Ana səhifə

Kopo ya phihlelo ya rekote ya setsi sa setjhaba


Yüklə 21.59 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü21.59 Kb.
FOROMO YA A

KOPO YA PHIHLELO YA REKOTE YA SETSI SA SETJHABA

(Karolo 18(1) ya Molao wa Ntlafatso ya Phihlelo ya Tlhahisoleseding, 2000)

(Molao wa No. 2 wa 2000)


[Molawana wa 6]

BAKENG SA TSHEBEDISO YA LEKALA

Nomoro ya referense:

Kopo e amohetswe ke ___________________________________________ (bolela maemo, Lebitso le fane tsa mohlanka wa tlhahisoleseding/motlatsa mohlanka wa tlhahisoleseding) ka (letsatsi) . (Lebitso la sebaka) _____________________ .

Tjeo ya kopo (haeba e le teng): R ……………………….

Peeletso (haeba e le teng): R………………………..

Tjeo ya phihlelo: R………………………..

______________________ TEKENO YA MOHLANKA WA TLHAHISOLESEDING/MOTLASA MOHLANKA WA TLHAHISOLESEDING

A. Dintlha tsa setsi sa setjhaba

Mohlanka wa Tlhahisoleseding/Motlatsa Mohlanka wa Tlhahisoleseding:

B. Dintlha tsa motho ya kopang phihlelo ho rekote

 1. Dintlha tsa motho ya kopang phihlelo ho rekote di lokela ho fanwa ka tlase.
 1. Aterese le/kapa nomoro ya fekse e Rephabolikeng moo tlhahisoleseding e tlamehang ho romelwa ho yona e tlameha ho fanwa.

 2. Bopaki ba maemo ao ka ona kopo e etswang, bo lokela ho hokelwa, haeba ho hlokahala.

Mabitso a felletseng le fane : ______________________________________

Nomoro ya boitsebiso : ________________________________________________

Aterese ya Poso: __________________________________________________

_________________________________ Nomoro ya Fekse : __________________

Nomoro ya mohala: _________________ Aterese ya Imeile : ________________

Maemo ao ka ona kopo e etswang, ha e etswa sebakeng sa motho e mong:

_______________________________________________________________


C. Dintlha tsa motho eo kopo e etswang sebakeng sa haeKarolo ena e tlameha ho tlatswa HA FEELA kopo ya tlhisoleseding e etswa bakeng sa motho e mong.

Mabitso a felletseng le fane : ______________________________________

Nomoro ya boitsebiso : ________________________________________________

D. Dintlha tsa rekote

 1. Fana ka dintlha tse felletseng tsa direkote tseo phihlelo ho tsona e kotjwang, hammoho le nomoro ya referense haeba o e tseba, ho etsa hore rekote e tle e fumanwe.

 2. Haeba sebaka se fanweng se sa lekane, ka kopo tswelapele pampiring e ka thoko mme o e hokelle foromong ena. Mokopi o lokela ho tekena dipampiri tsohle tse tsamayang le foromo.


 1. Tlhaloso ya rekote kapa dikarolo tse hlokehang tsa direkote:

 2. Nomoro ya referense, ha e le teng:

 3. Dintlha dife kapa dife tse ding tsa rekote:

E. Ditjeo

 1. Kopo ya phihlelo ya rekote, ntle le rekote e nang le tlhahisoleseding ka wena, e tla sebetswa kamora hore tjeo ya kopo e leshwe feela.

 2. O tla tsebiswa palo e hlokwang ho leshwa jwalo ka tjeo ya kopo.

 3. Tjeo e lokelang ho leshwa bakeng sa phihlelo ya rekote e ya ka hore na ho batlwa mofuta o jwang wa phihlelo le nako e utlwahalang e hlokehang bakeng sa ho batla le ho hlophisa rekote e jwalo.

 4. Haeba o na le tokelo ya ho se lefiswe tjeo efe kapa efe, ka kopo bolela lebaka la ho se lefiswe hoo.Lebaka la ho leswa o sa lefe ditjeo:


F. Mofuta wa phihlelo ho rekoteHaeba o sitiswa ke ho se kgone ho bala, ho boha kapa ho mamela direkote ka mofuta wa phihlelo o fanwang ho 1 ho isa 4 ka tlase, bolela bokowa ba hao mme o bolele hore rekote e batlwa ka mofuta o feng.Bokowa : ______________________

_______________________________
Mofuta oo rekote e batlwang ka ona : ____

_________________________________

Tshwaya lebokose le amehang ka X.

DITEMOSO:  1. Kgotsofatso ya kopo ya hao ya phihlelo ka mofuta o hlalositsweng e tla ya ka hore na rekote e fumaneha ka mofuta ofe.

  2. Phihlelo ka mofuta o kopuweng e ka hanwa maemong a itseng. Ha seo se etsahala o tla bolellwa haeba phihlelo e ka fumanwa ka mofuta o mong.

  3. Tjeo e lokelang ho leshwa bakeng sa phihlelo ya rekote, haeba e le teng, e tla laolwa ka karolo e nngwe ke mofuta wa phihlelo o kopuweng.

1. Haeba rekote e le ka mofuta o ngotsweng kapa mongolo o hatisitsweng:

Khopi ya rekote* Tekolo ya rekote

2. Haeba rekote e na le ditshwantsho

(sena se kenyeletsa difoto, dislide, dikgatiso tsa video, khomphyutha - ditshwantsho tse entsweng, metako, j.j.):

pono ya ditshwantsho khopi ya ditshwantsho* ho ngolwa ha ditshwantsho*

3. Haeba rekote e na le mantswe a hatisitsweng kapa tlhahisoleseding e ka hlahiswang hape ka modumo:

Mamela kgatiso ya modumo Ho ngolwa ha kgatiso ya modumo *

(cassette ya modumo) (tokomane e ngotsweng kapa mongolo o

hatisitsweng)

4. Haeba rekote e le khomphyutheng kapa ka mofuta o balwang ka motjhini:

khopi e hatisitsweng khopi e hatisitsweng ya khopi ka sebopeho

ya rekote* tlhahisoleseding e se balehang ka

tswang rekotong* khomphuta*

(diske ya stiffy

kapa ya CD)


*haeba o kopile khopi kapa ho ngollwa rekote, na o │EE │ TJHE │

batla khopi eo kapa rekote eo e ngotsweng e romelwe ho wena?
Lemoha hore ha rekote e sa fumanehe ka puo eo e batlang, o ka nna wa e fuwa ka puo eo rekote e fumanehang ka yona.


O ka thabela rekote ka puo efe?


G. Tsebiso ka qeto e mabapi le kopo ya phihlelo

O tla tsebiswa ka lengolo haeba kopo ya hao e amohetswe/hannwe. Haeba o batla ho tsebiswa ka tsela e nngwe, re kopa o hlalose tsela eo mme o fane ka dintlha tse hlokahalang hore re tle re kgotsofatse kopo ya hao.

O ka thabela ho fumana tlhahisoleseding ya qeto e mabapi le kopo ya hao ya phihlelo ya rekote jwang?

_____________________________________________________________________
E tekennwe _________________________ ka la _____ kgweding ya _________________

_________________________________TEKENO YA MOKOPI/MOTHO

EO KOPO E ETSWANG BAKENG SA HAE


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət