Ana səhifə

Zahájení zasedání zastupitelstva


Yüklə 76.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü76.5 Kb.
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva

obce Bělá, konaného

dne 29.10.2014, od 18:15 hodin


Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bělá (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno

v 18.15 hodin dosavadním starostou obce Vladimírem Svobodou („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynuti lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Bělá zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to

od 20.10.2014 do 29.10.2014.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Připomněl výsledek voleb zastupitelů v pořadí od nejvyššího počtu hlasů.

/Svoboda 111, Mihulková 99, Mihulka 96, Šulcová 90, Podzimek 79, Žalský 65, Ježek 61/

Složení slibu členů zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.

Složení slibu proběhlo tak, že zastupitelka Alena Mihulková přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „ slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatele a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Martina Mihulku a Ing. Jaroslava Podzimka a zapisovatelkou Alenu Mihulkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným.

Slovo si vzala Alena Mihulková, aby přednesla všem nově zvoleným zastupitelům trestní zodpovědnost za jednání na obci z pohledu nového Občanského a Trestního zákoníku. Jde o to, že za své hlasování ve vztahu k obci přebíráme trestní zodpovědnost za případné škody, které by mohli obci v souladu s naším stanoviskem vzniknout. Je potřeba být na jednání připravený, seznámit se s danou tematikou a jednat zodpovědně. Plnit funkci řádného hospodáře a hájit zájmy obce před zájmem vlastním, nebo cizím. Mít potřebné znalosti, nebo vynaložit úsilí k tomu, aby mohl objektivně dané problémy zhodnotit a posoudit. Zříkat se zodpovědnosti“zdržením se hlasování“ se má za to, že zastupitel nejedná v co nejlepší prospěch obce, ale pouze se zříká zodpovědnosti za projednávaný bod, což znamená, že nejedená s čistým svědomím pro to, co je pro obec nejlepší. Buď ANO, nebo NE. Musí mít jasný názor. Zdržovat se jen z titulu podjatosti, kdy by rozhodoval ovlivněn v rámci své rodiny a blízkých, nebo ve spojitosti se zaměstnáním.

A protože dobrých zpráv není nikdy dost, oznámila, že nemoc se kterou bojovala, zdárně zvládla.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá určuje ověřovateli zápisu Ing.Podzimka a Ing.Mihulku. Zapisovatelkou Alenu Mihulkovou.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/14 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající

možnost vyjádřit se všem přítomným.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.


Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty a místostarosty

určení způsobu volby starosty a místostarosty

volba starosty

volba místostarosty

volba komisí a rozdělení práce v obci
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/14 bylo schváleno.

Bod I - volba starosty a místostarosty

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou ověřovateli spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k předneseni návrhů na změnu způsobu hlasování. Ing.Martin Mihulka navrhl volbu tajnou.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá schvaluje tajnou volbu starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 2 Zdrželi se 0 / proti ing.Ježek a Mihulková /

Usnesení č. 3/14 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že starosta i místostarosta bude volen formou tajnou. Tzn: na lístek, kde je předepsán starosta a místostarosta, zastupitelé napíší jméno jednoho ze zastupitelů, kterého si na daných pozicích přejí. Poté lístek vhodí do mísy, kterou si převezmou ověřovatelé a vyhlásí výsledky hlasování.

Ověřovatelé konstatují, žestarostou obce Bělá byl zvolen Vladimír Svoboda s počtem 6 hlasů
a

místostarostkou obce Bělá byla zvolena Alena Mihulková s počtem 6 hlasů.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá volí starostou Vladimíra Svobodu

a místostarosktou Alenu Mihulkovou
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/14 bylo schváleno.
Starosta představil návrh na sestavení výborů a komise v obci Bělá.

a) finanční výbor– předseda: Ing. Jaroslav Podzimek

členové : Ing.Michal Ježek, Papuga Lumír, Drábková Jana, Piry Ladislavb) kontrolní výbor - předseda: Ing. Martin Mihulka

členové : Broul Jiří, Rulcová Milada, Fajfr Tomášc) kulturní a sociální komise – předseda: Alena Šulcová

členové: ing. Tomáš Žalský, Bucharová Věra, Kovaříková Eva,

Kosina Vladimír, Ing. Jaroslav Podzimek, Podzimková Lucie

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá volí předsedou finančního výboru : Ing. Jaroslava Podzimka

předsedou kontrolního výboru : Ing. Martina Mihulku

předsedkyní kulturní a sociální komise : Alenu Šulcovou
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2/ Ing.Podzimek a Ing.Mihulka/

Usnesení č. 5/14 bylo schváleno.

Dále starosta upřesnil odpovědné pracovníky na konkrétních úsecích v obci:Ing. Martin Mihulka- vodovod a odpadové hospodářství

Ing. Michal Ježek – hřbitov, sakrární stavby, obecní lesy

Ing. Tomáš Žalský – obecní cesty, dětské hřiště a práce s dětmi

Vladimír Svoboda – spolupráce s nevýdělečnými organizacemi v obci

Alena Mihulková- Územní plán, evidence obyvatelNávrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá stanovuje odpovědné pracovníky na konkrétních úsecích v obci:

Ing. Martin Mihulka- vodovod a odpadové hospodářství

Ing. Michal Ježek – hřbitov, sakrární stavby, obecní lesy

Ing. Tomáš Žalský – obecní cesty, dětské hřiště a práce s dětmi

Vladimír Svoboda – spolupráce s nevýdělečnými organizacemi v obci

Alena Mihulková- Územní plán, evidence obyvatel
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2/ Ing.Ježek a Ing.Žalský/

Usnesení č. 6/14 bylo schváleno.
Předseda finanční komise Ing.Podzimek přednesl návrh na výši měsíčních odměn za neuvolněné funkce v obci, a to tak, aby zůstaly ve stávající výši, tak, jako byly doposud. Starosta 18800,-, místostarosta 11420,-, předsedové výborů 800,- a předsedkyně komise 1060,- členové zastupitelstva 400,-
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá schvaluje výši měsíčních odměn za neuvolněné funkce v obci, a to tak, aby zůstaly ve stávající výši, tak, jako byly doposud. Starosta 18800,-, místostarosta 11420,-, předsedové výborů 800,- a předsedkyně komise 1060,- členové zastupitelstva 400,-

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/14 bylo schváleno.
Starosta upozornil, že je potřeba schválit nové podpisové vzory pro banky.

Vždy dva podpisy+ kulaté velké razítko Obec Bělá

Na podpisy navrhuje tyto zastupitele: starosta - Vladimír Svoboda

místostarostka - Alena Mihulková

před. fin.výboru - Ing. Jaroslav Podzimek
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá schvaluje tyto zastupitele na podpisové vzory do banky

starosta - Vladimír Svoboda

místostarostka - Alena Mihulková

před. fin.výboru - Ing. Jaroslav Podzimek
Vždy 2 podpisy + velké obecní razítko Obec Bělá.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/14 bylo schváleno.
Starosta navrhl pro jednání s odborem Územního plánování v Semilech jako pověřeného zastupitele místostarostku Alenu Mihulkovou

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá schvaluje pověřenou zastupitelku obce pro jednání s odborem Územního plánování v Semilech místostarostku Alenu Mihulkovou

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/14 bylo schváleno.

Pro DSO Mikroregion Pojizeří se musí zvolit nový delegát a jeho zástupce za naší obec.

Za obec to bude starosta a místostarosta.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá zvolilo jako svého delegáta do DSO Mikroregion Pojizeří starostu Vladimíra Svobodu a zároveň jeho zástupkyni místostarostku Alenu Mihulkovou.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/14 bylo schváleno.
Starosta informoval :


 • objednávky na kominické služby v prodejně nebo na obci. Podle počtu přihlášených bude poté osloven kominík k upřesnění termínu. Předpokládá se nějaký den o víkendu.

 • , že se zase objevil kůrovec na místě, kde proběhla těžba a bude muset být dotěžení

 • , že oslovil kamenickou školu v Hořicích s návrhem památné desky v obci

 • , že byla podepsána smlouva s Jívanem na dlouhodobý pronájem hřiště

 • , že bude velkoobjemový kontejner, tak ať to tam všichni pořádně rovnají, k tomu bude i nebezpečný odpad.

 • o možnosti uspořádat zde v obci divadlo – pohádky pro děti…..místostarostka podotkla….nejen pro děti, taky máme rádi pohádky (o:

 • žádost paní Poličanské o odkup části obecního pozemku parc.č.1586, proběhne zaměření a podle GO plánku bude upřesněna velikost pozemku.Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Bělá schvaluje zveřejnit záměr prodeje části obecního pozemku

parc.č. 1586.

Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/14 bylo schváleno.
DISKUSE:

- Ing. Žalský……podle čeho se stanovuje výše odměn?.....odpověděla místostarostka…..podle zákona 37/2003 Sb., a zastupitelstvo může schválit až do maximální výše, kterou tato vyhláška stanovuje. Návrhy přednáší finanční komise.

- Ing. Ježek………poděkoval za zvolení a nabídl se, že pokud bude potřeba něco doručit do Liberce na Kraj, tak, že to tam má z práce blízko, a můžeme ho využít. Dále se dotazoval na reklamaci silnice na Tampli. ……místostarosta řekla, že psala dopis na kraj, kde od pana Mastníka přišel dopis, kde nás ujišťuje, že to vedou v patrnosti a čekají na nejposlednější termín z pohledu reklamace, tak aby se stihly projevit všechny nedostatky. K tomu se vyjádřil ještě pan Buchar, že starosta ve Svojku už o tom také jednal.

- Ing.Podzimek poděkoval za výsledky voleb………, připomněl cestu ke hřišti, kde se bude muset vybrat krajnice ve břehu a udělat odvodnění……na to navázal pan Fajfr….kam až to vlastnicky zasahuje?........dohodlo se, že starosta bude nejprve jednat s vlastníky, zda s tím souhlasí a pak objedná“ hrabátko“, aby se to zrealizovalo. Dále Ing.Podzimek ještě chce přemístit světlo na cestě ke hřišti.

- p.Kraus……u nás na mostě jsou díry, které se zvětšují. Ještě to propadá u Dvořáčkových a pod Kovaříkem…….starosta zjistí možnosti opravy se silnicemi LBC. Dále pan Kraus se dotazoval na prostor pro pomník a navrhl ještě u Matouškovy brambůrkárny.

- p.Vlach…..kdy tady bude to Povodí?........starosta informoval, že by měli nastoupit kolem 3 listopadu. A jak to vypadá s webovkama?.......odpověděla místostarosta……už jsme se s Petrem sešli toto pondělí, vypadají moc hezky, dolaďujeme obsah, bude i obecní facebook, abychom přiblížili dění v obci i „mladým“, a počítáme, že se brzy rozeběhnou. Určitě se bude hodně ladit za pochodu, ale jedině tak budeme moci vychytat nedostatky. ……k tomu facebooku pan Fajfr řekl, že s tím má špatné zkušenosti z fotbalu.


Jednání OZ bylo ukončeno v 20:30 hod.

ověřil: zapsala:

starosta místostarostka

___________________________________________________________________

ověřovatelé:

Ing. Martin Mihulka


Ing.Jaroslav Podzimek
Přílohy zápisu:


 1. Prezenční listina
 1. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
 1. Zápis o výsledku voleb
 1. Předávací protokol vydaných osvědčení zastupitelům
 1. Mandát zástupců do DSO Mikroregion Pojizeří
 1. Část – tabulka Zák.č.27/2003 o odměnách


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət