Ana səhifə

Wniosek o dotację I. Informacje podstawowe o organizacji I projekcie


Yüklə 52.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü52.5 Kb.
WNIOSEK O DOTACJĘ


I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ORGANIZACJI i PROJEKCIE


 1. Nazwa organizacji: Ochotnicza Straż Pożarna w Szczepanowie

ulica Rynek Szczepanowski 23

miejscowość Szczepanów

kod 32-823

poczta Szczepanów

gmina Brzesko

powiat brzeski

województwo małopolskie

e-mail osp@osp.szczepanow.pl

telefon 605268939, 14-6847358

numer rejestru KRS Stowarzyszenie zarejestrowane, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039971

 1. Nazwa projektu

Europejska wioska” - kurs języka niemieckiego w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych

 1. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu, stanowisko (tel., e- mail)

mgr Jan Waresiak - Prezes Zarządu OSP ds. Finansowych, 605268939, janwaresiak@szczepanow.pl

 1. Kwota całkowita projektu

25 954,00 złotych

 1. Kwota, o którą ubiega się organizacja

7550,00 złotych

 1. Czy organizacja otrzymała poprzednio dotacje od PFDiM (kiedy i w jakiej wysokości)

Nie

 1. Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do podpisania umowy (tel, mail)

Prezes Zarządu Sławomir Przybyło, V-ce Prezes Zarządu OSP ds. finansowych mgr Jan Waresiak

II. INFORMACJE O ORGANIZACJI
 1. Kiedy organizacja powstała.

OSP w Szczepanowie powstała w 1868r. Zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach została wpisana do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w dniu 04.03.1992r.

 1. Nazwa i adres banku oraz numer konta bankowego.

Bank Spółdzielczy w Brzesku, nr rachunku 56945300090000000001560001

 1. Osoba odpowiedzialna za rozliczenia finansowe ze sponsorami (tel., e- mail).

mgr Jan Waresiak - Prezes Zarządu OSP ds. Finansowych, 605268939, janwaresiak@szczepanow.pl

 1. Cele organizacji.

Celami i zadaniami Ochotniczej Straży Pożarnej są:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,


3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,

4) działanie na rzecz ekologii i ochrony środowiska,


5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego Statutu,

6) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,

7) zapobieganie agresji oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży, oraz wszelkim formom przemocy w rodzinie,
8) aktywne przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju formom uzależnień, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi,

9) ochrona dzieci i młodzieży przed wszelkimi formami manipulacji psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sekt, ruchów i organizacji o charakterze rasistowskim,


10) podejmowanie działań w celu ochrony dziedzictwa kulturowego mieszkańców Szczepanowa,
11) prowadzenie działalności oświatowej wspierającej wychowanie patriotyczne i świadomość miejsca Szczepanowa w historii i kulturze Polski,

12) współpraca ze wszystkimi instytucjami i organizacjami o podobnych celach poprzez wymianę doświadczeń, popieranie ich działalności i wspólne przedsięwzięcia w zakresie niesienia pomocy, oraz realizacji innych zadań określonych w niniejszym Statucie,


13) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich,
14) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych.

 1. Informacje o dotacjach otrzymanych w latach 2003 - 2004 (wysokość, przeznaczenie, dotujący).

 • 5000 zł, Realizacja programu profilaktycznego - „Być silnym znaczy być pożytecznym” – Urząd Miasta Brzeska, 2003 rok,

 • 6000 zł, PZU Życie, Rozbudowa garażu na samochód ratowniczo-gaśniczy, 2003 rok,

 • 5000 zł, Realizacja programu profilaktycznego - „Być silnym znaczy być pożytecznym II” – Urząd Miasta Brzeska, 2004 rok,

 • 2000 zł, Wyjazd szkoleniowy dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, – Urząd Miasta Brzeska, 2004 rok,


III. INFORMACJA O PROJEKCIE (na co zostanie wykorzystana dotacja)

 1. Nazwa projektu:

Europejska wioska” - kurs języka niemieckiego w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych


 1. Uczestnicy projektu (bezpośredni i pośredni) – liczba i opis

Bezpośredni:

 • 30 osób - młodzież szkolna (uczęszczająca do gimnazjum i szkół średnich) z terenu wsi Szczepanów, Mokrzyska, Sterkowiec, Wokowice.

Pośredni:

 • 20 osób - młodzież z niemieckiej miejscowości Langenslinge. Brzesko miasto będące siedzibą gminy do której należy Szczepanów podpisało umowę o współpracy miast bliźniaczych z miastem Langenenslinge. Jest to niewielka miejscowość położona w Górnej Szwabii, oddalona od Brzeska o około 1217 km. Gmina ma powierzchnię 8,8 tys. ha. Miasto znajduje się w centrum gminy otoczone dziewięcioma innymi miejscowościami. Ma 3400 mieszkańców. Ludność zajmuje się drobnym przemysłem , na terenie gminy jest również osiem wielkich zakładów przemysłowych zatrudniających najwyżej 80-ciu pracowników. Jest to miejscowość w której urodził się Jan Ewangelista Goetz - założyciel browaru Okocim w Brzesku. 1. Czas trwania projektu:

4 miesiące. Rozpoczęcie 15 stycznia 2005 - zakończenie 30 kwietnia 2005roku.


 1. Streszczenie projektu

cel

Głównym celem projektu jest nauka języka niemieckiego w oparciu o zastosowanie nowoczesnych metod nauczania – takich jak programy multimedialne, słowniki internetowe oraz serwisy językowe on-line. Dodatkowo młodzież odbędzie warsztaty z zakresu przygotowania i prowadzenia serwisów internetowych (także w wersji niemieckojęzycznej) oraz wykorzystania alternatywnego oprogramowania opartego na systemie Linuks.


sposób przeprowadzenia projektu,

Nauka języka niemieckiego w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem komputerów oraz sieci Internet.

uczestnicy,

 • 30 osób - młodzież szkolna (uczęszczająca do gimnazjum i szkół średnich) z terenu z terenu wsi Szczepanów, Mokrzyska, Sterkowiec, Wokowice.

 • 20 osób - młodzież z niemieckiej miejscowości Langenslinge.


główne działania,

Głównym elementem programu będą zajęcia z języka niemieckiego dla 30 osób w wymiarze 40 godzin dla grupy 15 osobowej oraz warsztaty z informatyki dla 30 osób w wymiarze 30 godzin dla grupy 10 osobowej.


na co zostanie przeznaczona dotacja,

Dotacja zostanie przeznaczona na uregulowanie należności z tytułu wynagrodzenia lektora języka niemieckiego, programy multimedialne do nauki języka niemieckiego, materiały biurowe, koszty wykonania ksero, koszty energii elektrycznej i ogrzewania w okresie zimowym. 1. Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z terenów wiejskich w regionie Szczepanowa i przyległych wsi z zakresu języka niemieckiego oraz informatyki. Ma to na celu zwiększenie ich szans przy rekrutacji do szkół średnich oraz na studia wyższe na uczelniach z terenu województwa małopolskiego. Chcąc wyjść na przeciw oczekiwaniom społecznym OSP Szczepanów pragnie również w aktywny sposób zagospodarować powstające w jej siedzibie nowoczesne centrum multimedialne z dostępem do internetu.

Warsztaty z języka niemieckiego mają na celu umożliwienie kontaktu za pośrednictwem internetu z młodzieżą z miasta partnerskiego (Langenslinge) – da to okazję do poznania języka „żywego”.

Oprócz zwiększania szans edukacyjnych tego typu projekty umożliwiają doskonalenia umiejętności korzystania z nowoczesnych form komunikacji międzyludzkiej.Projekt będzie stanowił również program pilotażowy, który w przyszłości mógłby zostać powielony w innych miejscowościach w przypadku istnienia na danym terenie partnera społecznego, posiadającego odpowiednie doświadczenie i gotowego podjąć się jego realizacji.

Dodatkowo OSP Szczepanów przygotowując niniejszy projekt liczy na przyciągnięcie grupy najbardziej kreatywnej i zdolnej młodzieży, mogącej w przyszłości stanowić lokalnych liderów. Ważne jest także zagospodarowanie jej wolnego czasu – w związku ze zmianami jakie zachodzą w naszym regionie, głównie likwidacją gospodarstw rolnych, młodzież nie ma alternatyw na jego zagospodarowania. Czas, który do tej pory był przeznaczony na pracę w gospodarstwie obecnie pozostaje wolny – w tak małych miejscowościach jak Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice, Mokrzyska nie istnieje zbyt wiele możliwości rozwijania swoich zainteresowań oraz uzdolnień. 1. Opis działań z informacjami o formach i metodach pracy oraz opisem czy i w jaki sposób młodzież będzie zaangażowana w jego planowanie i realizację.Formy i metody pracy

Forma pracy jaka wybrano to warsztaty. Czas ogólny trwania programu wynosi 160 godzin – zawiera się w tym 80 godzin multimedialnego kursu języka niemieckiego (uczestnicy – 30 osób zostaną podzieleni na 2 grupy 15 osobowe – każda grupa odbędzie 40 godzinne warsztaty językowe), oraz 60 godzin zajęć na komputerze (uczestnicy – 30 osób zostaną podzieleni na 2 grupy 15 osobowe – każda grupa odbędzie 40 godzinne warsztaty informatyczne). Pozostały czas a więc 20 godzin zostanie przeznaczony na sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem i zakończeniem programu, dodatkowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia, spotkania telekonferencyjne.

Multimedialny kurs języka niemieckiego – zajęcia prowadzone w oparciu o profesjonalne internetowe serwisy językowe, program EuroPlus+ Sprachkurs Deutsch Millennium Professional Pack - nowoczesny i wygodny w obsłudze interaktywny program do nauki języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych. Dodatkowo na zakończenie zajęć młodzież zajmie się redagowaniem materiałów dotyczących funkcjonowania OSP Szczepanów w języku niemieckim. Ostatnim elementem zajęć będzie nawiązanie kontaktu z rówieśnikami z niemieckiego miasta Langenenslinge w trakcie uprzednio przygotowanej telekonferencji.

Warsztaty doskonalące z informatyki - zajęcia prowadzone będą w oparciu o systemy informatyczne Windows i Linuks. Głównymi kierunkami zajęć będą przygotowania i prowadzenia serwisów internetowych oraz wykorzystania alternatywnego oprogramowania opartego na systemie Linuks. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość poznania m.in. programów biurowych, graficznych, muzycznych i edukacyjnych pracujących w tym systemie.Zaangażowanie młodzieży

Młodzież nie będzie traktowana przedmiotowo – osoby prowadzące warsztaty będą głównie pełniły funkcje animatorów zajęć kierując jedynie ich prace w odpowiednim kierunku.

Zajęcia z języka niemieckiego będą skierowane w kierunku usystematyzowania posiadanej dotychczas wiedzy, przygotowania do efektywnego wykorzystania technik multimedialnych w procesie samokształcenia. Również prace przygotowawcze związane z redakcją w języku niemieckim tekstów dotyczących OSP Szczepanów będą miały na celu przygotowanie młodzieży do podobnych samodzielnych działań w przyszłości.

Warsztaty z informatyki będą miały podobny charakter – główne zadanie to usystematyzowanie wiedzy posiadanej przez młodzież z zakresu systemu Windows i programów w nim pracujących. W przypadku systemu Linuks zajęcia będą obejmowały między innymi dokonanie przez młodzież instalację systemu, jego podstawową konfigurację oraz nawiązanie połączenia z siecią Internet. Ćwiczenia z zakresu redagowania oraz przygotowania strony internetowej będą obejmowały samodzielne zbieranie informacji, przygotowanie szaty graficznej, projektowanie strony w języku Html w oparciu o popularne programy do budowy stron www, opublikowanie strony na serwerze będącym w dyspozycji OSP Szczepanów. 1. Planowane efekty projektu (wpływ na dzieci i młodzież). W jaki sposób projekt wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży

Powstanie lokalnego centrum multimedialnego przy wykorzystaniu środków własnych OSP Szczepanów oraz wsparciu władz samorządowych (głównie władz gminy Brzesko) a także silnej grupy aktywnych sponsorów przyczyni się szerszego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych oraz możliwości niekonwencjonalnych metod kształcenia na odległość, jakie one stwarzają. Centrum umożliwi realizację programów typu „Europejska wioska” - kurs języka niemieckiego w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych” oraz realizację w oparciu o środki trwałe jakie zostaną nabyte z pozyskanych dotacji kolejnych tego typu przedsięwzięć w najbliższej przyszłości. Pozyskanie środków pozwoli na rozbudowę bazy materialnej (m.in. licencjonowanych słowników programów edukacyjnych do nauki języka niemieckiego dla 5 stanowisk komputerowych; niemieckojęzycznych filmów video lub DVD). W przyszłości baza ta umożliwi młodzieży dalsze samodzielne kontynuowanie nauki języka niemieckiego.

Jednym z najważniejszych planowanych efektów realizacji programu będzie umożliwienie zdolnej, ale niezamożnej młodzieży z regionu szczepanowskiego umożliwienie dostępu do nowoczesnych form kształcenia, a w późniejszym okresie także samokształcenia w zakresie nauki języka niemieckiego.

Równocześnie realizacja projektu umożliwi zdobycie doświadczeń w zakresie organizacji kolejnych tego typu warsztatów m.in. z języka angielskiego.

W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, postępującą integracja i ogólnymi wymaganiami jakie stawia nam rzeczywistość znajomość języków obcych oraz obsługi komputera jest jedna z najważniejszych umiejętności, jakie powinien posiadać młody człowiek kończący gimnazjum i szkołę średnią. Niestety stan naszej oświaty powoduje, że młodzież z terenów rolniczych i wiejskich ma mniejsze możliwości edukacji w tym zakresie na odpowiednim poziomie. Nasz program ma umożliwić grupie młodzieży doskonalenie swoich dotychczasowych umiejętności oraz wskazanie kierunku dalszego rozwoju. Liczymy na to, że grupa ta stanie się wzorem do naśladowania dla szerszej grupy młodzieży w regionie Szczepanowa.

 1. Realizatorzy projektu i ich kwalifikacje. W przypadku organizowania szkoleń prosimy o załączenie informacji o kwalifikacjach trenerów.

a. Lektor języka niemieckiego – osoba posiadająca wykształcenie wyższe kierunkowe – ukończone studia z zakresu filologii germańskiej, prowadząca zajęcia w oparciu o aktywne metody nauki języka niemieckiego.

b. Krzysztof Bogusz – członek OSP Szczepanów pełniący funkcję webmastera strony www OSP Szczepanów, pracownik Krytej Pływalni w Brzesku pracujący na stanowisku spec. ds. promocji oraz administracji systemami informatycznymi, wcześniej pracownik Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, gdzie zajmował stanowisko administratora pracowni informatycznej. Kwalifikacje – bardzo dobra znajomość systemu Windows i Linuks, programów graficznych oraz biurowych, projektowanie stron www m.in.: serwis OSP Szczepanów, strony dla organizacji kościelnych(Parafia Św. Stanisława BM w Szczepanowie oraz dla Zgromadzenie zakonne Księży Guanellianów), strona poświęcona wsi Sterkowiec, serwis nt. konfliktu w Czeczenii.IV. ZAŁĄCZNIKI

 1. budżet projektu (według formularza)
 1. harmonogram działań
 1. aktualny wyciąg z KRS
 1. Informacja o działaniu organizacji w 2003 roku.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət