Ana səhifə

Ủy ban nhân dâN


Yüklə 103 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü103 Kb.
Mẫu số 11 /BCĐBQH & BCĐBHĐND


ỦY BAN NHÂN DÂN

……..(1)……...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THẺ CỬ TRI

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV

VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

NHIỆM KỲ 2016 -2021
Họ và tên: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:

Nơi đăng ký thường trú: (2)

Nơi ở hiện nay: (3)


SỐ THẺ CỬ TRI: ............................................

KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ:…………...……

Xã/phường/thị trấn:…………………..………

Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ………………………………………………

Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: …………….………………………………….

Ngày ........ tháng ....... năm 2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH(4)

(Ký tên và đóng dấu)Ghi chú:

Kích thước Thẻ cử tri bằng một trang giấy A6 (10,5cm x 14,8cm)

(1) Ghi tên xã, phường, thị trấn; đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì ghi tên huyện.

(2) Ghi địa chỉ thường trú theo nơi đăng ký hộ khẩu.

(3) Ghi nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi đăng ký tham gia bầu cử trong trường hợp không tham gia bầu cử tại nơi thường trú.

Đối với cử tri là quân nhân bầu cử tại đơn vị vũ trang nhân dân thì ghi tên đơn vị vũ trang nhân dân.

Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc thì ghi tên trại tạm giam, cơ quan công an đang thực hiện việc tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

(4) Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký tên và đóng dấu.

Trường hợp cấp phó ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì trình bày như sau:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(*) Khi cử tri bầu cử xong, Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bầu cử” vào mặt trước Thẻ cử tri.

Mẫu số 12 /BCĐBQH & BCĐBHĐND


ỦY BAN NHÂN DÂN

……..(1)……...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG NHẬN

ĐỂ CỬ TRI THAM GIA BẦU CỬ Ở NƠI KHÁC

Họ và tên cử tri: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng minh sỹ quan:

Nơi thường trú đã ghi trên Thẻ cử tri: (2)

Nơi ở hiện nay (3)

Đã được ghi tên vào danh sách cử tri (số thẻ cử tri (4)…..………) thuộc khu vực bỏ phiếu số: (5).............. xã/phường/thị trấn: (6) ...................................., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: (7)..................................., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:(8).................................................... Nay đăng ký bầu cử tại xã/phường/thị trấn: (9) ...................................., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: (10)...................................., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương(11) ..........................................

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: (9) ………………………..… bổ sung tên cử tri vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử tại địa phương.Ngày ........ tháng ....... năm 2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH(14)

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Kích thước Giấy chứng nhận để cử tri tham gia bầu cử ở nơi khác bằng một trang giấy A5 (21cm x 14,8cm)

(1) Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã cấp Thẻ cử tri; đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì ghi tên huyện.

(2) Ghi địa chỉ thường trú theo nơi đăng ký hộ khẩu đã ghi trên Thẻ cử tri.

(3) Ghi nơi mới chuyển đến cư trú, nếu khác với địa chỉ thường trú ở trên.(4) Ghi số Thẻ cử tri đã được cấp.

(5) Ghi số Khu vực bỏ phiếu đã được ghi trong Thẻ cử tri đã được cấp.

(6),(7),(8) Ghi tên đơn vị hành chính đã được xác định trong Thẻ cử tri đã được cấp.

(9), (10), (11) Ghi tên đơn vị hành chính cử tri đăng ký chuyển đến bầu cử.

(14) Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký tên và đóng dấu.

Trường hợp cấp phó ký thay Chủ tịch Ủy ban nhân dân thì trình bày như sau:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(*) Khi cấp Giấy chứng nhận, Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi ngay vào mục “Ghi chú” trong danh sách cử tri tại khu vực bầu cử thuộc địa phương mình cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi khác” tương ứng với dòng có họ tên của cử tri được cấp Giấy chứng nhận.

Mẫu số 13/BCĐBQH & BCĐBHĐND


……..(1)……...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CHỨNG NHẬN

CỬ TRI LÀ QUÂN NHÂN THAM GIA BẦU CỬ Ở NƠI CƯ TRÚ

Họ và tên cử tri: ............................................

Ngày, tháng, năm sinh:

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/Chứng minh sỹ quan:

Là quân nhân tại đơn vị: (1)

Nơi đăng ký thường trú (2)

Đã được ghi tên vào danh sách cử tri (số thẻ cử tri (3)…..………) thuộc khu vực bỏ phiếu số: (4).............. xã/phường/thị trấn: (5) ...................................., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: (6)..................................., tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương:(7)..................................... là nơi đơn vị đóng quân. Nay đăng ký bầu cử tại xã/phường/thị trấn: (8) ...................................., huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: (9)................................, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương(10) .......................................... là nơi cử tri cư trú.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn: (8) ………………………..… bổ sung tên cử tri vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử tại địa phương.Ngày ........ tháng ....... năm 2016

CHỈ HUY TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Kích thước Giấy xác nhận đi bầu cử nơi khác bằng một trang giấy A5 (21cm x 14,8cm)

(1) Ghi tên Đơn vị vũ trang nhân dân đã lập Danh sách cử tri.

(2) Ghi địa chỉ thường trú theo nơi đăng ký hộ khẩu.

(3) Ghi số Thẻ cử tri đã được cấp (nếu có).

(4) Ghi số Khu vực bỏ phiếu đã được ghi trong Danh sách cử tri hoặc Thẻ cử tri đã được cấp.

(5),(6),(7) Ghi tên đơn vị hành chính được xác định trong Danh sách cử tri hoặc Thẻ cử tri đã được cấp.

(8),(9), (10) Ghi tên đơn vị hành chính mà cử tri đăng ký thường trú.

(*) Khi cấp Giấy chứng nhận, Đơn vị vũ trang nhân dân nơi có cử tri là quân nhân phải ghi ngay vào mục “Ghi chú” trong Danh sách cử tri trong đơn vị vũ trang nhân dân cụm từ “Bỏ phiếu ở nơi cư trú” tương ứng với dòng có họ tên của cử tri được cấp Giấy chứng nhận.
Mẫu số 14/BCĐBQH


Đ
Vị trí đóng dấu của Tổ bầu cử
ơn vị bầu cử số: ……… Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương:…………….... ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
PHIẾU BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIVĐược bầu (1)…………. đại biểu

(2) ……………………………………………….……...………………………………………………………….……………………………. ……………………………
…………………………………….……………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………Ghi chú:

Kích thước Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội bằng một trang giấy A5 (21cm x 14,8cm)

Màu sắc Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn nhưng không được trùng với màu Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trên cùng địa bàn.

Phiếu bầu cử hợp lệ phải có dấu của Tổ bầu cử ở góc phía trên bên trái.

(1) Ghi số lượng đại biểu Quốc hội được bầu do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định cho đơn vị bầu cử đó.

(2) Phần ghi họ tên những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử xếp tên theo thứ tự A, B, C... Họ tên mỗi người ứng cử ghi ở một dòng riêng. Đằng trước họ tên có từ "Ông" hoặc "Bà" tương ứng với từng người ứng cử.

Mẫu số 15/BCĐBHĐND


Đ
Vị trí đóng dấu của Tổ bầu cử
ơn vị bầu cử số: ……… Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương……..………... ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
PHIẾU BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (1)…………..

KHÓA (2)…… NHIỆM KỲ 2016-2021Được bầu (3)…………. đại biểu

(4) ……………………………………………….……...………………………………………………………….……………………………. ……………………………
…………………………………….……………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………


Ghi chú:

Kích thước Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bằng một trang giấy A5 (21cm x 14,8cm)

Màu sắc Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn nhưng không được trùng với màu Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trên cùng địa bàn.

Phiếu bầu cử hợp lệ phải có dấu của Tổ bầu cử ở góc phía trên bên trái.

(1) Ghi rõ tên tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. (2) Ghi rõ khóa của Hội đồng nhân dân.

(3) Ghi số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu do Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ấn định cho đơn vị bầu cử đại biểu đó.

(4) Phần ghi họ tên những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại đơn vị bầu cử xếp tên theo thứ tự A, B, C... Họ tên mỗi người ứng cử ghi ở một dòng riêng. Đằng trước họ tên có từ "Ông" hoặc "Bà" tương ứng với từng người ứng cử.

Mẫu số 16/BCĐBHĐND


Đơn vị bầu cử số: ……… Huyện/Quận/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………... …………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Vị trí đóng dấu của Tổ bầu cử


PHIẾU BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN/ QUẬN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH (1)……..

KHÓA(2)……………. NHIỆM KỲ 2016-2021Được bầu (3)…………. đại biểu

(4) ……………………………………………….……...………………………………………………………….……………………………. ……………………………
…………………………………….……………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………


Ghi chú:

Kích thước Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện bằng một trang giấy A5 (21cm x 14,8cm)

Màu sắc Phiếu bầu cử do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn nhưng không được trùng với màu Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã trên cùng địa bàn.

Phiếu bầu cử hợp lệ phải có dấu của Tổ bầu cử ở góc phía trên bên trái.

(1) Ghi rõ tên huyện, quận, thị xã hoặc thành phố thuộc tỉnh. (2) Ghi rõ khóa của Hội đồng nhân dân.

(3) Ghi số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu do Ủy ban bầu cử ở cấp huyện ấn định cho đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện đó.

(4) Phần ghi họ tên những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện tại đơn vị bầu cử xếp tên theo thứ tự A, B, C ... Họ tên mỗi người ứng cử ghi ở một dòng riêng. Đằng trước họ tên có từ "Ông" hoặc "Bà" tương ứng với từng người ứng cử.

Mẫu số 17/BCĐBHĐND


Đ
Vị trí đóng dấu của Tổ bầu cử
ơn vị bầu cử số: ……… Xã/Phường/Thị trấn: ………... ……….………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU BẦU CỬ

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN (1)……..

KHÓA(2) ……….. NHIỆM KỲ 2016-2021Được bầu (3)…………. đại biểu

(4) ……………………………………………….……...………………………………………………………….……………………………. ……………………………
…………………………………….……………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………
……………………………. ……………………………


Ghi chú:

Kích thước Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã bằng một trang giấy A5 (21cm x 14,8cm)

Màu sắc Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lựa chọn nhưng không được trùng với màu Phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trên cùng địa bàn.

Phiếu bầu cử hợp lệ phải có dấu của Tổ bầu cử ở góc phía trên bên trái.

(1) Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn. (2) Ghi rõ khóa của Hội đồng nhân dân.

(3) Ghi số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu do Ủy ban bầu cử ở cấp xã ấn định cho đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đó.

(4) Phần ghi họ tên những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại đơn vị bầu cử xếp tên theo thứ tự A, B, C ... Họ tên mỗi người ứng cử ghi ở một dòng riêng. Đằng trước họ tên có từ "Ông" hoặc "Bà" tương ứng với từng người ứng cử.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət