Ana səhifə

Yürürlüğe giriş tarihi: 06 Şubat 1997 tarihli Bakanlık Makam Oluru mersin liman talimati


Yüklə 74 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü74 Kb.
Yürürlüğe giriş tarihi: 06 Şubat 1997 tarihli Bakanlık Makam Oluru
MERSİN LİMAN TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,Kapsam, Dayanak
Amaç;

Madde 1- Bu Talimat Mersin Limanının sınırları, bölümleri ve eklentileri, yanaşma ve demir yerleri, rıhtımlara yanaşma, ticaret eşyasının boşaltma ve yükleme yöntem ve usulleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı nükleer ve kimyasal kirletici vb. tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntem, yer ve zamanları, gemilerin limanda kalabilecekleri süreler ile Limanda genel güvenliğin ve disiplinin sağlanmasına ilişkin: diğer önlemleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam:

Madde 2- Bu Talimat. 5'nci madde de sınırları belirtilen Mersin Limanının kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak

Madde 3- Bu Talimat 618 sayılı Limanlar Kanunu ile Denizcilik Müsteşarlığı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. . .
Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta yer alan.

İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı'nı

Liman: Mersin Liman Başkanlığı'nı. İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Mersin Limanı Sınırı
(Değişik Madde :19/07/2006 tarih ve 01500 sayılı B.M.O.)

Madde 5- Mersin Limanı; Doğuda Enlemi 36° 41' 30" N Boylamı 35° 03' 00" E olan (A) kara noktasından Genel Güneye Çizilen hat ile Batıda 36° 27' 30'; N, Boylamı 340 08' 30" E olan Akkum (hariç) mevkiinden Genel Güneye çizilen hatlar ve bu hatlara bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır. (EK-I)”ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gemilerin Bağlama, Yanaşma ve Demir yerleri
Uyulacak Kurallar
Madde 6- Liman gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler Liman Başkanlığınca verilecek ordinonun numarasına göre rıhtım ve iskelelere yanaştırılır veya şamandıralara bağlanır.
Yanaşma yerleri dolu olduğu takdirde, bu gemiler sıra beklemek üzere Bekleme Demir Yeri'nde kalırlar. Bu gemiler Liman Başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler. Akaryakıt Yüklü tankerler ile patlayıcı ve parlayıcı madde yüklü gemiler tehlikeli maddeler ve gasfri demirleme yerinde demirlerler.
Madde 7- Gemiler ve deniz araçları zorunluluk olmadıkça mendirekler içinde salma

suretiyle demirde- yatamazlar.. Limana giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde liman sınırları içinde demirleyemezler. Bu konudaki düzenlemeler Liman Başkanlığı tarafından yapılır.


Madde 8- Limanda şamandıralara bağlı veya demirde bulunan gemiler bulundukları yerde hava şartları veya zorunlu sebeplerle duramayacak durumda ise Liman Başkanlığının izni ile uygun görülen yerlere demirleyerek veya iskelelere yanaşarak barınabilirler.
Madde 9- İskele ya da rıhtımlarda, normal çalışma saatleri dışında yükleme boşaltma yapmayacak gemiler, zorunluluk halinde işletici kuruluşların isteği ile Liman Başkanlığı'nın emri üzerine bağlı oldukları yerden derhal kalkacak, ertesi günü çalışma saati başında tekrar limana' yanaşmak üzere demirde ya da başka bir bağlama yerinde bekleyeceklerdir. Bu gemilerin yanaşma yerine, normal çalışma saatleri dışında yükleme boşaltma yapmak isteyen ve sırada bulunan diğer gemiler yanaşacaklardır.

Liman Başkanlığı gerektiğinde Limanda bulunan rıhtım ve iskeleleri ihtiyaca göre gemilere ayırabilir.


Madde 10- Sırada olup boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine, boy ve su kesimi uygun bir sonraki sırada olan gemi alınır.

Bu zaman içinde söz konusu gemi isterse demir yerinde yükleme boşaltma yapabilir. Demir yerlerindeki yükleme boşaltma hizmetleri liman işletmesinin imkânlarıyla yapılır.


Madde 11- Limana gelen yolcu ve turist gemileri, su derinliklerinin uygun olması halinde. İstediklerinde sıra beklemeden uygun olan rıhtıma yanaştırılırlar. Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların limana gelişleri en az 48 saat önce Liman Başkanlığı ve ilgili diğer kuruluşlara, kaptan, donatan ya da acenteleri tarafından yazılı olarak bildirilir.
Yanaşma Yerleri

Madde 12­
1- Nolu Rıhtım : Yolcu indirme-bindirme

2-3-4-5-6-16-17-18-19-20-21-Nolu rıhtım : Karışık yük

7-8-9-10-12-13-Nolu rıhtım : Konteynır

ll-Nolu nhtım : Ro-Ro

14-15-Nolu nhtım :Dökme yük (T.M.O)

22-23-24-Nolu nhtım : Karışık yük (Serbest Bölge)

25-26-Nolu nhtım : Petrol (ATAŞ)

27-Nolu rıhtım : Petrol, gibi yükler taşıyan gemilerin

İndirme/bindirme ve yükleme/boşaltma yapmak üzere limana gelen/giden gemiler için ayrılmıştır.
Madde13­

a) Bekleme Demir Yeri
36° 42' 00" N, 34°38' 00" E

36° 42' 00" N, 34° 43' 00" E

36° 46' 00" N, 34° 43' 00" E

36° 46' 00" N, 34° 38'00" E


b) Tehlikeli Maddeler ve Gasfri Demir Yeri
36° 42' 00" N, 34° 43' 00" E

36° 42' 00" N, 34° 47' 00" E

36° 46' 00" N, 34° 47' 00" E

36° 46' 00" N, 34° 43' 00" E


c) Karantina Yeri
36° 42' 00" N, 34° 48' 00" E

36° 42' 00" N, 34° 5 [' 00" E

36° 45' 00" N, 34° 51' 00" E

36° 45' 00" N, 34° 48' .60" E

noktaları ile belirlenen deniz sahasıdır. Bekleme demir yerlerinde onarım ve tehlikeli madde nakli yapılamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Limanda Seyir Güvenliği
Madde 14- Liman ve seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri idarece belirlenecek şartları sağlamak ve bu idareden izin alınmak kaydıyla gerçek ve/veya tüzel hukuk kişileri tarafından verilebilir.

Madde 15- Limanda seyreden ve yatan bütün gemiler ile deniz araçları, uluslar arası kurallarla birlikte, bu Talimatta yer alan kurallara ve idarece seyir, can ve mal güvenliği bakımından yürürlükteki mevzuata dayanılarak, belirlenmiş ya da belirlenecek her türlü seyir kurallarına yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadır.


Bu Talimat'ta belirtilenler dışında seyir can ve mal güvenliği açısından gerekli olabilecek her türlü düzenleme, uyarı ve denetimleri idare adına yapmaya Liman Başkanlığı yetkilidir.
Teknik zorunluluklar dikkate alınarak; rıhtımlara yanaşma, yükleme ve boşaltma, kılavuzluk, römorkaj ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemeye Liman Başkanlığı yetkilidir.
Madde 16- Liman Başkanlığınca deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde, kılavuz kaptan alma ve çıkarma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve bu uygulamalar denizcilere ve ilgililere duyurulur.
Madde 17- Limandaki iskele, rıhtım. tesis ve işyerlerine yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 150 GRT .­üzerindeki yabancı gemiler ve yatlar kılavuz kaptan almak zorundadırlar.
Madde! 8- Limandaki iskele, rıhtım, tesis ve iş yerlerine yanaşan. şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan 2000–5000 GRT'deki gemiler (16 ton) çekme kuvvetinde bir römorkör, 5000-15000 GR T arasındaki gemiler ( 18 ton) çekme kuvvetinde iki römorkör, 15000-30000 GRT arasında ki gemiler (27 ton) çekme kuvvetinde iki, yada (18 ton) çekme kuvvetinde üç römorkör, 30000 GRT'den büyük gemiler (30 ton) çekme kuvvetinde iki yada (20 ton) çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadır. Römorkör adeti ve (çekme güçleri idare tarafından ihtiyaçlara binaen değiştirilebilir.
Madde 19- 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük askeri gemiler Limana giriş­ çıkışlarında ve rıhtımlara yanaşıp kalkmalarında kılavuz almak zorundadırlar. Römorkör talep üzerine ya da gerektiğinde verilir. 1000 ton tam yük deplasmandan küçük olanlar ihtiyaç duyduklarında kılavuz ve römorkör isteyebilirler. Bu gemilerin kılavuzluk hizmetlerinden ücret alınmaz.
Madde 20- Harp ve yardımcı harp gemileri ile liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına 18. madde hükümleri uygulanmaz.
Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları bu amaç için kullanıldıklarını, Liman Başkanlığından belgelemek zorundadırlar.
Madde 21 - Liman içinde yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde, açıklıkla görülecek şekilde alabilecekleri en çok yolcu sayısı ile Üzerinde bulunan can kurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirtir bir levha taşıyacaklardır.
Madde 22- Spor, balıkçı, gezinti ve diğer tekneler, limanda rıhtımlara yanaşacak ve şamandıralara bağlayacak gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler, Limanda mendirekler içinde beş, dışında on milden fazla hız yapamazlar.
Madde 23- Limanda mendirekler içinde yelkenle seyir yapılamayacağı gibi su kayağı ve diğer su sporları da yapılamaz. Limanda mendirek ağızlarında ve içinde denize girmek ve yüzmek yasaktır.
Madde 24- Limanda dalgıçlık, şamandıra ve kablo döşemesi vb. işler Liman Başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar uluslararası kurallara uygun fener ve işaretlerini taşırlar ve bu vasıtaların civarından geçen gemiler de bu işlere zarar vermeyecek bir hızla

Seyretmek zorundadırlar.

Madde 25- Deniz yangınları ve denizlerde kirlenmenin önlenmesi açısından Ataş, Petrol Ofisi, TMO, Akdeniz Bölge Komutanlığı, Serbest Bölge ve liman işletici kuruluş tüm imkânları ile olaylara müdahale ederek yardım etmekte yükümlüdür.
BESİNCİ BÖLÜM

Tehlikeli Yüklerin Taşınması
Madde 26- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri maddelerle diğer tehlikeli maddelerin liman içerisinde yükletilip- boşaltılması, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi aşağıda belirtilen tüzük, yönetmelik, karar ve Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler çerçevesinde liman

İşletmeleri tarafından gerekli güvenlik Önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne, özel ambalaj ve konteynırlarla yapılır. .


—Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük.

—Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan işyerlerinde ve İşlerde

Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük,
—Karada Çıkabilecek Yangınlarla Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp, Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik,
—Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği,
—SOLAS Sözleşmesi eki V1 ve VII nci ayrım ile MARPOL Sözleşmesi ve ekleri,
Madde 27- Tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, işletmecisi, kaptanı veya acentesi vasıtasıyla, geminin limana varışından en geç 24 saat önce yükün miktarını istif durumunu, ambalaj şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini, diğer limanlara boşaltılacakların miktarını, tehlikeli maddelerin IMO (İ.M.D.G kodu) kurallarına göre sınıfını içeren bir liste ile Liman Başkanlığına başvurarak yanaşma ordinosu alacaktır.

Yükleme limanından hareketi ile boşaltma limanına varışı arasındaki süre 24 saatten az olan gemiler için bu bildirim, boşaltma limanına yanaşmadan önce yapılır.


Madde 28- Liman sınırları içerisinde bulunan liman işletmeleri, tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepoları belirlemiş olacaktır. Ayrıca, Liman İşletmeleri bu maddelerin gemiler ile depolama sahaları arasında, taşıyıcılarda bekletilme süresine, liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarına karar verecek, gerekli yangın, çevre ve işletme güvenlik tedbirlerini almış olacaktır.

Liman İşletmeleri bu hususları önceden hazırlayacakları ve Liman Başkanlığınca onaylanmış bir talimatla ilgililere duyuracaktır. .

Liman İşletmeleri tehlikeli maddelerin liman sahasında depolanmasını temin edemiyorsa,

yükün alıcısı, bu maddenin en kısa zamanda liman dışına naklini sağlayacaktır.

Tehlikeli madde taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri diğer gemilerden neta edilmiş olacaklardır.

Parlama ve patlama noktası 60°C nın altında bulunan tehlikeli maddeler, kendilerine ayrılmış Liman sahalarında gündüz süresince yüklenip boşaltılabilirler.


Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip-boşaltılan tehlikeli maddeler için liman işletmeleri tarafından ayrılmış konteyner istif sahası temin edilecektir. Bu İstif sahasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenmeyecek, istif sahasında gerekli emniyet tedbirleri' (yangın, çevre emniyeti v.b.) alınmış olacaktır.

Yanıcı maddeler kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulacak ve Limanda belirlenecek tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç ve alet çalıştırılmayacaktır.

Tehlikeli maddeler yeterli şekilde ambalajlanmış olacak ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulunacaktır.
Tehlikeli madde ile ilgili olan Liman işletme ve gemi adamları elleçleme ve depolama sırasında koruyucu elbise giyeceklerdir.
Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler itfaiyeci teçhizatı ile donatılacak ve bu teçhizat her an kullanıma hazır bulunacaktır.
Madde 29 - Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerle, limana gelişleri özel İzne bağlı nükleer güçle tahrikli gemiler ve radyoaktif madde taşıyan gemiler gündüz B (Burak) flaması çekerler ve geceleyin her yönden (360 derece) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.
Madde 30- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı v e benzeri tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması güneşin doğuşu ile batışı arasındaki süre içerisinde yapılır.
Dökme akaryakıt boşaltacak ya da alacak gemiler, işlerine gece de devam edebilirler.
Gemilerden boşaltılan patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler Limanda bu amaçla ayrılmış depolama imkânı bulunmadığında derhal kara araçlarına yüklenerek bekletilmeksizin liman sahasından uzak1aştırılır. Limandan dış satımı yapılacak bu gibi maddeler de bekletilmeksizin gemilere yüklenebilir.
Madde 31 - Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin gemilere yüklenir boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, bilhassa sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar.

Madde 32- Liman sınırları içinde tankerler ve diğer gemiler belirtilen yerler dışında gasfree işlemi yapamazlar. Gasfree yapıldığını belirten yetkili bir kuruluşun belgesi Liman Başkanlığına verilmedikçe, Liman sınırları içinde tankerler ve diğer gemilerin onarım işleri yapılamaz.


Madde 33- Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler taşıyan gemiler Liman Başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen sahalar dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamaz.

Tüm gemilerin akaryakıt ihtiyaçları Liman dışında verilecektir. Ancak mücbir sebepler halinde gemilere yakıt ikmali yapacak küçük tonajlı akaryakıt gemileri Liman Başkanlığımdan izin alındıktan sonra gerekli emniyet tedbirlerini almak kaydıyla liman içinde yakıt verebilirler.

İzinsiz olarak yakıt aldığı-verdiği tespit edilen özel donatan, kaptan ve acentelerin bu tür işlemlerine son verilir.
Madde 34- Yükleme ve boşaltması biten tankerler akaryakıt iskele/rıhtım/şamandıralarından hemen ayrılmağa mecburdurlar. Yüklü veya boş tankerler liman içinde demirleyemezler veya başka rıhtım ve iskelelere bağlayamazlar.
ALTINCI BÖLÜM

Limanda Disiplin

Madde 35- Gemilerin ve muhtelif deniz araçlarının Liman içindeki iskele, rıhtım, tesis ve işyerlerine yanaşmaları, şamandıralara bağlamaları ya da buralardan ayrılmaları, Liman

Başkanlığının iznine bağlıdır.


Madde 36- Bekleme Demir Yeri ile Tehlikeli Maddeler ve Gasfree Demirleme yerine demirleyen gemilerin kaptan, donatan veya acenteleri demirledikleri yeri en kısa zamanda Liman Başkanlığına bildirirler.
Madde 37- Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en çok iki saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.
Madde 38- Limanda yatan seyreden makineli-makinesiz gemiler ve tüm araçlar "Denizde, çatışmayı Önleme Tüzüğü" hükümlerine uyar ve zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.
Madde 39- Limanda bulunan Türk ticaret gemileri ile yabancı gemiler sabah saat 08.00 den güneşin batışına kadar ulusal bayraklarını çekerler.
Madde 40- Dalyanlar, geceleyin denizden tarafa olan sınırın uygun yerlerine beyaz. Fener takarlar.
Madde 41- Demirli, rıhtım ve iskelelere aborda olmuş ya da mendireğe kıçtankara, bağlanmış gemilerin bordalarına üst üste ikişerden fazla araç yanaşamaz.
Madde 42- Limanda bulunan gemilerde, güverte makine personelinden en az bir vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemi kaptan ve donatanları sorumludur.
Madde 43- Yirmi dört saat içinde yeniden sefer alamayacak yolcu gemileri yolcularını çıkardıktan sonra demir yerlerine gidecekler ya da yolcu alacaklarsa kendilerine ayrılan rıhtım ya da şamandıralara bağlayacaklardır.
Madde 44- Limanda demir kestiren veya herhangi bir nedenle liman güvenliğini bozacak cismi denize düşüren gemiler bu yere hemen bir şamandıra atarak mevkiini ve cismin niteliğini belirten bir rapor ile Liman Başkanlığına derhal bildireceklerdir.
Madde 45- Kılavuzlar kılavuzlamakta oldukları gemilerde meydana gelen deniz kazalarını gözle tespit ettikleri diğer eksik hususları ile yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri diğer hususları derhal bir raporla Liman Başkanlığına bildirirler.
Madde 46- Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal güvenliği bakımından, alınması gerekli önlemler hakkında Liman Başkanlığınca verilen emirleri gemi kaptanları her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer derhal yerine getirirler.
Madde 47- Limana gelen Türk ve yabancı bayraklı gemilerin sahip ve acenteleri gemilerin "Kumpanyasını, bayrağını nereden ve ne yükle geleceklerini, gelişlerinden en az 24 saat önce patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin ise kesin geliş tarihlerini 48 saat önceden Liman Başkanlığına, Sahil Sağlık, Güvenlik ve Gümrük Makamlarına bildireceklerdir.
Madde 48- Bu Talimat hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın rıhtımlara, şamandıralara yanaşan ya da demirleyen gemilerden, buralardan kalkması için verilen emirleri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca kılavuzluk ve römorkaj hizmeti veren kuruluşlardan sağlanacak kılavuz ve çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır. .
Yine Liman Başkanlığının izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler Liman Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır. Bu emri yerine getirmeyen gemiler içinde yukarıdaki fıkra hükmü aynen uygulanır.
Madde 49- Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar yapamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden Liman Başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik Önlemleri alınarak yapılabilir.
Madde 50- Liman sınırları içinde denize pasa kül, moloz, safra, çöp ve benzeri evsel ve endüstriyel nitelikte atıklar ile ekolojik dengeyi ve çevre sağlığını bozacak maddeler, atık yağ ve benzeri kirletici maddeler denize atılamaz ve basılamaz.
Liman sınırları içinde bulunan iskeleler ve tersaneler kirli yağ tankı, pissu tankı ve çöp tankı bulunduracaklardır.
Limanda bağlı veya demirli gemilerin, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlenmesi yasaktır. Limanda bağlı ya da demirli gemilerden, pis sıvı atıklarını biriktirecek tankları olmayanların tuvalet, mutfak ve benzeri yerleri mühürlenecektir.
Liman sınırları içinde bulunan tesisler ve tersaneler yangına karşı sabit ve portatif yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatlarını bulunduracaklardır.
Madde 51- Liman ve rıhtımlarda veya demirde bulunan gemiler raspa ve benzeri liman sessizliğini bozucu ve kirlenmelere neden olan işler yapamazlar. Gemilerin limana giriş ve çıkışları dışında, Liman içinde hoparlörlerle yüksek sesle müzik yayını yapamazlar. Gemiler liman içinde zorunlu durumlar ve manevra dışında düdük çalamazlar.
Madde 52- Limandaki gemilerde, telsiz telefon gibi (MF ve HF) kısa mesafede konuşmak amacıyla yapılmış telsizler dışında telsiz kullanamaz. Limandaki gemiler VHF 16'ncı kanalı 24 saat dinlemek zorundadırlar
Madde 53- 500 GRT'den büyük gemiler, rıhtım ve iskelelere 50 metre mesafe içinde zorunlu olmadıkça pervane çalıştıramazlar
YEDİNCİ BÖLÜM

Denetimler

Madde 54- Sağlık, Emniyet.Gümrük ve Liman Başkanlığınca Limanda bulunan gemilerde, gereğinde ve günün her saatinde denetim yapılabilir.
Denetleme sırasında durumları mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden alıkonur. Kaptan ve donatanları hakkında yasal işlem yapılır.
Türk ve yabancı harp ve yardımcı harp gemilerine bu madde hükmü uygulanmaz.
Madde 55- Tarımsal karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak denetimler özel mevzuata tabidir.

Madde 56- Gerekli görülen durumlarda ve günün her saatinde, emniyet ve gümrük denetimleri kılavuz kaptan alma yerlerinde, gemiye çıkacak görevliler tarafından geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerinde yapılabilir.
Yabancı gemilere giriş ve çıkışlar Güvenlik ve Gümrük İdarelerinin iznine bağlıdır.
Madde 57- Limandaki gemilerin kaptanları gemilerinde baş gösterebilecek her türlü hastalıkları derhal Sahil Sağlık Kuruluşuna, ölüm ve yaralama gibi olayları da ayrıca Güvenlik Makamları ile Liman Başkanlığına bildirmek zorundadırlar.
Madde 58- Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinimlerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle limana gelen gemiler, limandaki yerlerinde Sahil Sağlık Kuruluşunun gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler. 48 saatten fazla limanda kalmak isteyen gemiler pratika almak zorundadırlar.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler
Madde 59- Liman Başkanlığı sorumluluk sınırları içinde su sporları yapan işletmeler tekneleri için sahilden itibaren 25 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda şamandıralardan oluşan bir koridor yapacaklardır. Su sporu yapan makineli tekneler sahile 200 metreden fazla yaklaşmayacaklar, aralarında en az 200 metre mesafeyi koruyacaklar, giriş çıkış koridorunda 5 milden fazla hız yapmayacaklar.
Su sporları yapan kişiler. İşletmeci tarafından devamlı izlenecek, kaza olduğunda hazır bekletilen sürat motoru hemen ilk yardıma gidecektir
Madde 60- Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırlarken görevli olmayanlar,

İzci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinde yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler. İlgililer bu konuda gerekli güvenlik önlemelerini alırlar.


Madde 61- Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Kuruluşunun birlikte belirleyecekleri yerde gemiler farelerini yok ederler.
Madde 62- Güvenlik, Sağlık, Gümrük ve Liman İşletmesi görevlileri bu Talimat hükümlerine aykırı davranışlara tanık olduklarında, olayı bir tutanakla saptayarak tutanağın bir kopyasını Liman Başkanlığına verirler.
Madde 63- Liman Başkanlığından habersiz gemilerde limbo işlemi ve role talimi yapılmaz.
Madde 64- Bu Talimat Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 65- Bu Talimat hükümlerini Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət