Ana səhifə

Програма за будућих првака; припрема анкете за родитеље и њихова сагласност за извођење


Yüklə 3.05 Mb.
tarix24.06.2016
ölçüsü3.05 Mb.Према чл.52.Закона о основном образовања и васпитања( ,, Службени гласник РС" 55/2013.) школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи писане податке о активностима школе и реализацији васпитно-образовног рада.ЛЕТОПИС ШКОЛЕ


ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОД.

АВГУСТ
26. 8. 2013. год.

Састанак Стручног већа разредне наставе, дневни ред: план рада; израда годишњих и оперативних планова рада; припреме програма за будућих првака; припрема анкете за родитеље и њихова сагласност за извођење ученика ван школског простора и фотографисање ученика.

Састанак Тима за самовредновање, кључна област: Етос, дневни ред: договор око реализације новог акционог плана за школску 2013/14. год.

Састанак Тима за стручно усавршавање запослених


28. 8. 2013. год.

Састанак Стручног већа за област предмета ТИО и физика, дневни ред: усвајање плана већа; набавка уџбеника, радних свески и приручника; планирање редовне, допунске и додатне наставе; израда глобалних и оперативних планова; припреме учила и кабинета за наставу.


29. 8. 2013. год.

Одржана је седница Наставничког већа, дневни ред: читање записника са претходне седнице; организација и техничке припреме за почетак школске 2013/14.године; организација васпитно-образовног рада и подела часова; структура 40-о часовне радне недеље; извештај педагога о ученицима I и IV разреда; извештај секретара о правним регулативама.

Састанак Тима за заштиту деце и ученика од насиља,злостављања и занемаривања, дневни ред: упознавање чланова тима са планом рада за наредну школску годину.

Састанак Стручног већа за област предмета природних наука, дневни ред: усвајање плана рада већа; подела часова и задужења; договор о изради годишњих и оперативних планова рада.СЕПТЕМБАР
2. 9. 2013. год.

Почела je школска година

Ученици другог разреда приредили краћи програм добродошлице за пријем првака. Програм су припремиле учитељице другог разреда Зорица Обрадовић и Драгица Дојчиновић. Свечаном пријему присуствовали представници локалне самоуправе и том приликом, помоћник председника општине Веселин Јовановић поделио је свим ученицима првог разреда комплет лектире за први разред и свеску.


Добродошлица за прваке Поздравни говор – представници

локалне самоуправе
Помоћник председника општине Одељење I-2

уручује поклоне ученицима

првог разреда
Састанак Стручног већа за област предмета ТИО и физика, дневни ред: планирање угледних часова; планирање за учешће на стручним семинарима; распоред контролних вежби; планирање израде практичних радова ученика (паноа и презентације); извештај са састанка Педагошког колегијума.
3. 9. 2013. год.

Састанак Стручног већа за област предмета математика, дневни ред: избор руководиоца већа; анализа плана и програмаиз математике за шк.2013/14.год; израда плана одржавања писмених задатака; одређивање терминаза додатну и допунску наставу.


4. 9. 2013. год.

Састанак Стручног већа разредне наставе, дневни ред: израда распореда часова и распореда писмених вежби; уџбеници и помоћна литература.

Седница Одељенског већа 5, 6,7. и 8. Разреда, дневни ред: избор руководиоца већа; разматрање и усвајање плана и програма већа за школску 2013/14. годину; распоред писмених задатака, вежби и провера; организација ваннаставних активности; планирање екскурзије; родитељски састанци.
5. 9. 2013. год.

Састанак Стручног већа за област предмета природних наука, дневни ред: организовање ваннаставних активности; опремљеност учионица наставним средствима; извештај са састанка Педагошког колегијума.


9. 9. 2013. год.

Стручно веће за предмет области страних језика, дневни ред: усвајање плана и програма; планирање писмених задатака и контролних вежби.


10. 9. 2013. год.

На стадиону ФК ,, Драгачево“ одржан је крос РТС-а.

Састанак Стручног већа за област предмета математика, дневни ред: анализа иницијалних тестова; усклађивање оцењивања; одређивање области за контролне вежбе и писмене задатке за први класификациони период.


11. 9. 2013. год.

Састанак Школског одбора, дневни ред: усвајање записника са претходне седнице; усвајање извештаја о раду школе и раду директора за школску 2012/13. годину; усвајање годишњег плана и програма рада школе за школску 2013/14. годину; измена Статута и других правилника школе у вези са променом назива школе; доношење одлуке о продаји старог црепа и столарије са школског објекта у издвојеном одељењу Горња Краварица.


12. 9. 2013. год.

Седница Наставничког већа, дневни ред: читање и усвајање записника са претходне седнице; усвајање извештаја о раду школе и раду директора у школској 2012/13. години; усвајање годишњег плана рада; усвајање распореда часова.

Састанка Стручног већа наставника српског језика; дневни ред: усвајање плана рад за школску 2013/2014. годину; избор руководиоца Стручног већа наставника српског језика; планирање образовно-васпитног рада у новој школској години; организација иницијалног теста (разговор наставника српског језика са наставницима разредне наставе I разреда); планирање писмених и контролних задатака; израда глобалних и оперативних планова за редовну наставу; подела задужења у оквиру ваннаставних активности; израда годишњих планова рада литерарне и новинарске секције

.

16. 9. 2013. год.

Састанак Тима за самовредновање, кључна област: Етос, дневни ред: израда плана и програма самовредновања за област Етос.

Састанак Тима за јавно и медијско представљање школе, дневни ред: припрема програма поводом посете удружења ,,Школама у походе“ из Београда.


18. 9. 2013. год.

Седница Наставничког већа, дневни ред: Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

Састанак Савета родитеља, дневни ред: конституисање Савет родитеља; избор релације за екскурзије; усвајање плана рада Савета родитеља за школску 2013/14. годину; подношење извештаја о раду Савета родитеља за школску 2012/13. годину; извештај о раду директора у 2012/13. годину; извештај о екстерној евалуацији; исхрана ученика у ђачкој кухињи; осигурање ученика у школску 2013/14. годину.
19. 9. 2013. год.

Састанак Школског тима за самовредновивања са координаторима седам области- подношење извештаја о реализованим активностима у претходној школској години.


20. 9. 2013. год.

Састанак Тима за самовредновање, кључна област: Подршка ученицима, дневни ред: план рада за школску 2013/14. годину; упитник за родитеље; ,,сандуче поверења“.

Састанак Тима за професионалну орјентацију-, дневни ред: интересовање ученика за избор занимања.

23. 9. 2013. год.

Посета удружења ,,Школама у походе“ из Београда. У трпезарији школе одржана је представа ,,Десило се једном Мики Антићу“.Састанак Тима за јавно и медијско представљање школе.Састанак Тима за унапређење квалитета рада установе по екстерном надзору, подела задужења и договор о даљем раду.
27. 9. 2013. год.

Састанак Тима за самовредновање, кључна област: Постигнућа ученика, дневни ред: договор о раду за школску 2013/14. Годину.
30. 9. 2013. год.

Састанак Тима за реализацију пројеката, дневни ред: доношење плана рада; израда пројекта ,,Један у милион", фондације Ане и Влада Дивца.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət