Ana səhifə

Vrištine, Žbunasta staništa I tundra


Yüklə 36 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü36 Kb.

F

VRIŠTINE, ŽBUNASTA STANIŠTA I TUNDRA

F3

Umerena i mediteransko montana žbunasta staništa

F3.2

Mediteransko-montane širokolisne listopadne {ikare

F3.24

Subkontinentalne i kontinentalne listopadne {ikare

F3.242

Balkanske subkontinentalne listopadne {ikare i šibljaci

F3.2421 Šibljaci evropske forzicije


Opšte karakteristike: Gusto zbijene, zatvorene ili raštrkane i otvorene do 2 m visoke listopadne šikare u kojima dominira evropska forzicija , koju prate i drugi žbunovi poput , ,
, , , , , kao i zeljaste biljke ,
, , , i dr. Šibljaci forzicije predstavljaju prirodne, veoma trajne stadijume vegetacije koja se razvija na strmim stenovitim terenima na kojima zbog orografskih i drugih ekološkiih prilika nema uslova za razvoj šumske vegetacije. Medjutim danas šikare sa forzicijom često predstavljaju degradacioni stadijum u uništavanju termofilnih hrastovih šuma na serpentinitu, o čemu svedoči i značajno prisustvo mladica šumskog drveća kao što su , , , , , , , .

Ekologija: Zajednice razvijene na serpenitnistkoj podlozi, na degradiranim zemljištima, na visinama izmedju 300 i 1200 m, na manje više strmim padinama klisura i velikih rečnih dolina kroz koje dopiru snažni mediteranski kliamtski uticaji.

Opšte rasprostranjenje: Centralni i južni delovi Balkanskog popluostrva

Rasprostranjenje u Srbiji: Kosovo: Koznik, Koznička boka, Mrasarski potok, Labučevski potok, Gubavac kod Peći, Koritnik, Paštrik, dolina Erenika kod Djakovice, dolina Belog Drima (izmedju Bruta i Spasa), dolina Strike-Petka kod Ponoševca, Zatriće kod Orahovca.

Ekvivalentne zajednice:

  • Forsythietum albanicum prov. Fukarek 1960

  • Fraxino excelsioris-Colurno-Syringetum E. Vukićević 1968

  • Polygalo-Forsythietum europaeae Blečić et Krasniqui 1972

  • Polygalo-Forsythietum europaeae Blečić et Krasniqui 1972 carpinetosum Blečić et Krasniqui 1972

Karakteristične vrste: Acer monspessulanum, Acer pseudoplatanus, Acer tataricum, Carex hallerana, Carpinus orientalis, Corylus colurna, Evonymus verrucosus, Forsythia europaea, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Juniperus oxycedrus, Malus florentina, Polygala doerfleri, Prunus mahaleb, Rhamnus cathartica, Rhus cotinus, Rosa canina, Sanguisorba albanica, Sesleria autumnalis, Stellaria holostea, Syringa vulgaris, Alyssum markgrafii, Asparagus tenuifolius, Campanula persicifolia, Centaurea kosaninii, Centaurea triumfetti, Chrysanthemum corymbosum, Colchicum visianii, Convallaria majalis, Cyclamen neapolitanum, Cynanchum athoum, Dactylis glomerata, Danaa cornubiensis, Dictamnus albus, Dioscorea balcanica, Euphorbia amygdaloides, Euphorbia glabriflora, Festuca heterophylla, Fragaria vesca, Galium aristatum, Geranium sanguineum, Helleborus odorus, Inula salicina, Lonicera caprifolium, Melica ciliata, Melica uniflora, Mercurialis ovata, Moltkia doerfleri, Pyrus pyraster, Polygonatum officinale, Primula columnae, Quercus cerris, Quercus pubescens, Rosa spinosissima, Rumex acetosella, Serratula tinctoria, Silene viridiflora, Sorbus torminalis, Stachys scardica, Symphytum tuberosum, Thalictrum aquilegiifolium, Thlaspi kovatsii, Trifolium alpestre, Trinia kitaibelii, Veronica chamaedrys, Vicia cracca, Viola sylvestris

Osnovna literatura: AdamL909, BlečV971, ČoliD974, FukaP962a, KošaN913, KošaN922, KošaN939, SariM997


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət