Ana səhifə

Przewodnik po przedmiocie I. Karta przedmiotu: Metody badań w lingwistyce korpusowej


Yüklə 103 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü103 Kb.


PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I. KARTA PRZEDMIOTU:

Metody badań w lingwistyce korpusowej

Studia II stopnia I rok, Semestr I


CEL PRZEDMIOTU
C1 Przedstawienie syntezy podstawowych problemów lingwistyki korpusowej.

C2 Wykształcenie umiejętności analizy tekstów i odkrywanie reguł gramatycznych w dwóch językach.

C3 Nabycie kompetencji pozwalających na formułowanie problemów badawczych na podstawie analizy kontrastywnej tekstów dwujęzycznych.

C4 Wypracowanie umiejętności wnikliwej analizy tekstu naukowego i rozumienia rzeczywistości, a także krytycznej postawy wobec terminów i definicji w pracach naukowych.

C5 Przygotowanie do samodzielnego opracowywania korpusu badawczego oraz do napisania pracy dyplomowej magisterskiej i do egzaminu magisterskiego.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1. Znajomość języka francuskiego na poziomie B1oraz włoskiego lub hiszpańskiego na poziomie A2.

2. Umiejętność składniowej i semantycznej analizy faktów językowych.

3. Rozwinięta umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów naukowych z zakresu językoznawstwa i gramatyki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK W1 Posiada podstawową wiedzę z zakresu lingwistyki korpusowej i jej miejsca w lingwistyce komputerowej.

EK W2 Posiada znajomość terminologii właściwej dla lingwistyki korpusowej.

EK W3 Posiada podstawową wiedzę na temat metod opracowywania jedno- i dwujęzycznych korpusów językowych.

EK W4 Posiada podstawową wiedzę na temat metod określających gatunki tekstów związanych z działalnością zawodową.

EK W5 Zna metody badań w lingwistyce korpusowej i ich wykorzystania w leksykografii, translatoryce i dydaktyce.

EK U1 Potrafi poprawnie posługiwać się terminologią z danej dziedziny aktywności zawodowej.

EK U2 Umie pozyskiwać teksty z elektronicznych baz danych.

EK U3 Potrafi wyodrębniać jednostki językowe w tekstach i zastosować je w analizie kontrastywnej.

EK U4 Umie zdefiniować problem badawczy i zastosować go do redagowania pracy magisterskiej.

EK U5 Ma świadomość zróżnicowania znaczenia i składni jednostek językowych w tekstach i umie zastosować je w tłumaczeniu lub w dydaktyce języka obcego.

EK K1 Umie zapisywać informacje na nośnikach elektronicznych.

EK K2 Posiada umiejętność krytycznego odbioru informacji i konfrontowania różnych opinii.

EK K3 Potrafi szanować prawa autorskie.

EK K4 Potrafi tworzyć własny warsztat tłumacza.EK K5 Umie dobierać świadomie odpowiednie słowa w komunikacji zawodowej.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – Wykład (Wykł)

Liczba godzin
W  1 Geneza i rozwój językoznawstwa korpusowego

1
W 2 Definicje korpusów językowych

1
W 3 Przegląd metodologii badań w językoznawstwie korpusowym

1
W 4 Typologie tekstów literackich i specjalistycznych

1
W 5 Metoda dystrybucyjno-kognitywna w analizie korpusów tekstowych

2
W 6 Analizy korpusów dwujęzycznych równoległych i porównywalnych

2
W 7 Wypowiedzi definicyjne

1
W 8 Jednostki analiz w językoznawstwie korpusowym i komputerowym

1
W 9 Definicje kolokacji

1
W 10 Wyrazy złożone w tekstach równoległych

1
W 11 Metafory w tekstach równoległych

1
W 12 Wyrazy polisemiczne w tekstach dwujęzycznych

1
W 13 Synonimy w tekstach dwujęzycznych

1
Suma godzin

15
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
Monografie naukowe i czasopisma
Elektroniczne bazy danych
Artykuły naukowe zawierające analizy wybranych zagadnień z korpusów dwujęzycznych
SPOSOBY OCENY
F1 Obecność na wykładach i zainteresowanie tematem poprzez zadawanie pytań.

F2 Umiejętność kojarzenia treści z wykładu z indywidualnymi zainteresowaniami.

F3.Ewentualne uwagi na temat innych autorów związanych z treścią wykładu.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności
Indywidualna lektura literatury przedmiotu

15
Obecność na zajęciach

15
SUMA

30
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU

2
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Literatura podstawowa

Grzmil-Tylutki Halina, 2010, Francuska lingwistyczna teoria dyskursu, Kraków, Universitas.

Legallois Dominique & François Jacques, 2011, « La Linguistique fondée sur l’usage : parcours critique », Travaux de Linguistique, 62, 7-33

Léon, Jacqueline, 2008, « Aux sources de la « corpus linguistics » : Firth et la London School », Langages, 171, 12 – 33

Lewandowska-Tomaszczyk Barbara, 2005, (red.) Podstawy językoznawstwa korpusowego, Wyd.UŁ

Śliwa Dorota, 2010, (red.) Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metod badań językoznawczych w tłumaczeniach, Lublin, Wydawnictwo KUL


Literatura uzupełniająca

Sliwa Dorota, 2010a, « Le mot fundamentum et ses relations en discours polonais et français » (red.) J.Górnikiewicz, H.Grzmil-Tylutki, I.Piechnik, En quête du sens. W poszukiwaniu znaczeń. Etudes dédiées à  Marcela Świątkowska, Studia dedykowane Marceli Świątkowskiej, Kraków, Wydawnictwo UJ, 569-580

Śliwa Dorota, 2010b, „Analiza znaczeniowa słów prawda w „Veritatis Splendor” (1993) i życie w „Evangelium Vitae” (1995), in: (red.) Kazimierz Ożóg, Bożena Taras, Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne. Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, 132-141

Śliwa Dorota, 2010c, « Dynamique de noms composés syntagmatiques en langue juridique française et polonaise», (red.) D.Śliwa Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metod badań językoznawczych w tłumaczeniach, Lublin, Wydawnictwo KUL, 75-90

Śliwa Dorota & Paulina Mazurkiewicz, 2010d « Expressions métaphoriques de la civilisation de l'amour en polonais et en français », (red.) D.Śliwa Wybrane problemy terminologii francusko-polskiej oraz metod badań językoznawczych w tłumaczeniach, Lublin, Wydawnictwo KUL, 149-166

Śliwa Dorota, 2011a, „Encyklika Caritas in Veritate w językoznawstwie korpusowym (analiza terminu miasto człowieka w językach romańskich)”, (red) Ks bp Wacław Depo, ks bp Mariusz Leszczyński, ks Tadeusz Guz, Paweł Marzec, Veritatem in caritate, Lublin, Wydawnictwo KUL, 659 -670

Śliwa Dorota, 2011b, « Coeur et sentiments: une étude cognitive des collocations françaises et polonaises » In: A. Krzyżanowska, R. Jakubczuk (dir.), Parler des émotions : entre langue et litterature, Lublin, Wyd. UMCS, ss 191 - 199.

Śliwa Dorota, 2011c, « Les inférences à fondement lexical – pour une dimension ontologique de la sémantique lexicale », Actes du Colloque « La ‘logique’ du sens : de la sémantique à la lexicographie : débat critique autour des propositions de Robert Martin », Metz 2011, pp.229-238

Śliwa Dorota, 2011d, « Racines/korzenie : à la recherche d’une méthode d’analyse cohérente des corpus parallèles », Roczniki Humanistyczne KUL, z.8, Lingwistyka korpusowa i translatoryka, pp. 77-90

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)Dr hab Dorota Śliwa, dorotea@kul.lublin.plII. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY

ZbO – podstawowe warunki uzyskania zaliczenia semestru:

Osoba, która uzyskała zaliczenie
Efekty kształcenia w kategorii wiedzy (W)


Wie, na czym polega analiza tekstów w lingwistyce korpusowej.


Efekty kształcenia w kategorii umiejętności (U)


Potrafi określić w tekście jednostki językowe i zastosować je w tłumaczeniu i/lub dydaktyce.


Efekt kształcenia w kategorii kompetencji personalnych i społecznych (K)


Potrafi korzystać z elektronicznych baz danych i tworzyć swój warsztat pracy tłumacza.

Jest odpowiedzialny za wypowiadane słowa.III. Inne przydatne informacje o przedmiocie
Zajęcia w języku polskim i francuskim. Wymagana sprawna obsługa komputera i podstawowe wiadomości nt. korzystania z elektronicznych baz danych.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət