Ana səhifə

ZA[TI]eni objekti prirode na teritoriji crne gore


Yüklə 51.33 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü51.33 Kb.

ZA[TI]ENI OBJEKTI PRIRODE NA TERITORIJI CRNE GORE

  1. Objekti prirode stavljeni pod za{titu na osnovu Zakona o za{titi spomenika kulture i prirodnih rijetkosti ("Slu`beni glasnik NRCG", br. 4/49):

Prirodna rijetkost

stablo masline ~ija se starost procjenjuje na preko 3000 godine, nalazi se u zasadu maslina Mirovice u Starom Baru.

2. Objekti prirode stavljeni pod za{titu Rje{enjem Republi~kog zavoda za za{titu prirode ("Sl. list SRCG"

br. 30/68):

@ivotinjske vrste

ribe

zetska mekousna (Salmothymus obtusirostris letnica);

vodozemci

alpski triton (Triturus alpestris montenegrinus);

ptice


Sivi soko (Falco peregrinus); Planinski soko (Falco biarmicus); Suri orao (Aquila chrysaetos); Orao krsta{ (Aquila heliaca);Orao klokota{ (Aquila clanga); Orao klikta{ (Aquila pomarina); Orao prugasti (Hieraetus fasciatus); Orao patuljasti (Hieraetus pennatus); Orao {tekavac (Haliaetus albicilla); Orao zmijar (Circaetus gallicus); Orao lje{inar (Neophron percnopterus); Suri strvinar (Gyps fulvus); Sova (buljina) - (Bubo bubo); Sova jastrebaca (Strix uralensis); Sova {umska (Strix aluco); Bijela roda (Ciconia ciconia); Crna roda (Ciconia nigra); Crni ibis (Plegadis falcinellus); ^aplja ka{ikara (Platalea leucorodia); Crvena ~aplja (Ardea purpurea); @uta ~aplja (Ardeola ralloides); ^apljica bijela (Egretta garzetta); ^aplja bijela (Egretta alba); Svi nesiti (Pelikani)- (Rod Pelecanus); Potrk veliki (Otis tarda); Potrk mali (Otis tetrax); Sivi `dral (Grus grus);

Sisari

Srna (Capreolus capreolus) na Orjenu; Divokoza (Rupicapra rupicapra) na Orjenu.

Biljne vrste


Bor krivulj ( Pinus mughus) u NP”Durmitor”, na Bjelasici i Ljubi{nji., tisa

(Taxus baccata) na teritoriji RCG., bo`ikovina (Ilex aquifolium) na teritoriji RCG., munika (Pinus heldraichii) na Orjenu, Lov}enu i Rumiji., medve|a lijeska (Corylus colurna) na Orjenu., srpska ramondija (Ramondia serbica) okolina Bara., (Dioscorea balcanica) okolina Nik{i}a., hrast lu`njak (Quercus robur) u podru~ju [toja i Skadarskog jezera.Rezervati prirodnog predjela ( = posebni prirodni predjeli)


Pla`e:

Velika ulcinjska pla`a, Mala ulcinjska pla`a,Valdanos, Stari Ulcinj (ostrvo i pla`a) , Veliki pijesak, Topolica, Sutomore, ^anj, Pe}in, Buljarica, Lu~ice,

Petrovac,Drobni pijesak, pla`e Svetog Stefana i Milo~era, Be~i}i, Slovenska pla`a, Mogren, Jaz i Pr`noPoluostrvo Ratac sa @ukotrlicom izme|u Bara i Sutomora (preko za{ti}enog prostora prolazi `eljezni~ka pruga i Jadranski put i to preko klizi{ta) - P = 30 ha

Brdo Spas kod Budve (granica za{ti}enog objekta je prirodna granica brda sa njegovim biljnim pokriva~em).

Spomenici prirode

Djalovi}a klisura

Pe}ine: Lipska kod Cetinja (nalazi se u zaseoku Lipa iznad Dobrskog sela); Magara (nalazi se u Veljem brdu blizu Podgorice -Tolo{i); Globo~ica, Babatu{a i [pilja kod sela Trnova blizu Virpazara, Novakovi}a pe}ina kod Toma{eva; Duboki do na Njegu{ima.

Ornitolo{ki rezervati

Manastirska tapija jugoisto~no od ostrva Vranjine na Skadarskom jezeru -P =120 ha; Pan~eva oka kod Huma - P = 300 ha,

Hortikulturni objekti ( = spomenici prirode)

Park oko biv{eg dvorca Kralja Nikole na Topolici u Baru (sada{nji korisnik JP "Kulturni centar Bar").

Gradski park u Tivtu

Hrast ~esvina u Limanu kod Ulcinja, ispod sela Komina pored mora sjeverno od ostrva Stari Ulcinj, na Crnom Rtu kod Sutomora, jedan primjerak kod `eljezni~kih stepenica u Sutomoru i na Savini i brdu Ilinjici kod Herceg Novog.

Hrast medunac: po jedan primjerak u Zoganju i Krutima kod Ulcinja i u Vranju kod Tuzi; u Donjem Orahovcu kod Kotora, kao i skupina kod crkve Sv. Petke kod Tivta.

Hrast prnar: skupina u Meterizima kod Ulcinja i ispod biv{eg hotela “Jadran” (jedan primjerak).

Lovor (Laurus nobilis) i oleander (Nerium oleander ) - sastojina iznad vrela Sopot kod Risna

  1. Rje{enjem o stavljanju pod za{titu rijetkih, prorijedjenih, endemi~nih i ugro`enih biljnih i `ivotinjskih vrsta ("Sl. listu SRCG, br. 36/82) za{ti}ene su sljede}e vrste na ~itavoj teritoriji Republike:

Biljne vrste


Adenophora liliifolia - ljiljanolika zvon~ika; Allium phtioticum - gr~ki luk; Arnica montana - brdjanka; Asperula baldaccii - Balda~ijeva lazarkinja; Aster alpinus - alpski zvjezdan; Bruckenthalia spiculifolia - crna trava; Buxus sempervirens - buksa ({im{ir); Centaurea alpina - alpska ze~ina; Colchicum hungaricum - mrazovac madjarski; Daphne blagayana – jeremi~ak; Daphne cneorum - cmilje; Daphne laureola - veliki jeremi~ak; Daphne malyana - Malijev jeremi~ak; Dianthus knappii - knapov `uti karanfil; Dioscorea balcanica - balkanska dioskoreja; Edraianthus glisicii - Gli{i}ev zvon~ac; Edraianthus wettsteinii - Vet{tajnov zvon~ac; Ephedra major - Veliki vrijes; Erica carnea - obi~ni vrijes; Eringium alpinum - alpski kotrljan; Euphorbia dendroides - drvenasta mlje~ika; Gentiana lutea subsp. symphyandra - lincura; Gentiana punctata - pjegava lincura; Hermodactylus tuberosus - sabljica gomoljasta; Hyacinthella dalmatica - dalmatinska zumbul~ica; Ilex aquifolium - bo`ikovina; Leontopodium alpinum - runolist; Loroglossum hircinum; Lycopodium alpinum - alpska crvoto~ina

Myricaria ernesti-mayeri - Majerova vresina; Narthecium scardicum - {arski kostolom; Omphalodes verna - modrica; rod Ophrys (sve vrste) - p~elice; Orchis simia - ka}un svijetli; O. cordigera - ka}un vonjavi; Phagnalon rupestre - busina; Pinguicula balcanica - balkanska muvara; Prunus cocomilia - d`anja (divlja {ljiva); Quercus robur subsp. scutariensis- skadarski dud; Ramondia serbica - srpska ramondija; Salvia brachydon - orjenska ramondija; Saxifraga grisebachii subsp. montenegrina – crnogorska kamenjarka; Saxifraga stellaris - zvjedasta kamenjarka; Silene macrantha - crvena pucalina; Taxus baccata – tisa; Trollius europaeus - jablan; Tulipa grisebachiana - `uta {umska lala; Valeriana pancicii- Pan~i}ev odoljen; Wulfenia blecicii- Ble~i}eva vulfenija

Insecta-insekti

Formica rufa - {umski mrav; Lucanus cervus - jelenak; Oryctes nasicornis - nosoro`ac; Papilio machaon - lastin repak; Papilio podalirius - jedarce; Papilio alexanor - sredozemni lastin repak; Parnassius apollo - apolonov leptir.

Pisces - ribe

Salmothymus obtustirostris zetensis - zetska mekousna

Amphibia –vodozemci

Proteus anquinus - ~ovje~ja ribica; Pelobates fuscus - `aba ~e{njarka; Bufo bufo - velika krasta~a; B. viridis - zelena krasta~a; Hyla arborea - gatalinka; Triturus alpestris - planinski mrmoljak; T. crisattus - veliki mrmoljak; T. vulgaris - obi~ni mrmoljak.

Reptilia - gmizavci


Testudo hermanni - {umska kornja~a; Emys orbicularis - barska kornja~a; Clemmys caspica Valen.- rije~na kornja~a; Ophisaurus apodus - blavor; Anquis fragilis - obi~ni sljepi}; Lacerta mosoronsis - mosorski gu{ter; L. oxycephala - o{troglavi gu{ter; L. muralis – zidni gu{ter; L. vivipara - planinski gu{ter; L. melisellensis - kra{ki gu{ter; L. sicula - primorski gu{ter; L. agilis - sivi gu{ter; L. viridis - gu{ter zelemba}; L. trilineata - veliki zelemba}; Alqyroides nigropunctatus – mediteranski gu{ter; Tropidonotus natrix - barska bjelou{ka; T. tessellatus - rje~na bjelou{ka; Coronella austriaca – smukulja; Zamenis gemmonensis - primorski smuk; Z. dahlii - zmija {ilac; Coluber longissimus - obi~ni smuk; C. leopardinus - {areni smuk; C. quatorlineatus - prugasti smuk; Coelopeltis monspessulana - mrki smuk.

Aves - ptice

Gavia stellata – morski gnjurac mali; G. arctica - morski gnjurac srednji; G. immer - morski gnjurac veliki; G. adamsii - morski gnjurac `utokljuni; Podiceps ruficollis - mali gnjurac; P. nigricollis - crnovrati gnjurac; P. auritus - u{ati gnjurac; P. griseigena – ridjogrli gnjurac; P. cristatus - veliki }ubasti gnjurac; Puffinus puffinus - mali zavoj; Procellaria diomedea ; Pelecanus onocrotalus - bijeli pelikan; P. crispus - kudravi pelikan; Phalacrocorax carbo - veliki kormoran ; Ph. aristotelis - }ubasti kormoran; Ph. pygmaeus - mali kormoran; Botaurus stellaris - bukavac; Ixobrychus minutus - bukav~i}; Egretta garzetta - mala bijela ~aplja; E. gularis - afri~ka crna ~aplja; E. alba - velika bijela ~aplja; Ardeola ralloides - `uta ~aplja; Nycticorax nycticorax - gak; Bubulcus ibis - afri~ka `uta ~aplja; Ardea cinerea - siva ~aplja; Ardea purpurea - crvena ~aplja; Plegadis falcinellus - crni ra`anj; P. leucorodia - bijeli ka{ikar; Ciconia ciconia - bijela roda; C. nigra - crna roda; Tadorna tadorna - {arena utva; T. ferruglinea - zlatokrila utva; Netta rufina - plovka prevez; Melanitta fusca - bar{unasti turpan; M. nigra - crni turpan; Somateria mollissima - sjeverna gavka ; Clangula hyemalis - plovka ledenjarka ; Mergus albellus - mali ronac; M. serrator - srednji ronac; M. merganser - veliki ronac; Oxyura leucocephala - bjeloglava plovka; Pandion haliaetus - orao ribar ; Pernis apivorus - jastreb osi~ar; Milvus milvus - crvenkasta lunja; M. korschun - mrka lunja; Haliaetus albicilla - orao bjelorepan; Accipiter gentilis - jastreb koko{ar; A. brevipes - kratkoprsti kobac; A. nisus - obi~ni kobac; Buteo rufinus - ri|i mi{ar; B. buteo - obi~ni mi{ar; Hieraaetus pennatus - patuljasti orao; H. fasciatus - planinski orao; Aquila clanga - orao klikta{; A. pomarina - orao klokota{; A. heliaca - kraljevski orao; A. chrysaetos - suri orao; Neophron percnopterus - bijela kanja; Gypaetus barbatus - orao brada{; Aegypius monachus - crni strvinar; Gyps fulvus - sup bjeloglavi; Circaetus gallicus - orao zmijar; Circus cyaneus - poljska eja; C. macrourus - stepska eja; C. pygargus - eja livadarka; C. aeruginosus - eja mo~varica; Elanus caeruleus - siva lunja; Falco cherrug - stepski soko; F. biarmicus - planinski soko; F. peregrinus – sivi soko; F. subbuteo - soko lastavi~ar; F. eleonorae - mrki soko; F. columbarius - mali soko; F. vespertinus - siva vjetru{ka; F. naumanni - stepska vjetru{ka; F. tinnunculus - obi~na vjetru{ka; Tetrastes bonasia - lje{tarka; Tetrao urogallusveliki tetrijeb - `enka; Lyrurus tetrix - tetrijeb ru`evac; Grus grus - sivi `dral; Otis tarda - velika droplja; O. tetrax L. - mala droplja; Rallus aquaticus - barski petlovan; Porzana porzana - barski petli}; P. parva - barski petli} srednji; Porzana pusilla - mali barski petli}; Crex crex - prdavac; Gallinula choloropus - barska koka; Haematopus ostralegus - {areni o{trigar; Charadrius hiaticula - zujavac blatari}; Ch. dubius - zujavac sljepi}; Charadrius alexandrinus – morski zujavac ; Eudromias morinellus - planinski zujavac; Pluvialis apricaria - zujavac zlatar; P. squatarola - sivi zujavac; Vanellus vanellus - vivak; V. spinosus - vivak mamuzar; Calidris minuta - blatari} patuljak; Calidris alpina - obi~ni blatari}; Calidris ferruginea - mrki blatari}; Philomachus pugnax - prudnik ubojica; Tringa erythropus - mrki prudnik; T. totanus - crvenonogi prudnik; T. stagnatilis - krivokljuni prudnik ; T. ochropus - prudnik pijukavac; Tringa glareola - prudnik migavac; Tringa hypoleucos - mali prudnik; Limosa limosa - obi~na mulja~a; L. lapponica – crnorepa mulja~a; Numenius arquata - carska {ljuka, zlovrmenica; N. tennuirostris - zlovremenica tankokljuna;

N. phaeopus - zlovremenica srednja; Himantopus himantopus - dugonogi prudnik; Recurvirostra avosetta - sabljarka; Burhinus oedicnemus - no}ni potrk ; Glareola pratincola - zijavac ogrli~ar; Larus melanocephalus - crnoglavi galeb; L. minutus Pall. – mali galeb; Larus ridibundus - obi~ni galeb; L. argentatus - srebrnasti galeb; L. canus - sivi galeb; Larus fuscus - mrki galeb; Chlidonias niger - crne ~igra; Ch. leucopterus - bjelokrila ~igra; Ch. hybrida - bjelobrada ~igra; Gelochelidon nilotica - debelokljuna ~igra; Hydroprogne tschegrava - velika ~igra; Sterna sandvincensis - dugokljuna ~igra;

Sterna hirundo – obi~na ~igra; S. albifrons - mala ~igra; Alca torda - mala njorka; Cuculus canorus - obi~na kukavica; Clamator glandarius - kukavica afri~ka; Bubo bubo - velika u{ara ; Asio otus - mala u{ara; A. flammeus - ritska sova; Otus scops - }uk u{ati; Aegolius funereus - }uk ga}asti; Athene noctua - }uk obi~ni; Strix aluco - {umska sova; S. uralensis - dugorepa sova; Tyto alba - kukavija obi~na; Caprimulgus europaeus - leganj mra~njak; Apus pallidus - blijeda ~iopa; A. apus - crna ~iopa; A. melba - velika ~iopa; Coracias garrulus - zlatovrana; Alcedo atthis - vodomar; Upupa epops- pupavac (balin kokot); Jynx torquilla - vijoglava; Picus viridis - zelena `una; P. canus Gm. - siva `una; Dendrocopus. martius - crni djetli}; Dendrocopus major - veliki {areni djetli}; D. syriacus - sirijski djetli}; D. medius - srednji djetli}; Dendrocopus minor - mali djetli}; Dendrocopus lilfordi - lilfordov djetli}; Picoides tridactylus - troprsti djetli}; Ptyonoprogne rupestris - gorska lasta; Hirundo rustica - seoska lasta; H. daurica L. - daurska lasta; Delichon urbica - gradska lasta; Riparia riparia - lasta bregunica; Calandrella cinerea - kratkoprsta {eva; Melonocorypha calandra - velika {eva; Eremohila alpestris - planinska {eva; Galerida cristata - }ubasta {eva; Lullula arborea - {umska {eva; Anthus campestris - stepska trepteljka; A. trivialis - {umska trepteljka; A. pratensis - livadska trepteljka; A. cervinus - ridjorgla trepteljka; A. spinoletta - planinska trepteljka; A. novaeseelandiae - velika trepteljka; Motacilla flava - `uta pliska; M. cinerea - planinska pliska; M. alba - bijela pliska; Lanius collurio- rusi svra~ak; L. senator - crvenoglavi svra~ak; L. minor - sivi svra~ak; L. excubitor - veliki svra~ak; Oriolus oriolus - vuga zlatna; Sturnus vulgaris - obi~ni ~vorak; Pastor roscus - ru`i~asti ~vorak; Corvus corax -gavran; Nucifraga caryocatactes - lje{nikara; Pyrrhocorax pyrrhocorax - crvenokljuna galica; P. graculus- `utokljuna galica; Corvus frugilegus - ga~ac; Bombicilla garrulus - svilorepa kugara; Cinclus cinclus - vodeni kos; Troglodyites troglodyites – cari}; Prunella modularis - obi~ni popi}; P. collaris - planinski popi}; Cettia cetti - svilorepi cvr~i}; Lusciniola melanopogon - {evarski cvr~i}; Acrocephalus paludicola - trstenjak isto~njak; Acrocephalus schoenobaenus - trstenjak rogozar; A. palustris (Bechst.) - trstenjak mlakar; A. scirpaceus (Herm.) - trstenjak cvrkuti}; Acrocephalus arundinaceus veliki trstenjak; Hippolais icterina - `uti volji}; H. polyglota - kratkokrili volji}; H. olivetorum - volji} maslinar ; Hippolais pallida - sivi volji}; Sylvia nisoria - pirgasta grmu{a; S. hortensis - grmu{a smokvarica; S. borin - vrtna grmu{a; S. atricapilla - crnoglava grmu{a; S. communis - obi~na grmu{a; S. curruca - grmu{a ~evrljinka; S. melanocephala - crnorepa grmu{a; Sylvia cantillans - ridjogrla grmu{a; Phylloscopus trochilus - zvi`dak kova~i}; Ph. bonelli - gorski zvi`dak; Ph. collybita - obi~ni zvi`dak; Ph. sibilatrix - {umski zvi`dak; Regulus regulus - obi~an kralji}; R. igncapillus - vatroglavi kralji}; Ficedula hypoleuca - {arena muharica; F. albicoliis - bjelovrata muharica; F. parva - mala muharica; Muscicapa striata - siva muharica; Cercotrichas galactotes - dugorepa grmu{a; Saxicola rubetra - obi~na travarka; Saxicola torquata - crnoglava travarka; Oenanthe oenanthe - obi~na bjelka; O. hispanica - mediteranska bjelka; Monticola saxatilis - drozd kamenjar; M. solitarius - drozd modrulj; Erithacus rubecula - crvenda}; Phoenicurus ochruros - planinska crvenrepka; Ph. phoenicurus - obi~na crvenrepka; Luscinia megarhyncos - mali slavuj; L. svecica - modovoljka; Turdus pilaris - drozd branjug; T. torquatus - drozd orgli~ar; Turdus merula - kos; T. iliacus - drozd crvenih potkrila; T. philomelos - drozd pjeva~; Turdus viscivorus - drozd imela{; Panarus biarmicus - brkata sjenica; Parus montanus - planinska siva sjenica; P. palustris - obi~na siva sjenica; P. lugubris - mediteranska sjenica; Parus cristatus - }ubasta sjenica; Parus ater - jelova sjenica; Parus caeruleus - sjenica plavi}: Parus major - velika sjenica; Sitta europaea - brgljez puzavac; Sitta neumayer - brgljez kamenjar; Tichodroma muraria - puzgavac; Certhia familiaris - kratkokljuni puzi}; C. brachydactyla - dugokljuni puzi}; Remiz pendulinus - bijela sjenica; Passer domesticus - doma}i vrabac; P. hispaniolensis - {panski vrabac;

P. montanus - poljski vrabac; Petronia petronia - vrabac kamenjar; Montifringilla nivalis - snije`na zeba; Fringilla coelebs - obi~na zeba; Fringilla montifringilla - planinska zeba; Serinus serinus - divlja kanarinka; Carduelis chloris - zelentarka;

Carduelis spinus - ~i`ak; C. carduelis - {tigli}; Acanthis cannabina - konopljarka; Loxia curvirostra - krstokljun; Pyrrhula pyrrhula - zamovka; Coccothraustes coccothraustes - tre{njar; Emberiza calandra - velika strnadica; E. citrinella - obi~na strnadica; E. cia - planinska strnadica; E. hortulana - vrtna strnadica; E. cirlus - crnogrla strnadica; E. melanocephala - crnoglava strnadica; E. schoeniclus - mo~varna strnadica.

Mammalia - sisari

red Chiroptera - slijepi mi{evi sve vrste koje `ive na teritoriji Crne Gore

red Rodentia - glodari - Spalax leucodon - slijepo ku~e

red Carnivora - meso`deri - Mustella erminea - hermelin i Lutra lutra - vidra

red Cetacea - kitovi - Monachus monachus - sredozemna medvjedica

  1. Objekat za{ti}en Rje{enjem Republi~kog zavoda za za{titu prirode br. 01-78 od 21.03. l994.

godine ("Sl. list RCG", br. 20/94).

Spomenik prirode

Botani~ki vrt (ba{ta) na lokalitetu Dulovine u Kola{inu P = 646 m2

5. Objekat za{ti}en Rje{enjem Republi~kog zavoda za za{titu prirode br. 01-101 od 31. 03. 1994.

godine ("Sl. list RCG", br. 20/94).

Spomenik prirode

Maslina - Olea europaea L. (Fam.Oleaceae) na lokalitetu Pi}anovina u selu Ivanovi}i - op{tina Budva.

  1. Objekat za{ti}en Rje{enjem Republi~kog zavoda za za{titu prirode br. 01-574 od 22. 05. 2000. godine ("Sl. list RCG", br. 36/00).

Spomenik prirode

Arboretum porodice Kova~evi} u Grahovu, lokalitet ^eline - op{tina Nik{i}.

  1. Objekat za{ti}en Odlukom Skup{tine op{tine Herceg Novi br. 01-3/4-99 od 25. 02. 1999.

godine, a upisan u registar na osnovu Rje{enja o upisu u Centralni registar za{ti{}enih

objekata prirode ("Sl. list RCG", br. 36/00).

Posebni prirodni predio

Savinska dubrava (P= 35, 46 ha), op{tina Herceg Novi.

  1. Objekat za{ti}en Odlukom Skup{tine op{tine Nik{i}, a upisan u registar na osnovu Rje{enja

o upisu u Centralni registar za{ti{}enih objekata prirode ("Sl. list RCG", br. 21/01).

Posebni prirodni predio

park {uma -Trebjesa ( P=159 ha)

9. Objekti za{ti}eni Zakonom o nacionalnim parkovima ("Sl. list RCG", br. 47/91).

NP "Lov}en" (P=6.400 ha)

NP "Skadarsko jezero" (P=40.000 ha )

NP "Durmitor" (P=31.200 ha)

NP "Biogradska gora (P=5.400 ha)

Objekti prirode Crne Gore pod medjunarodnom za{titom

Bazen rijeke Tare upisan je 1977. godine u mre`u objekata biosfere u okviru programa UNESCO-a “^ovjek i biosfera” (MAB).

Nacionalni park “Durmitor” sa dijelom kanjona Tare upisan je 1980. godine u Listu svjetske prirodne bastine.

Kotorsko- Risanski zaliv upisan je 1979. godine u UNESCO-v spisak svjetske kulturne i prirodne ba{tine.

NP "Skadarsko jezero" upisano je 1995. godine u Listu mo~vara od me|unarodnog zna~aja- Ramsarsko podru~je.POTENCIJALNI OBJEKTI ZA[TITE PRIRODE U CRNOJ GORI

Nacionalni parkovi

Nacionalni park Prokletije (14.000 ha)

Regionalni parkovi - parkovi prirode

Komovi (2l.000 ha)

Sinjajevina sa [arancima (42.400 ha)

Magli}, Bio~ i Volujak (7.200 ha)

Ljubi{nja (7.800 ha)

Turjak sa Hajlom (14.600 ha)

Posebni prirodni predjeli

planina Visitor sa Zeletinom (31.000 ha)

bukove {ume sa izvori{tima na Obzovici kod Cetinja (300 ha)

slivno podru~je rijeke Mora~e (86.000 ha), zavisno od opredjeljenja izbora izgradnje elektro-energetskih objekata.

Spomenici prirode

kanjon rijeke Cijevne do sela Dino{a (2.000 ha)

rijeka Pridvorica sa dolinama Bukovice, Tu{inje i Bijele kod [avnika (3.800 ha)

Potencijalni objekat medjunarodne za{tite

predvidja se Nacionalni park “Biogradska gora” (5.400 ha) za upis na listu svjetske prirodne ba{tine UNESCO-a, i u tom smislu je pripremljena potrebna dokumentacija, koja je proslijedjena nadle`nom komitetu.

Na osnovu domicilnog zakonodavstva objektima za{tite prirode na podru~ju Crne Gore obuhva}eno je oko 7,14% povr{ine RCG odnosno 98.570 ha. Sa planom predvidjenim izdvajanjem novih objekata (261.300 ha), bi}e obuhva}eno ukupno 359.870 ha, {to ~ini 26% povr{ine RCG.


Medjunarodnom za{titom prirode na podru~ju Crne Gore obuhva}eno je 99.400 ha (7,2%) povr{ine Republike, sa predvidjenim novim objektima (5.400 ha). Ova za{tita }e obuhvatiti 104.800 ha, {to iznosi 7,6% povr{ine Crne Gore.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət