Ana səhifə

Vědecké rady Univerzity Karlovy V Praze, Filozofické fakulty konané dne 25 2010 Počet členů vr 40, přítomno 33, omluveno 7


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə7/8
tarix26.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Alternativní kultura: Příběh české společnosti 1945 – 1989 / České výtvarné umění druhé poloviny

20. století: alternativa a underground, umění a společnost.
Kapitola věnovaná alternativnímu výtvarnému umění s ohledem na sociologické aspekty problematiky je součástí kolektivního díla, které poprvé uceleně mapuje českou nezávislou kulturu od konce druhé světové války až do konce normalizačního období.
Monografie sochaře Františka Pacíka.
Monografie zformovala poprvé představu o sochaři, jehož dílo je možno na základě této knihy vřadit mezi nejvýznamnější české sochaře 2. poloviny 20. století. Kromě uceleného pohledu na Pacíkovu tvorbu kniha přináší řadu objevných poznatků, které zásadně obohacují chápání českého umění zkoumané doby.
  3.4 Citace


   1. údaje 3.4.1 až 3.4.4 dle jiné metodiky (SCOPUS, další – uvést název) individuální vyhledání citací

bez autocitací, celkem 71, za posledních 5 let 10
  3.5 Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče

Komise se vyjádří k celkovému přínosu publikací uchazeče pro obor, zmíní nejdůležitější tituly a charakterizuje jeho publikační činnost i z hlediska jejího vývoje.

Komise konstatovala, že uvedená publikační činnost PhDr. M. Klimešové, Ph.D. dokazuje badatelský postoj autorky a je cenným přínosem pro umělecko-historické poznání dějin českého umění, zejména ve 2. polovině 20. století. Vynikající jsou kapitoly o české alternativní výtvarné kultuře obsažené v akademických Dějinách českého výtvarného umění a recentní monografie o sochaři Františku Pacíkovi. Publikační činnost dr. Klimešové je tematicky soustředěná a vykazuje vzestupnou odbornou tendenci.
  3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center

roky realizace

název a číslo grantu, VZ nebo VC

poskytovatel

1.

1995

Nová encyklopedie českého výtvarného umění

Kancelář předsedy vlády ČR, MK ČR,

AV ČR


2.

2001

Alternativní kultura – 403/99/0885

GA ČR

3


2004 – 2006


Deníky sochaře Z. Sekala – 408/04/0188


GA ČR4.

2007

Dějiny českého výtvarného umění VI. –

404/96/129 a 408/99/148GA ČR

  3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče

Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče.
Marie Klimešová se od 80. let soustavně zabývá průzkumem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Publikovala řadu monografií, mnohdy spojených i s výraznými výstavními počiny, zejm. v GHMP a v Národní galerii. Ve svých textech, založených na důkladném průzkumu materiálu, nově interpretuje tvorbu osobností výtvarné scény, z nichž většina patřila v normalizačním období k zakázaným autorům. Kromě monografických studií se zaměřuje i na široký průzkum českého umění zejména období 40. – 80. let, o jehož komplexní nové zhodnocení usiluje.
4. Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace
  4.1 Další profesní kvalifikace
4.1.1 dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.)

4.1.2 výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových metod či zdokonalení stávajících atd.)


  4.2 Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí


   1. recenze a jiné ohlasy na umělecká díla a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalších uměleckých akcí, monografie věnované uchazeči jako umělci, recenze v odborných časopisech atd.)

od roku 1988 do r. 2007 realizovala výstavy výtvarných děl autorů poválečného období - 16
 

5. Ostatní činnosti
  5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích


   1. Kongres německých historiků umění, Drážďany 1994 – České umění 1956 – 1963

Figuration / Abstraction: Strategies for Public Sculpture in Europe 1945 – 1968,

Henry Moore Institute, Leeds, 1999

Palazzo delle Esposizioni, Roma, „L´utopia bruciata della primavera praghese. Prospettive storiche e

filosofiche“, Universita degli Studi de Udine a Universita di Roma Tor Vergata, 2009

Zbyněk Sekal. Art Museum Tokyo University 2002

Externí přednáškové cykly na katedře dějin umění Univerzity Palackého v Olomouci, ZS 2003,

ZS 2004

World Learning, inc., SIT Study Abroad. Cyklus přednášek v rámci programu Arts, Community, andTransition, podzim 2008, březen 2009 a říjen 2009

přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí)

jako organizátor konference, člen jejího přípravného výboru,


   1. 2. sjezd historiku umění - organizátor konference a člen přípravného výboru (UHS, 2006)

Česká kultura 50. a 60. let (GHMP, 1988) – organizátor sympozia

   1. předseda sekce konference (chairman)

2. sjezd historiků umění – předsedkyně sekce „Ve stínu ideologií: dějiny umění a výtvarná kultura

v českých zemích 1918 - 1970

Lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii.
  5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách

(seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství)

2005 – 2007 – umělecká rada Galerie výtvarného umění Karlovy Vary

2007 - dosud – Umělecká rada Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

2007 – dosud – oborová habilitační komise Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

2008 – dosud – nákupní komise Západočeské galerie v Plzni – předsedkyně

2009 - Ceepus, česká pobočka
  5.3 Členství v redakčních radách vědeckých časopisů

(seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu)

1993-1998, 2002 – dosud – redakční rada Bulletinu UHS
  5.4 Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru

Uvedena budou jak ocenění za jednotlivé práce, tak za dlouhodobý přínos pro obor, datum udělení ceny a instituce, která ocenění udělila.

1996 - Cena Akademie věd České republiky
6. Závěr stanoviska habilitační komise
Stručná charakteristika vědecké a pedagogické osobnosti uchazeče a shrnutí významu jeho práce, dále formulace závěru habilitační komise a jeho zdůvodnění. Vedle základní charakteristiky zde možno zmínit ještě další skutečnosti a argumenty významné pro habilitaci.

PhDr. Marie Klimešová, Ph.D., se zaměřila na dějiny českého moderního umění, zejména 2. poloviny 20. století a díky své publikační a kurátorské činnosti se prosadila jako přední odborník. Své znalosti dokáže předat studentům intenzivně a vynikající pedagogickou formou. Také komise dospěla k závěru, že dr. M. Klimešová je uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a její pedagogické působení a výsledky odpovídají vědecko-pedagogické hodnosti docent.


Výsledek hlasování habilitační komise (počet přítomných, pro, proti, zdržel se).

Přítomno: 5

Pro:5

Proti:0


Zdržel se:0

Předseda:

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. …………………………………………………………..
Členové:

doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. …………………………………………………………

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. ………………………………………………………..

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. ……………………………………………………….

prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. ………………………………………………………..

V Praze dne ……………


Příloha č. 3 – Stanovisko habilitační komise k habilitaci PhDr. Miry Nábělkové, CSc.
1. Základní údaje o uchazeči


  1. Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození

Mira Nábělková, PhDr., CSc., Martin (SR) 30.3.1956
  1. Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:


1975-1980 Filozofická fakulta UK Bratislava (slovenský jazyk – ruský jazyk)

1982 PhDr. – FF UK Bratislava

1980-1999 Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava (študijný pobyt, odborná pracovníčka, interná vedecká ašpirantka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka)

1989 CSc. (dizertácia Vzťahové adjektíva v slovenčine. Funkčno-sémantická analýza desubstantívnych derivátov; knižne 1993)


  1. Průběh zaměstnání


1980 – dosud Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava (částečný úvazek)

1999 – 2004 FF MU Brno, externá výučba (slovakistika v rámci Ústavu slavistiky FF MU Brno)

1999 – dosud odborná asistentka Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK Praha (Kabinet slovakistiky, na plný úvazek)  1. Zahraniční pobyty

Absolvované stáže sa časově vážou k období práce v Jazykovedném ústavu Ľ. Štúra SAV před příchodem na FF UK v Praze (jeden dlouhodobý a jeden kratší pobyt na partnerských slavistických pracovištích):Moskva, apríl–máj 1986, Institut slavjanovedenija AV ZSSR

Nový Sad, máj 1991, Inštitút slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade
2. Pedagogická činnost
  2.1 Výuka v pregraduálním studiu

Akad. rok –3

2006/2007Akad. rok – 2

2007/2008Akad. rok –1

2008/2009Běžící akad. rok


přednášky – hodin ročně

130

104

104

52

semináře – hodin ročně

234

312

312

260

praktická výuka

stáže, cvičení, laboratorní práce – hodin ročně104

52

52

208

CŽV – hodin ročně

č 2.2 Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studiaAkad. rok –3

2006/2007Akad. rok –2

2007/2008Akad. rok –1

2008/2009Běžící akad. rok

Bc. vedení


4

  z toho absolventi

Mgr. vedení

2

3

9

8

  z toho absolventi

1
1
Ph.D. vedení

2

3

4

3

  z toho absolventi1  1. Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů

Jako garantka lingvistické, a to teoretické i praktické jazykové složky slovakistického studia zabezpečuje dr. M. Nábělková v průběhu let v širokém spektru povinné i volitelné předměty oborů slovakistika a středoevropská studia. Na přednášky a semináře poskytující studentům vhled do lingvistické teorie a systému současného slovenského spisovného jazyka v celém jeho rozsahu (v magisterském studiu slovakistiky Současný spisovní jazyk: Fonetika a fonologie, Morfologie, Syntax, Lexikologie a lexikografie, Stylistika, Dynamika slovné zásoby současné slovenštiny, v bakalářském studiu Synchronní struktura areálového jazyka I – IV), provázené praktickými jazykovými cvičeními, navazují kurzy s diachronním zaměřením (Vývoj jazyka a historická mluvnice), se zaměřením na stratifikaci národního jazyka a koexistenci spisovné slovenštiny a nespisovných variet (Slovenská dialektologie, postavení nářečí v současné jazykové situaci), na otázky jazykové kultury (Jazykový management, jazyková kultura). V kursech normativní mluvnice spisovné slovenštiny cíleně zavádí moderní metody popisu i hodnocení jazykové struktury, a to v kontrastivním a srovnávacím kontextu s češtinou. Zřetel k česko-slovenským jazykovým vztahům je prohlouben ve volitelných kurzech viz blíže na webu (https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=31ad31d9df69437a30d0a9942101bee0&tid=&do=predmet&kod=ASE100066Jazyky v kontaktu, společenský a individuální bilingvizmus, Slovensko-české lexikální diference, Slovensko-český, česko-slovenský překlad, Slovensko-česká dvojjazyčnost v literárním textu), a to při zaměření na dějiny a současnost česko-slovenského jazykového soužití. Volitelné kurzy orientují pozornost studentů především na výzkumně aktuální systémově komparativní a sociolingvistické, komunikačně pragmatické otázky vztahů slovenštiny a češtiny. Nosnost takto zaměřené výuky zúročuje též vlastní badatelské zaměření M. Nábělkové a odráží se též na zaměření studentských diplomových prací i na profilu přihlašovaných doktorandských projektů. Kurzy realizované M. Nábělkovou tak představují prostor pro lingvistickou přípravu českých slovakistů a vzhledem k postupovým, bakalářským a diplomovým studentským pracím i prostor rozvíjení česko-slovenského lingvistického výzkumu.3. Vědecko-výzkumná činnost
  3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru

české a slovenské

cizojazyčné
celkem

posl. 5 let

hlavní autor

celkem

posl. 5 let

hlavní autor

monografie

2

1

1


kap. v monografiích

1
1


periodika s IF

1

1

1


rec. časopisy

15

3

15

1

1

1

rec. sborníky

47

15

47

2

1

2

krit. edice pramenůkoment. překlady

  1. Vydavatelé monografie


Vzťahové adjektíva v slovenčine: Funkčno-sémantická analýza desubstantívnych derivátov. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1993.

Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. 1. vyd. Bratislava – Praha: Veda – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, 2008.  1. Nejvýznamnější práce uchazeče

HORECKÝ, Ján, BUZÁSSYOVÁ, Klára, BOSÁK, Ján a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1989. ISBN 80-224-0047-5. s. 169–194, 287-293

V kolektivní monografii poskytující komplexní obraz synchronní dynamiky slovní zásoby slovenštiny druhé poloviny 20. století zpracovala M. Nábělková kapitoly orientované na dynamiku adjektiv (Potencie a smery pohybov v adjektívnej lexike, Konkurencia adjektíva a pádu substantíva v prívlastkovej pozícii, Možnosti a spôsoby prekonávania obmedzení adjektívnej derivácie, Konkurencia adjektív s domácimi a internacionálnymi formantmi). Objektivně složitou problematiku adjektiv uchopila jako skutečně mnohodimenzionální fenomén a přinesla nový, originální pohled na dynamické procesy a tendence ve sfěře přídavných jmen s ohledem na adjektivní slovotvorbu, sémantické vztahy a fungování adjektiv v komunikační praxi.

NÁBĚLKOVÁ, Mira, Vzťahové adjektíva v slovenčine: Funkčno-sémantická analýza desubstantívnych derivátov. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1993. ISBN 80-224-0352-0. 208 s.

Kniha je prvním monografickým zpracováním vztahových adjektiv ve slovenštině. Představuje funkčně sémantický popis slovnědruhově a sémanticky vymezené části slovní zásoby, u které současné texty ukazují výrazný kvantitativní nárůst i kvalitativní změny, obojí opřené o systémové potence jazyka a aktuální vyjadřovací potřeby společnosti. Práce vymezuje hlavní komunikační funkce vztahových adjektiv a na bázi bohatého textového materiálu přináší analýzu, popis typologii vztahových významů. Zaměřuje se také na produktivní systémové přehodnocování vztahových adjektiv směrem k významu kvalifikačnímu, jako rozvíjející se potenci jejich významového vývoje a současně, z hlediska hodnocení přístupu užívatelů jazyka, jako sféru široké jazykové kreativity. Přístup a výsledky představené v monografii se staly východiskem pro další klíčové a syntetické lingvistické slovakistické projekty (koncepce výkladového slovníku Slovník súčasného slovenského jazyka, monografické zpracování slovenské slovotvorby J. Furdíka), inspirativně působí i v českém a slavistickém lingvistickém kontextu.
NÁBĚLKOVÁ, Mira, Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu. 1. vyd. Bratislava – Praha: Veda – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, 2008. ISBN 978-80-224-1060-1. 364 s.

Monografie, předkládaná jako habilitační spis, představuje zásadní přínos k poznání dnešních slovensko-českých a česko-slovenských jazykových, komunikačních a socio-kulturních vztahů. Autorka se soustřeďuje na jejich vývoj po rozdělení společného státu v autentické komunikaci Čechů a Slováků, se zohledněním relevantních lingvistických, sociálních, kulturních, legislativních a vzdělávacích souvislostí. V samostatných kapitolách knihy se věnuje pozornost vývojovým tendencím česko-slovenského (pasivního) bilingvismu, problematice vzájemné srozumitelnosti, postojům a komunikačním strategiím užívatelů slovenštiny a češtiny ve vzájemném kontaktu, analyzují se některé stránky srovnání slovní zásoby a vzájemného přebíraní slov, pozornost se věnuje i specifické otázce česko-slovenské vícejazyčnosti v umělecké literatuře. Při sledování vývojových tendencí ve vzájemných jazykových vztazích se autorka obrací na různé textové zdroje, systematicky pracuje i s autentickou internetovou komunikací. Samostatnou pozornost věnuje otázce slovakistiky jako studijnímu oboru v českém prostředí. Tématem a způsobem zpracování monografie představuje významný mezník moderního sociolingvisticky zaměřeného výzkumu dvou strukturně i historicky blízkých jazyků nejen v česko-slovenském, slavistickém, ale i širším evropském kontextu. Vzhledem k specifičnosti česko-slovenského „příběhu“ a ke spolehlivě opoře v nejnovějších metodologických postupech světové lingvistiky je navýsost aktuálním příspěvkem české jazykovědy k modernímu a široce pěstovanému sociolingvistickému proudu.

  3.4 Citace
Celkový počet citací 189, počet citovaných prací 40, počet citací prací vydaných v posledných 5 letech 22.
Vlastní rešerše uchazeče, viz seznam v příloze, srov. tam ale také bohatý seznam ohlasů na její dílo


  1. Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče

Publikační činnost dr. M. Nábělkové, ve které se autorka zaměřuje na témata několika různých badatelských okruhů, zahrnuje 2 individuální monografie, rozsáhlou autorskou účast v jedné kolektivní monografii, 63 vědeckých studií a článků a více než 60 dalších textů (recenze, zprávy, jazykové poznámky, popularizační texty apod.).

K hlavním výzkumním tématům autorky patří po mnoha let lexikologie a v posledních letech zejména otázka česko-slovenských jazykových vztahů. Ve svých lexikologických pracích se M. Nábělková věnuje teoreticky závažným tématům – potencím jazykového systému, slovotvorné potencialitě ve vztahu k lexikální normě, vymezení textových a slovníkových jednotek, paradigmatickým a syntagmatickým vlastnostem lexikálních jednotek v soustředění především na problematiku přídavných jmen. Na jejich funkčně sémantickou charakteristiku a dynamické tendence, slovotvornou a významovou potencialitu, textovou slovotvorbu a lexikografické zpracování se zaměřují monografie Vzťahové adjektíva v slovenčine. Funkčno-sémantická analýza desubstantívnych derivátov (1993), autorské kapitoly v kolektivní monografii Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (1989) a v průběhu let publikované studie a články. Jednoznačným projevem uznání kvality práce M. Nábělkové v této oblasti je skutečnost, že na jejích výzkumech je založena koncepce adjektivního hesla v nově koncipovaném Slovníku současného slovenského jazyka, jenž již po vydání svého prvního dílu sbírá pozitivní ohlasy.

Druhou stěžejní výzkumnou oblast představuje téma česko-slovenských jazykových vztahů, na které se soustředila v desítkách komparativních a komunikačně orientovaných studií a článků, jejichž systemizací je monografie Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu (2008). Tyto práce představují podstatnou součást rozvíjejícího se česko-slovenského odborného diskurzu orientovaného na problematiku kontaktového soužití češtiny a slovenštiny v období po rozdělení společného státu, její představení v širším mezinárodním kontextu přináší především rozsáhlá studie Closely Related Languages in Contact: Czech, Slovak, „Czechoslovak“ (2007). Konjunkturu zájmu v širokých i odborných kruzích, které dnes česko-slovenské jazykové vztahy a kontakty vyvolávají, je nutno přičíst na vrub nejen změněné společenské situaci a potřebám společnosti, ale také nevšednímu badatelskému úsilí a koncepční pedagogické práci M. Nábělkové.

V lingvistických pracích M. Nábělkové se ve vzácné míře důsledně spojuje systémové a komunikační hledisko, strukturní a sociolingvistický přístup k jazykovým jevům (analýzy první sféry pravidelně dokládá údaji z oblasti postojů užívatelů jazyka k příslušným jevům, poznávaním jazykového vědomí). O pozitivní recepci a inspirativnosti jejích lexikologických a česko-slovensky orientovaných vědeckých prací svědčí vysoká citovanost nejen v Čechách a na Slovensku, ale šíře v mezinárodní slavistice.

  3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a centerroky realizace

název a číslo grantu, VZ nebo VC

poskytovatel

1.

1995–1998

Slovenčina na konci 20. st. – zmeny v systéme, normách a funkciách. VEGA, projekt č. 95/5305/238

VEGA

2.

1999–2000

Prevzaté slová v súčasnej slovenčine. VEGA, projekt č. 2/6082/99

VEGA

3.

1999–2004


Jazyky ve struktuře vývoji a komunikaci. MSM, VZ 112100003

MSM, VZ

4.

2001–2003

Inovačné procesy v slovnej zásobe súčasnej slovenčiny. VEGA, projekt č. 2/1056/22

VEGA

5.

2001–2003

Slovník súčasného slovenského jazyka. (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým súvisiaci lexikologicko-lexikografický výskum). VEGA, projekt č. 2/1057/22

VEGA

6.

2002–2004

Slovník súčasného slovenského jazyka. (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým súvisiaci lexikologicko-lexikografický výskum). VEGA, projekt č. 2/5038/5

VEGA

7.

2005–2007


Slovník súčasného slovenského jazyka. (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým súvisiaci lexikologicko-lexikografický výskum). VEGA, projekt č. 2/5038/27

VEGA

8.

2005–2009Jazyk jako produkt lidské činnosti. MSM, VZ 0021620825, Dílčí úkol: Slovanské jazyky v komunikačních a společenských procesech

MSM, VZ

9.

2007–2009


Literatúra v kyberpriestore. VEGA, projekt č. 2/7090/7,

VEGA

10.

2008–2010


Slovník súčasného slovenského jazyka. (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým súvisiaci lexikologicko-lexikografický výskum). VEGA, projekt č. 2/0007/08

VEGA

11.

2005-2011

Český národní korpus a korpusy dalších jazyků – INTERCORP (projekt paralelních korpusů). MSM, VZ 00216220823


MSM, VZ
  1.   Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče

Jak již bylo uvedeno, M. Nábělková se v průběhu let orientuje na problematiku lexikální zásoby slovenštiny z různých aspektů – na inovační procesy v slovní zásobě, otázku jejího obohacování z domácích a internacionálních zdrojů, slovotvorné a sémantické procesy, konfrontaci s češtinou (strukturní komparace a problematika výpůjček) aj. Výsledky jejího výzkumu našly uplatnění jak ve sféře lexikografického zpracovaní slovní zásoby, tak v syntetizujících kompediích a učebnicích slovenštiny. Výsledky sociolingvistického výzkumu kontaktové situace češtiny a slovenštiny, problematiky bilingvální kompetence a na ni orientovaného jazykového managementu, na specifickou problematiku receptivního multilingvizmu (semikomunikace, dvojjazykové komunikace) představují zásadní příspěvek k poznání jazykové situace v českém prostředí, jako i k (v současné evropské situaci aktálnímu) rozvíjení problematiky zkoumání koexistence blízcepříbuzních jazyků.

Vědecko výzkumná činnost M. Nábělkové vychází z moderních metodologických lingvistických postupů zasazených primárně do slavistického kontextu. Průběžně inovovaná teoretická východiska výzkumu svědčí o soustavném sledování velké šíře odborné literatury, což v podmínkách jazykově různorodé lingvistiky a slavistiky není rys vždy samozřejmý. Volba tematického zaměření vědeckých úkolů spolehlivě reflektuje u M. Nábělkové jak vědecký vývoj v oblasti jazykovědné slovakistiky, tak i společenské potřeby soustavného výzkumu slovenštiny, a to jak v rovině teoretické, tak aplikované. Propojení teoretického myšlení s potřebami aplikované lingvistiky je vedle výše zmiňované jednoty strukturního a sociolingvistického přístupu k jazykovým jevům a schopnosti mezijazykového porovnávání typickým rysem výzkumné činnosti M. Nábělkové.
Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče.
Je jí na jedné straně srovnávací a kontrastivní studium slovenštiny a češtiny, opřené o významnou datovou základnu, zatímco na druhé je jí orientace historicko-kulturní na kontakty dvou blízkých jazyků v nejnovější době.

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət