Ana səhifə

Voleybol antrenörleriNİn eğİTİMİ, kademelendiRİlmesi ve belgelendiRİlmesine iLİŞKİn talimat


Yüklə 165 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü165 Kb.

TVF ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

VOLEYBOL ANTRENÖRLERİNİN EĞİTİMİ,

KADEMELENDİRİLMESİ

ve

BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TALİMAT
BİRİNCİ BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı; voleybol antrenörlerinin yetiştirilmeleri, kademelendirilmesi, belgelendirilmeleri ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

Madde 2- Bu Talimat; her düzeydeki voleybol antrenörlerinin yetiştirilmeleri, kademelendirilmesi, belgelendirilmeleri ve görev alanlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 22 Mart 2005 tarih ve 25763 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen;
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü

Federasyon : Türkiye Voleybol Federasyonunu

Başkan : Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını

Eğitim Kurulu : Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulunu

Antrenör : Voleybol dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Türkiye Voleybol Federasyonundan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirme, yarışmalara hazırlanmalarını, yarışmalarını ve sürekli gelişmelerini izleme görev ve yetkisine sahip olan meslek adamını,
Bilimsel Spor Aktivitesi : Kongre, seminer, kurs, sempozyum ve benzerlerini
ifade eder.  
İKİNCİ BÖLÜM - ESAS HÜKÜMLER
Antrenör Kademelendirilmesi

Madde 5- Antrenörler beş (5) kademe olmak üzere aşağıdaki şekilde kademelendirilir;

5.1. Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör),

5.2. İkinci Kademe (Antrenör),

5.3. Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör),

5.4. Dördüncü Kademe (Baş Antrenör),

5.5. Beşinci Kademe (Teknik Direktör).

               Antrenörlerin Görev Alanları

Madde 6- Antrenörlerin kademelerine göre görev alanları aşağıdaki gibidir;

6.1. Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör): Minikler kategorisinde ve voleybol spor okullarında antrenörlük, 3. lig ve deplasmanlı bölgesel ligde yardımcı antrenörlük,

6.2. İkinci Kademe (Antrenör): Yıldız ve genç kategorilerinde, bölgesel lig ve 3. ligde antrenörlük, 2. ligde yardımcı antrenörlük,

6.3. Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör): Deplasmanlı gençler ligi ve 2. ligde antrenörlük, 1. lig ve milli takımlarda yardımcı antrenörlük,

6.4. Dördüncü Kademe (Baş Antrenör): 1. ligde ve milli takımlarda antrenörlük, Eğiticilerin Eğitimi Programından geçmek şartıyla antrenör yetiştirme kurslarında eğiticilik,

6.5. Beşinci Kademe (Teknik Direktör): 1. ligde antrenörlük, milli takımlarda teknik direktörlük, Eğiticilerin Eğitimi Programından geçmek şartıyla antrenör yetiştirme kurslarında eğiticilik,

6.6. Minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerindeki takımlarda antrenörlük yapabilmek için, Federasyonun açmış olduğu "Çocuk ve Genç Çalıştırabilir Sertifika Programı"na katılmak ve başarılı olmak gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları öğretmenlik bölümü mezunları ve spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının antrenörlük bölümü mezunları bu uygulamadan muaf tutulurlar.

6.7. Türkiye 2, 3 ve mahalli liglerde görev yapan antrenörler ,takımlarını bir üst lige çıkarmaları halinde çıktıkları ligde görev yapabilmeleri için gerekli kademedeki diplomaya sahip değilse; kulüp yönetiminin talebi ile başarı gösterdikleri sezonu takip eden sezondan başlayarak ve görevine ara vermeden devam etmesi şartıyla bulunduğu ligde görev yapabilmesi için gerekli kademedeki diploma almaya hak kazanacağı tarihe kadar görev yapmasına Federasyon tarafından izin verilebilir.

6.8. Üst kademedeki antrenör lisansına sahip olanlar alt kademelerde de görev yapabilirler. Deplasmanlı lig kulüpleri çalıştırıcı, libero veya pasör antrenörü kullanabilir. Bunlardan çalıştırıcının 5 yıl lisanslı voleybol oynamış olması, diğerlerinin ise en az 2. Kademe antrenör belgesine sahip olması zorunludur.

 

Antrenör Yetiştirme FaaliyetleriMadde 7- Voleybol antrenörlerine yönelik; antrenör yetiştirme kursları ve diğer eğitim faaliyetleri (seminerler, paneller, konferanslar, çalıştaylar, vb.), Türk Voleybolunun geleceği ile ilgili olarak yapılan gelişim planları gereğince, Genel Müdürlük, gençlik ve spor kulüpleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ve sporla ilgili kurum ve kuruluşların öneri ve ihtiyaçları esas alınarak Federasyon tarafından düzenlenir.
Antrenör Yetiştirme Kurslarına Katılacaklarda Aranılacak Genel Şartlar

Madde 8- Antrenör yetiştirme kurslarına katılacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır;

8.1. En az lise mezunu olmak, ( milli sporcularda tahsil şartı aranmaz. )

8.2. 18 yaşını doldurmuş olmak,

8.3. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

8.4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan  fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihâle ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

8.5. Sporla ilgili her türlü disiplin ve ceza düzenlemeleri (7/1/1993 tarih ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre) ve Federasyon Ceza Talimatı kapsamında son üç yıl içinde bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

8.6. Antrenör kurslarına başvurunun fazla olması halinde; yukarıdaki koşullara ek olarak; faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği veya sınıf öğretmenliği görevini yürütmek, beden eğitimi ve/veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, voleybol dalında milli sporcu olmak, en az 5 yıl lisanslı voleybol oynamış olmak ve yabancı dil bilmek tercih sebebidir.
Antrenör Eğitim Kademelerine Özel Kabul Koşulları:

Madde 9- Antrenör yetiştirme kursları da antrenör kademelendirilmesine paralel olarak 5 (beş) kademede yapılır. Bu Talimatın 8. maddesindeki genel koşullara ek olarak her bir antrenör kademesi için gerekli özel başvuru koşulları aşağıdaki gibidir;

9.1. Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör): Sağlık Bakanlığı veya bu Bakanlığın onay verdiği kurumlardan, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği kurslardan, Sağlık Bakanlığı Eğitici Eğitiminden geçen eğitmenler tarafından verildiğini belgelemek koşuluyla TSK sağlık komutanlığı askeri hastaneleri tarafından düzenlenen kurslardan ya da Türk Kızılay'ından alınan Temel İlk Yardım Sertifikasına sahip olmak,

9.2. İkinci Kademe (Antrenör): 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) lisansına sahip olmak, 2 tam sezon voleybol antrenörlüğü yapmış olmak ve bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 1 gelişim seminerine katılmış olmak, Türkiye Bayanlar ve Erkekler Birinci Liginde en az 10 tam sezon voleybol oynamış olan sporcular bu şartlara tabii olmadan 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) yetiştirme kursundan muaf tutularak 2. Kademe antrenör (Antrenör) yetiştirme kursuna katılma hakkı elde ederler (Bu sürenin hesabında Federasyon kayıtları esas alınır.),

9.3. Üçüncü Kademe (Kıdemli Antrenör): 2. Kademe antrenör lisansına sahip olmak, 2. Kademede en az 2 tam sezon voleybol antrenörlüğü yapmış olmak, bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 2 gelişim seminerine katılmış olmak,

9.4. Dördüncü Kademe (Baş Antrenör): 3. Kademe antrenör lisansına sahip olmak, 3. Kademede en az 3 tam sezon voleybol antrenörlüğü yapmış olmak, bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 3 gelişim seminerine katılmak ve birinci derecede sorumlu antrenör olarak çalıştırdığı takımların herhangi bir kategoride, Türkiye Şampiyonalarında ilk üç dereceyi elde etmiş olmak

9.5. Beşinci Kademe (Teknik Direktör): 4. Kademe antrenör lisansına sahip olmak, 4. Kademede en az 5 tam sezon voleybol antrenörlüğü yapmış olmak ve/veya 10 tam sezon altyapılarda antrenörlük yapmış olmak,(bu süre içerisinde çalıştırdığı takımların herhangi birisinin Türkiye Şampiyonalarında final grubuna kalmış olması),ve/veya Deplasmanlı birinci ligde baş antrenör olarak en az tam beş sezon voleybol antrenörlüğü yapmış olmak,ve/veya Milli takımlarda en az 30 maç Baş antrenör olarak görev yapmış olmak, bu süre içinde Federasyonun düzenlediği veya onayladığı en az 4 gelişim seminerine katılmış olmak,

9.6. Antrenör yetiştirme kurslarına başvuracak adayların; küçükler, yıldızlar ve gençler kategorileri ve il müsabakalarıyla ilgili çalışmalarını her sezon için en az 5 müsabaka cetveli, deplasmanlı liglerdeki çalışmalarını ise her sezon için en az 10 müsabaka cetveli ile belgelemeleri gerekmektedir.

9.7. Talimatın 9.2, 9.3 ve 9.4. maddelerde belirtilen antrenör olarak çalışma koşulu; ilk/orta öğretim ve üniversite takımlarında görev alan antrenörler için her sezon 5 müsabaka cetveli ile; kulüplerinde yardımcı antrenör, istatistik antrenörü, kondisyoner ya da plaj voleybolu antrenörü olarak çalışan ancak sahaya çıkamadıkları için maç kağıtlarında isimleri bulunmayan antrenörler için, kulüp onaylı sözleşme ve o yıla/yıllara ait SGK ödemelerinin sözleşme yapılan kulüp tarafından ödendiğini gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından alınan belge ile yerine getirilir.
Antrenör Yetiştirme ve Geliştirme Programları

Madde 10- Antrenör eğitim kademeleri itibariyle uygulanacak eğitim programı EK-1’de yer almaktadır. EK-1’de yer alan dersler yüz yüze olabileceği gibi, uygun bulunan bölümleri, Eğitim Kurulunun önerisi Başkanın onayı ile modern eğitim ve iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir. Antrenör eğitim programlarında yer alan dersler ve ders sürelerinde, gerekli hallerde Eğitim Kurulunun önerisi Başkanın onayı ile değişiklikler yapılabilir.
Madde 11- Antrenör yetiştirme kurslarının dışında, antrenörlerin sürekli mesleki gelişimleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı her tür gelişim etkinliği Federasyon tarafından planlanır ve düzenlenir. Antrenörler ve kulüpler, gelişim etkinlikleri için mali imkanlar doğrultusunda teşvik edilir. Geliştirme etkinliklerine yönelik olarak sporla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapılabilir.
Madde 12- Gelişim Semineri: Federasyon, her yıl en az bir kez ulusal veya uluslararası düzeyde bir antrenör gelişim semineri düzenler. Açılan gelişim seminerlerine katılımları zorunlu tutulanlar, mazeretsiz olarak bu seminerlere katılmadıkları takdirde o sezon görev alamazlar.
Eğiticilerin Görevlendirilmesi

Madde 13- Antrenör yetiştirme kurslarında, Federasyon tarafından açılan Eğiticilerin Eğitimi Programından geçen eğiticiler aşağıdaki şekilde görevlendirilir.

13.1. Üniversite öğretim elemanları: Yetiştirme programlarında yer alan derslerle ilgili uzmanlık alanları dikkate alınarak seçilmiş öğretim elemanları,

13.2. Antrenör eğiticileri: FIVB eğiticileri, 4 ve 5. Kademe antrenörleri, diğer uluslararası eğiticiler,

13.3. Uzmanlar: Yetiştirme programında yer alan derslerle ilgili alanlarda ihtisas sahibi olmuş kişiler.

13.4. Eğiticiler, Eğitim Kurulunun önerisi ve Başkanın onayı ile görevlendirilir. Başka kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirilen etkinliklerde birlikte görevlendirme yapılabilir. Kurumlarla bağlantılı eğiticilerin görevlendirilmesinde kurumlarından izin alınır.
Yabancı Uzman ve Antrenörlerden Yararlanma

Madde 14- Antrenör yetiştirme programlarında yabancı uzman ve antrenörlerden de yararlanılabilir. Yabancılar, Eğitim Kurulunun teklifi, Başkan’ın onayı ile görevlendirilir.
Sınav ve Değerlendirme

Madde   15- Her kademedeki antrenör yetiştirme kurslarının varsa katılım şartlarını yerine getirebilmek, kurs sürecini değerlendirmek ve başarılı sayılabilmek üzere kursiyerler sınava tabi tutulurlar. Sınavlar aşağıdaki şekilde yapılır;

15.1. Her kademe için antrenör adaylarının, ilgili eğitim programında yer alan derslerden başarılı sayılabilmeleri için, tüm derslerden aldıkları not ortalamasının 100 puan üzerinden EN AZ 60 puan olması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanması şartıyla eğitim programında 3 derse kadar en az 50 puan alınabilir.

15.2. Sınavda üç dersten fazla 60 puan altında puan (50-59 puan) alınması durumunda, adaya bu dersler için en fazla 2 bütünleme sınavı hakkı verilir. Adayların bütünleme sınavlarında girdikleri derslerden başarılı sayılabilmeleri içinde girdikleri her dersten en az 60 puan almaları gerekmektedir. Verilen 2 bütünleme sınav hakkında da başarısız olan adaylar, ilgili kademenin tüm eğitim programına yeniden katılırlar.

15.3. Sınavlar merkezi sistemle ve Federasyonca belirlenen yer ve zamanlarda, derslerin özelliklerine göre; yazılı, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de uygulamalı/sözlü olarak yapılır. Sınav kağıtları, Eğitim Kurulu tarafından belirlenen bir komisyon tarafından değerlendirilir.

15.4. Sınav soruları, Eğitim Kurulunca oluşturulan soru havuzu içinden Eğitim Kurulunun belirlediği bir komisyon tarafından belirlenir ve uygulanır.

15.5. Dördüncü Kademe (Baş Antrenör) ve 5. Kademe antrenör (Teknik Direktör) kurslarında başarılı olan kursiyerler, ayrıca Eğitim Kuruluna bir kurs bitirme projesi sunarlar. Bitirme projeleri Federasyonun Bitirme Projesi Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanır. Projeleri kabul edilen kursiyerler belge almaya hak kazanırlar. Projeleri kabul edilmeyen adaylara 3 aya kadar ek süre verilir. Tanınan ek süre sonunda mazeretsiz olarak bitirme projesini teslim etmeyen antrenörlerin kurs bitirmeleri kabul edilmez.Bu durumda yeni açılacak kursa katılmaları gerekir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz Hakkı ve Sonuçlandırma

Madde 16- Kursiyerler, antrenör yetiştirme kursları yazılı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına kurs bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde Federasyona itirazda bulunabilirler. İtirazlar 30 gün içerisinde Eğitim Kurulunca sonuçlandırılır.

 

Devam ZorunluluğuMadde 17- Antrenör yetiştirme kurslarına devam zorunludur. Kursiyerlerin kurs yöneticisi tarafından kabul edilen mazeretleri nedeni ile ya da raporlu olarak devamsızlık süresi toplam ders saatinin %10'unu aşamaz. Toplam ders saatinin %10’unu aşan devamsızlık hâllerinde (raporlu olma hâli dahil) kursiyerlerin kursla ilişkileri kesilir.

 

Belge VerilmesiMadde 18- Her kademede açılan antrenör kurslarını başarı ile bitirenlere, bitirmiş olduğu kademeyi tanımlayan bir Antrenör Belgesi verilir. Antrenör belgeleri, Federasyon tarafından kayıt altına alınır (Kayıt numarası ve düzenlenme tarihi belirtilir) ve Federasyon Başkanının imzasını taşır. Antrenör belgesinin kaybedilmesi durumunda yeni belge, gazete ilanı verilerek eski belgenin iptal edilmesinden sonra verilir.
18.1. Antrenör belgelerinde aşağıdaki renklerle tanımlanan çizgiler yer alır:

1. Kademe Antrenör Belgesi: Kahverengi.

2. Kademe Antrenör Belgesi: Yeşil.

3. Kademe Antrenör Belgesi: Mavi.

4. Kademe Antrenör Belgesi: Sarı.

5. Kademe Antrenör Belgesi: Kırmızı.


18.2. Antrenör kursu dışındaki Bilimsel Spor Aktivitelerinden, Eğitim Kurulunca programı onaylanmış olanlara katılanlara Federasyon Başkanının imzasını taşıyan “Katılım Belgesi” düzenlenir.
Antrenör Lisansı Verilmesi

Madde 19- Antrenör belgesi alanlara başvurmaları halinde, Federasyonca “Antrenör Lisansı” verilir. Antrenör lisanslarında, antrenör belgelerinde kullanılan renklere paralel bir tasarım sağlanır.


Lisans Alma Zorunluluğu

Madde 20- Bütün kategorilerdeki antrenörler, müsabakalara çıkabilmek için lisans almak ve belirli sürelerde vize ettirmek zorundadırlar.

20.1. Lisanslarını vize ettirmeyen antrenörler müsabakalara çıkamazlar.

20.2. Birinci ve İkinci Kademe antrenör lisanslarının vizesi 2 tam yılda bir; Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Kademe antrenör lisanslarının vizesi her yıl, yapılır.

20.3. Lisans vizelerinin yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi zorunludur;

20.3.1. Son vize tarihinden sonra en az bir gelişim seminerine katıldığına dair belge,

20.3.2. Belirlenen vize bedelinin Federasyon hesabına yatırıldığını gösteren belge.

20.4. Lisanslarını üst üste 5 yıl vize ettirmeyen antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulunun teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile askıya alınır. Bu durumdaki antrenörlerin lisanslarının yeniden geçerli sayılabilmesi için vize yaptırmadığı yılların vize ücretinin 2 katını Federasyon hesabına yatırdığını, en az üç gelişim seminerine katıldığını belgelemeleri ve Eğitim Kurulunun uygun bulması halinde Yönetim Kuruluna sunulur.

20.5. Lisans ve/veya vize bedelleri ile lisans vize işlemleri ile ilgili usûl ve esaslar her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Antrenör Belge ve Lisansının Geçersiz Sayılması

Madde 21- 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Voleybol Federasyonu Ceza Kurulunca bir defada 6 ay ve daha fazla ve/veya üç yıl içinde toplam bir yıldan fazla ceza alan antrenörlerin lisansları Eğitim Kurulunun teklifi, Federasyonun onaylaması halinde süresiz olarak geçersiz sayılır. Talimatın 8. maddesinin 4 ve 5. bentlerinde sayılan hâllerde hakkında soruşturma başlatılan antrenörlerin antrenör belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyon Yönetim Kurulunca iptal edilir. Bu suçlardan dolayı mahkûmiyet veya cezalarının kesinleşmesi halinde ise süresiz iptal edilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı; Devletin ülkesi ve  milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi  birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan veya sporcularına doping yaptırdıkları belgelenen antrenörlerin antrenör belgeleri ve lisansları geçici olarak Federasyonca iptal edilir. Bu suçlarından dolayı mahkûmiyetleri durumunda ise süresiz olarak iptal edilir.
Beden Eğitimi ve / veya Spor Eğitimi ile İlişkili Yüksek Öğretim Kurumlarından Mezun Olanlara Belge Verilmesi

Madde 22- Üniversitelerin beden eğitimi ve/veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanların kademeler itibariyle antrenör belgesi alabilmeleri için;

22.1. Üniversitelerin beden eğitimi ve/veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olup herhangi bir spor dalında ihtisas eğitimi almayan ancak voleybol branşında seçmeli ders alanlara 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) belgesi,

22.2. Üniversitelerin beden eğitimi ve/ veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan, voleybol dalında ihtisas yapmış (seçmeli uzmanlık alanı) olanlara 2. Kademe antrenör (Antrenör) belgesi.

22.3. Üniversitelerin beden eğitimi ve/ veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının “Antrenörlük Eğitimi” (voleybol) dalından mezun olanlara 3. Kademe antrenör (Kıdemli Antrenör) belgesi verilir.

22.4. Bu durumda olanlara sadece bir branşta olmak kaydıyla talep ettikleri antrenör belgesi verilir.”

22.5. Yurt dışındaki üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığı hakkını elde eden yabancıların durumu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından verilen denklik belgesine dayalı olarak değerlendirilir ve ilgilinin durumuna uygun antrenör belgesi düzenlenir.
Milli Sporculara ve Milli Takım Antrenörlerine Belge Verilmesi

Madde 23- Milli sporcu ve antrenörler elde ettikleri başarılara göre aşağıda belirtilen antrenör kurslarına katılırlar.

23.1. Olimpiyatlarda birinci olan takımların sporcuları en az iki bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla 1, 2, 3 ve 4. Kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 5. Kademe teknik direktör yetiştirme kursuna,

23.2. Olimpiyatlarda ikinci ve üçüncü olan takımların sporcuları ile büyükler dünya kupası/ şampiyonasında ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren takımların sporcusu olmak ve en az bir bilimsel spor aktivitesine katılmak şartıyla, 1, 2 ve 3. Kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 4. Kademe antrenör (Baş Antrenör) yetiştirme kursuna,

23.3. Büyükler dünya şampiyonası, ordulararası dünya şampiyonası, büyükler dünya kupası, dünya ligi, Akdeniz oyunları, büyükler Avrupa şampiyonası ve dünya üniversitelerarası spor oyunlarında ilk üç dereceye giren takımların sporcuları ile Avrupa liginde en az iki defa birinci olan takımların sporcuları 1. Kademe antrenör yetiştirme kursundan muaf tutularak 2. Kademe antrenör yetiştirme kursuna katılırlar.

23.4. Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye giren takımların müsabaka listesinde yer alan antrenörler, takımı büyükler dünya kupası, dünya şampiyonası ve/veya dünya üniversitelerarası spor oyunlarında en az iki defa ilk üç dereceye giren antrenörler ile takımı Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, ordulararası dünya şampiyonası, dünya ligi, Grand Prix ve Avrupa liginde en az üç defa ilk üç dereceye giren antrenörler, bulundukları kademeyi izleyen antrenör kursunu tamamlamış sayılarak bir sonraki kademenin kursuna katılmaya hak kazanırlar. Bu haktan yararlanacak 4. Kademe antrenör (Baş antrenör) lisansına sahip olan antrenörler Avrupa’da ve Dünya’da Yıldız ve Genç, kategorilerinde 1, 2 ve 3.’lük derecelerini almış olmak koşulu ile 5. Kademe (Teknik Direktör) yetiştirme kursuna katılırlar.

23.5 Toplam millilik sayıları en az 10-25 olan sporcular 2.kademe antrenör kursuna, 25-99 olan sporcular 3. Kademe antrenör (Kıdemli), toplam millilik sayıları en az 100 ve üzeri olan sporcular 4. Kademe antrenör (Baş Antrenör) yetiştirme kursuna katılmaya hak kazanırlar.”23.6. Bu şartları taşıyan milli sporculara Federasyonca ilgili kademe kursu açılana kadar geçici antrenör belgesi verilir. İlgili kademe kursu açıldıktan sonra kursa katılıp başarılı olan milli sporcular belirtilen kademedeki antrenör belgesini almaya hak kazanırlar.Kursa katılıp, başarısız olan milli sporculara verilen geçici antrenör belgeleri iptal edilir.
Derslerden Muafiyet

Madde 24- Birinci Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;

24.1. Birinci Kademe Antrenör kursuna başvuranlardan, üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, Spor Fizyolojisi, Spor ve Beslenme, Sporcu Sağlığı, Spor Anatomisi ve Kineziyolojisi, Spor Psikolojisi, Psikomotor Gelişim, Spor Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri derslerinden muaf tutulurlar.

24.2. Federasyonca verilmiş hakemlik belgesine sahip olanlar “Oyun Kuralları” dersinden muaf tutulurlar.

24.3. Doktor, hemşire, laboratuvar ve görüntüleme teknisyenleri dışında sağlık teknisyeni olduğunu belgeleyenler, Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinde ilk yardım dersinden başarılı olduklarını belgeleyenler, Temel İlk Yardım Sertifikası’ndan muaf tutulurlar.
Yurt Dışından Alınan Antrenör Belgelerinin Denkliği

Madde 25- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı uyruklu olup ülkemizde antrenörlük yapmak isteyen kişiler, takım çalıştırabilmek için yurt dışından alınan belgelerinin denklik işlemini yaptırmak zorundadırlar. Denklik işlemleri Federasyon tarafından yürütülür ve denklik işlemi sonucunda, ilgili kişiye, durumuna uygun belge düzenlenir. Bu belgenin düzenlenebilmesi için; Antrenör belgesinin yeminli tercüme bürosundan alınmış tercümesi ile antrenörlük belgesini aldığı ülkede kaç kademeli antrenörlük sisteminin uygulandığına ve sahip olunan antrenörlük belgesinin kaçıncı kademe antrenörlük belgesi olduğuna dair ülke Federasyonundan alınmış resmi yazının yeminli tercüme bürosundan alınmış tercümesi gereklidir.”

25.1 Yabancı antrenörlerin sahip olduğu ulusal ve uluslararası federasyonlardan verilmiş antrenör belgeleri; 3’lü kademelendirme sisteminde bir kademe üstü, 4 ve 5 kademeli sistemlerde ise aynı kademe derecesi ile değerlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER
Talimatta Yer Almayan Hususlar

Madde 26- Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve talimatlar doğrultusunda alınır.

Yürürlük

Madde 27 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü resmî internet sitelerinde yayımlandığı 13/12/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1- Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi veya Federasyon tarafından verilmiş olan antrenör belgeleri ve lisansları geçerli olup hakları saklıdır.

Geçici Madde 2- Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği (01 Ocak 2003) tarihten önce Genel Müdürlükçe verilen;

- Temel çalıştırıcı (Monitör) belgesine sahip olanlara, 1. Kademe antrenör (Yardımcı Antrenör) belgesi verilir.

- 1. Kademe antrenör belgesine sahip olanlara, 2. Kademe antrenör (Antrenör) belgesi verilir,

- 2. Kademe antrenör belgesine sahip olanlara, 3. Kademe antrenör (Kıdemli Antrenör) belgesi verilir.- 3. Kademe antrenör belgesi sahiplerinin 4 veya 5. Kademe antrenörlüğüne geçiş talepleri, EK-(2)’deki denklik kriterleri çerçevesinde, Başkanlıkça oluşturulacak Denklik Komisyonu kararının Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ve Spor Genel Müdürlüğüne teklif edilmesi yoluyla değerlendirilir.

Geçici Madde 3 – Bu Talimatın 6. maddesi 2011-2012 sezonundan itibaren geçerlidir.

Geçici Madde 4- Bu Talimatın 20. maddesinin 3. bendinin bir numaralı alt bendinde yer alan belge, Voleybol Antrenörleri Federasyonunun kurulması halinde istenir.

EK-1

ANTRENÖR KURSU EĞİTİM PROGRAMI

DERSİN ADI

1.

2.

3.

4.

5.

KADEME

KADEME

KADEME

KADEME

KADEME

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SAAT

SPOR ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİSİ

4

6

6

-

-

SPOR FİZYOLOJİSİ

4

8

6

20

-

ANTRENMAN BİLİMİ/İLKELER VE PERİYODİZASYON

8

10

10

10

-

ANTRENMAN BİLİMİ/YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ

2

2

-

10 (S)

10 (S)

ANTRENMAN BİLİMİ/ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

4

6

6

10

-

SPOR VE BESLENME

4

4

4

-

-

SPOR SOSYOLOJİSİ

-

-

4

-

-

SPOR PSİKOLOJİSİ

4

6

8

10

10

ANTRENMAN VE MAÇ YÖNETİMİ

2

2

5

5

5

SPORCU SAĞLIĞI

4

4

2

-

-

BİOMEKANİK

-

-

4

10 (S)

10 (S)

SPOR EĞİTİMİ VE SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

4

4

-

-

-

SPORDA GENEL TEKNİK TAKTİK ÖĞRETİM İLKELERİ

-

-

4

10 (S)

-

BECERİ ÖĞRENİMİ

4

4

4

2

-

PSİKOMOTOR GELİŞİM

6

8

-

-

-

SPORDA PSİKOLOJİK YARDIM BECERİLERİ

-

-

-

-

10 (S)

SPORUN SOSYAL PSİKOLOJİSİ

-

-

-

10 (S)

-

SPORDA ZİHİNSEL ANTRENMAN TEKNİKLERİ

-

-

-

-

10 (S)

MÜSABAKA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK

-

-

-

10 (S)

-

MOTİVASYON TEKNİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME

-

-

-

10 (S)

-

BESLENME KAYNAKLI ERGOJENİK YARDIM

-

-

-

10 (S)

10 (S)

SPOR PAZARLAMASI

-

-

-

-

10 (S)

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

10 (S)

-

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI

-

-

-

20

-

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

-

-

-

-

10 (S)

MÜSABAKA YÖNETİMİ VE İLKELERİ

-

-

-

-

10 (S)

ANTRENÖRLÜK UYGULAMASINDA YENİ ARAYIŞ VE GELİŞMELER

-

-

-

-

10

OYUN KURALLARI

2

-

-

-

-

MİNİ VOLEYBOL OYUN KURALLARI

2

-

-

-

-

ALIŞTIRMA SEÇİMİ

4

8

12

-

-

OYUN SİSTEMİ

4

10

4

-

-

TAKTİK EĞİTİM

8

12

14

-

-

TEMEL TEKNİKLER

24

26

14

-

-

OYUN ANALİZİ

-

6

12

-

-

MEVKİ GEREKLİLİKLERİ VE OYUNCU SEÇİMİ

-

4

6

-

-

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

-

-

-

20

20

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

-

-

-

-

20

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

-

-

-

-

30

ÜST DÜZEY TEKNİK TAKTİK

-

-

-

60

-

KURS BİTİRME PROJESİ

-

-

-

P

P

TOPLAM

94

130

125

157+80(S)

95+80(S)


EK-2

VOLEYBOL ANTRENÖRLERİNİN EĞİTİMİ, KADEMELENDİRİLMESİ

VE BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TALİMATIN GEÇİCİ 2. MADDESİ GEREĞİNCE YAPILACAK DENKLİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN KRİTERLER

Dayanak: Spor Genel Müdürlüğünün 16.08.2002 Tarih ve 24848 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Geçici 1. ve 4. maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

SGM Antrenör Eğitim Yönetmenliğinin yürürlük tarihinden (01 Ocak 2003) önce,  1. 3. kademe antrenör belgesine sahip olup 4. kademe (Baş Antrenör) antrenör belgesi almak için başvuracak olan antrenörlerin sağlaması gereken kriterler şunlardır:


1.1. Ön koşullar:

a) Deplasmanlı liglerde en az 10 yıl faal voleybol antrenörlüğü yapmış olmak,

b) Bayanlar veya erkekler kategorisindeki en üst ligde en az 3 sezon baş antrenörlük yapmış olmak (her sezonda en az 10 maç olmak üzere),

c) Son 5 yılda, voleybolla ilgili en az 2 bilimsel spor aktivitesine (kongre, seminer, kurs, sempozyum vb.) katılmış olmak.1.2. Diğer çalışmalar:

a) Millî Takımlarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarına, olimpiyat oyunlarına katılmış olmak veya ISF’ de ilk üçe girmiş olmak,

b) Çalıştırdığı takımlarda herhangi bir kategoride (yaş grupları, yıldızlar, gençler, büyükler) en az bir kez Türkiye 1. 2. veya 3. lüğü elde etmiş olmak,

c) Federasyonun düzenlediği en üst ligde, çalıştırdığı takımların en az bir kez ilk 4’e girmiş olması,

d) Üniversitelerin BESYO’larında voleybol alanında en az 2 yıl süre ile öğretim elemanlığı yapmış olmak (yarı zamanlı veya tam zamanlı),

e) Yabancı dil bilmek (KPDS veya ÜDS’den 60 puan almış olmak veya eşdeğeri uluslararası dil belgesine sahip olmak),

f) SGM veya Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açılmış antrenör yetiştirme kurslarında veya seminerlerinde eğitici olarak görev yapmış olmak (en az 5 etkinlik),

g) Voleybolla ilgili olarak yayımlanmış ulusal veya uluslararası eserinin olması (kitap, makale, bildiri vb.),

h) FIVB 2. kademe antrenör belgesine sahip olmak,

ı) Milli takımlarda antrenörlük yapmış olmak (en az 5 yıl ).

Yukarıdaki kriterlerden 1.1’de yer alan kriterler ön koşul niteliğindedir. Adayların ayrıca, 1.2’deki kriterlerden en az 3’ünü karşılamaları gerekir.
2. 3. kademe antrenör belgesine sahip olup 5. kademe (Teknik Direktör) antrenör belgesi almak için başvuracak olan antrenörlerin sağlaması gereken kriterler şunlardır:
2.1. Ön koşullar:

a) Deplasmanlı liglerde en az 15 yıl faal voleybol antrenörlüğü yapmış olmak,

b) Milli takımlarda antrenörlük yapmış olmak (en az 15 maç),

c) Bayanlar veya erkekler kategorisindeki en üst ligde en az 5 sezon Baş Antrenörlük yapmış olmak (her sezonda en az 10 maç olmak üzere),

d) Son 5 yılda, voleybolla ilgili en az 5 bilimsel spor aktivitesine (kongre, seminer, kurs, sempozyum vb.) katılmış olmak.

2.2. Diğer çalışmalar:

a) Milli Takımlarda Dünya ve Avrupa şampiyonalarına, olimpiyat oyunlarına katılmış olmak veya ISF’de ilk üçe girmiş olmak,

b) Çalıştırdığı takımda herhangi bir kategoride (yaş grupları, yıldızlar, gençler, büyükler) en az bir kez Türkiye şampiyonluğunu elde etmiş olmak,

c) Federasyonun düzenlediği en üst ligde, çalıştırdığı takımların en az 1 kez ilk 4’e girmiş olması,

d) Üniversitelerin BESYO’ larında voleybol alanında en az 5 yıl süre ile öğretim elemanlığı yapmış olmak (yarı zamanlı veya tam zamanlı),

e) Yabancı dil bilmek (KPDS veya ÜDS’den 60 puan almak veya eşdeğeri bir uluslararası dil belgesine sahip olmak),

f) GSGM veya Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açılmış antrenör yetiştirme kurslarında veya seminerlerinde eğitici olarak görev yapmış olmak (en az 10 etkinlik),

g) Voleybolla ilgili olarak yayınlanmış ulusal veya uluslararası eserinin olması (Kitap, makale, bildiri vb.),

h) FIVB 3. kademe antrenör belgesine sahip olmak.

Yukarıdaki kriterlerden 2.1’de yer alan kriterler ön koşul niteliğindedir. Adayların ayrıca, 2.2’deki kriterlerden en az 3’ünü karşılamaları gerekmektedir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət