Ana səhifə

Ziņojuma saturs: Vispārīga informācija par iepirkum


Yüklə 128.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü128.5 Kb.


NORAKSTS
Latvijas Universitātes

organizētā iepirkuma

Drēbju skapju iegāde Latvijas Universitātes dienestaviesnīcu vajadzībām”

(iepirkuma identifikācijas Nr.LU 2014/16_I)

Iepirkumu komisijas

ZIŅOJUMS Nr.LU 2014/16_I

Rīgā, 2014.gada 06.maijā


Ziņojuma saturs:

1. Vispārīga informācija par iepirkumu.

2. LU organizētā iepirkuma Drēbju skapju iegāde Latvijas Universitātes dienesta

viesnīcu vajadzībāmnolikuma apstiprināšana un iepirkuma identifikācijas numura piešķiršana.

3. Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanu.

1. Vispārīga informācija par iepirkumu:

  • Pasūtītāja nosaukums un adrese: Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga;

  • Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2014/16_I;

  • Iepirkums tiek veikts pamatojoties uz PIL 8.2 pantu;

  • Līguma priekšmets: drēbju skapju iegāde Latvijas Universitātes dienesta viesnīcu vajadzībām;

  • Datums, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājas lapā internetā: 09.04.2014;

  • Iepirkumu komisijas sastāvs un tā izveidošanas pamatojums: Iepirkuma komisija izveidota ar 2006.gada 22.jūnija LU rektora rīkojumu Nr.1/162 „Par pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvu” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 19.12.2013.). Iepirkuma komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs: Atis Peičs, LU direktors;

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Gundars Bērziņš, LU kanclers;

Komisijas locekļi: Genovefa Pavlova, LU direktora vietniece;

Valdis Krastiņš, LU galvenais inženieris;

Aleksandrs Poluektovs, Tehniskās daļas vadītājs.

Komisijas sekretāre: Antra Krūtmane, LU Saimniecības pārvaldes juriste.

  • Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.

  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 23.aprīlim plkst.11:00;

  • Piedāvājumu iesniegšanas vieta: LU Saimniecības pārvalde, 201.telpa, Baznīcas iela 5, Rīga.

2. Rīgā, 2014.gada 09.aprīlī, LU Iepirkumu komisijas sēde (09.04.2014.protokols Nr.LU 2014/16_I-1).

Sēdi vada: Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A. Peičs.

Sēdē piedalās: Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija) četru Komisijas locekļu sastāvā - Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs, Komisijas locekļi – G. Pavlova, V. Krastiņš, A. Poluektovs, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu.

Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre A. Krūtmane.

Darba kārtībā: LU organizētā iepirkuma „Drēbju skapju iegāde Latvijas Universitātes dienesta viesnīcu vajadzībām” nolikuma apstiprināšana un iepirkuma identifikācijas numura piešķiršana.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A. Peičs informē Komisijas locekļus par to, ka ir izstrādāts LU organizētā iepirkuma „Drēbju skapju iegāde Latvijas Universitātes dienesta viesnīcu vajadzībām” nolikums. A. Peičs lūdz to izskatīt Komisijas locekļiem un dot par to savu atzinumu un iebildumu neesamības gadījumā to apstiprināt.

Komisijas locekļi izskata nolikumu. Nevienam no Komisijas locekļiem nerodas iebildumi par nolikumu un A. Peičs ierosina to apstiprināt, kā arī šim iepirkumam piešķirt iepirkuma identifikācijas numuru: Nr.LU 2014/16_I.

Komisijas locekļi paraksta apliecinājumu (protokola pielikums), ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti ar tiem Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās daļas izpratnē.

Komisija, ņemot vērā augstāk minēto, nolēma:

1) apstiprināt LU organizētā iepirkuma „Drēbju skapju iegāde Latvijas Universitātes dienesta viesnīcu vajadzībām” nolikumu;

2) publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā paziņojumu par līgumu (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 26.panta pirmās daļas nosacījumiem);

3) nodrošināt brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem LU mājaslapā internetā: www.lu.lv sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi (ar brīdi, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā);

4) LU organizētajam iepirkumam piešķirt iepirkuma identifikācijas numuru Nr.LU 2014/16_I.

Citu jautājumu, iebildumu un papildinājumu nav.3. Rīgā, 2014.gada 06.maijā, LU Iepirkumu komisijas sēde (06.05.2014.protokols Nr.LU 2014/16_I-2).

Sēdi vada: LU Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A. Peičs.

Sēdē piedalās: LU Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar LU rektora 2006.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.1/162 „Par pastāvīgās iepirkuma komisijas sastāvu” (ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 19.12.2013.) četru Komisijas locekļu sastāvā - Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks G. Bērziņš, Komisijas locekļi –V. Krastiņš, A. Poluektovs, un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.pantu Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu.

Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre A. Krūtmane.

Darba kārtībā:

1. Vispārīga informācijas par iepirkumu.

2. Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

3. Lēmuma pieņemšana par iepirkuma līguma slēgšanu.1. Ziņo Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs: līdz šī gada 23.aprīlim plkst.11:00, ņemot vērā Latvijas Universitātes organizētā iepirkuma „Drēbju skapju iegāde Latvijas Universitātes dienesta viesnīcu vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums) piedāvājumu reģistru, piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājumi) ir iesnieguši šādi pretendenti (turpmāk – Pretendenti):


Nr.p.k.

Pretendenti

Piedāvājumu iesniegšanas laiks

1.

SIA „Salons Arka”

22.04.2014. plkst.10:59

2.

UAB „Memfis”

22.04.2014. plkst.11:00

3.

SIA „RENTRA”

22.04.2014. plkst.14:34

4.

SIA „FRIKO I.L.”

23.04.2014. plkst.08:53

5.

SIA „DZINTARKALNI 21”

23.04.2014. plkst.09:12

6.

SIA „Lazurīts S”

23.04.2014. plkst.09:17

7.

SIA „ĒTOSS mēbeles”

23.04.2014. plkst.09:31

8.

SIA „NV STILS”

23.04.2014. plkst.09:58

9.

SIA „VITRUM SISTĒMA”

23.04.2014. plkst.10:52


2. Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs piedāvā Komisijai vērtēt Piedāvājumus atbilstoši Iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) prasībām. Komisija uzsāk Pretendentu iesniegto Piedāvājumu vērtēšanu. Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs iepazīstina Komisiju ar Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājumiem:


Nr.p.k.

Pretendenti

Pretendentu piedāvātā cena
EUR bez PVN


(par vienu vienību)

1.

SIA „Salons Arka”

197,52

2.

UAB „Memfis”

107,00

3.

SIA „RENTRA”

162,00

4.

SIA „FRIKO I.L.”

165,00

5.

SIA „DZINTARKALNI 21”

142,29

6.

SIA „Lazurīts S”

162,00

7.

SIA „ĒTOSS mēbeles”

136,11

8.

SIA „NV STILS”

138,84

9.

SIA „VITRUM SISTĒMA”

147,70


2.1. Komisija uzsāk vērtēt Pretendentu SIA „Salons Arka”, UAB „Memfis”, SIA „RENTRA”, SIA „FRIKO I.L.”, SIA „DZINTARKALNI 21”, SIA „Lazurīts S”, SIA „ĒTOSS mēbeles”, SIA „NV STILS” un SIA „VITRUM SISTĒMA” iesniegto Piedāvājumu atbilstību Nolikumā izvirzītajām noformējuma prasībām.

Komisija, izvērtējot iesniegto Piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām, secina, ka visi iesniegtie Pretendentu Piedāvājumi atbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Tādējādi Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā, turpmāk – PIL, un Nolikumā ietvertajiem nosacījumiem, vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendentu Piedāvājumus.2.2. Komisija uzsāk Pretendentu SIA „Salons Arka”, UAB „Memfis”, SIA „RENTRA”, SIA „FRIKO I.L.”, SIA „DZINTARKALNI 21”, SIA „Lazurīts S”, SIA „ĒTOSS mēbeles”, SIA „NV STILS” un SIA „VITRUM SISTĒMA” Piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši kvalifikācijas prasībām (Pretendentu atlase). Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām atbilstoši iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendentu atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai. Izskatot Pretendentu Piedāvājumus, Komisija secina, ka Pretendentu Piedāvājumi atbilst Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendentu Piedāvājumus.

2.3. Komisija uzsāk Pretendentu SIA „Salons Arka”, UAB „Memfis”, SIA „RENTRA”, SIA „FRIKO I.L.”, SIA „DZINTARKALNI 21”, SIA „Lazurīts S”, SIA „ĒTOSS mēbeles”, SIA „NV STILS” un SIA „VITRUM SISTĒMA” tehniskā piedāvājuma vērtēšanu atbilstoši Iepirkuma Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.

Izvērtējot Pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājumus, Komisija secina, ka:1) Pretendenta SIA „Salons Arka” tehniskais piedāvājums: atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.

Komisija secina, ka pretendenta SIA „Salons Arkatehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta SIA „Salons Arkaiesniegto piedāvājumu Iepirkumā.


2) Pretendenta UAB „Memfis” tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, jo nav veikts preces detalizēts apraksts, tajā skaitā nav norādīti preces tehniskie parametri.

Komisija secina, ka pretendenta UAB „Memfistehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj pretendenta UAB „Memfispiedāvājumu tālāk nevērtēt un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā.


3) Pretendenta SIA „RENTRA” tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.

Komisija secina, ka pretendenta SIA „RENTRAtehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta SIA „RENTRAiesniegto piedāvājumu Iepirkumā.


4) Pretendenta SIA „FRIKO I.L.” tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.

Komisija secina, ka pretendenta SIA „FRIKO I.L.tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta SIA „FRIKO I.L.iesniegto piedāvājumu Iepirkumā.


5) Pretendenta SIA „DZINTARKALNI 21” tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.

Komisija secina, ka pretendenta SIA „DZINTARKALNI 21tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta SIA „DZINTARKALNI 21iesniegto piedāvājumu Iepirkumā.


6) Pretendenta SIA „Lazurīts S” tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, jo nav veikts preces detalizēts apraksts, tajā skaitā nav norādīti preces tehniskie parametri.

Komisija secina, ka pretendenta SIA „Lazurīts Stehniskais piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās specifikācijas prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj pretendenta SIA „Lazurīts Spiedāvājumu tālāk nevērtēt un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā.


7) Pretendenta SIA „ĒTOSS mēbeles” tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.

Komisija secina, ka pretendenta SIA „ĒTOSS mēbelestehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta SIA „ĒTOSS mēbelesiesniegto piedāvājumu Iepirkumā.


8) Pretendenta SIA „NV STILS” tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.

Komisija secina, ka pretendenta SIA „NV STILStehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta SIA „NV STILSiesniegto piedāvājumu Iepirkumā.


9) Pretendenta SIA „VITRUM SISTĒMA” tehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām.

Komisija secina, ka pretendenta SIA „VITRUM SISTĒMAtehniskais piedāvājums atbilst Nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām. Komisija vienbalsīgi nolemj turpināt vērtēt Pretendenta SIA „VITRUM SISTĒMAiesniegto piedāvājumu Iepirkumā.


Komisija, izvērtējot Pretendentu iesniegtos tehniskos piedāvājums, vienbalsīgi nolemj:

1) Pretendentu UAB „Memfis” un SIA „Lazurīts S” izslēgt no turpmākās dalības Iepirkumā;

2) turpināt vērtēt Pretendentu SIA „Salons Arka”, SIA „RENTRA”, SIA „FRIKO I.L.”, SIA „DZINTARKALNI 21”, SIA „ĒTOSS mēbeles”, SIA „NV STILS” un SIA „VITRUM SISTĒMA” iesniegtos piedāvājumus.
2.4. Komisija uzsāk finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs informē, ka saskaņā ar Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājumiem, Pretendenti norādījuši šādas līgumcenas:

1) Pretendenta SIA „Salons Arka” iesniegtais finanšu piedāvājums – 197,52 EUR bez PVN;

2) Pretendenta SIA „RENTRA” iesniegtais finanšu piedāvājums – 162,00 EUR bez PVN;

3) Pretendenta SIA „FRIKO I.L.” iesniegtais finanšu piedāvājums – 165,00 EUR bez PVN;

4) Pretendenta SIA „DZINTARKALNI 21” iesniegtais finanšu piedāvājums – 142,29 EUR bez PVN;

5) Pretendenta SIA „ĒTOSS mēbeles” iesniegtais finanšu piedāvājums – 136,11 EUR bez PVN;

6) Pretendenta SIA „NV STILS” iesniegtais finanšu piedāvājums – 138,84 EUR bez PVN;

7) Pretendenta SIA „VITRUM SISTĒMA” iesniegtais finanšu piedāvājums – 147,70 EUR bez PVN.

Komisija, izskatot finanšu piedāvājumu, secina, ka visi Pretendentu finanšu piedāvājumi ir sastādīti atbilstoši Nolikumā noteiktajam.2.5. Komisija turpina Pretendentu SIA „Salons Arka”, SIA „RENTRA”, SIA „FRIKO I.L.”, SIA „DZINTARKALNI 21”, SIA „ĒTOSS mēbeles”, SIA „NV STILS” un SIA „VITRUM SISTĒMA” Piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam – piedāvājums ar viszemāko cenu.

Komisija, izvērtējot visu Pretendentu Piedāvājumus atbilstoši Piedāvājumu izvēles kritērijam – piedāvājums ar viszemāko cenu, secina, ka Pretendenta SIA „ĒTOSS mēbeles” iesniegtais Piedāvājums ir ar viszemāko cenu: 136,11 EUR (bez PVN).3. Komisijas priekšsēdētājs A. Peičs informē, ka Komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst Pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā saskaņā ar PIL 8.2 panta 5.daļu. Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma rezultātiem, lai pārliecinātos par to, ka uz Pretendentu SIA „ĒTOSS mēbeles”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, pārbauda PIL 8.2 panta piektajā daļā minēto apstākļu esamību.

Komisija, veicot PIL 8.2 panta piektajā daļā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi par Pretendentu SIA „ĒTOSS mēbeles”, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ieguva šādu informāciju:

1) par PIL 8.2 panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta (06.05.2014. E-IZZIŅA par likvidācijas, maksātnespējas un saimnieciskās darbības apturēšanas procesiem):

Uznēmumu reģistrā nav aktuālo datu par pārbaudāmo personu SIA „ĒTOSS mēbeles” (06.05.2014. E-IZZIŅA par iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos paredzētajiem pārkāpumiem; Sērija URA Nr.1626609-2356201) maksātnespējas (t.sk. bankrota) procesiem, likvidācijas procesu, apturētu vai pārtrauktu saimniecisko darbību.

2) par PIL 8.2 panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu — no Ministru kabineta noteiktās informācijas sistēmas: E-IZZIŅA par nodokļu nomaksas statusu par to, ka Pretendentam SIA „ĒTOSS mēbeles” (06.05.2014. sērija NO Nr.1626609-2356204) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Komisija, ņemot vērā Pretendenta SIA „ĒTOSS mēbeles” iesniegtā piedāvājuma atbilstību PIL un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izmantotajam piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas kritērijam - piedāvājums ar viszemāko cenu, vienbalsīgi NOLĒMA:

1) Pretendentu SIA „ĒTOSS mēbeles” atzīt par uzvarētāju Iepirkumā, jo tā Piedāvājums ir ar viszemāko cenu - 136,11 EUR (bez PVN) un piešķirt tam līguma slēgšanas tiesības;

2) triju darbdienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas informēt visus Pretendentus par Iepirkumā izraudzīto Pretendentu, kā arī Latvijas Universitātes mājas lapā internetā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam Komisijas lēmumam;

3) ne vēlāk kā piecas darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums ar SIA „ĒTOSS mēbeles”, publicēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu;

4) ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums, LU mājaslapā internetā ievietot attiecīgi iepirkuma līguma tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

Citi jautājumi, iebildumi vai labojumi netika izteikti.

Komisijas priekšsēdētājs: __________________ /Atis Peičs/

(paraksts)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: __________________ /Gundars Bērziņš/

(paraksts)

Komisijas locekļi:
___________________/Valdis Krastiņš/

(paraksts)


___________________/Aleksandrs Poluektovs/

(paraksts)


Komisijas sekretāre: ____________________/Antra Krūtmane/(paraksts)
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət