Ana səhifə

Vinterns biologiska mångfald


Yüklə 0.86 Mb.
səhifə1/6
tarix25.06.2016
ölçüsü0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6VINTERNS

BIOLOGISKA MÅNGFALD
INOM

SYDSVENSKA

HÖGLANDET

OCH DESS NÄROMRÅDEN

DAN DAMBERG 2009


SVAMPAR


FÅGLAR

DÄGGDJUR


FISKAR

MOSSOR


LAVAR

KÄRLVÄXTER

KÄRLKRYPTOGAMER

KNOPPAR PÅ TRÄD

KÄRLVÄXTERS VINTERSTÅNDARE

RÖDLISTOR I SVERIGEInnehållsförteckning

Inledning sid. 3


Svampar sid. 4
Lavar sid. 12
Mossor sid. 24
Knoppar på lövträd sid. 36
Kärlväxter, vinterståndare sid. 37
Kärlkryptogamer sid. 44
Däggdjur sid. 45
Fåglar sid. 47
Sötvattenfiskar sid. 51
Signalarter, mossor sid. 53
Signalarter, lavar sid. 56
Signslarter, svampar sid. 60
Rödlistade fåglar sid. 67
Rödlistade däggdjur sid. 72
Rödlistade fiskar sid. 73
Rödlistade insekter, signalarter sid. 75
Litteraturlista sid. 77
Egna anteckningar sid. 78

Inledning

Sydsvenska höglandet är de delar av Småland och södra Västergötland samt södra Östergötland som ligger mer än 200 meter över havet. Sydsvenska höglandets toppytor utgörs av det subkambriska peneplanet, som från mer än 350 meter över havet lutar åt norr i södra Västergötland och södra Östergötland och åt öster i östra Småland. Peneplanets höjda kant avslutas med en erosionsbrant, som är ett tydligt terrängdrag t.ex. öster om Växjö. Bergkullslätter utbreder sig på nivåer kring 300 och 200 meter över havet. Den senare ytan kännetecknas av höga restberg som Isaberg och Taberg. Sydsvenska höglandets högsta punkt är Tomtabacken, som når 377 meter över havet. I denna sammanställning av arter ingår också den så kallade GGVV-regionen, det vill säga Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd och Värnamo kommuner som ligger på höglandets sydvästsluttningar.

De faktaböcker som ligger till grund för detta arbete framgår i inledningen av varje organismgrupp och i litteraturlistan i slutet av denna sammanställning och är de populärvetenskapliga böcker som jag bäst tycker representerar valda biologiska mångfald. Dessa böcker borde finnas på varje skola och vid varje lärosäte som vill sprida vikten och intresset av vår omistliga biologiska diversitet. Min förhoppning med detta arbete är att inspirera till exkursioner och studier kring vår mångfald även under vinterhalvåret då dessa av tradition, naturligtvis helt felaktigt, brukar bedrivas på lågvarv på grund av att det, naturligtvis också detta helt felaktigt, inte finns tillräckligt med biologisk mångfald att studera, vilket detta arbete torde motbevisa med råge.

Skillingaryd i januari 2009

Dan DambergVinterns biologiska mångfald på Sydsvenska höglandet.

Svampar, se Ryman/Holmåsen ”Svampar” el. Nyhlén ”Svampar i Norden”
Svenska Latin Kommentar/kategori
Kärnkrös ”Myxarium hyalinum”, på grenar av lövträd, genomskinlig
Gullkrös ”Tremella mesenterica”, på lövträd och grenar, gyllengul
Broskboll ”Tremella encephala”, helst på tallved, beigevit
Brunkrös ”Tremella foliaca”, på löv- och barrträdsstammar
Svartplätt ”Exidia pithya”, på granlågor, ibland tallågor
Sockerkrös ”Exidia saccharina”, på stammar av barrträd
Vårtkrös ”Exidia glandulosa”, på stammar av lövträd
Broskkrös ”Exidia cartilaginea”, på stammar av björk
Ekkrös ”Exidia truncata”, på stammar och grenar av ek
Snurrkrös ”Exidia recisa”, på stammar av lövträd
Taggplätt ”Eichleriella deglubens”, på stammar och grova grenar av lövträd
Kalkskinn ”Exidiopsis calcea”, på grankvistar och granbark
Violskinn ”Tulasnella violea”, på löv- och barrved
Tätskinn ”Peniophora incarnata”, på lövved sällan barrved
Frätskinn ”Vuilleminia comedens”, på lövträdsgrenar
Svartöra ”Auricularia mesenterica”, svaghetsparasit på fr a alm
Hagtornsrost ”Gymnosporangium clavariiforme, vintertid på enbuskar


Svampar, forts.
Pulverskinn ”Coniophora arida”,barr- och lövved
Hussvamp ”Serpula lacrymans”, på barrved och på barrvirke i hus
Ribbgrynna ”Phlebia radiata ”, lövved, på stammar, stubbar
Spindelgröppa ”Leucogyrophana romellii”, på barrved med omgivande förna
Dallergröppa ”Merulius tremellosus”, på lövved sällan barrved
Pappersgröppa ”Byssomerulius corium”, på döda asp- och sälggrenar
Vindelgröppa ”Ceraceomerulius serpens”, på barr- och lövved
Naftalinskinn ”Scytinostroma portentosum”, främst sälg- och alved
Vinterskinn ”Erythricium laetum”, på lövved med omgivning
Stoftskinn ”Laeticorticium pulverulentum”, aspved
Gulskinn ”Vesiculomyces citrinus”, på barrved och barrstubbar
Rödvedsskinn ”Phanerochaete sanguinea”, på murken barrved
Fagergröppa ”Peniophora laurentii”, främst på asp och björk
Tätskinn ”Peniophora incarnata”, på lövved sällan barrved
Vårtplätt ”Peniophora rufa”, på döda aspgrenar
Mjukskinn ”Cylindrobasidium laeve”, på lövved sällan barrved
Purpurskinn ”Chondrostereum purpureum” på lövved sällan barrved
Kantarellmussling ”Plicaturopsis crispa”, på bok, hassel, al, björk, signalart
Sälgplätt ”Cytidia salicina”, på diverse salix-arter/videarter
Tvåfärgsskinn ”Laxitextum bicolor”, främst på bokved, bokstubbar

Svampar, forts.
Hårdskinn ”Amylostereum chailletii”, på granved, granrötter, ädelgran
Daggskinn ”Columnocystis abietina”, på barrved, helst gran
Raggskinn ”Stereum hirsutum”, på lövträdsved
Brunskinn ”Stereum gausapatum”, på ekstammar, ekved
Styvskinn ”Stereum rugosum”, lövträd, på stammar och stubbar
Blödskinn ”Stereum sanguinolen”, på barrträdsstammar
Rutskinn ”Xylobolus frustulatus”, på kärnved av ek
Piggplätt ”Basidioradulum radula”, lövträd, på stammar
Örtaggsvamp ”Auriscalpium vulgare”, på gran- och tallkottar
Narrtagging ”Kavinia himantia”, på salix-arter, signalart, NT
Fransgrynna ”Steccherinum fimbriatum”, på lövträd fr.a asp och björk
Ockragrynna ”Steccherinum ochraceum”, på lövträd fr.a bok, hassel, alm
Blackticka ”Junghunia collabens”, under döda granstammar
Slingerpicka ”Irpex lacteus”, lövträd, på stammar
Snedpicka ”Irpex paradoxa”, på död bok och hassel
Blodticka ”Caloporus taxicola”, på tallved, signalart
Tvåfärgsticka ”Caloporus dichrous”, fr a på björk med sprängticka
Strålticka ”Fibuloporia mucida”, på starkt murken barrved
Klyvporing ”Schizopora paradoxa”, lövträd, på stammar
Vintertagging ”Irpicodon pendulus”, på tallved

Svampar, forts.
Lysticka ”Hapalopilus nidulans”, lövträd, på stammar, grenar
Gullticka ”Skeletocutis amorpha”,tall- och granved
Hjortticka ”Datronia mollis”, lövträd, på stammar
Violticka ”Trichaptum abietinum”, barrträd, på stammar
Svedticka ”Bjerkandera adusta”, på lövträdsved och stammar
Björkticka ”Piptoporus betulinus”, på björkstammar
Hasselticka ”Dichomitus campestris”, på hasselstammar, mest östlig
Timmerticka ”Antrodia sinuosa”, på barrträdsved
Knölticka ”Antrodia serialis”, på barrträd
Ormticka ”Antrodia albida”, hassel, ek, apel, ask, al, stolpar
Tickmussling ”Antrodia heteromorpha”, fr a granved och granstubbar
Brandticka ”Pycnoporellus fulgens”, fr a granved sällan tallved
Cinnoberticka ”Pycnoporus cinnabarinus”, lövträdsved, ofta björk
Borstticka ”Trametes hirsuta”, på lövträdsved
Sidenticka ”Trametes versicolor”, på stammar, stubbar av lövträd
Zonticka ”Trametes ochracea”, på lövträdsved
Korkticka ”Trametes gibbosa”, på bokved, ofta alggrön ovan annars vit
Slingerticka ”Cerrena unicolor”, på lövträdsstammar
Björkmussling ”Lenzites betulina”, på lövträd, mest björk
Korkmussling ”Daedalea quercina”, på torr, hård kärnved av ek

Svampar, forts.
Tegelticka ”Daedaleopsis confragosa”, på lövträdsved, mest västlig
Lönnticka ”Oxyporus populinus”, på lövträd helst lönn
Barkticka ”Oxyporus corticola”, på lövved fr a asp och björk, signalart
Blekticka ”Pachykytospora tuberculosa”, döda kvarsittande ekgrenar, signalart, NT
Vedmussling ”Gloeophyllum sepiarium”, på barrträd, även telestolpar
Luktticka ”Osmoporus odoratus”, på granved, kryddoftande
Rotticka ” Heterobasidion annosum”, på barr- och lövträd, ofta rötter
Fnöskticka ”Fomes fomentarius”, på lövträd, mest björk och bok
Klibbticka ”Fomitopsis pinicola”, på barr- och lövträd
Rosenticka ”Formitopsis rosea”, på granlågor i urskog, hotad raritet
Gränsticka ”Phellinus nigrolimitatus”, granved, sällan tallved, urskog, signalart, NT
Ullticka ”Phellinus ferrugineofuscus”, på granved i urskog, signalart
Vedticka ”Phellinus viticola”,gran- och tallved, signalart
Granticka ”Phellinus chrysoloma”, på granved i gammal skog, signalart
Tallticka ”Phellinus pini”, på tallved i gammal skog, signalart
Krusbärsticka ”Phellinus ribis”, på vinbär, krusbär och måbär
Ekticka ”Phellinus robustus”, på ekstammar
Rostticka ”Phellinus ferruginosus”, fr a på bok, alm och hassel, signalart
Sälgticka ”Phellinus conchatus”, på sälg och andra salix-arter
Plommonticka ”Phellinus tuberculosus”, på ”Prunus”-arter

Svampar, forts.
Kuddticka ”Phellinus punctatus”, på hassel, sälg, al och hägg
Aspticka ”Phellinus tremulae”, på asp och poppel
Stor aspticka ”Phellinus populicola”, asp och poppel, signalart, NT
Valkticka ”Phellinus laevigatus”, på björkved
Björkeldticka ”Phellinus lundellii”, på björk, mest nordlig
Svart eldticka ”Phellinus nigricans”, på björkved
Eldticka ”Phellinus igniarius”, på lövträd
Alticka ”Inonotus radiatus”, på al, hassel, björk, oxel och hägg
Sprängticka ”Inonotus obliquus”, på björk, förr medel mot cancer
Kantöra ”Hymenochaete tabacina”, på lövträdsved och grenar
Rostöra ”Hymenochaete rubiginosa” på ekved
Platticka ”Ganoderma lipsiense”, på lövträd, även barrved
Klyvblad ”Schizophyllum commune”, på lövträdsved
Vinterticka ”Polyporus brumalis”, på lövträdsved
Vinterhätta ”Mycena tintinnabulum”, på lövträdsved
Vintermussling ”Panellus mitis”, på barrträdsved
Epålettsvamp ”Panellus stypticus”, på lövved
Argusöga ”Merismodes anomalus”, på lövved
Strutsvamp ”Calathella eruciformis”, på döda aspgrenar
Vinternagelskivling ”Flammulina velutipes”, lövträd främst sälg, ätlig

Svampar, forts.
Igelkottskål ”Desmazierella acicola”, på döda tallbarr, förbisedd
Marmorerad hjorttryffel ”Elaphomyces muricatus”,mark i barr- och lövskog
Murskål ”Peziza cerea”, på fuktigt murbruk i källare
Tuvskål ”Tympanis alnea”, al- och apelgrenar
Läderskål ”Encoelia furfuracea”, på al- och hasselgrenar, signalart
Aspskål ”Encoelia fascicularis”, på aspgrenar
Vit snyltskål ”Polydesmia pruinosa”, gamla hypoxylonstroman
Hasselskål ”Dasyscyphus calyculiformis”, döda hasselgrenar
Flamskål ”Perrotia flammea”, lövträd
Tallskål ”Lachnellula suecica”, på tall- och lärkgrenar
Lärkskål ”Lachnellula occidentalis”, på lärkgrenar
Lönntjärfläck ”Rhytisma acerinum”, på lönnblad
Trollhand ”Hypocreopsis lichenoides”, på hassel, viden och syrén
Cinnobergömming ”Nectria cinnabarina”, lövträd sällan barrträd

observera att dess konidiestadium d v s förökningsstadium är vanligare och lättare att hitta då detta drapererar stammar och grenar med rosa, släta, oregelbundna, skinnliknande bitar, på latin heter dessa ”Tubercularia vulgaris”.


Bokrödgömming ”Nectria coccinea”, helst på bok
Dynrödgömming ”Nectria episphaeria”, på gamla svampstroman
Barrgömming ”Melanospora chionea”, på gamla tallbarr
Guldyna ”Hypocrea citrina”, stubbar och fuktig jord


Svampar, forts.
Bokdyna ”Hypoxylon fragiforme”, på bokstammar
Aldyna ”Hypoxylon fuscum”, på al och hassel
Björkdyna ”Hypoxylon multiforme”, främst på björk och klibbal
Koppardyna ”Hypoxylon rubiginosum”, främst på ask
Rönndyna ”Biscogniauxia nummularia”, på rönngrenar
Stubbhorn ”Xylaria hypoxylon”, på lövträdsstubbar
Fatsvamp ”Poronia punctata”, på gammal hästspillning, rar
Stubbdyna ”Ustulina deusta”, på bok och ask
Kaksvamp ”Nummulariella repanda”, på rönn och alm
Skiktdyna ”Daldinia childiae”, på ask och björk
Aspnästing ”Eutypa sparsa”, på asp, veden ser förkolnad/svart ut
Disknästing ”Diatrype disciformis”, på bokgrenar

Sälgnästing ”Diatrype bullata”, på sälggrenar


Borstig bägargömminng ”Acanthonitschkea tristis”, lövved
Klövsvamp ”Onygena equina”, på ruttna hovar, klövar och horn
Fjädersvamp ”Onygena corvina”, ruttna hår, fjädrar och ylle
Björkhäxkvast ”Taphrina betulina”, på björk, abnorm skottbildning
observera att släktet ”Taphrina” omfattar ett 30-tal arter varav cirka 10 arter angriper björk, övriga arter angriper bland annat al, asp, avenbok, lönn, ek, alm, prunus-arter, hagtorn, päron, fingerört och ormbunkar.

Lavar, se Moberg och Holmåsen ”Lavar”.
Lavar kan studeras i fält året om, indelas grovt i blad-, busk- och skorplavar.
Svenska Latin Kommentar/kategori
Grön knappnålslav ”Calícium viride”, på ved, gran
Grynig knappnålslav ”Chaenothéca chrysocéphala”, på ved, gran
Ärgnål ”Chaenothéca furfurácea”, på rotvältor, ved
Ladlav ”Cyphélium tigilláre”, ved, signalart, NT
Sprödlav ”Sphaeróphorus frágilis”, på klippor
Korallav ”Sphaeróphorus globósus”, mossiga klippor
Slanklav ”Colléma fláccidum”, sura klippor, signalart
Stiftgelélav ”Colléma furfuráceum”, asp, signalart, NT
Lergelélav ”Colléma limósum”, på naken jord
Aspgelélav ”Colléma subnigréscens”, asp, signalart, NT
Traslav ”Leptógium lichenoídes”, block, trä, signalart
Skinnlav ”Leptógium saturnínum”, asp, sten, signalart
Brämlav ”Cetrária chlorophýlla”, på björk, gran
Häll-lav ”Cetrária hepatízon”, på klippor, block
Smal islandslav ”Cetrária ericetórum”, på tallmoar
Islandslav ”Cetrária islándica”, på tallmoar
Enlav ”Cetrária juniperína”, gul, på enbuskar
Granlav ”Cetrária pinástri”, gul, på granar

Lavar, forts.
Snölav ”Cetrária nivális”, på hedmarker
Gärdsgårdslav ”Cetrária sepíncola”, gärdsgårdar, björkgren
Näverlav ”Platismátia gláuca”, på fattigbarksträd
Hedlav ”Coelocáulon aculeátum”, på mark, klippor
Slånlav ”Evérnia prunástri”, på buskar, lövträd
Gällav ”Pseudevérnia furfurácea”, björk, gran, tall
Grynig blåslav ”Hypogymnia farinácea”, på tall
Pukstockslav ”Hypogymnia tubulósa”, på gran, björk
Blåslav ”Hypogymnia physódes, träd, ved, ”överallt”
Skuggblåslav ”Hypogymnia vittáta”, på klippor, signalart
Kyrkogårdslav ”Parmélia acetábulum”, på gamla lövträd
Vinterlav ”Parmélia centrífuga”, på klippor, block
Kaklav ”Parmélia conspérsa”, på klippor, block
Vårtig sköldlav ”Parmélia exasperáta”, på lövträd, asp, sälg
Brunsvart sköldlav ”Parmélia disjúncta”, hårt på sten
Klubbsköldlav ”Parmélia exasperátula”, på lövträd
Glänsande sköldlav ”Parmélia glabrátula”, bark, sten, två varianter
Krumlav ”Parmélia incúrva”, på hällar, block
Knölig sköldlav ”Parmélia loxódes”, på block, stenar
Letlav ”Parmélia omphalódes”, på klippor, block

Lavar, forts.
Snömärkeslav ”Parmélia olivácea”, på björk ovan snönivån
Finflikad sköldlav ”Parmélia pannifórmis”, på sten
Mörkbrun sköldlav ”Parmélia púlla”, på klippor, block
Färglav ”Parmélia saxátilis”, på sten, till färgning
Svart sköldlav ”Parmélia stýgia”, på sten
Ljuskantad sköldlav ”Parmélia subargentífera”, på alléträd
Smalflikig sköldlav ”Parmélia somloënsis”, på block, stenar
Skrynkellav ”Parmélia sulcáta”, på bark, sten, skrynklig
Silverlav ”Parmélia tiliácea”, på ädla lövträd, bark, stor
Klilav ”Imsháugia aleurítes”, på tallbark
Stocklav ”Parmeliópsis ambígua”, på trä, stubbar, gul
Vedlav ”Parmeliópsis hyperópta”, på trä, stubbar, grå
Varglav ”Lethária vulpína”, dödligt giftig, signalart, NT
Hållav ”Menegázzia terebráta”, sten, trä, signalart, VU
Garnlav ”Alectória sarmentósa”, barrträd, signalart
Brokig tagellav ”Bryória bícolor”, på klippor, signalart, VU
Nästlav ”Bryória furcelláta”, tall, gran, signalart
Grå tagellav ”Bryória capilláris”, på diverse träd
Talltagel ”Bryória fremóntii”, på tall, gran
Manlav ”Bryória fuscéscens”, på träd, mörkbrun

Lavar, forts.
Björktagellav ”Bryória simplícior”, på björk, ljus, gulgrå
Fransigt stentagel ”Pseudephébe minúscula”, på stenar, block
Skägglav ”Ùsnea filipéndula”, på diverse träd
Blomskägglav ”Ùsnea flórida”, lövträd, ek, signalart, NT
Luddig skägglav ”Ùsnea hírta”, helst på tall
Långskägg ”Ùsnea longíssima”, gran, fridlyst signalart, VU
Kort skägglav ”Ùsnea subfloridána”, på flertalet trädslag
Blodplättlav ”Haematómma ochroléucum”, björk, barrträd
Vindlav ”Haematómma ventósum”, på block, stenar
Mörk gråstenslav ”Aspicília caesiocinérea”, på klippor, sten
Gråstenslav ”Aspicília cinérea”, på sten, klippor
Kalkstenslav ”Aspicília calcárea”, kalkhaltig sten
Svart kantlav ”Lecanóra átra”, på sten, bark
Kastanjebrun kantlav ”Lecanóra bádia”, på sten
Stadskantlav ”Lecanóra conizaeoídes”, på bark
Sprickkantlav ”Lecanóra intricáta”, på sten
Blekgul kantlav ”Lecanóra polytrópa”, på sten
Aspkantlav ”Lecanóra populícola”, på asp
Brun kantlav ”Lecanóra argentáta”, på diverse lövträd
Daggrå kantlav ”Lecanóra rupícola”, på klippor, block

Lavar, forts.
Gärdsgårdskantlav ”Lecanóra vária”, på gärdsgårdar, tallar
Kustlav ”Lecanóra ashariána”, på klippor, block
Kvartslav ”Lecanóra murális”, på diverse bergarter
Lönnlav ”Bacídia rubélla”, på ädla lövträd, signalart
Trädgrönelav ”Scoliciósporum chlorocóccum”, barr-, lövträd
Svart dynlav ”Micárea denigráta”, på bark, gammalt trä
Grynig skivlav ”Catillária granifórmis”, ädellöv, signalart, NT
Brunfjällig skivlav ”Lecídea lúrida”, på sten, jord
Flarnlav ”Lecídea scaláris”, på bränt trä och torrakor
Knotterlav ”Lecídea granulósa”, på jord, ved
Rostskivlav ”Lecídea lithóphila”, på klippor, block
Parasitskivlav ”Lecídea insuláris”, på daggrå kantlav
Citrongul skivlav ”Lecídea lúcida”, på klippor, block, trä
Ockraröd skivlav ”Lecídea silácea”, på olika bergarter
Mörk skivlav ”Lecídea tenebrósa”, på klippor, block
Torvskivlav ”Lecídea uliginósa”, på fuktig jord, torv
Vårskivlav ”Lecídea vernális”, på mossa i fuktiga miljöer
Klipplav ”Fuscídea cyathoídes”, på silikatsten, kvarts
Blocklav ”Porpídia macrocárpa”, på klippor, block
Asplav ”Lecidélla elaeochróma”, på asp, rönn
Kornlav ”Lopádium pezizoídeum”, på mossa, bark

Lavar, fort.
Blodlav ”Mycoblástus sanguinárius”, på tall, björk
Brun kartlav ”Rhizocárpon badioátrum”, på sten
Grå kartlav ”Rhizocárpon geminátum”, på klippor, block
Kartlav ”Rhizocárpon geográphicum”, på sten, kartlik
Blemlav ”Phlýctis argéna”, på lövträd, grå fläckar
Kuddägglav ”Candelariélla corallíza”, på sten
Grynig ägglav ”Candelariélla xanthostígma”, på lövträdsbark
Parasitägglav ”Candelariélla superdístans”, på aspkantlav
Citronlav ”Candelária cóncolor”, på alléträdsbark
Hattlav ”Baeomýces rúfus”, på jord, klippor, block
Vitmosslav ”Icmadóphila ericetórum”, på vitmossa, signalart
Pigglav ”Cladónia unciális”, på marken, klippor
Blombägarlav ”Cladónia bellidiflóra”, på marken, stenar
Stubblav ”Cladónia botrýtes”, på gamla stubbar
Fingerlav ”Cladónia digitáta”, ruttnande stubbar, trä
Pinnlav ”Cladónia floerkeána”, på humusrik mark
Kochenillav ”Cladónia coccífera”, på marken, klippor, block
Trasig pöslav ”Cladónia sulphurína”, på jord, ved
Puderlav ”Cladónia cenótea”, på jord, trä
Mjölig trattlav ”Cladónia coniocraéa”, på stubbar, trä, ved
Syllav ”Cladónia cornúta”, på marken, block, ved

Lavar, forts.
Taggig bägarlav ”Cladónia crispáta”, på marken
Naggbägarlav ”Cladónia fimbriáta”, på marken, ved
Älghornslav ”Cladónia foliácea”, på marken
Stängellav ”Cladónia grácilis”, på marken, klippor
Rislav ”Cladónia furcáta”, på marken
Fjällig bägarlav ”Cladónia macrophýlla”, på sand, klippor
Mossebägarlav ”Cladónia subfurcáta”, på mossar, hällar
Trattlav ”Cladónia pyxidáta”, på marken, träd, klippor
Fnaslav ”Cladónia squamósa”, på marken
Hornbägarlav ”Cladónia subuláta”, på humusrik jord
Kalkhedslav ”Cladónia symphycárpa”, på kalkrik mark
Sväll-lav ”Cladónia túrgida”, på marken, naken jord
Papill-lav ”Pycnothélia papillária”, på jord, klippor, sand
Gulvit renlav ”Cladína arbúscula”, på marken, klippor
Grå renlav ”Cladína rangiferína”, på marken, klippor
Fönsterlav ”Cladína stelláris”, på marken, ”vitmossa”
Korallpåskrislav ”Stereocáulon dactylophýllum”, klippor, block
Dvärgpåskrislav ”Stereocáulon nanódes”, på klippor, block
Påskrislav ”Stereocáulon paschále”, på marken, hällar
Klipp-påskrislav ”Stereocáulon saxátile”, på klippor
Luddig påskrislav ”Stereocáulon tomentósum”, på sandig mark

Lavar, forts.
Spretig påskrislav ”Stereocáulon vesuviánum”, på klippor
Strållav ”Umbilicária cylíndrica”, på sten
Svedlav ”Umbilicária deústa”, på sten
Ragglav ”Umbilicária hirsúta”, på klippor, block
Nordlig navellav ”Umbilicária hyperbórea”, på sten
Glatt navellav ”Umbilicária polyphýlla”, på klippor, block
Bronsnavellav ”Umbilicária polyrrhíza”, på sten
Snabellav ”Umbilicária proboscídea”, på klippor
Siktlav ”Umbilicária torrefácta”, på sten
Tuschlav ”Lasállia pustúlata”, på klippor, block, tusch
Mjölig brosklav ”Ramalína farinácea”, på lövträdsbark
Rosettbrosklav ”Ramalína fastigiáta”, på asp, gran
Brosklav ”Ramalína fraxínea”, på ädla lövträd
Spatelbrosklav ”Ramalína pollinária”, på ädla lövträd, klippor
Fågeltoppsbrosklav ”Ramalína polymorpha”, på ”fågelklippor”
Trådbrosklav ”Ramalína thráusta”, på grangrenar
Brun spricklav ”Acaróspora fuscáta”, på klippor, block
Rostspricklav ”Acaróspora sinópica”, på järnhaltig sten
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət