Ana səhifə

Vědecké rady Univerzity Karlovy V Praze, Filozofické fakulty konané dne 25 2010 Počet členů vr 40, přítomno 33, omluveno 7


Yüklə 0.68 Mb.
səhifə2/8
tarix26.06.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Personálie akreditačního referátu


Vědecká rada schválila hlasováním:
Studijní komise projednala všechny materiály na svém zasedání dne 2.2. 2010.

Akademický senát projednal níže uvedené materiály na svém zasedání dne 11.2. 2010.


žádosti o prodloužení akreditace


  • SO Dánská studia v bakalářském SP Filologie

(prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

shledané nedostatky: žádné

stanovisko komise: doporučeno


  • SO Norská studia v bakalářském SP Filologie

(prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

shledané nedostatky: žádné

stanovisko komise: doporučeno


  • SO Švédská studia v bakalářském SP Filologie

(prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

shledané nedostatky: žádné

stanovisko komise: doporučeno


žádosti o rozŠíŘEní akreditace

  • bakalářského SP Historické vědy o SO Dějiny antické civilizace

(prezenční forma, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium)

shledané nedostatky: žádné

stanovisko komise: doporučeno


  • bakalářského SP Historické vědy o SO Dějiny antické civilizace

(prezenční forma, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium)

shledané nedostatky: žádné

stanovisko komise: doporučeno


4. Habilitační řízení paní PhDr. Marie Klimešové, Ph.D. pro obor dějiny umění:

Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.


Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.
Složení komise:
schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 21.5.2009:
Předseda:

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. ÚDU FF UK v Praze


Členové:

doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. Akademie výtvarných umění v Praze

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. ÚDU FF UK v Praze

prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. ÚDU AV ČR

prof. PhDr. Jindřich Vybíral, CSc. Vysoká škola UMPRUM, Praha
Habilitační práce:
Foltýn – Kmentová – Kolářová – Kučerová – Máj – Pacík. Kapitoly z dějiny českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století.
Oponenti:
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. ÚDU FF UK v Praze

PhDr. Lenka Bydžovská, CSc. ÚDU AV ČR

doc. PhDr. Jiří Šetlík. CSc. v důchodu

4.1 Stanovisko komise přednesl předseda komise prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

(Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 2 k tomuto zápisu)
4.2 PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. přednesla přednášku na téma „Konfrontáže Jiřího Koláře jako jeden z původních raných projevů evropského pop artu.“
4.3 PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. představila svou habilitační práci „Foltýn – Kmentová – Kolářová – Kučerová – Máj – Pacík. Kapitoly z dějiny českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století..“
4.4 PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. seznámila VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru.
4.5 Diskuse:
V diskusi vystoupili:

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. , doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. , prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. , prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.4.6 Uzavřené jednání:
Hodnocení pro posouzení přednášky :

(přednesl prof. PhDr. Ing. Jan Royt)

Jako téma své habilitační přednášky si kandidátka zvolila Konfrontáže Jiřího Koláře jako jeden z původních raných projevů evropského pop artu. V úvodu M. Klimešová zdůraznila aktualizaci pop artu v současnosti. Stručně pak nastínila vývoj pop artu ve světovém i českém kontextu. Podstatná část přednášky byla věnována umělecké tvorbě Jiřího Koláře a projevům pop artu v jeho konfrontážích. Kandidátka citlivě interpretovala Kolářovy konfrontáže na podkladě dobových souvislostí. Výklad byl podán přehledně a měl jasně zřetelnou strukturu. Na zadané otázky uchazečka odpověděla s důkladnou znalosti a se zjevným zaujetím.

Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky.


Výsledek tajného hlasování :
Počet členů VR : 40

přítomno : 33

kladných hlasů : 32

záporných hlasů : 0

neplatných hlasů : 1
Vědecká rada schválila a postoupila návrh UK.

5. Habilitační řízení paní PhDr. Miry Nábělkové, CSc. pro obor slavistika:

Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Vilém Herold, CSc.
Složení komise:
schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 15.10.2009:
Předseda:

prof. PhDr. František Čermák, DrSc. UK v Praze, FF, Ústav Českého národního korpusu


Členové:

Prof. Dr. Tilman Berger Slavisches Seminar der Universität Tübingen

PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. Akademie věd, Ústav pro jazyk český

prof. Dr. Stefan Michael Newerkla Institut für Slawistik der Universität Wien

prof. PhDr. Slavo Ondrejovič, DrSc. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava
Habilitační práce:

„Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu.“


Oponenti:

Prof. Dr. Tilman Berger Slavisches Seminar der Universität Tübingen

Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. UK v Praze, FF, Ústav translatologie + AV, Ústav pro jazyk český

prof. Lubomír Ďurovič Lund University5.1 Stanovisko komise přednesl prof. PhDr. František Čermák, DrSc.

(Text stanoviska komise je uveden v příloze č. 3  tomuto zápisu)


5.2 PhDr. Mira Nábělková, CSc. přednesla přednášku na téma „Sociolingvistická problematika v diele Ľudovíta Nováka v kontexte Pražského lingvistického krúžku. Programovo-anticipačné hodnotenie jazykových vzťahov v Jazykovedných glosách k československej otázke (1935) a súčasnosť.“
5.3 PhDr. Mira Nábělková, CSc. představila svou habilitační práci „Slovenčina a čeština v kontakte. Pokračovanie príbehu.“
5.4 PhDr. Mira Nábělková, CSc. seznámila VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru.
5.5 Diskuse:
V diskusi vystoupil: prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c.
5.6 Uzavřené jednání:
Hodnocení pro posouzení přednášky :

(přednesl prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.)

Přednášející se věnovala významné osobnosti československé a slovenské lingvistiky - L. Novákovi.
Učinila tak především se zřetelem k Jazykovednym glosám k československej otázke jakožto reprezentativní práci charakteristické pro autorův názor na česko-slovenské vztahy. Toto dílo mladého dvacetisedmiletého jazykovědce nazírala nejen z hlediska historického, ale především ze zorného úhlu jeho aktuální relevance. Podstatou tohoto díla je řešení "česko-slovenského problému", přičemž je třeba zvláště ocenit jeho dobově nikoli zcela obvyklý interdisciplinární charakter. Jádrem zkoumaného problému je otázka existence československého národa a v souvislosti s tím i československého jazyka představující rozpor zřetelů státoprávních a politických a zřetelů jazykových a etnických. Přednášející zdůraznila akcent na význam společenský, který v tehdy dané historické situaci dominoval i u Nováka. Připomněla mimo jiné, že Novák odhalil i v tehdejších sporech o československou identitu nezanedbatelný podíl rozporů a diferencí metodologických.
V dalším výkladu připomněla i řadu životopisných dat (studium v Praze, působení v Paříži, činnost v Matici slovenskej, úloha v budování slovenské akademie ve čtyřicátých letech), zdůraznila i význam Novákova členství v PLK.
V dalším výkladu soustavně glosovala Novákovo dílo od 30. let. Zdůraznila především přítomnost anticipačních hodnot jeho nejstarších prací.
Hodnotila také reflex Novákových prací na české straně v době jejich vzniku. (F.X. Šalda, F. Trávníček, F.Tichý, J.B.Čapek), z pozdějších reflexí připomněla názory K.Horálka.
Vyjádřila zjištění, že Novák v mnoha směrech kladl základy řešení mnohých podstatných otázek vztahů obou jazyků i v novější době.
Převážně cyklicky komponovaná přednáška byla přednesena sdělným a zaujatým způsobem.
Na otázky oponentů a v obecné rozpravě odpovídala obšírně, s nespornou erudicí a hluboce zaujatým způsobem.
Vědecká rada schválila znění hodnocení pro posouzení přednášky.
Výsledek tajného hlasování :
Počet členů VR : 40

přítomno : 33

kladných hlasů : 28

záporných hlasů : 0

neplatných hlasů : 5

Vědecká rada schválila a postoupila návrh UK.


Zapsala: Blanka Kovářová

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

proděkan pro vědu děkan

V Praze dne 25.2.2010


Příloha č. 1 – Aktualizace předsedů a členů komisí pro státní rigorózní zkoušky
Katedra andragogiky a personálního řízení

Studijní program Pedagogika

Studijní obor: andragogika a personální řízení
Předsedové: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.

Doc. PhDr. Milan Beneš


Členové: PhDr. Renata Kociánová, Ph.D.

PhDr. Jiří Reichel, Ph.D.

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

Zástupci MŠMT: PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.

Dr. Ing. Vítězslav Hálek, MBA

PhDr. Jan Galuška

PhDR. Bohumír Fiala

Předměty: andragogika

personální řízení
Ústav Blízkého východu a Afriky

Studijní program Historické vědy

Studijní obor: dějiny a kultura islámských zemí

Předsedové: Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.

Prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.


Členové: Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.

Prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.

PhDr. Petr Kučera, Ph.D.


Zástupci MŠMT: Prof. ThDr. Jan Heller, DrSc.

Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Doc. PhDr. Jan Marek, CSc.

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

PhDr. Luděk Hřebíček, DrSc.

Předměty: dějiny Blízkého východu

náboženství a filozofie Blízkého východu

Studijní program Filologie

Studijní program: afrikanistika

arabština

hebraistika

íránistika

perština

turečtina


Předsedové: Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.

Prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.

Doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.


Členové: Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc.

Prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.

Prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.

Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

Doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc.

Doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.

Doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc.

Doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D.

PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.

PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
Zástupci MŠMT: Prof. ThDr. Jan Heller, DrSc.

Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Doc. PhDr. Jan Marek, CSc.

Doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc.

PhDr. Luděk Hřebíček, DrSc.

Předměty: jazyk dané oblasti

literatura a kultura dané oblasti
Ústav anglofonních literatur a kultur

Ústav anglického jazyka a didaktiky

Studijní program Anglistika - amerikanistika

Studijní obor: anglistika - amerikanistika


Anglofonní literatury:

 

Předseda: Prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 

Členové: Doc. Ondřej Pilný, Ph.D.

               Doc. Justin Quinn, Ph.D.

 

Zástupci MŠMT: Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc., Univerzita Hradec Králové                           Doc. PhDr. Michal Peprník, Dr., Univerzita Palackého v Olomouci

                           Doc. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. Univerzita Palackého v Olomouci

 

Anglický jazyk:


Předseda: Prof. PhDr. Aleš Klégr 
Členové: Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Zástupci MŠMT: Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

Prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc.

Předměty: anglický jazyk:

anglický jazyk – lingvistika

obecná lingvistika

díla vědecké literatury


anglická a americká literatura:

dějiny anglické literatury

dějiny americké literatury

literárněteoretické a literárněhistorické myšlení


Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou

Studijní program Historické vědy

Studijní obor: archeologie pravěká a raně středověká
Předsedové: Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.

Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.

Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Členové: PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.

PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

Doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.

Doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.

PhDr. Ivo Štefan, Ph.D.
Zástupci MŠMT: Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.

Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.

Prof. PhDr. Petr Sommer, CSc.
Předměty: archeologie staršího pravěku

archeologie mladšího pravěku

archeologie středověku
Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Studijní program Filologie

Studijní obor: český jazyk
Předsedové: Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Členové: Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.

Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

Doc. PhDr. Eva Hošnová, CSc.

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.

Prof. PhDr. Zdena Palková, CSc.

Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.
Zástupci MŠMT: Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

Prof. Jiří Kraus, DrSc.

Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.

Předměty: gramatická struktura češtiny a její fungování v promluvě

čeština v komunikaci

obecná jazykověda


Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Studijní program Čeština v komunikaci neslyšících

Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících
Předsedové: Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.


Členové: Prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Prof. PhDr. Karel Šebesta , CSc.

PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.


Zástupci MŠMT: Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.

Doc. PhDr. Naďa Kvítková, CSc.

Doc. Ing. Jaroslav Hrubý, CSc.
Předměty: gramatická struktura českého znakového jazyka

český znakový jazyk v komunikaci

obecnělingvistické, sociolingvistické a psycholingvistické aspekty hluchoty

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət