Ana səhifə

Univerzita palackého V olomouci přírodovědecká fakulta bakaláŘSKÁ práce olomouc 2012 Jakub Přichystal univerzita palackého V olomouci


Yüklə 1.93 Mb.
səhifə1/17
tarix24.06.2016
ölçüsü1.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Přírodovědecká fakulta

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Olomouc 2012 Jakub Přichystal

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Přírodovědecká fakulta
Katedra analytické chemie

Analýza markerů pro charakterizaci levandule a levandulového oleje


BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor práce: Jakub Přichystal

Studijní obor: Chemie – Fyzika se zaměřením na učitelství

Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Petr Barták, Ph.DOlomouc 2012

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně pod vedením pana Doc. RNDr. Petra Bartáka, PhD. a veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury.

V Olomouci dne .........................

……………………………..

Vlastnoruční podpis

Děkuji Doc. RNDr. Petru Bartákovi, PhD. za odborné rady a připomínky při tvorbě bakalářské práce, za vysvětlení nezbytných apektů experimentální části a čas, který mi ochotně věnoval.Abstrakt

Levandule (Lavandula angustifolia) je hojně používanou rostlinou ať už v parfumerii či lidové medicíně a to již od nejstarších civilizací. Na základě literární rešerše byly vybrány markery pro charakterizaci levandule a jejího oleje. Za markery byla vybrána skupina šesti látek: α-pinen, d-limonen, eukalyptol, linalool, kafr a linalyl acetát. Všechny markery byly ve třech zkoumaných vzorcích rostliny obsaženy. K určení jejich přítomnosti v rostlině bylo využito plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií za použití dvou extrakčních metod – mikroextrakce tuhou fázi z headspace prostoru a extrakce do methanolu. Z vybrané skupiny se tři látky (d-limonen, eukalyptol, linalyl acetát) projevily jako vhodné pro charakterizaci oleje, jelikož při obou metodách byly snadno detekovatelné a došlo k jejich dostatečnému odseparování. U druhé trojice došlo v methanolickém extraktu k nedokonalému odseparování a jejich obsah byl stanovován pomocí jejich charakteristických iontů z hmotnostního spektra. Pro stanovení přesnějších parametrů u jednotlivých markerů je nezbytný další výzkum.

Součástí práce je literární rešerše, která se zabývá účinky levandule na organismus člověka, živočichy a jejich tkáně i mikroorganismy. Obsahuje výčet skupin látek obsažených v rostlině včetně popisu majoritních složek jejího esenciálního oleje. V rešerši je zahrnut i botanický popis levandule včetně zařazení v systému rostlin, historie použití levandule v tradiční medicíně a parfumerii. Samostatná kapitola je pak věnována destilaci esenciálního oleje.

Abstract

In this bachelor thesis was selected a group of six compounds as markers for characterization of lavender (Lavandula angustifolia) and lavender essential oil. The choice was based on research in scientific publications and reports in journals available in online databases. The selected compounds were α-pinene, d-limonene, 1,8-cineole, linalool, camphor and linalyl acetate. All markers were detected by gas chromatography and mass spectroscopy using two extraction methods – solid-phase microextraction from headspace area and methanol extraction. Three compounds (d-limonene, 1,8-cineole, linaly acetate) were completely separated and easy detectable using both extraction methods. Other three ones were not separated from methanol extract. Detection of these compounds was carried out using their specific ions from mass-spectrum. A further research for each of markers is demanded.

This thesis includes the literature retrieval focused on the biological actions of lavender and lavender essential oil on human body, animals, animal tissues and microorganisms. A part of the research was dedicated to describe the main groups of compounds in lavender and to more detailed description of the main constituents of lavender essential oil. It covers even the botanic characterization and classification of lavender, the history of usage in the traditional medicine and the perfumery. An individual chapter deals with the process of distillation of the essential oil.

OBSAH


OBSAH 7

1. Úvod 8

2. Teoretická část 9

2.1 Levandule z pohledu biologie 9

2.2 Levandule v historii 13

2.2.2 Pověry a esoterické použití 15

2.3.1 Historické použití 16

2.3.1.1 Destilační pokoje 17

2.3.1.2 Anglická levandulová voda a parfémy 17

2.3.1.3 Viktoriánský rozmach levandule v parfumerii 17

2.3.1.4 Kolínská voda 17

2.3.2 Současnost 18

2.4.2 Destilace levandulového oleje 20

2.4.4.1 Destilační zařízení pro komerční rozsah produkce 25

2.4.4.2 Destilační zařízení pro nízkoobjemovou produkci a potřeby testování 27

2.4.4.3 Chladič (kondenzátor) 29

2.4.4.4 Sběrné zařízení a separátor 29

2.4.5. Shrnutí destilace esenciálního oleje 30

2.5.1 Terpenické látky 31

2.5.1.1 Esenciální olej 31

2.5.1.2 Triterpeny 32

2.5.2 Flavonoidy 33

2.5.3 Hydroxyskořicové kyseliny a kumariny 33

2.6.1. α-pinen 34

2.6.2 β-pinen 34

2.6.3 Kamfen 35

2.6.4 Okten-3-ol 35

2.6.5 Myrcen 35

2.6.6 3-oktanol 36

2.6.7 P-cymen 36

2.6.8 D-Limonen 37

2.6.9 1,8-cineol (eukalyptol) 38

2.6.10 (Z)/(E)-β-ocimen 38

2.6.11 Cis-linalool oxid 39

2.6.12 Linalool 39

2.6.13 Kafr 40

2.6.14 Borneol 40

2.6.15 Terpinen-4-ol 41

2.6.16 α-terpineol 42

2.6.17 Linalyl acetát 42

2.6.18 Lavandulyl acetát 42

2.6.19 Neryl acetát 43

2.6.20 Geranyl acetát 43

2.6.21 β-karyofylen 43

2.6.22 α-bisabolol (levomenol) 44

2.7.1 Neurologické účinky 44

2.7.2 Účinky při aromaterapii 45

2.7.2.1 Psychické působení 45

2.7.2.2 Působení na bolest 47

2.7.3 Dermatologické účinky 48

2.7.4 Účinky na jiné tělesné systémy 49

2.7.5 Antimikrobiální účinky 51

2.7.6 Pesticidní účinky 55

2.7.7 Toxické účinky 56

2.7.8 Souhrn 57

2.8 Metody izolace oleje či jeho složek pro potřeby analytického testování 58

2.8.1 Hydrodestilace 58

2.8.2 Mikroextrakce 59

2.8.3 Alkoholový extrakt 60

2.8.4 Fluidní extrakce oleje nadkritickým oxidem uhličitým 60

2.8.5 Izolace oleje s využitím mikrovlnné energie 61

3. Experimentální část 62

3.1 Pomůcky a přístroje 62

3.2 Postup měření 62

3.3 Výsledky 63

3.3.1 Analýza levandule 63

3.3.1.1 Vzorek č. 1 64

3.3.1.2 Vzorek č. 2 67

3.3.1.3 Vzorek č. 3 70

3.3.2 Vyhodnocení vybraných markerů 74

3.4 Diskuze 76

4. Závěr 77

5. Literatura 78


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət