Ana səhifə

Gozdarstvo in prehrano


Yüklə 61.67 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü61.67 Kb.
R EPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za kmetijstvo,

GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00

F: 01 478 90 21

E: gp.mkgp@gov.si

www.mkgp.gov.siRAZPISNA DOKUMENTACIJA

k javnem razpisu za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strel na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

DUNAJSKA 22, 1000 LJUBLJANA


PRIJAVNI OBRAZEC za javni razpis za ukrep I - Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015


Žig Agencije

 1. VLAGATELJ

ime in priimek nosilca KMG oziroma naziv ter ime in priimek zastopnika nosilca kmetijskega gospodarstva - v primeru pravne osebe ali s.p.:


____________________________________________________________________________
ulica, naselje ali vas in hišna številka:
____________________________________________________________________________

poštna številka: _________________________ pošta :________________________________

občina: ____________________________ davčna številka :____________________________

telefonska številka: __________________ KMG-MID:_________________________________

številka transakcijskega računa:___________________________________________________

odprt pri: ____________________________________________________________________

 1. OBRAZEC

Uveljavljam podporo za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskega gospodarstva zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskih objektih zaradi (obkrožite ustrezno črko):
 1. požara ali

 2. strele ali

 3. požara in strele.

Navedba funkcije kmetijskega objekta, ki je predmet tega zahtevka (ob nastanku škodnega dogodka):


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Navedba parcelne številke na kateri je lociran objekt:

___________________________________________________________________________
Datum nastanka škodnega dogodka:
___________________________________________________________________________

_______________________ ____________________________

(datum) podpis nosilca KMG 1. IZJAVE VLAGATELJA


Spodaj podpisani izjavljam:


 • da sem seznanjen s pogoji in obveznostmi javnega razpisa za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2015;

 • da so vsi podatki, ki sem jih navedel v vlogi, resnični, točni in popolni ter da za svoje izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;

 • da za isti namen, kakršnega navajam v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, še nisem prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;

 • da soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločitev o upravičenosti do sredstev na podlagi tega javnega razpisa, vključno s podatki, ki štejejo za davčno tajnost;

 • da sem seznanjen, da se pomoč po tem javnem razpisu izvaja kot pomoč de minimis v kmetijstvu, ki določa, da skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let;

 • da sem seznanjen, da bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija) pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila kot vlagatelju dodeljena kot pomoč de minimis v kmetijstvu in v primeru prekoračitev, ustrezno znižala izplačilo sredstev;

 • da bo Agencija, v kolikor smo enotno podjetje, predhodno preverila, da že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja, ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

_________________________

(datum)

_____________________________________

podpis nosilca oziroma zastopnika nosilca KMGD. PRILOGE
PRILOGA 1

IZJAVA, kmetijskega gospodarstva glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU)

PRILOGA 2

Dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (če je vlagatelj kmetija) oziroma dokazilo o registraciji za opravljanje primarne kmetijske dejavnosti (vlagatelj je pravna oseba ali s.p.).

PRILOGA 3

Dokazilo o prijavi škode zavarovalnici.

PRILOGA 4

Dokazilo o zavarovanju objekta za primer požara oz. strele.

PRILOGA 5

Podpisana in datirana izjava vlagatelja o namembnosti objekta ob nastanku škodnega dogodka.

PRILOGA 6

Dokazilo o uradni cenitvi škodnega dogodka.

Priloženi obrazci se izpolnijo s čitljivimi tiskanimi črkami, podpišejo in skupaj z ostalimi prilogami in izjavami priložijo v vrstnem redu, ki je naveden v vlogi na ta javni razpis.


V primeru, da ne prilagate originalnih listin iz zgornjega seznama, lahko priložite originalno overjeno fotokopijo (fotokopija, ki ni overjena in na kateri je le fotokopirana originalno overjena listina ni verodostojen dokument). Fotokopijo lahko overite na upravni enoti ali pri notarju.

V kolikor boste priložili neoverjeno fotokopijo ali fotokopijo overjene fotokopije listine, boste skladno z določbo tretjega odstavka 173. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) pozvani, da Agenciji pokažete originalno listino.OBVEZNA PRILOGA

Priloga 1


IZJAVA, kmetijskega gospodarstva glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči de minimis za namen pridobitve pomoči po tem javnem razpisu
Podpisani__________________________________________________________ izjavljam, da

(ime in priimek ali firma vlagatelja


___________________________________________________________________________:

(ime in priimek ter naslov ali firma in sedež upravičenca)
 1. JE/NI enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU*(ustrezno obkrožite)

Kot enotno podjetje smo v razmerju z naslednjimi podjetji (obvezno izpolnite, če ste obkrožili JE):
Naziv podjetja

Naslov

Matična št. podjetja (10 mestna številka)

MID 1. SEM prejel oziroma sem zaprosil za pomoč/NISEM prejel oziroma nisem zaprosil za pomoči de minimis v katerem koli obdobju treh proračunskih let na podlagi Uredbe 1408/2013/EU ali drugih uredb de minimis (ustrezno obkrožite)

V katerem obdobju treh proračunskih let, sem prejel oziroma sem zaprosil za naslednje pomoči de minimis (obvezno izpolnite, če ste obkrožili SEM):
Datum prejetja sredstev

Višina sredstev (EUR)

Pravna podlaga (predpis EU ali nacionalni predpis)


Datum: Podpis vlagatelja:

_________________ _____________________

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij: 1. podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;

 2. podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

 3. podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;

 4. podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) zgornjega odstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.


*Opomba: Kmetijsko gospodarstvo, ki ima dopolnilno dejavnost na kmetiji, se prav tako šteje kot enotno podjetje! V kolikor se pomoč namerava dodeliti subjektu, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji, je potrebno poleg MATIČNE številke navesti tudi KMG MID številko, saj se pomoči med seboj SEŠTEVAJO in ne smejo preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.
Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!OBVEZNA PRILOGA

Priloga 2


Dokazilo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (vlagatelj je kmetija) oziroma dokazilo o registraciji za opravljanje primarne kmetijske dejavnosti (vlagatelj je pravna oseba ali s.p.).


 • Če je upravičenec kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, mora vlagatelj priložiti potrdilo, da je bil nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet, skladno z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C) pri čemer so za vrsto zavarovanja upravičene šifre 007, 051, 052, 060, 064 in 065.


Priloži se potrdilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.


 • Če je vlagatelj pravna oseba ali s. p. mora priložiti dokazilo, da je kmetijsko gospodarstvo registrirano za opravljanje primarne kmetijske dejavnosti. Predložiti mora dokazilo o registraciji dejavnosti: • za gospodarske družbe in zadruge: izpisek iz sodnega registra z vsemi registrskimi listi. Izpisek ne sme biti starejši od treh mesecev od dneva, oddaje vloge na ta javni razpis.Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!OBVEZNA PRILOGA

Priloga 3


Dokazilo o prijavi škode zavarovalnici


 • overjena fotokopija originalnega obrazca prijave škode zavarovalnici.

Vlagatelj obvezno priloži overjeno fotokopijo originalnega obrazca škode zavarovalnici.Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!


OBVEZNA PRILOGA

Priloga 4


Dokazilo o zavarovanju objekta za primer požara oz. strele


 • overjena fotokopija originalne zavarovalne police, ki dokazuje, da je bil objekt za katerega se uveljavlja škoda zavarovan za primer požara oziroma strele.

Vlagatelj obvezno priloži overjeno fotokopijo originalne zavarovalne police, iz katere je razvidno, da je bil objekt, za katerega se uveljavlja škoda, zavarovan za primer požara oz. strele.Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!


OBVEZNA PRILOGA

Priloga 5


Podpisana in datirana izjava vlagatelja o namembnosti objekta ob nastanku škodnega dogodka
IZJAVA

Spodaj podpisani _________________________________ izjavljam, da je bil objekt, na katerem je nastala škoda in za katerega uveljavljam izplačilo po tem ukrepu, ob nastanku škodnega dogodka namenjen za funkcijo, kot je opisana zgoraj v točki B (Obrazec) te razpisne dokumentacije, v okviru primarne pridelave kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje priloga I Pogodbe*, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013**

Datum: __________________

Podpis vlagatelja ______________________

*Pogodba o delovanju Evropske unije (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012, str. 47).

** Uredba (EU) št. 1379/2013** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU) št. 1385/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (ES) št. 1069/2009, (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do Evropske unije (UL L št. 354, 28. 12. 2013, str. 86).

OBVEZNAPRILOGA

Priloga 6


Dokazilo o uradni cenitvi škodnega dogodka


 • overjena kopija originalne cenitve škodnega dogodka, izdane s strani zavarovalnice

Vlagatelj predloži overjeno kopijo originalne cenitve škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica.Navodilo: za to stranjo priložite zahtevane dokumente!Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət