Ana səhifə

Kjøpekontrakt for fritidsbåt – handel mellom private Opplysninger om selger


Yüklə 152.67 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü152.67 Kb.
Kjøpekontrakt for fritidsbåt – handel mellom private

1. Opplysninger om selger

Navn:

Tlf. priv.:

Adresse:

Tlf. mob.:

Postnr./sted:

Personnr.:

E-post:

2. Opplysninger om kjøper

Navn:

Tlf. priv.:

Adresse:

Tlf. mob.:

Postnr./sted:

Personnr.:

E-post:

3. Opplysninger om båten

Fabrikat:

Type/modell:

Byggeår:

Serie nr/HIN/CIN:

Reg. nr.:

CE kategori:

Motorfabrikat:

Typebetegnelse:

Byggeår

Ytelse:

Gangtid:

Beskrivelse/tilstandsrapport datert:

☐ Båten er selvbygd, kjøpt ny eller importert til Norge/EU/EØS etter 16. juni 1998 og er lovformelig og korrekt CE-merket som angitt ovenfor
☐ Båten er første gang satt i omsetning innen EU/EØS eller importert til EU/EØS før 16. juni 1998 og reglene i Fritidsbåtdirektivet gjelder ikke for den.
☐ Båten er selvbygd og tatt i bruk før 16. juni 1998 og reglene i Fritidsbåtdirektivet gjelder ikke for den.
☐ Båten er selvbygd og tatt i bruk etter 16. juni 1998 og har vært i byggers eie og bruk i minst fem år etter at den ble tatt i bruk, og reglene i Fritidsbåtdirektivet gjelder ikke for den.
Partene er kjent med at manglende, uriktig, falsk eller feil CE-status eller merking kan medføre at båten ikke lovlig kan tas i bruk eller selges. Ved slike uriktigheter er kjøper berettiget til å heve kjøpet forutsatt at hevningserklæring avgis innen tre måneder etter levering og innen en måned etter at kjøper ble kjent med forholdet og etter at selger har hatt minst en måned til å rette forholdet.

4. Medfølgende utstyr

Med båten følger alt ekstrautstyr som er fastmontert, alt utstyr som hører til båten, om bord og i land, alt annet løsøre som er angitt i annonse, beskrivelse og/eller tilstandsrapport og dessuten i tillegg følgende:Fortsetter på eget ark


5. Kjøpesum og oppgjør

Kjøpesummen oppgjøres til selger pr. kontant, remisse eller bankoverføring til selgers bankkonto. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter lovens satser. Ved vesentlig betalingsmislighold er selger berettiget til å heve kontrakten, og ta seg dekket i eventuelle innbetalte beløper for omkostninger og eventuelt tap i anledning handelen. Selger har tilbakeholdsrett i båt og innbetalte beløper til sikkerhet for alle krav etter kontrakten. Kjøpesummen oppgjøres på følgende måte:
Håndpenger/forskudd, ved kontraktsunderskrift
Sluttoppgjør, innen levering
Total, avtalt kjøpesum

6. Vilkår for kjøpet

6.1 Båten overdras fri for heftelser av enhver art. Selger innestår for at båten ikke er beheftet med avtale­pant, utleggspant eller tilbakeholdsrett, og for at båten ikke er beheftet med andre begrensete rettigheter. Selger innestår for at han selv er rette ene-eier av båten. Selger innestår videre for at det ikke eksisterer uopp­gjorte eller unndratte offentlige avgifter av noen art som kan komme til kjøpers skade.6.2 Båten skal svare til enhver opplysning selger har gitt om den og om dens egenskaper og beskaffenheter av enhver art, hva enten opplysningen er gitt muntlig eller i annonse, kontrakt eller annet skriftlig materiale. Selger er også ansvarlig for opplysning gitt av andre på hans vegne eller på hans initiativ, derunder andre som han har henvist kjøper til for innhenting av informasjon om båten. Opplysninger gitt i annonse og prospekt og partenes kommunikasjon før kjøpet er å anse som en del av denne kontrakt. Båten skal videre være i slik teknisk og slitasjemessig tilstand og i slik ved­likeholds­mes­sig forfatning at kjøpesummen er et reelt uttrykk for båtens markedsverdi.6.3 Kjøper er innforstått med at en rekke opplysninger om båten representerer selgers referat av opplys­ninger gitt av andre, særlig produsent/forhandler/tidligere eier. Dertil vil enkelte opplysninger bygge på instrumenters eller dokumenters utvisende, som f. eks. gangtid eller loggbok. Andre opplysninger kan stamme fra fagfolk og verksteder. Selger er uten ansvar for eventuelle feil i slike opplysninger, såfremt selger ikke er å bebreide for bruken eller avgivelsen av dem og var i aktsom god tro med hensyn til riktigheten av dem. Kjøper overtar således i betydelig utstrekning risikoen for at slike opplysninger er objektivt riktige.6.4 Med hensyn til ansvaret og risikoen for mangler m.v. er det avtalt følgende (kryss av):

(OBS: Dersom intet er krysset av, gjelder alternativ A)A

☐ Kjøpet finner sted på Kjøpslovens alminnelige betingelser, hvoretter kjøper kan fremme reklamasjon for enhver mangel som eksisterte pr. overtakelsen. Med mangel forstås avvik fra avtalt, objektivt forventbar eller opplyst tilstand m.v. som angitt i Kjøpsloven §§ 17 og 18.
B

☐ Båten overtas i den stand den var ved besiktigelse (som den er). Kjøper er kjent med at hans rettigheter i tilfelle mangler dermed er begrenset til følgende situasjoner:
(a) hvor tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk, eller

(b) hvor selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han burde kjenne til, eller

(c) hvor tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.
Selger er innforstått med at hans ansvar for eventuell opplysningssvikt – alternativene a) og b) ovenfor – er skjerpet i forhold til Kjøpslovens minimumsregler ved as-is kjøp.

C

☐ Båten overtas som den er, jfr. alternativ B. For enhver mangel som eksisterte ved levering og som kjøper har reklamert skriftlig over innen 3 – tre – måneder etter overtakelse, gjelder likevel Kjøpslovens alminnelige regler, som beskrevet under alternativ A.
6.5 Dersom reklamasjonsrett mot tidligere yrkessalgsledd fortsatt løper for selger, skal reklamasjoner rettes til dette, og selger er ansvarsfri så langt yrkessalgsleddet har eller pålegges ansvar for feil og mangler.6.6

☐ Kjøper har besiktiget båten på land

☐ Kjøper har prøvekjørt båten på sjø

☐ Kjøper har besiktiget eller prøvekjørt båten med sakkyndig bistand


Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente til eller måtte kjenne til ved kjøpet. Likeledes kan kjøper ikke påberope som mangel ethvert forhold han burde ha oppdaget ved den besiktigelse av båten som faktisk er foretatt. Herfra er unntatt forhold som selger har gitt konkrete opplysninger om muntlig, i kontrakten, i tilhørende opplysningsskjema eller i markedsføring av båten.6.7 Kjøper er innforstått med at det kan forekomme skjønnhetsfeil, større eller mindre feil/slitasje uten betydning for bruken av båten, og andre avvik fra det inntrykk kjøper har gjort seg ut fra det materiale i form av beskrivelse, til­stands­rapport og fotos som er fremlagt. Bruktimporterte båter kan ha hatt et annet bruks- og slitasjemønster enn det som er vanlig i Norge, og både design og tekniske løsninger kan være annerledes enn skandinaviske og europeiske båter. Brukte båter vil alltid ha større eller mindre slitasje og kjøper er innfor­stått med at det kan oppdages avvik og småfeil av mange slag etter hvert som båten tas i bruk, uten at disse gir grunnlag for reklamasjon. Vedlikeholdsmangler er å anse som relevante mangler hvor behovet for vedlike­hold er konstatert eller fremkommet slik at det burde ha vært utført (er «forfalt») før overtakelse.6.8 Eventuell reklamasjon må i ethvert tilfelle finne sted innen 2 – to – måneder fra det tidspunkt mangelen er oppdaget, og senest innen 2 – to – år etter levering/overtakelse. Selger er kjent med at foranstående ikke gjelder hvis selger bevisst har gitt uriktig opplysning eller har handlet i strid med redelighet og god tro. Rekla­masjon rettet til yrkessalgsledd etter punkt 6.5 skal anses som rettidig reklamasjon også mellom kjøper og selger, selv om selger ikke får kjennskap til reklamasjonen før fristene ovenfor er løpt ut..6.9 Ved avgjørelsen av om et forhold utgjør en mangel, utenfor tilfeller av opplysningssvikt eller forsøm­melse, skal det legges vekt på mangelens betydning for båtens funksjonsevne ut fra tiltenkt bruksformål og videre på mangelens mulige betydning som negativ i bruk eller ved videresalg. Forhold som medfører reparasjonskostnader eller verdiforskjell på mer enn 20% av kjøpesummen, skal alltid regnes som mangler etter kontrakten. Forhold som kan medføre at båten ikke er i slik stand at den med forsvarlighet kan benyttes til slik bruk som den er bygget eller beregnet for eller som det var opplyst at kjøper påregnet å bruke båten til, derunder forhold eller egenskaper som er i strid med Småbåtloven § 22, er alltid å anse som mangler.6.10 Selger bekrefter at han har gitt kjøper opplysning om alle feil og/eller mangler og/eller andre forhold av betydning ved båten som han selv kjenner til. Selger innestår videre for at enhver positiv opplysning han har meddelt kjøper om båten er riktig, herunder opplysninger gitt i opplysningsskjema som vedlegges kontrakten, med det forbehold som fremkommer avslutningsvis i skjemaet.6.11 Selger har gjort kjøper særskilt oppmerksom på de følgende særlige feil/mangler/andre forhold og omstendigheter av betydning ved båten, dens egenskaper og beskaffenheter:☐ Fortsetter på eget ark

6.12 Det i dette punkt bestemte representerer modifikasjoner/unntak og tillegg til Kjøpslovens regler og er ikke å regne som uttømmende regulering av mangelsbedømmelsen.
7. Sanksjoner ved kontraktsbrudd

7.1 Selgers erstatningsansvar for forsinkelse er begrenset til kjøpers tapte utlegg til eller økte kostnader til frakt/avhenting av båten og i intet tilfelle foreligger ansvar for tapt arbeidsfortjeneste; begge deler med mindre forsømmelse foreligger hos selger eller noen han svarer for. Tapt mulighet til henting eller tapt mulighet til henting med påtenkt mannskap er likeledes utenfor selgers ansvar med mindre forsømmelse foreligger som beskrevet.

7.2 Selgers rett til retting av mangel er betinget av at selger innen rimelig tid etter reklamasjonen erkjenner ansvar og uten forbehold påtar seg å foreta retting/avhjelp etter Kjøpsloven § 36. Kjøper er berettiget til å avslå selgers tilbud om retting når det er berettiget tvil om at selgers metode eller rettingsomfang er korrekt eller adekvat eller når det er grunn til tvil om fagmessighet eller holdbarhet i foreslått rettingsmetode.

7.3 Prisavslag etter Kjøpsloven § 38 skal, når tilstrekkelige opplysninger til å utmåle avslag etter lovens prinsipp ikke foreligger, ansettes til det verdiminus mangelen medfører. Slikt verdiminus beregnes til differansen mel­lom betalt kjøpesum og hva en objektivisert normalkjøper kunne ventes å ville betale for båten, vitende om mangelen/e og båtens reelle tilstand. Hvis kjøper etter varsel til selger foretar dekningssalg, skal prisavslag ansettes til forskjellen mellom avtalt kjøpesum og oppnådd netto salgsproveny ved dekningssalget, med mindre kjøpers dekningssalg var klart uforsvarlig.

7.4 Hevning av kjøpet er alltid berettiget når båtens tilstand medfører at kjøpet er forfeilet i forhold til påtenkt bruk eller båten ikke er i trygg og forsvarlig brukelig tilstand. Mangler som medfører reparasjons­kostnader på mer enn 50 % av kjøpesummen skal alltid anses som et vesentlig kontraktsbrudd som gir rett til hevning av kjøpet. Ved hevning av kjøpet skal kjøper anses for å ha tilbakelevert i «samme stand og mengde» så lenge båten totalt sett er i slik stand som det etter dens bruksområde er påregnelig at den ville være etter den bruk som ved kjøpet var forutsatt.

7.5 Erstatning skal i tilfelle beregnes til kostnad til nødvendig og fagmessig utbedring av den aktuelle mangel. Fradrag for berikelse skal finne sted hvor det byttes gammelt mot nytt på tross av at gjenbruk var mulig; eller hvor reparasjonsmetoden klart gir et annerledes eller bedre resultat enn opprinnelig utførelse, og hvor resultatet av reparasjonen eliminerer påregnelig risiko for skade eller skjulte feil og/eller setter båten eller den aktuelle komponenten i en bedre slitasjegrad enn påregnelig ved kjøpet.

7.6 Det i dette punkt bestemte representerer modifikasjoner/unntak og tillegg til Kjøpslovens regler og er ikke å regne som uttømmende regulering av misligholdsbeføyelsene.


8. Overtakelse/levering

8.1 ☐ Båten hentes av kjøper på selgers sted den
8. 2 ☐ Båten leveres på kjøpers sted den
8.3 Kjøper og selger kan begge uten særskilt endringsavtale kreve leverings­tidspunktet utsatt med inntil en uke, dersom forholdene gjør det nødvendig. Værforhold som medfører uforholdsmessig risiko ved seilas skal i ethvert tilfelle på hver av partenes suverene avgjørelse medføre utsettelse inntil bedre værforhold inntrer eller leveringsmåte/sted endres.
8.4 Kjøper overtar risikoen for båtens hendelige undergang eller beskadigelse ved levering, dvs. fra det tidspunkt kjøper har fått båten i sin besittelse slik at han har full rådighet over den; dog likevel senest fra det ovenfor spesifiserte tidspunkt såfremt eventuell forsinkelse er forårsaket av kjøpers forhold eller forhold utenfor selgers kontroll. Kjøper forplikter seg til å tegne forsikring for båten fra og med avtalt leveringsdag, og selger forplikter seg til å beholde i kraft sin egen kaskoforsikring til og med overtakelsesdagen.

9. Andre vilkår

Foruten det som er angitt ovenfor, er partene enige om følgende betingelser:Fortsetter på eget ark

10. Partenes underskrifter

10.1 Denne kjøpekontrakt inngås i to eksemplarer, ett til hver av partene. Når kjøper og selger har undertegnet kontrakten er alle dens vilkår å anse som endelige og bindende avtalt. Partene er innforstått med at kontrakten ikke representerer en uttømmende regulering av avtaleforholdet og at også opplysninger, kommunikasjon og dokumenter utenfor kontrakten er en del av partenes avtale.
10.2 Kjøper har ingen angrefrist eller annen særskilt rett til å fragå kontraktens vilkår og bestemmelser og selger er forpliktet til i enhver henseende å levere båten i samsvar med de vilkår som her er bestemt og i den tilstand som fremgår av kontrakten med vedlegg og av avtaleforholdet forøvrig.
10.3 Hvor intet annet er avtalt, forutsatt eller fremgår av sammenhengen, gjelder Kjøpsloven – Lov om kjøp av 13. mai 1988.
10.4 Kjøper og selger bekrefter ved sin underskrift å ha lest og forstått samtlige betingelser i kontrakten, som herved vedtas som bindende mellom partene.
Sted og dato:Sted og dato:

Kjøpers underskrift

Selgers underskrift


Kvittering

☐ Kjøper har gjort opp kjøpesummen i sin helhet
☐ Kjøper har overtatt båten
Sted og dato:Sted og dato:

Kjøpers underskrift

Selgers underskrift


Opplysningsskjema

Vedlegg til kjøpekontrakt for fritidsbåtBåtens reg nr
Selger
Kjøper
I forbindelse med kontraktsinngåelsen har selger gitt følgende opplysninger om båten (stryk de som ikke passer eller som ikke er aktuelle):Ja

Nei
Ja

Nei


Båten har vært utleiet eller yrkesbrukt
Feil på motor/gearBåten har tidligere vært betydelig skadetFeil på drev/aksling/propellBåten er betydelig reparert siste to år
Motoren har unormalt oljeforbrukBåten er helt eller delvis omlakkert/maltMotoren har vært under vann eller har skiftet mariniseringskomponenterHelt eller delvis selvbygget/innredet
Siste service på motor (dato)Helt eller delvis ombygget/ominnredet
Skiftet drivstoffilte/e (dato)Båten har/har hatt lekkasjer i skrog
Skiftet oljefilter/e (dato)Feil/svakheter i skrog/innfestninger m.v.Lekkasjer drivstoffsystem/exhaustFeil/svakheter i overbygg
Lekkasjer vannforsyning/avløp/septikBåten har/har hatt lekkasjer i overbygg og/eller vinduer/lukerFeil på 220V elektrisk anlegg eller landstrømsoppleggBåten har/har hatt råteskader eller fuktskaderFeil på skroggjennomføringerBlærer i gel-coat under vannlinjen (hydrolyse, osmose, plastpest)Feil på lensepumpe/r eller ventilerSkader/sår under vannlinjen, også reparerte sådanneSiste opplag/vårservice (dato)Feil på dynamo eller batterier eller ladesystem forøvrigSkiftet sinkanoder (dato)Feil på 12V elektrisk anlegg
Problemer med tæring
Merknader/spesifikasjon av feil og mangler/reparasjoner som bør utføres/annet:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət