaczenia aglomeracji Łobez, w związku ze zmniejszeniem granic obszaru aglomeracji i zmniejszeniem równoważnej liczby mieszkańców, została wszczęta na wniosek Burmistrza Łobza, który wystąpił z wnioskiem o zmianę aglomeracji Łobez i przedłożył nową propozycję planu aglomeracji Łobez przygotowaną w oparciu o Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy z lat 2001, 2008, 2010 i 2013, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z lat 2001 ÷ 2014. Przewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopo-morskiego przekazał Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego wniosek Burmistrza Łobza do rozpatrzenia.

Przedłożone przez Burmistrza Łobza materiały zweryfikowano stwierdzając, że spełniają one wymogi określone w/w rozporządzeniem i mogą stanowić podstawę do wyznaczenia niniejszej aglomeracji.

Projekt aglomeracji Łobez został przedłożony Radzie Miejskiej w Łobzie do zaopiniowania, która wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaopiniowania zweryfikowanego projektu planu aglomeracji Łobez w formie Uchwały Nr XLVII/454/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 października 2014r. Jednocześnie projekt aglomeracji Łobez został przesłany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie celem uzgodnienia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił zweryfikowany projekt aglomeracji Łobez w postanowieniu z dnia 24.10.2014r., znak: WONS-NS.070.29.2014.MM. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie uzgodnił wyznaczenie aglomeracji Chociwel w postanowieniu z dnia 15.10.2014 r., znak: ZO-5041-20/14-ap.

Obszar aglomeracji Łobez, wyznaczony na mapie w skali 1:25000, obejmuje swym zasięgiem system istniejącej i planowanej kanalizacji zbiorczej w miejscowościach Łobez, Dalno, Niegrzebia, Suliszewie, Wysiedle.

Aglomeracja Łobez o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15957 była wyznaczona rozporzą-dzeniem Nr 2/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.01.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 12, poz. 230). W wyniku przeprowadzonej analizy, Burmistrz Łobza stwierdził, że pierwotnie zakładana równoważna liczba mieszkańców nie ma odniesienia do obecnej liczby mieszkańców. Dlatego też przedłożył propozycję planu aglomeracji Łobez obejmującą zmniejszenie wielkości RLM do 13 378, która została ustalona została w oparciu o liczbę mieszkańców korzystających z istniejącego i projektowanego systemu kanalizacyjnego. W skład aglomeracji Łobez wchodzą nadal miejscowości: Łobez, Dalno, Niegrzebia, Suliszewie, Wysiedle. Zmianie natomiast ulęgną granice obszaru aglomeracji, z powodu konieczności ich wyznaczenie wzdłuż działek ewidencyjnych.

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna o długości 39,14 km (w tym 24,8 km kanalizacji grawitacyjnej i 2,61 km kanalizacji tłocznej) zakończona mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Łobez, powiat łobeski. Planowane jest wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 13,25 km (w tym 6,1 km kanalizacji grawitacyjnej i 7,15 km kanalizacji tłocznej). Wydajność projektowa oczyszczalni wynosi Qśrd = 3 450 m3/d, co odpowiada RLM równemu 19 700. Eksploatacja oczyszczalni oraz zrzut ścieków oczyszczonych do odbiornika odbywa się na podstawie decyzji Starosty Łobeskiego z dnia 6.06.2007r., znak: OŚ.AO.6223-8/07, obowiązującej do dnia 6.052017r. Ilość ścieków obecnie wytwarzanych w aglomeracji i kierowanych do oczyszczalni ścieków komunalnych wynosi ok. Qśr.d. = 1 322 m3/d. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Rega.Wejście w życie uchwały nie obciąży budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Wyznaczenie przedmiotowej aglomeracji umożliwi gminie ubieganie się o środki z funduszy celowych na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymaganą sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalnią ścieków.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət